Ústav pro soudobé dějiny

Nejnovější přírůstky:
2016-02-08
14:39
Pamětní místa. Topografie soudobé paměti národa a její reflexe
Čermáková, Barbora ; Devátá, Markéta
Metodika "Pamětní místa. Topografie soudobé paměti národa a její reflexe" se zabývá metodickým uchopením fenoménu pamětního místa jako základního prvku paměťových studií. Ukazuje způsob stanovení pravidel (kritérií pro zařazení) i význam pojmenování výjimek (posouzení z pohledu celku, souvztažnost pamětních míst). Dále metodika rozpracovává popis a dokumentaci pamětního místa a uvádí možné způsoby zpracování získaných dat, jež jsou nutným předpokladem pro odbornou analýzu a interpretaci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-01-25
14:41
Československý zahraniční vojenský odboj v roce 1944
Maršálek, Zdenko
Příspěvek se v úvodu zabývá problémy strategické situace Spojenců v roce 1944. V létě 1944 se zdálo, že válka skončí brzy, Němci se ale navzdory těžkým porážkám dokázali vzpamatovat. Od širších souvislostí se vyvíjela i situace československého exilu a jeho ozbrojených sil. První polovina roku 1944 byla přípravným obdobím na okamžik domnělého zásadního rozhodnutí. Na konci léta vstoupily československé formace na východní i západní frontě do bojových operací, okamžik konečného vítězství však byl ještě daleko.

Úplný záznam
2016-01-25
14:41
Stavba a bourání "mostu mezi Východem a Západem". Československo mezi velmocemi v roce 1944
Smetana, Vít
Tato studie dokládá, že rok 1944 byl v rámci československé zahraniční politiky výjimečným, když během něj – a právě jen během něj – proklamovalo exilové vedení svou ambici sehrávat úlohu „mostu mezi Východem a Západem“. Do konce roku se však jednoznačně proti postavil SSSR a spolu s ním komunistické vedení v Moskvě. Následovalo ochablé podvolení se a stále jednoznačnější orientace na Východ.

Úplný záznam
2015-10-22
14:37
Česko-německo-židovské soužití ve 30. a 40. letech v Československu a možnosti jeho výkladu v současné školní výuce
Bednařík, Petr
Text se věnuje otázce, jakým způsobem by mohla být osobnost humanisty Přemysla Pittra využita ve školní výuce československé historie. Pitter je dobrým příkladem pro výuku česko-německo-židovského soužití a ukázkou humanistického chování ve 20. století.

Úplný záznam
2014-10-23
15:46
Orální historie na internetu. Právní, etické a metodologické aspekty
Schindler-Wisten, Petra
Text se zabývá problematikou publikování orálně-historických výsledků na internetu. Rozvoj digitálních technologií přináší nové možnosti, jak s výsledky orálně-historických projektů seznámit co nejširší publikum. Přínos internetu orální historii je diskutabilní a vnáší do oboru řadu nových problémů, přináší nutnost všímat si nových etických, právních a metodologických otázek.

Úplný záznam
2014-02-13
13:22
Heydrichova okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava
Kokoška, Stanislav
Reforma okupační správy hrála důležitou roli při prosazování Heydrichovy okupační politiky, která byla založena na nutnosti odpolitizování české společnosti, jejím rozdělení na jednotlivé sociální skupiny, zapojení do válečné výroby a postupné germanizaci podle rasových hledisek.

Úplný záznam
2014-01-30
12:33
Proměny školství po roce 1945 a jejich dopad na Králicko a Jesenicko
Nosková, Helena
Příspěvek se zabývá historií gymnázií v Jeseníku a Králikách. Proměnami tradic, vzdělanosti a kulturního kapitálu v letech 1918-2000, s přesahy do minulosti, v souvislosti s politickými změnami a migracemi obyvatel.

Úplný záznam
2013-12-13
16:54
Cesty válkou. Méně známé osudy vojáků zahraničních jednotek ze Slánska
Maršálek, Zdenko
Příspěvek se na příkladu jednoho regionu věnuje fenoménu smrti ve válce a její variability. Popisuje také fenomén střetu osudů prostých jednotlivců s velkými dějinnými událostmi.

Úplný záznam
2013-04-03
12:59
Jews in Czech Film and Television Production during Normalization
Bednařík, Petr
The author describes in the text Czech films and TV series with the Jewish themes. Films and TV series were filmed during the normalization in 1970s and 1980s by Film Studio Barrandov and Czechoslovak Television.

Úplný záznam
2013-01-16
12:32
Slováci a jejich tradice na Jesenicku
Nosková, Helena
Slezsko sehrálo zvláštní roli v rámci dějin Československa a Polska. Po roce 1945 došlo k masivnímu vysídlení Němců z príhraničních regionů Polska i Československa. Část Slezska v Československu osídlovali kromě Moravanů a Čechů také Slováci ze Slovenska, slovenští reemigranti z Rumunska, Maďarska, Bulharska, malé míře i Slováci z Francie a Rakouska. Zejména Slováci z Rumunska v padesátých letech XX. století přenesli vlastní lidovou kulturu na Jesenicko a Javornicko. Udržovali ji i po roce 1989. Postupný zánik v současnosti způsobuje vymírání starší generace, migrace střední a mladší generace, asimilace a současný konzumní způsob života.

Úplný záznam