Ústav organické chemie a biochemie

Nejnovější přírůstky:
2017-10-04
17:58
Úvod do problematiky interpretace EI spekter
Cvačka, Josef
Úvod do interpretace hmotnostních spekter elektronové ionizace, základní principy a pravidla včetně názorných příkladů.

Úplný záznam
2017-10-04
17:58
Od běžných ke speciálním aplikacím zobrazovací hmotnostní spektrometrie
Vrkoslav, Vladimír
Bylo popsáno využití desorpčních ionizačních technik pro zobrazování distribuce molekul v typických i nestandardních aplikacích.

Úplný záznam
2017-10-04
17:58
Derivatizace v hmotnostní spektrometrii pro určování struktury
Cvačka, Josef
Přehled hmotnostně-spektrometrických přístupů pro určování poloh dvojných vazeb a methylových větvení u alifatických řetězců.

Úplný záznam
2017-03-10
16:12
Analysis of novel members of FAHFA lipid class derived from omega 3-PUFA by LC-MS/MS and LC-MS/MS/MS
Rombaldová, Martina ; Kuda, Ondřej ; Březinová, Marie ; Slavíková, Barbora ; Pošta, Martin ; Beier, Petr ; Janovská, Petra ; Veleba, J. ; Kopecký Jr., J. ; Kudová, Eva ; Pelikánová, T. ; Kopecký, Jan
White adipose tissue (WAT) is a complex organ with both metabolic and endocrine functions. Dysregulation of all of these functions of WAT, together with low-grade inflammation of the tissue in obesity, contributes to the development of insulin resistance and type 2 diabetes. Omega-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) of marine origin play an important role in resolution of inflammation and exert beneficial metabolic effects. Using LC-MS/MS method, we elucidated the structures of novel members of fatty acid esters of hydroxy fatty acids (FAHFA), which were present in murine and human serum and WAT after omega-3 PUFA supplementation in diet. These compounds contained DHA esterified to 9- and 13-hydroxyoctadecadienoic acid (HLA) termed 9-DHAHLA and 13-DHAHLA, and were synthesized in WAT. Our results document the existence of novel lipid mediators, which are involved in the beneficial anti-inflammatory effects attributed toomega-3 PUFA, in both miceandhumans.

Úplný záznam
2017-03-03
15:48
ICP-OES s elektrotermickou vaporizací (ETV) a příklad využití metody při přímé analýze biologických vzorků
Matějková, Stanislava
Optická spektrometrie s indukčně vázaným plasmatem a elektrotermickou vaporizací (ETV-ICP-OES) je metodou umožňující jednoduché a rychlé přímé stanovení makro-, mikro- i stopových prvků v pevných i kapalných vzorcích bez předchozí úpravy. Metoda snižuje riziko kontaminace vzorků a vzhledem k vysoké efektivitě přenosu analytů do plasmatu je možno provádět analýzu z velmi malého množství vzorků (jednotky mg). V naší laboratoři byla vyvinuta metoda pro sledování hladiny a chování derivátů karboranů v organismu na základě stanovení koncentrace boru a kobaltu v malých množstvích myších tkání (5 – 10 mg séra, jater mebo mozku).

Úplný záznam
2017-02-15
15:49
Frustrated Lewis pairs-assisted reduction of carbonyl compounds
Marek, Aleš ; Pedersen, M. H. F.
An alternative and robust method for the reduction of carbonyl groups by frustrated Lewis pairs (FLPs) is reported in this paper. With its very mild reaction conditions, good to excellent yields, absolute regioselectivity and the non-metallic character of the reagent, it provides an excellent tool for 1H, 2H as well as 3H chemistry. It is a new strategy for the one-pot synthesis of aromatic alcohols selectively labeled with heavy isotopes of hydrogen.

Úplný záznam
2017-01-27
18:40
Stanovení prvků v rostlinných materiálech metodou optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem a elektrotermickým odpařováním
Šerá, Luisa ; Matějková, Stanislava ; Mestek, O.
Podařilo se vyvinout vhodnou analytickou metodu ICP-OES analýzy ve spojení s ETV pro rychlou kvantitativní analýzu rostlinných makro- i mikrobiogenních prvků. Pro tuto metodu byl zvolen plynný modifikátor, optimalizován teplotní program a zvoleny sledované spektrální čáry. U většiny těchto čar byla pomocí Mandelova testu linearity ověřena lineární kalibrační závislost intenzity signálu na množství analytu, u ostatních byla použita závislost kvadratická. Dále byly pro všechny spektrální čáry určeny LOD ze slepých pokusů. Také byl sledován vliv velikosti navážky vzorku na přesnost měření, kde optimální se jeví navážky mezi jedním a dvěma miligramy, v závislosti na očekávaném obsahu analytů ve vzorku. Analýzou CRM INCT-OBTL-5 Tabákových listů byla u 7 ze 12 stanovovaných analytů testem výtěžnosti potvrzena přesnost vyvinuté metody. I tak byla u většiny analytů zjištěna odchylka mezi certifikovanou a naměřenou hodnotou obsahu analytu v CRM do deseti procent, což je srovnatelné s publikovanými výsledky a s požadavky běžně kladenými na použitou metodu. Dalším cílem výzkumu bude posouzení vlivu průtoku nosného a „bypass“ plynu na průběh a přesnost analýzy. Dále se pokusíme vyzkoušet současné zapojení ETV a zmlžovače jako zdroje signálu interního standardu a posoudit vliv takového zapojení na průběh analýzy a její výsledky.

Úplný záznam
2017-01-27
18:40
Hmotnostně-spektrometrické zobrazování metforminu v řezech vybraných tkání
Strnad, Štěpán ; Sýkora, D. ; Vrkoslav, Vladimír ; Cvačka, Josef ; Maletínská, Lenka ; Pirník, Zdenko
Cílem této práce byla optimalizace postupu přípravy vzorku a následné hmotnostně spektrometrické zobrazení metforminu v tkáňových řezech ledvin. Byla nalezena vhodná matrice DHB, která poskytovala dostatečnou mez detekce, a zároveň nedocházelo k interferenci iontů analytu s matričními ionty. Tato matrice byla na řezy nanášena sublimací. Při MALDI MSI analýzách na reálných vzorcích myší, kterým byl perorálně podán metformin, bylo zjištěno, že v ledvinách byla nejvyšší relativní koncentrace metforminu ve vnitřní zóně dřeně 30 min po podání léčiva. Jednu hodinu po podání se již koncentrace metforminu začala snižovat. Pro potvrzení těchto výsledků bude tato studie dále rozšířena o kvantifikaci metforminu v ledvinách, která bude provedena analýzou homogenátů tkání ledvin pomocí LC-MS.

Úplný záznam
2017-01-27
18:40
Insect repellent and feeding deterrent activity of natural sesquiterpene lactones and their derivatives
Adekenov, S. M. ; Mukhametzhanova, G. M. ; Atazhanova, G. A. ; Harmatha, Juraj
Thirty compounds were investigated in order to detect their repellent and antifeedant activity. The substances were tested on several insect test-objects: Sitophilus granarius, Tribolium confusum and Trogoderma granarium. Five sesquiterpene alpha-exometylene-gamma-lactones and one structurally transformed dimethylamino derivative showed high antifeedant and repellent activities.

Úplný záznam
2017-01-20
16:14
Capillary electrophoretic separation and structure-mobility relationship study of cyclic antimicrobial peptides
Tůmová, Tereza ; Monincová, Lenka ; Čeřovský, Václav ; Kašička, Václav
Capillary electrophoresis (CE) has been employed for qualitative and quantitative analysis, separation and physicochemical characterization of antimicrobial peptides isolated from the venom of eusocial bee Lassioglossum laticeps. From the CE experiments at various pH, the important physico-chemical parameters of analyzed peptides, effective mobilities and acidity constants were determined and the structure-mobility relationships of peptides with variable intramolecular cyclization of their molecules were investigated.

Úplný záznam