Ústav organické chemie a biochemie

Nejnovější přírůstky:
2017-03-10
16:12
Analysis of novel members of FAHFA lipid class derived from omega 3-PUFA by LC-MS/MS and LC-MS/MS/MS
Rombaldová, Martina ; Kuda, Ondřej ; Březinová, Marie ; Slavíková, Barbora ; Pošta, Martin ; Beier, Petr ; Janovská, Petra ; Veleba, J. ; Kopecký Jr., J. ; Kudová, Eva ; Pelikánová, T. ; Kopecký, Jan
White adipose tissue (WAT) is a complex organ with both metabolic and endocrine functions. Dysregulation of all of these functions of WAT, together with low-grade inflammation of the tissue in obesity, contributes to the development of insulin resistance and type 2 diabetes. Omega-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) of marine origin play an important role in resolution of inflammation and exert beneficial metabolic effects. Using LC-MS/MS method, we elucidated the structures of novel members of fatty acid esters of hydroxy fatty acids (FAHFA), which were present in murine and human serum and WAT after omega-3 PUFA supplementation in diet. These compounds contained DHA esterified to 9- and 13-hydroxyoctadecadienoic acid (HLA) termed 9-DHAHLA and 13-DHAHLA, and were synthesized in WAT. Our results document the existence of novel lipid mediators, which are involved in the beneficial anti-inflammatory effects attributed toomega-3 PUFA, in both miceandhumans.

Úplný záznam
2017-03-03
15:48
ICP-OES s elektrotermickou vaporizací (ETV) a příklad využití metody při přímé analýze biologických vzorků
Matějková, Stanislava
Optická spektrometrie s indukčně vázaným plasmatem a elektrotermickou vaporizací (ETV-ICP-OES) je metodou umožňující jednoduché a rychlé přímé stanovení makro-, mikro- i stopových prvků v pevných i kapalných vzorcích bez předchozí úpravy. Metoda snižuje riziko kontaminace vzorků a vzhledem k vysoké efektivitě přenosu analytů do plasmatu je možno provádět analýzu z velmi malého množství vzorků (jednotky mg). V naší laboratoři byla vyvinuta metoda pro sledování hladiny a chování derivátů karboranů v organismu na základě stanovení koncentrace boru a kobaltu v malých množstvích myších tkání (5 – 10 mg séra, jater mebo mozku).

Úplný záznam
2017-02-15
15:49
Frustrated Lewis pairs-assisted reduction of carbonyl compounds
Marek, Aleš ; Pedersen, M. H. F.
An alternative and robust method for the reduction of carbonyl groups by frustrated Lewis pairs (FLPs) is reported in this paper. With its very mild reaction conditions, good to excellent yields, absolute regioselectivity and the non-metallic character of the reagent, it provides an excellent tool for 1H, 2H as well as 3H chemistry. It is a new strategy for the one-pot synthesis of aromatic alcohols selectively labeled with heavy isotopes of hydrogen.

Úplný záznam
2017-01-27
18:40
Stanovení prvků v rostlinných materiálech metodou optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem a elektrotermickým odpařováním
Šerá, Luisa ; Matějková, Stanislava ; Mestek, O.
Podařilo se vyvinout vhodnou analytickou metodu ICP-OES analýzy ve spojení s ETV pro rychlou kvantitativní analýzu rostlinných makro- i mikrobiogenních prvků. Pro tuto metodu byl zvolen plynný modifikátor, optimalizován teplotní program a zvoleny sledované spektrální čáry. U většiny těchto čar byla pomocí Mandelova testu linearity ověřena lineární kalibrační závislost intenzity signálu na množství analytu, u ostatních byla použita závislost kvadratická. Dále byly pro všechny spektrální čáry určeny LOD ze slepých pokusů. Také byl sledován vliv velikosti navážky vzorku na přesnost měření, kde optimální se jeví navážky mezi jedním a dvěma miligramy, v závislosti na očekávaném obsahu analytů ve vzorku. Analýzou CRM INCT-OBTL-5 Tabákových listů byla u 7 ze 12 stanovovaných analytů testem výtěžnosti potvrzena přesnost vyvinuté metody. I tak byla u většiny analytů zjištěna odchylka mezi certifikovanou a naměřenou hodnotou obsahu analytu v CRM do deseti procent, což je srovnatelné s publikovanými výsledky a s požadavky běžně kladenými na použitou metodu. Dalším cílem výzkumu bude posouzení vlivu průtoku nosného a „bypass“ plynu na průběh a přesnost analýzy. Dále se pokusíme vyzkoušet současné zapojení ETV a zmlžovače jako zdroje signálu interního standardu a posoudit vliv takového zapojení na průběh analýzy a její výsledky.

Úplný záznam
2017-01-27
18:40
Hmotnostně-spektrometrické zobrazování metforminu v řezech vybraných tkání
Strnad, Štěpán ; Sýkora, D. ; Vrkoslav, Vladimír ; Cvačka, Josef ; Maletínská, Lenka ; Pirník, Zdenko
Cílem této práce byla optimalizace postupu přípravy vzorku a následné hmotnostně spektrometrické zobrazení metforminu v tkáňových řezech ledvin. Byla nalezena vhodná matrice DHB, která poskytovala dostatečnou mez detekce, a zároveň nedocházelo k interferenci iontů analytu s matričními ionty. Tato matrice byla na řezy nanášena sublimací. Při MALDI MSI analýzách na reálných vzorcích myší, kterým byl perorálně podán metformin, bylo zjištěno, že v ledvinách byla nejvyšší relativní koncentrace metforminu ve vnitřní zóně dřeně 30 min po podání léčiva. Jednu hodinu po podání se již koncentrace metforminu začala snižovat. Pro potvrzení těchto výsledků bude tato studie dále rozšířena o kvantifikaci metforminu v ledvinách, která bude provedena analýzou homogenátů tkání ledvin pomocí LC-MS.

Úplný záznam
2017-01-27
18:40
Insect repellent and feeding deterrent activity of natural sesquiterpene lactones and their derivatives
Adekenov, S. M. ; Mukhametzhanova, G. M. ; Atazhanova, G. A. ; Harmatha, Juraj
Thirty compounds were investigated in order to detect their repellent and antifeedant activity. The substances were tested on several insect test-objects: Sitophilus granarius, Tribolium confusum and Trogoderma granarium. Five sesquiterpene alpha-exometylene-gamma-lactones and one structurally transformed dimethylamino derivative showed high antifeedant and repellent activities.

Úplný záznam
2017-01-20
16:14
Capillary electrophoretic separation and structure-mobility relationship study of cyclic antimicrobial peptides
Tůmová, Tereza ; Monincová, Lenka ; Čeřovský, Václav ; Kašička, Václav
Capillary electrophoresis (CE) has been employed for qualitative and quantitative analysis, separation and physicochemical characterization of antimicrobial peptides isolated from the venom of eusocial bee Lassioglossum laticeps. From the CE experiments at various pH, the important physico-chemical parameters of analyzed peptides, effective mobilities and acidity constants were determined and the structure-mobility relationships of peptides with variable intramolecular cyclization of their molecules were investigated.

Úplný záznam
2017-01-20
16:14
Investigation of acid-based properties of mono- and diaza[5]helicenes by non-aqueous capillary electrophoresis and quantum chemical calculations
Šolínová, Veronika ; Štěpánová, Sille ; Jančařík, Andrej ; Klívar, Jiří ; Šámal, Michal ; Stará, Irena G. ; Vacek Chocholoušová, Jana ; Vacek, Jaroslav ; Starý, Ivo ; Kašička, Václav
Non-aqueous capillary electrophoresis (NACE) using methanol (MeOH) as a solvent of the background electrolytes was used to determine the thermodynamic acidity (ionization) constants (pKa) of a series of monoaza[5]helicenes and diaza[5]helicenes protonated to the first degree in MeOH and water. Depending on the number and position of the nitrogen atoms in their molecules, the analyzed aza[5]helicenes were found to be weak to moderate bases with methanolic pKa,MeOH in the range 3.90-8.75 and with aqueous pKa,H2O in the range 3.53-8.28.

Úplný záznam
2017-01-20
16:14
Estimation of racemization barriers of selected helquats and their derivatives by capillary electrophoresis using sulfated cyclodextrins as chiral selectors
Sázelová, Petra ; Koval, Dušan ; Severa, Lukáš ; Reyes Gutierrez, Paul Eduardo ; Jirásek, Michael ; Teplý, Filip ; Kašička, Václav
The recently developed capillary electrophoretic (CE) method for chiral analysis of helquats (helical N-heteroaromatic dications) was applied to monitoring of racemization of selected helquats and helquat styryl dyes and for the determination of their racemization barriers, i.e. activation Gibbs free energy deltaG≠. deltaG≠ of analyzed compounds was found to be in the range 107.7 – 115.7 kJ/mol.

Úplný záznam
2017-01-20
16:14
Enantioseparations of drugs and catalysts by partial-filling affinity capillary electrophoresis using helquats as chiral selectors
Růžička, Martin ; Koval, Dušan ; Vávra, Jan ; Reyes Gutierrez, Paul Eduardo ; Teplý, Filip ; Kašička, Václav
Noncovalent molecular interactions between helquats, a new class of dicationic helical extended diquats and selected commonly used negatively charged chiral drugs and catalysts have been investigated using partial-filling affinity capillary electrophoresis (PF-ACE). Three types of interactions of analytes with helquats were observed: (1) medium strong enantioselective interactions, (2) medium strong non-enantioselective interactions and (3) no or very weak non-enantioselective interactions.

Úplný záznam