Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 457 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Vyškov
Piňous, Ondřej ; Bürger, Josef (oponent) ; Mikulec, Luděk (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na návrhy v oblasti snižování nezaměstnanosti v okrese Vyškov. Cílem je snížení míry nezaměstnanosti a zvýšení uplatnitelnosti uchazečů o zaměstnání na trhu práce. Analyzuje aktuální situaci nejen v okrese Vyškov, ale i v rámci celé České republiky a Evropské unie. Obsahuje návrhy ke zvýšení zaměstnanosti v daném regionu.
Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov
Vinkler, Luboš ; Crhanová, Věra (oponent) ; Mikulec, Luděk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce analyzuje problematiku nezaměstnanosti v okrese Prostějov od roku 2003 do konce první poloviny roku 2007. Obsahuje rozbor struktury nezaměstnaných ve vztahu k délce nezaměstnanosti, věku a vzdělání. Dále se práce zabývá analýzou problémových skupin a aktivní politikou zaměstnanosti. Součástí jsou též návrhy vhodných opatření, které by měli vést ke snížení nezaměstnanosti v regionu.
Návrh průmyslové zóny pro region Telč
Komárek, Leonard ; Tupý, Josef (oponent) ; Petráš, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s výstavbou průmyslových zón, v regionu Telč. Zaměřuje se zejména na rozvoj průmyslu a využití lidských zdrojů. Obsahuje návrhy možných řešení těchto problémů, především na regionální úrovni.
Analýza MSP pomocí časových řad
Zachovalová, Pavla ; Bendák, Lubomír (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a následnou prognózu vybraných ekonomických ukazatelů malých a středních podniků v České republice pomocí statistických metod.
Vliv stavebního spoření na českou ekonomiku
Bergerová, Sandra ; Bíla, Kateřina (oponent) ; Ivanička, Koloman (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje a současně vysvětluje základní pojmy týkající se oblasti stavebního spoření. Cílem této práce je identifikovat dopad stavebního spoření na českou ekonomiku. V první části jsou popsány obecné informace o stavebním spoření, jeho historie, základní charakteristika tohoto finančního produktu a jeho vývoj v ČR. Dále se práce zaměřuje na úrokové sazby a porovnání stavebního spoření a hypotéky. Druhá praktická část se zabývá vlivem stavebního spoření na zaměstnanost a výběr daní. V této části jsou sepsány přínosy stavebního spoření do státního rozpočtu.
Vizualizace statistických dat České republiky
Rybnikářová, Hana ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Hynek, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci informačního systému, který vizualizuje statistická data České republiky z oblasti zaměstnanosti, nezaměstnanosti a průměrné mzdy obyvatel. Jeho cílem je přiblížení takových informací studentům, kteří se například rozhodují, jaké povolání zvolit. Data jsou čerpána z Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí a pro vhodnou vizualizaci byl využit nástroj dashboard, který klade důraz na zobrazení všech dat na jednu obrazovku.
Návrh řešení problému kontroly zaměstnanců
Krbková, Lenka ; MSc, Bedřich Snášel, (oponent) ; Pokorný, Jiří (vedoucí práce)
Má diplomová práce bude sloužit jako manuál pro personální manažery, ve kterém budou shrnuty formy a metody kontrolování zaměstnanců, se zaměřením na využití mystery calling a mystery shopping. Vytvořím program fuzzy logiky pod názvem PRACOVNÍ INSPEKTOR, pomocí něhož si budou moci personální manažeři analyzovat a kontrolovat pracovníky samostatně, a tím ušetří čas i finanční prostředky, které by jinak vynakládali externímu subjektu.
Posouzení ekonomických ukazatelů podniku pomocí časových řad
Romášek, Štěpán ; Bartošek, Vladimír (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na použití statistických nástrojů, časových řad a regresní analýzy jako efektivních nástrojů pro ohodnocení charakteristik podniku, zejména ekonomických ukazatelů souvisejících s makroekonomickým prostředím. Cílem použití těchto metod bude analyzování dat, jejich porovnání a vyvození závěrů, které poslouží k orientaci v ekonomických výsledcích. Získané znalosti ze současných a historických dat budou sloužit též k prognóze předpokladů pro budoucnost, která může být použita k firemní strategii a možnostech dalšího směřování.
Návrh na efektivní slaďování pracovního a soukromého života ve vybrané organizaci
Večerková, Veronika ; Heikenwalder, Jakub (oponent) ; Rašticová, Martina (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá systémem flexibilních úvazků, který je v západním světě již poměrně dost rozvinutým a několik let zaběhnutým procesem, ale pro Českou republiku je to poměrně novým tématem. Cílem diplomové práce je vytvořit praktický návrh, jak u zaměstnanců zlepšit pracovně-soukromý život a identifikovat nejčastější problémy, se kterými se při zaměstnanci nejčastěji setkávají a jak na ně pracovníci reagují. Hlavním přínosem jsou konkrétní výsledky výzkumu, který poukazuje na reálná data získaná od pracovníků na základě řady analýz.
Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Opava
Franek, Lukáš ; Berková, Ludmila (oponent) ; Mikulec, Luděk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Opava, kde analyzuje problém nezaměstnanosti v letech 2004 - 2007. Je zde popsána struktura uchazečů o zaměstnání z hlediska pohlaví, vzdělání, věku a délky nezaměstnanosti. Práce obsahuje návrhy řešení a opatření, které by měly vést ke snížení nezaměstnanosti v tomto regionu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 457 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.