Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 475 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Webová aplikace pro herní komunitu OLT
Přikryl, Tomáš
Tahle bakalářská práce se zabývá designem, vývojem a nasazením webové aplikace, jejímž účelem je sloužit herní komunitě OLT. Webová aplikace bude založena na následujících technologiích: Node.js na Back Endu aplikace a Vue.js společně s frameworkem Quasar na Front Endu aplikace. Nasazení aplikace bude v rámci Docker kontejnerů.
Internetové stránky FTVS jako nástroj marketingové komunikace : analýza obsahu české verze z pohledu cílové skupiny.
Hruška, Vladislav ; Bělič, Vít (vedoucí práce) ; Bednář, Miloš (oponent)
Název: Cíle: Metody: Výsledky: Klíčová slova: Internetové stránky FTVS jako nástroj marketingové komunikace: analýza obsahu české verze z pohledu cílové skupiny analyzovat stránky a navrhnout řešení nedostatků analýza, dotazníkové šetření, interview vyhodnocení použitých metod, navrhnutí prvků vylepšujících stávající podobu web, prezentace, rozbor, vysoká škola, webdesign, VŠ, WWW
Matematické texty na webu
Lepier, Tomáš ; Procházka, Josef (vedoucí práce) ; Štípek, Jiří (oponent)
Bakalářská práce se zabývá možnostmi vkládání matematických výrazů na web, mapuje dostupné nástroje a metody umožňující vkládání těchto výrazů do webových stránek a hodnotí je dle zvolených kritérií. Součástí práce je též nahlédnutí do historie souvisejících klíčových technologií. Závěrem doporučuje vhodné metody pro praxi.
Srovnání přístupu k online formátům u vybraných českých médií v závislosti na korporátní konvergenci
Řepková, Andrea ; Jirků, Jan (vedoucí práce) ; Trunečka, Ondřej (oponent)
Diplomová práce Srovnání přístupu k online formátům v závislosti na korporátní konvergenci se zabývá otázkou, jakým způsobem se liší přístup českých deníků Mladé fronty Dnes, Deníku Právo a Hospodářských novin k jejich přidruženým online zpravodajským serverům. Jelikož zvolená média sdílí společnou charakteristiku, kterou je jejich původně čistě tištěný formát, popisuje v práci autorka nejprve koncept konvergence médií, proces internetizace médií, vysvětluje pojem digitalizace a ekonomické principy médií. V rámci výzkumu pak nejprve provádí obsahovou analýzu textů publikovaných v tištěných verzích média, jež následně vyhledává na zpravodajském serveru a porovnává je, dále také uskutečňuje tři polostrukturované rozhovory se zástupci zkoumaných médií. Ze získaných dat lze konstatovat, že situace je v každém z médií odlišná, a to ve většině ze zkoumaných kategorií obsahové analýzy i v samotném fungování redakcí. Redakce Hospodářských novin je personálně totožnou jako redakce HN.cz, redakce Mladé fronty Dnes a iDnes.cz jsou dvě odlišné redakce, které však úzce spolupracují, což neplatí u redakcí Deníku Právo a Novinky.cz, kde se také jedná o dvě samostatné redakce, nicméně jejich spolupráce je omezená. Tato fakta se pak odráží ve výsledcích analýzy i podrobnějších závěrech.
Návrh aplikace pro vizualizaci geografických dat dokumentujících vývoj zaniklých krajin
Nekola, Lukáš ; Čábelka, Miroslav (vedoucí práce) ; Laštovička, Josef (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a následnou tvorbou 3D mapové aplikace pro vizualizaci geografických dat dokumentujících vývoj krajiny v katastrálním území Holešice. Přidanou hodnotou je tvorba různých variant prostorových SQL dotazů pro reprezentaci změn výškové členitosti a využití území v podobě polygonů. V první části jsou náležitě popsány dostupné technologie pro tvorbu aplikace společně se základními algoritmy umožňující tvorbu polygonů. Praktická část začíná přípravou datové sady bodů vzniklou datovou fúzí reprezentující výškovou členitost, která byla s ostatními daty uložena v prostorové databázi. Následuje tvorba samotné aplikace na základě navržené architektury fungující na principu klient-server. Principem je uložení výstupu některého z dotazů v podobě materializovaného pohledu, ze kterého je v technologii GeoServeru vytvořena mapová služba zobrazená v knihovně CesiumJS. Konkrétní volba výstupu a výběr varianty dotazu závisí na odeslání formuláře ze strany uživatele. Klíčová slova: prostorová databáze, 3D vizualizace, mapová aplikace, zaniklé krajiny, Mostecko, web
Web Application for Learning of Guitar Playing
Mikota, Michal ; Černocký, Jan (oponent) ; Szőke, Igor (vedoucí práce)
Tools for teaching musical instruments have been with us for hundreds of years and, like everything else, have gradually adapted to the present day. However, a large number of these applications are overly complex, confusing, and generally user-unfriendly for their users. At the same time, there are only a handful of apps that have an implemented feature of real-time detection of the played note by the player, which is very desirable and necessary for beginner and slightly advanced guitar players. This bachelor thesis demonstrates and explains the implementation of the various tools needed for teaching using techniques for dominant frequency detection and filtering out unwanted audio artifacts using an algorithm from the field of convolutional neural networks. At the same time, the goal is to focus on the robustness of the algorithm, i.e., it can detect and determine the played tone on the guitar even in noisy environments. The algorithm used by the individual tools developed within this application, combined with a simple user interface, provide the alternative for teaching how to play guitar
Metavyhledávání recenzí na českém webu
Šmahel, Michal ; Doležal, Jan (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Hlavním cílem této práce je vytvořit metavyhledávač pro recenzní články s vestavěnou analýzou polarity názorů. Kromě toho byl pro dosažení nejlepších možných výsledků proveden komplexní průzkum nástrojů pro extrakci hlavního textu a nástrojů pro automatické ovládání webového prohlížeče za účelem získávání dat z webových stránek. Výsledný metavyhledávač poskytuje webové rozhraní pro vyhledávání relevantních recenzních článků, čímž šetří čas strávený ručním vyhledáváním. Díky víceúrovňovému filtrování založenému na transformerech dokáže asi za 4 minuty vrátit 10—15 relevantních recenzních článků na často recenzovaná témata bez námahy prostřednictvím pouhého stisknutí tlačítka.
Autentizační rámec pro webové aplikace
Michalica, David ; Rychlý, Marek (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
Předmětem této práce je vytvořit mikroslužbu pro ověřování uživatelů a správu uživatelských účtů. Implementace servrové části je v jazyce C# a .NET frameworku. Uživatelské rozhraní je implementováno v jazyce Javascript s použitím knihovny React. Pro datovou vrstvu aplikace je využívána MySQL databáze, ale modulární návrh aplikace umožňuje po menších úpravách využívat jakýkoliv typ databáze. Pro ověřování se využívají tokeny JWT. Aplikace klientovi umožňuje přihlásit se pomocí účtů třetích stran, jako je například existující účet na Googlu.
On-line marketing stavebního podniku
Křivánek, Filip ; Budíková, Michaela (oponent) ; Dohnal, Radek (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem nového webu společnosti bau32, spols.r.o. svyužitím metodik UX testování a jeho následnému provozování. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem funguje současný web společnosti bau32, spol s.r.o (www.domy-naskalach.cz) zpohledu uživatelské zkušenosti. Stím souvisí analýza konkurence atestování zákazníků. Na základě výzkumu navrhnout nový web. Vrámci teoretické části práce je shrnuto, jaké metody UX jsou vpráci využívány, jaké teoretické předpoklady webdesignu jsou použity pro výsledný vzhled webu. Součástí je také teorie týkající se SEO optimalizace zmíněného webu. Vpraktické části se práce zabývá návrhem nového webu pro podnik. Na základě UX výzkumu provedeného pro současný web, analýzy konkurence a testování zákazníků navrhnout změny. Tyto návrhy aplikovat a znovu otestovat úspěšnost provedených změn na novém webu. Výstupem bakalářské práce je tedy zhotovení nového funkčnějšího webu a jeho provozování.
Web Application for Creating of Relational Database Schemas
Országh, Roman ; Burget, Radek (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
The goal of this work is to make a web application for creating relation database schemas and migration files for PHP framework Laravel. Relation databases can be created by using simple input fields or via pseudo-code, which are then generated into individual files into the Laravel like structure. React.js is used as a front-end of the web application, and PHP Framework Laravel as back-end. The whole application is manageable by simple and intuitive user interface, which contains individual projects which represents database schemas. Created database schemas include all required tables and their defined columns. Web application also offers remote cooperation via web sockets

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 475 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.