Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,236 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Rozvoj cestovního ruchu v Beskydech a jeho dopad na podnikání v oblasti
Mucková, Krystyna ; Zich, Robert (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce „Rozvoj cestovního ruchu v Beskydech a jeho dopad na podnikání v oblasti“ se zabývá posouzením podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy. Na základě analýzy současného stavu turistického ruchu, popisu nejvýznamnějších atraktivit regionu a možnostech financování jsou výstupem práce návrhy na rozvoj cestovního ruchu, s tím souvisejících podnikatelských aktivit a rozvoje regionu.
Centrum volného času
Stolička, Jaroslav ; Struhala, Karel (oponent) ; Košíčková, Ivana (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je návrh centra volného času v Českých Budějovicích. Objekt bude slouţit pro vzdělávání a sportovní vyţití občanů města. Klienti vyuţijí sluţeb kavárny s galerií, víceúčelových sálů, knihovny a výukových prostor, součástí centra je i zázemí pro zaměstnance. Stavba je navržena jako třípodlaţní s částečným podsklepením.
Konstrukce rámu lehokola
Gayer, Tomáš ; Maňas, Pavel (oponent) ; Vrbka, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vývojem nového modelu tříkolky pro malosériovou výrobu. Práce popisuje konstrukční postup od návrhu jednotlivých dílů a samotného rámu v CAD systému Autodesk Inventor, po vytvoření kompletní výkresové dokumentace. Další část práce se věnuje základní deformačně-napěťové analýze užitím metody konečných prvků v systému ANSYS Workbench a určením okrajových podmínek pro tuto analýzu. V závěru práce je provedena vizualizace tříkolky.
Městský dům
Fejko, Matyáš ; Plášil, Jiří (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Brno-střed, nejvýznamnější část Brna ve které se nachází spousta dosud nevyužitých míst. Jedním z nich je Parcela na ulici Pellicova, která spadá pod odbor školství, sportu, kultury a mládeže. Návrh se bude zabývat moderním využitím této plochy pro doplnění funkcí místní struktury kulturně-edukativních staveb.
Centrum pro sport a volný čas Brno
Vacenovská, Veronika ; Vostrejž, Dušan (oponent) ; Odvárka, Antonín (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je architektonická studie centra pro sport a volný čas v Brně za Lužánkami, které má doplnit prostor o možnosti dalších sportovních aktivit. Cílem návrhu je zajistit široké spektrum sportů, fitness aktivit, wellness a rekreace, různé volnočasové aktivity nebo jen návštěvu obchodní pasáže, která je hlavní tepnou celého centra a umožňuje lidem průchod mezi centrem pro volný čas, krytým bazénem a nákupního centra v Králově poli. Objekt je navržen jako montovaný železobetonový skelet doplněný ocelovou příhradovou konstrukcí v prostoru sportovní haly a lezecké stěny. Obvodový plášť je navržen jako odvětrávaný z betonových desek s fotokatalytickou funkcí.
V dnešní době.......
Kouba, Tomáš ; Surůvka, Jiří (oponent) ; Ruller, Tomáš (vedoucí práce)
Soubor prací vytvořených ze soukromých archivních materiálů, realizací rozpracovaných konceptů a nových videí. Motivem procházejícím těmito díly je rozvíjení jednoduchého, strohého, radikálního výrazu.
Rozvoj cestovního ruchu v Třebíči a jeho dopad na podnikání v dané oblasti
Žamberská, Šárka ; Milichovský, František (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce „Rozvoj cestovního ruchu v Třebíči a jeho dopad na podnikání v dané oblasti.“ se zabývá posouzením podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti města Třebíč. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V teoretické práci jsou popsány základní teoretické poznatky z oblasti marketingu v cestovním ruchu. Analytická část se věnuje posouzení současného stavu Třebíče, zahrnuje možnosti financování a stručný popis potenciálu města. Výstupem práce jsou návrhy na rozvoj cestovního ruchu v Třebíči, s tím související zvýšení konkurenceschopnosti regionu a rozvoj podnikatelských aktivit v této oblasti.
Architektonická studie kostela pro sídliště Líšeň-Vinohrady v Brně
Seidl, Šimon ; Hrabec, Josef (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce)
Hlavním záměrem diplomové práce bylo navrhnout stavbu naplňující požadavky vyhlašovatele a zároveň mající kladný dopad na svoje území v užších i širších souvislostech. Sem můžeme zahrnout zvýšení počtu církevních objektů, zkvalitnění sídlištní zástavby, rozšíření nabídky společenských a volnočasových aktivit a kultivaci terénu a zeleně. To vše na základě posouzení lokality i v jejím kontextu a dalších souvislostech (kulturní, historické). Objekt má nejen poskytnout zázemí všem stanoveným činnostem, ale rovněž sloužit jako reprezentativní stavba, lákající nové návštěvníky. Jedná se o aktivní prostor, propojující městské obyvatelstvo s kulturou, přírodou a především Bohem – a to s přispěním umístění na viditelné, atraktivní lokalitě s dobrým přístupem. Bude se jednat o dominantní stavbu poukazující na svůj účel, sounáležící se svým okolím a funkčně napojenou na kulturně-společenské dění v líšni s přesahem na celoměstský rozměr.
Ubytování pro mládež
Juhászová, Michaela ; Juračková, Edita (oponent) ; Králová, Zuzana (vedoucí práce)
Tato diplomová práce řeší projekt novostavby objektu ubytování pro mládež v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. Objekt je umístěn na parcele o p.č. 873/21 v katastrálním území Horní Heršpice 612065. V objektu se bude nacházet 42 pokojů, 2 bezbariérové pokoje a 4 ubytovací buňky. Kapacitně je objekt řešen pro ubytování 86 žáků mladších 18 let a 16 žáků starších 18 let. V budově se nachází také jídelna, knihovna, posilovna a tělocvična pro volný čas. Jedná se o částečně dvoupodlažní a částečně čtyřpodlažní nepodsklepenou budovu, zastřešenou plochou střechou. Zdivo je navrženo z děrovaných keramických cihel, stropní konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové.
Centrum volného času Brno
Kubačka, Jan ; Teplý, Vladimír (oponent) ; Odvárka, Antonín (vedoucí práce) ; Štěpánek, Ladislav (vedoucí práce)
Cílem tohoto projektu byl návrh komplexu pro volnočasové aktivity. Tento pozemek, který je mírně svažitý na jih, se nachází v městě Brně, v části Nový Lískovec, v současném parku mezi ulicemi Chironova a Plachty. Po zvážení konceptu byl objekt – obyčejný čtverec – jednoduše situován do přirozeného středu všech pěších komunikací. Kolem tohoto vytyčeného středu bylo vytvořeno malé náměstí, které je obklopeno čtyřmi nepravoúhlými stavbami s unikátním konstrukčním systémem. Celý soubor se v zachovaném parku navenek jeví kompaktně, takže návštěvník pocítí dělení objektu na menší celky až uvnitř náměstí, do kterého ústí čtyři vstupy ve stopách původních komunikací. Komplex je členěn na čtyři funkční celky. Přes sport, gastronomii, kulturní sál až ke komerčním prostorům. Některé ze čtyř objektů byly navrženy jakou dvoupodlažní a k přístupu do provozů v druhém nadzemním podlaží slouží ochoz, který je veden okolo celého náměstí a je propojen s přízemím třemi vertikálními komunikacemi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,236 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.