Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 152 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy
Košťálová, Alžběta ; CFA, Daniel Gladiš, (oponent) ; Ptáček, Roman (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční analýzy společnosti Madeta, a.s. během sledovaného období 2017-2021. První část představuje teoretická východiska práce, v druhé části je následně teorie aplikovaná do praktických výpočtů, ve kterých se využívají veřejně dostupné informace z výročních zpráv. Třetí část pak představuje návrhy pro zlepšení finanční situace společnosti.
Hodnocení výročních zpráv akciových společností
KRULIŠ, Jiří Daniel
Hlavním tématem této bakalářské práce je komparace tří vybraných výročních zpráv za rok 2021, které jsou nejprve detailně rozebrány, následně v rámci deseti kategorií obodovány a seřazeny od nejzdařilejší, po tu nejméně povedenou. V závěru jsou popsány silné a slabé stránky ze všech porovnávaných zpráv, a především jsou zde uvedeny návrhy pro budoucí zvýšení jejich kvality. Pro hodnocení vybraných výročních zpráv je zde krom klasických kritérií, která jsou spíše subjektivní, vypracována finanční analýza z účetních závěrek, aby bylo zajištěno, že komparace bude postavena mimo jiné na nevyvratitelných faktech, jakými jsou absolutní a podíloví ukazatelé. Protože každé z využitých kritérií má na celkovou kvalitu výroční zprávy jiný vliv, bylo využito Saatyho metody pro stanovení normovaných vah kritérií. Ještě před samotnou komparací byla formulována výzkumná otázka, ohledně nejlepší výroční zprávy v této práci na základě výsledkové listiny CZECH TOP 100 výroční zprávy za rok 2021. Tato výzkumná otázka byla v závěru bakalářské práce vyvrácena. Důvodem pro rozdílný výsledek v hodnocení výročních zpráv mezi touto prací a CZECH TOP 100 byla rozdílná kritéria a vliv finančních ukazatelů u jednotlivých společností, jenž se promítly do celkového pořadí.
Problematika dopravy v Českých Budějovicích se zaměřením na financování městské hromadné dopravy
KOUDELKOVÁ, Eva
Tato práce se zabývá tématem financování městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích. Hlavním cílem je zhodnocení efektivnosti financování městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích. Ke zhodnocení efektivnosti je Dopravní podnik města České Budějovice porovnán s dalšími třemi českými dopravními podniky. Efektivnost je spočítána pomocí Malmquistova indexu orientovaného na vstupy, který vytvořil švédský ekonom Sten Malmquist. Hlavními zdroji informací jsou veřejně dostupné zdroje. Jedná se o odbornou literaturu a výroční zprávy dopravních podniků z roku 2015 až 2019. Práce může sloužit zástupci měst, kteří by chtěli zlepšit podmínky v městské hromadné dopravě.
Účetní uzávěrka a závěrka v s.r.o.
BĚČÁKOVÁ, Veronika
Tato práce popisuje uzávěrkové práce na konci hospodářského roku. Příprava účetní uzávěrky a závěrky patří k problematickým oblastem účetnictví. Je nezbytné, aby byly účetní výkazy sestaveny bez chyb a odrážely skutečný stav účetní jednotky. Cílem této práce je popsat oblasti účetnictví, ve kterých se nejčastěji dělají chyby a zkusit zabránit zkreslení účetní závěrky. Blíže se bakalářská práce věnuje společnosti s ručením omezeným. V práci je teoreticky popsáno, jak se uzavírají jednotlivé účty, které účetní operace je nutné zaúčtovat na konci hospodářského roku a jak vypadají jednotlivé účetní výkazy. Pro praktickou část bakalářské práce byl vybrán výrobní podnik produkující automobilové komponenty. Účetní postupy účetní jednotky byly pozorovány, srovnávány s teoretickými poznatky a prováděny podle poznatků z teoretické části, pokud se od nich odchylovaly. Bylo zjištěno, že účetní jednotka vede své účetnictví správně a výkazy sestavené k 31.12.2018 věrně a poctivě odráží stav společnosti s ručením omezeným. Společnosti bylo doporučeno vést účetnictví dvouokruhově.
Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení
Luzarová, Aneta ; Karas, Michal (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce na téma Hodnocení finanční situace soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení si klade za cíl analyzovat a zhodnotit společnost Teva Czech Industries s.r.o. a následně navrhnout doporučení na zlepšení finanční situace. První část je věnována teoretickým pojmům, týkající se finanční analýzy. Praktická část obsahuje samotnou analýzu společnosti včetně výpočtu vybraných ukazatelů. Na závěr jsou navržena opatření vedoucí ke zlepšení finanční situace podniku.
Zhodnocení přípravy a průběhu auditu vybrané akciové společnosti
Břečka, Tomáš ; Červenka, Michal (oponent) ; Křížová, Zuzana (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se věnuje tématu auditu. Nejedná se ovšem o zpracování auditu u konkrétní společnosti, ale o přípravu vybrané společnosti na blížící se audit. Vybraným podnikem je v tomto případě Kovárna VIVA, a. s. V teoretické části nejprve detailně vysvětluji pojem audit, v praktické části se následně snažím přiblížit cílům práce. Tím je posouzení přípravy na audit a jeho průběhu, respektive zpracování návrhu na efektivní přípravu na audit a zajištění jeho bezproblémového průběhu.
Transparentnost nestátních neziskových organizací bojujících proti korupci v ČR
Vomastková, Tereza ; Navrátil, Jiří (vedoucí práce) ; Deverová, Lenka (oponent)
Diplomová práce pojednává téma protikorupčních nestátních neziskových organizací, konkrétně vztah jejich transparentnosti a zdrojů financování. Protože činnost těchto NNO probíhá ve veřejném zájmu a její výstupy by tedy měly být dostupné všem, řeší práce transparentnost organizací na všem dostupném médiu, tedy internetu. Teoretická část objasňuje klíčové pojmy, jimiž jsou protikorupční NNO, odpovědnost (accountability), transparentnost a organizační zdroje. Sběr dat probíhal prostřednictvím internetu a do zkoumaného vzorku bylo zařazeno 23 organizací, deklarujících boj proti korupci. Jelikož ještě nebyla provázána problematika českých nestátních neziskových organizacích bojujících proti korupci s jejich vlastní transparentností, pokusila se o to tato práce. Z analýzy webových stránek a výročních zpráv jednotlivých organizací vznikl přehled transparentnosti a financování. Zatímco o zveřejňování informací hovoří index transparentnosti, jeho následná korelace s podílem financí z různých zdrojů určuje, nakolik různé zdroje souvisejí s transparentností organizace. V diskuzi je provázána literatura uvedená v teoretické části a informace zjištěné během zpracovávání části empirické. Závěr obsahuje shrnutí celé práce a doporučení pro další výzkum. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Česká masmédia a Bezpečnostní informační služba: mediální obraz výroční zprávy BIS
Primasová, Rachel ; Ludvík, Jan (vedoucí práce) ; Kučera, Tomáš (oponent)
Diplomová práce s názvem Česká masmédia a Bezpečnostní informační služba: mediální obraz výroční zprávy BIS se zabývá mediálním obrazem výroční zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) ve vybraných masmédiích, kterými jsou servery Parlamentní listy, Aktuálně a deník Lidové noviny. Autorka se v diplomové práci snaží nalézt odpověď na výzkumnou otázku, jestli masmédia prezentují výroční zprávu BIS rozdílným způsobem a pokud ano, proč tak činí. V práci pracuje s hypotézou, že česká masmédia vytváří rozdílný mediální obraz výroční zprávy civilní kontrarozvědky, a to z důvodu vlivu vnitřních a vnějších faktorů, jakými jsou například změny ve vlastnických strukturách médií, rozdílný vztah s BIS či odlišná profilace jejich čtenářů. Nejdříve je v práci popsána existující literatura, teorie a její aplikace a zvolená metodologie. Následně jsou vysvětleny důležité pojmy z mediální teorie a následně propojeno s teorií sociálního konstruktivismu. Na komplikovanost vztahu zpravodajských služeb a masmédií autorka poukazuje na příkladu vybraných zahraničních zpravodajských služeb. V empirické části diplomová práce přechází ke kvantitativní obsahové analýze na jejímž základě autorka analyzovala články a zprávy ve vybraných masmédiích po dobu zveřejňování výročních zpráv BIS (1996-2019). Pomocí komparativní analýzy je...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 152 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.