National Repository of Grey Literature 130 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Management of Traffic Lights
Piaček, Adrián ; Hrubý, Martin (referee) ; Strnadel, Josef (advisor)
Bakalárka práca sa zaoberá správou križovatkovej signalizácie. Hlavným prvkom signalizácie využívanej vrámci práce sú križovatkové svetlá. Teoretická časť obsahuje prehľad terminológie pre zabezpečenie unimorfného porozumenia problematiky. Prvá časť sa zaoberá definovaním a vysvetlením konceptu modelovania a simulácie, a s týmito odvetviami spojenými termínmi. Druhá časť obsahuje vysvetlenie problematiky dopravy. Dopravná problematika sa zaoberá špecifikáciou užívateľov dopravy, bezpečenosťou premávky, dopravnými nehodami, a následne aj hlavným zameraním na koncept križovatkových svetiel. V podkapitole zaoberajúcej sa dopravnými nehodami sa taktiež vyskytujú viaceré revolučné spôsoby minimalizácie vplyvu dopravných nehôd formou úpravy transportačnej infraštruktúry. Podkapitola križovatkových svetiel je zameraná na definíciu prínosu a implementácie týchto zariadení. Princíp spravovania križovatkových fáz je vysvetlený na typickej štvorsmernej križovatke za pomoci ring-and-barrier diagramu. Táto podkapitola taktiež obsahuje definíciu plánu riadenia svetlenej signalizácie križovatiek, ktorý je elementárnou súčasťou vytvárania vylepšených a optimalizovaných riešení v tejto bakalárskej práci. Za poslednú podkapitolu dopravnej problematiky bola zvolená problematika odbočovania vľavo. Doležitosť tejto podkapitoly zdôrazňuje fakt, že ide o najnebezpečnejší šoférovací manéver spojený s dopravnými križovatkami. Podkapitola úvadza dva rozdielne prístupy k problému. Jeden zo smeru bezpečnosti, a to presnejšie chránené odbočovanie vľavo. To je vykonávané pomocou dodatočnej fázy určenej len pre toto odbočovanie, ktoré má však ako dôsledok aj zníženie priepustnosti križovatky. Druhý skúmaný prístup k odbočovaniu vľavo je viac zameraný na efektivitu križovatky, avšak zároveň je náchylnejší na dopravné nehody. Neochránené odbočovanie vľavo ale vychádza z predpokladu, že oproti idúce dopravné prúdy umožňujú odbočovanie vľavo formou medzier v plynulosti premávky. V teoretickej časti práce je taktiež uvedený prehľad simulačných softvérových možností, ktoré môžu byť použité pri vytváraní a následnom experimentovaní so zvoleným problémom. Väčší dôraz je následne kladený na simulačný softvér použitý pri realizácii výskumnej časti bakalárskej práce. Táto podkapitola obsahuje prehľad základných prostriedkov zvoleného simulačného softvéru, ktoré boli použité pri vytváraní modelu, ako aj pri samotnej optimalizácii plánov riadenia svetlenej signalizácie križovatiek. Taktiež je vysvetlený spôsob zhromažďovania meraných cieľov práce pomocou zvoleného simulačného softvéru. V časti vytvárania modelu bol zvolený dopravný úsek reprezentujúci časť mestskej dopravnej siete často sa vyskytujúci v blízkosti centra mesta. To znamená, že väčšina zamestnanej populácie v rozvinutých krajinách príde do kontaktu s týmto typom križovatky na každodennej báze. Samotný zvolený dopravný uzol je formou generalizácie, nakoľko neodpovedá konkrétnemu dopravnému úseku. Pre stanovenie zvládnuteľnej mierky problému bola zvolená časť dopravnej siete obsahujúca mierne neštandardnú štvorsmerú križovatku, priamo napojenú na typickú križovatku s tvarom T. Zvolený dopravný uzol odpovedá 19 dopravným cestám a 12 peším. Cesty určené len pre motorizovanú dopravu odpovedajú viac než 3 kilometrom použiteľných dopravných ciest.  Vytvorený model má špecifikované predvolené konfigurácie vytvorené formou zvoleného simulačného softvéru. Tie sú následne považované za základné konfiguračné nastavenia svetelnej signalizácie a všetky sukcesívne vylepšenia sú voči nim porovnávané. Ťažiskom všetkých vylepšení sú fázy
Tool for Piano Practising
Ustinov, Nikita ; Hrubý, Martin (referee) ; Zbořil, František (advisor)
The purpose of this work is to design and implement an application for piano practice. The main disadvantage of existing applications is the limited selection of songs that can be practiced. The application, which is the result of this work, will solve the problem - the user will be able to upload to the application any piano record he wants to practice, and the application will take care of creating a training process. The training process consists of showing the user a certain way of editing notes and simultaneously controlling what the user is playing with a microphone. The biggest challenge of the diploma thesis was to find a way to accurately and quickly classify the audio signal from the microphone. This problem was solved using two independent neural networks with different architectures, which were trained on different data sets. To justify the chosen solution, all the necessary theoretical musical and scientific concepts and methods that are directly related to it will be presented. The resulting application will be tested in next respects: accuracy, speed, noise resistance and the usability of the user.
Pending Event Set Implementation
Kozovský, Daniel ; Hrubý, Martin (referee) ; Peringer, Petr (advisor)
This work aims to create a library in C++, which implements various variants of the pending event set, which is used in discrete simulations. The library includes nine different implementations of the pending event set, accessible through a single interface. This interface is designed to make it easy to extend the library with additional implementations. In addition to the library itself, the work also describes the design of the test application and evaluates the time complexity of individual implementations.
OSLC Adapter for Software Analysis
Vašíček, Ondřej ; Hrubý, Martin (referee) ; Smrčka, Aleš (advisor)
Cílem této práce je poskytnout snadný způsob, jak rozšířit analyzační nástroj o rozhraní splňující standard OSLC. Takové rozhraní umožňuje jednoduchou integraci nástrojů s jinými nástroji nebo systémy, umožňuje jejich vzdálené použití skrze webové služby a umožňuje je jednoduše propojit s databází pro databázové dotazy a pro perzistentní uložení dat. Toto je dosaženo návrhem a implementací OSLC adaptéru pomocí sady nástrojů Eclipse Lyo. Adaptér používá jako rozhraní doménu OSLC Automation a je dostatečně univerzální na to, aby skrze toto rozhraní pokryl funkcionalitu většiny analyzačních nástrojů za pomocí jejich stávajících rozhraní na příkazové řádce. Tato práce poskytuje úvod k OSLC, Eclipse Lyo a souvisejícím konceptům. Dále tato práce definuje požadavky a odlišnosti různých analyzačních nástrojů a diskutuje návrh adaptéru a faktory, které ovlivnily návrhová rozhodnutí. A nakonec prezentuje implementovaný adaptér a jeho vyhodnocení pomocí automatizované testovací sady a pomocí experimentů s řadou analyzačních nástrojů. Nejvýznamnější ukazatel hodnocení vytvořeného adaptéru je to, že už teď je používán v praxi pro přidání OSLC rozhraní k nástrojům ANaConDA, Perun, Spectra (všechny tři vyvíjené na VeriFIT) a HiLiTE (Honeywell).
Dynamic Analysis of Parallel Applications Using .NET Framework
Ling, David ; Hrubý, Martin (referee) ; Smrčka, Aleš (advisor)
The thesis deals with a design and implementation of the dynamic analyser of parallel applications on the .NET Framework platform. The problematic of synchronization in parallel applications, the instrumentation of such an applications, testing of parallel applications and a specifics of these problems for C\# language and for the platform .NET Framework are discussed in the theoretical part. Selected algorithms for detection of deadlocks (the algorithm of Goodlock) and data-race errors (the algorithm of FastTrack and AtomRace) are described in detail in this part as well. Requirements for the dynamic analyser and the system design is made in the following part of this thesis. The thesis also contains a description of the implementation of the proposed solution, a description of the entire testing of the implemented tool. Last but not least, the thesis describes the sample of using dynamic analysers in a particular application environment.
Training Manager for iOS
Kondek, Ondrej ; Smrčka, Aleš (referee) ; Hrubý, Martin (advisor)
This bachelor thesis describes a draft and the implementation of an iOS application. The application is meant to work as a tracking tool of user's physical activities with emphasis on simple data input using extensions such as voice assistent Siri, widget and context menu. The user can create records of their activities, show their own statistics but they are also able to share data between other users of the application. The thesis describes existing tools for iOS development, analysis of competitive applications, draft and implementation of the application and in the end its testing.
Controlling a Virtual Robot Using a Hybrid Brain-Computer Interface with Visual and Auditory Cues
Prášil, Matěj ; Hrubý, Martin (referee) ; Tinka, Jan (advisor)
This work deals with the control of a virtual robot using a hybrid interface between the brain and a computer in response to visual and auditory evoked potentials, EEG signal analysis and processing. OpenBCI hardware is used for scanning. I studied the methods needed for signal processing and designed applications. The output is two applications, one for controlling a virtual robot and the other for signal processing and classification. The average accuracy of signal classification on real data is low, only 22.35% 
Distributed iOS System for Internet Marketing
Klembara, Radovan ; Rozman, Jaroslav (referee) ; Hrubý, Martin (advisor)
The goal of this thesis is to design and implement distributed system, which covers work with internet surveys. The result of this thesis is a system consisting of mobile application for devices with iOS operating system and server application. Mobile application is created to mediate surveys operations. Server application maintains data in database. Thesis also focuses on creating the motivational system, to improve response rate.        In this thesis I created mobile application for devices with iOS operating system, which version is not older than iOS 14. I have created server application maintainig PostgreSQL database. In the thesis I am solving user motivation for filling surveys with a reward system. For each filled survey every user is rewarded by some amount of inner application currency. This currency can be exchanged for discount coupons.      Solution of this thesis brings mobile application to users, where they can efectively fill up surveys, get rewards and buy coupons. Users also can create surveys and are able to receive survey results. It is possible to add new coupons to motivate other users.
Interactive Visualisation of Manufacture Schedules with Editing Capabilities
Gladiš, Damián ; Kočí, Radek (referee) ; Hrubý, Martin (advisor)
Bachelor thesis deals with visualizing production schedules using a web application where the displayed production schedule can be interactively edited. According to Gantt's diagram, a scheme was designed to display the production schedule and its editing properties. Technologies such as PHP, HTML, MySQL, XAMPP, CSS, JavaScript and SQLITE3 were used to develop this web application. The solution was tested on several different production schedules.
An Application for Tracking of Alcohol in Blood
Nácar, Arthur ; Zbořil, František (referee) ; Hrubý, Martin (advisor)
The aim of this thesis was to create mobile applications for iOS devices and a smartwatches with WatchOS that allows the user to monitor blood alcohol content over time.  The application is implemented in Swift language and it uses Apple HealthKit framework to access the user's personal data. Predictions of blood ethanol content are calculated using a simulation model that takes into account the resorption phase of ethanol and uses the extended Widmark method to estimate the course of the elimination phase.  The result of this work is an application that provides the user with information about the time needed to get a sober and detailed overview of the course of blood alcohol concentration using several available metrics.

National Repository of Grey Literature : 130 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Hrubý, Marek
1 Hrubý, Matěj
6 Hrubý, Michal
1 Hrubý, Milan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.