Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 675 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod
Picka, Václav ; Vaníček, Jiří (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s.. Problematika časových řad, regresní analýzy a vybraných ekonomických ukazatelů je objasněna v teoretické části. V praktické části budou analyzovány jednotlivé ukazatele za pomoci časových řad a regresní analýzy spojené s jejich predikcí do budoucna. Poslední část práce obsahuje doporučení pro možné stanovení strategií a cílů podniku
Analýza změn ukazatelů Ústavu aplikované mechaniky Brno, s.r.o. pomocí časových řad
Junková, Eliška ; Junek,, Lubomír (oponent) ; Kropáč, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá statistickou analýzou vybraných ukazatelů, konkrétně se zaměřuje na analýzu změn ukazatelů v účetních výkazech a některých poměrových ukazatelů pomocí časových řad. V práci jsou popsána teoretická východiska potřebná k vykonání analýzy. Obsahuje také analýzu vybraných ukazatelů společnosti a prognózu pro další vývoj.
Hodnocení finančního řízení v podniku.
Komůrka, Tomáš ; Ing.Romana Branická (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finančního řízení v podniku v letech 2006 – 2010, za pomoci vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení problémů, které mají vést ke zlepšení finanční situace podniku v budoucích letech.
Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace
Smejkal, Eduard ; Ráček, Daniel (oponent) ; Zemánková, Lenka (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je doporučit opatření pro zlepšení stávající finanční situace pomocí celkové finanční analýzy společnosti Stavebniny Libor Smejkal, která se zabývá prodejem a nákupem stavebního materiálu. Dále zhodnocení současného ekonomického stavu včetně návrhů řešení zjištěných nedostatků. Bakalářská práce je rozdělena na tři části a to část teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část popisuje samotný význam finanční analýzy a metodické postupy pro její zpracování. V analytické části práce bude stručné představení společnosti a dále je prováděna samotná finanční analýza na základě teoretických poznatků. V poslední návrhové části budou navrženy, na základě výsledků z analytické části, možnosti pro zlepšení ekonomické situace společnosti. Analýza společnosti bude zpracována za období 2010-2014.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Brzobohatý, Tomáš ; Petřinová, Dana (oponent) ; Hreus, Lukáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce podrobně hodnotí ekonomickou situaci a její vývoj za pomoci finanční analýzy ve firmě Camp Counselors and Work experience USA s.r.o. za rok 2006, 2007 a 2008. Zpracované hodnoty jednotlivých ukazatelů pak slouží ke zjištění finančního zdraví firmy a poskytnutí návrhů a doporučení na zlepšení jejího ekonomického stavu.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Džubová, Kristýna ; Přibylová, Veronika (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Dermacol, a.s. v letech 2015-2019 za pomoci ukazatelů finanční analýzy. Tato práce je rozdělena na tři části – teoretickou, praktickou a souhrnné zhodnocení finančního zdraví na základě předchozích dvou částí. V první části jsou definovány vybrané ukazatele a pojmy s nimi spojené. V praktické části se nachází aplikace teoretické části. Poslední část se zabývá hodnocením výsledků získaných v analytické části a návrhy na zlepšení finanční situace společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Šustrová, Barbora ; Němec, Marcel (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybraného podniku za období let 2006 až 2015 s použitím vybraných metod finanční analýzy a poté na návrhy na její zlepšení. První část obsahuje teoretická východiska práce. Popisuje všechny vybrané ukazatele. Druhá praktická část se přímo zabývá vybraným podnikem a analýzou jeho finančního zdraví. Na základě této analýzy budou stanoveny návrhy na zlepšení.
Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace
Ondroušek, David ; Novotný, Zbyněk (oponent) ; Folprechtová, Lucie (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace za posledních pět let. V práci jsou využity vybrané metody finanční analýzy. Výsledky budou interpretovány a porovnávány s oborovými průměry či doporučenými hodnotami. Hlavní částí práce je najít příčiny nepříznivého stavu a navrhnout možná řešení pro zlepšení situace. Zdrojem výkazy informací budou účetní (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash flow) poskytnuté vybranou obchodní korporací.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Horáková, Kateřina ; Sobotková, Anna (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace Jednoty, spotřebního družstva, Moravský Krumlov za období 2010 – 2014. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části je seznámení s cíli a metodikou práce. V teoretické části jsou vymezeny ukazatele finanční analýzy, které budou aplikovány v analytické části této bakalářské práce. Závěrem bude navrhnuto opatření ke zlepšení finanční situace družstva.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Bavlnka, Jan ; Nádeníček, Petr (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace firmy MIDUR, s.r.o. v období let 2005 – 2007. Vychází z účetních výkazů firmy ve sledovaném období. V první části je vysvětlena teorie důležitá pro znalost finanční analýzy, dále jsou uvedeny informace o samotné firmě a jejím okolí formou zobrazených základních údajů o firmě, provedené SWOT analýzy, Porterova modelu a 4P marketingového mixu. V ústřední části je provedena finanční analýza firmy a v závěrečné, nejdůležitější části jsou vytvořeny návrhy na zlepšení finanční situace na základě získaných údajů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 675 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.