Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kouzlo nevyřčeného slibu
Vinklárková, Tereza ; Vráblíková,, Lenka (oponent) ; Smutná, Martina Drozd (vedoucí práce)
Kouzlo nevyřčeného slibu reflektuje nedostatečnou prezentaci, kritický přístup a náhled k psychosomatickým problémům v uměleckém provozu a společnosti stojící na základech kapitalistického ekonomického systému. Dotýká se problematiky zneužití moci v nehierarchickém vztahu institucionálního prostředí uměleckého vzdělávání, ale také na osobní úrovni. Zaznamenává postupný návrat k naslouchání svému tělu a chronologicky odkrývá události, které měly přímý vliv na jeho narušený stav. Do jaké míry a jakým způsobem tělesná schránka zrcadlí traumata, emocionální prožitky a strachy? Skrze videoesej, prvky poetického vyprávění a textilní objekty práce otevírá hluboce citlivý námět reflektující mechanické procesy těla. Objevují se zde také přesahy k prvkům celostní medicíny a léčitelství.
Metodika filmové a audiovizuální výchovy: Cesta do světa pohyblivých obrazů
Hlavicová, Lucie ; Vondrášková, Markéta ; Forejt, Jiří ; Bednařík, Pavel
Text této publikace přináší vhled do problematiky filmové a audiovizuální výchovy v České republice. Rady a tipy jak lze k výuce na různých stupních neformálního vzdělávání přistupovat, a především přehled dvaceti čtyř inspirativních metod a cvičení, jichž lze ve výuce využívat. Může také sloužit jako inspirace pro formální vzdělávání. Text vychází ze zkušeností dvanácti odborníků s dlouholetou praxí v oboru, kteří předkládají čtenářům z řad pedagogů a lektorů svá know-how ve snaze ulehčit jim v pedagogické praxi. Práce je zaměřena na tvůrčí oblast filmové a audiovizuální tvorby i na práci s filmovou projekcí a následnou analýzou audiovizuálních děl, se kterými mohou pedagogové ve výuce kreativně pracovat. Návody, jak filmovou a audiovizuální výchovu efektivně začleňovat do vyučování, i odkazy na vhodnou literaturu a další lektorskou a metodickou pomoc začínajícím pedagogům.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kouzlo nevyřčeného slibu
Vinklárková, Tereza ; Vráblíková,, Lenka (oponent) ; Smutná, Martina Drozd (vedoucí práce)
Kouzlo nevyřčeného slibu reflektuje nedostatečnou prezentaci, kritický přístup a náhled k psychosomatickým problémům v uměleckém provozu a společnosti stojící na základech kapitalistického ekonomického systému. Dotýká se problematiky zneužití moci v nehierarchickém vztahu institucionálního prostředí uměleckého vzdělávání, ale také na osobní úrovni. Zaznamenává postupný návrat k naslouchání svému tělu a chronologicky odkrývá události, které měly přímý vliv na jeho narušený stav. Do jaké míry a jakým způsobem tělesná schránka zrcadlí traumata, emocionální prožitky a strachy? Skrze videoesej, prvky poetického vyprávění a textilní objekty práce otevírá hluboce citlivý námět reflektující mechanické procesy těla. Objevují se zde také přesahy k prvkům celostní medicíny a léčitelství.
Základní umělecké školství v ČR a jeho pedagogové
Čechová, Zdenka ; Veselý, Arnošt (vedoucí práce) ; Tumová, Anna (oponent)
Základnímu uměleckému vzdělávání se příliš mnoho studií nevěnuje, proto se zvolený specifický náhled na zmiňované téma především snaží ukázat možnosti dalšího zkoumání, jakým směrem se mohou práce ubírat. Bakalářská práce "Základní umělecké školství v ČR a jeho pedagogové" se zabývá historickým vývojem uměleckého vzdělávání, základních uměleckých škol a snaží se předpovědět, jaké jsou možnosti budoucí. Tato analýza založená nejprve na kvantitativních datech byla zaměřena na počty institucí základního uměleckého vzdělávání, pedagogů, na porovnání srovnatelných údajů v čase a jejich zhodnocení. Zmiňovaná kvantitativní data podpořila kvalitativní výzkum. Celá problematika je totiž zkoumána také z pohledu samotných nejdůležitějších účastníků základního uměleckého vzdělávání, tedy učitelů ZUŠ, kteří byli vybráni v rámci případové studie ze dvou územně odlišných základních uměleckých škol pro možnost dalšího porovnání. Byly zjišťovány subjektivní teorie učitelů o fungování základních uměleckých škol, o přínosu jejich činnosti pro ně samotné, pro společnost i žáky, či rozličné problémy jednotlivých institucí především lokálního rázu. Propojením obou výzkumných přístupů byly rozkryty obecné i konkrétní podmínky, stav a okolnosti základního uměleckého vzdělávání v České republice.
Německá koncepce uměleckého vzdělávání v teorii a praxi
Kroutil, Jan ; Uhl Skřivanová, Věra (vedoucí práce) ; Daniel, Ladislav (oponent)
Diplomová práce usiluje především o uvedení německé koncepce uměleckého vzdělávání do kontextu české výtvarné výchovy a o její komparaci s některými oborovými didaktickými proudy. V první části práce jsou na základě analýzy relevantních zahraničních publikací nejprve představena klíčová teoretická východiska koncepce, dále jsou popsána její specifika, vzdělávací metody a cíle. Závěr teoretické části tvoří ukázky možného pojetí projektů uměleckého vzdělávání v německé školní praxi. V empiricko-praktické části práce, která vychází z autorových osobních zkušeností získaných během erasmového studia v Německu (Karlsruhe, Pedagogická vysoká škola, Institut umění), je představena realizace koncepce v rámci vysokoškolské přípravy studentů umění, a to zejména na úrovni umělecké a pedagogické praxe studentů. Druhá část dále obsahuje reflexi vlivu koncepce uměleckého vzdělávání na autorovu vlastní výtvarnou tvorbu. Druhá část je zakončena analýzou dvou školních projektů, realizovaných německými praktikanty, a návrhem na jejich zlepšující alteraci za pomoci metod uměleckého vzdělávání. V závěru práce jsou shrnuty a zhodnoceny výsledky teoretické, empirické i praktické části, a jsou vysloveny otázky týkající se jednak možného přínosu koncepce do diskursu české výtvarné výchovy, jednak možností realizace této...
Podoby výtvarných oborů na středních odborných školách
Svatková, Markéta ; Fišerová, Zuzana (vedoucí práce) ; Fulková, Marie (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou středních odborných škol, konkrétně středních uměleckých škol ukončených maturitní zkouškou. V České republice je poměrně hustá síť těchto škol, nicméně z pohledu pedagogiky je nedostatečně prozkoumaná. Cílem teoretické části práce je popsat umělecké vzdělávání na středních školách v České republice, uvést podoby výtvarných oborů na středních školách, organizaci výuky a kurikulární dokumenty středních uměleckých škol. Práce se dále zabývá otázkami počtu uměleckých škol v ČR, kvalifikací učitelů na těchto školách a počty přijímaných žáků na tyto školy. Didaktická část práce se bude věnovat kvalitativnímu výzkumu zaměřeného na podobu grafického designu, jako nejčetnějšího oboru zastoupeného na středních odborných školách uměleckých. Cílem výzkumu je popsat skutečný stav na vzorku SOŠ uměleckých s oborem grafický design. Dle předem stanovených kritérií se zaměřuji na specifika SOŠ uměleckých a následně porovnávám na vzorku škol přijímací řízení ke studiu, ukončení studia, zastoupení odborných předmětů v učebních plánech, složení pedagogů a nepedagogů a komisionální zkoušky. Součástí jsou i rozhovory s aktéry školy, obsahově se vztahující ke zvoleným kritériím kvalitativního výzkumu. Výsledkem výzkumné části jsou shrnutá data z kritérií. V praktické části bude...
Vzdělávání dospělých na základních uměleckých školách
Pelikánová, Anna ; Pavlov, Ivan (vedoucí práce) ; Kazík, Petr (oponent)
Diplomová práce zkoumá problematiku uměleckého vzdělávání dospělých, konkrétně pak problematiku uměleckého vzdělávání dospělých na základních uměleckých školách v Praze a ve Středočeském kraji. Diplomová práce vychází z toho, že je toto vzdělávání dospělými relativně málo využíváno, ačkoli je díky široké síti základních uměleckých škol v České republice dobře dostupné. S ohledem na tuto skutečnost zkoumá diplomová práce příčiny nepříliš častého využívání této formy vzdělávání dospělých a předkládá návrh, který by mohl vzdělávání dospělých na základních uměleckých školách rozšířit. V teoretické části práce je nejprve vymezeno zájmové vzdělávání dospělých a dále kulturní a estetické vzdělávání dospělých se zaměřením na umělecké a hudební vzdělávání. Teoretická část je zakončena kapitolou věnující se základním uměleckým školám a asociacím, které je sdružují. V analytické části jsou analyzována statistická a další data týkající se studia pro dospělé na základních uměleckých školách v Praze a Středočeském kraji. Výzkum je doplněn dotazníkovým šetřením, na nějž navazují návrhy pro častější využívání studia pro dospělé. V závěru jsou výsledky práce shrnuty. KLÍČOVÁ SLOVA andragogika, základní umělecké školy, vzdělávání dospělých, celoživotní vzdělávání, zájmové vzdělávání, umělecké vzdělávání
Výsledek účtu kultury ČR za rok 2018
Český statistický úřad ; NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Pro zjišťování a hodnocení ekonomického rozměru kultury je nutné jasně určit rozsah a strukturu objektu, který je předmětem našeho zájmu. Nejdříve je třeba odlišit jeho vymezení z pohledu věcného od vymezení průřezového charakteru, které vychází z účelu resp. funkce a z průběhu dějů v čase. V prvém případě lze hovořit o jednotlivých oblastech či sférách, poskytovatelích, kulturních a kreativních sektorech kultury a ve druhém o tzv. kulturním cyklu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Týden uměleckého vzdělávání a tvorby 2018: Závěrečná zpráva
Bulínová, Karolína
Zpráva popisuje průběh úspěšného 6. ročníku Týdne uměleckého vzdělávaní a umělecké tvorby, který opět představil řadu uměleckých a tvůrčích aktivit. Zpráva zdůrazňuje jejich význam pro kulturní život v zemi.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Odraz Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání v českém základním uměleckém vzdělávání
Lojdová, Jaroslava ; Nedělka, Michal (vedoucí práce) ; Ašenbrenerová, Ivana (oponent) ; Slavíková, Marie (oponent)
Disertační práce Odraz Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV) v českém základním uměleckém vzdělávání se zabývá vývojem současné pedagogické reformy a její aplikací v hodinách hudební nauky v základních uměleckých školách. Prostřednictvím dostupných zdrojů jsem vystihla její historický vývoj a proměny vzdělávacího obsahu, metod a organizačních forem výuky. Z výzkumu, který jsem provedla, pak vyplývá, že současná pedagogická reforma pomohla přesněji pojmenovat náplň a rozsah práce v hodinách hudební nauky. Umožnila přizpůsobit obsah hudební nauky specifickým podmínkám a profilaci jednotlivých škol, dala nový pohled na cíle výuky a posílila pozice pedagoga v tvorbě strategických dokumentů školy. Z obsahového hlediska došlo k provázanosti interpretačních dovedností s porozuměním zákonitostem hudby s dostatečným prostorem pro budování žebříčku hodnot žáků a pro formování jejich postojů. Zjistila jsem, že mezi metodami výuky se uplatňuje zejména kritické myšlení, vrstevnické učení, spolupráce ve skupinkách a činnostní výuka, to vše s důrazem na názornost. Z progresivních metod je nejčastěji zastoupena simulační metoda. Z těchto zjištění vyplývá to, co uvádím v závěru práce, že totiž hudební nauka v základních uměleckých školách stále podléhá snahám o zlepšování a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.