Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vzdělávání dospělých na základních uměleckých školách
Pelikánová, Anna ; Pavlov, Ivan (vedoucí práce) ; Kazík, Petr (oponent)
Diplomová práce zkoumá problematiku uměleckého vzdělávání dospělých, konkrétně pak problematiku uměleckého vzdělávání dospělých na základních uměleckých školách v Praze a ve Středočeském kraji. Diplomová práce vychází z toho, že je toto vzdělávání dospělými relativně málo využíváno, ačkoli je díky široké síti základních uměleckých škol v České republice dobře dostupné. S ohledem na tuto skutečnost zkoumá diplomová práce příčiny nepříliš častého využívání této formy vzdělávání dospělých a předkládá návrh, který by mohl vzdělávání dospělých na základních uměleckých školách rozšířit. V teoretické části práce je nejprve vymezeno zájmové vzdělávání dospělých a dále kulturní a estetické vzdělávání dospělých se zaměřením na umělecké a hudební vzdělávání. Teoretická část je zakončena kapitolou věnující se základním uměleckým školám a asociacím, které je sdružují. V analytické části jsou analyzována statistická a další data týkající se studia pro dospělé na základních uměleckých školách v Praze a Středočeském kraji. Výzkum je doplněn dotazníkovým šetřením, na nějž navazují návrhy pro častější využívání studia pro dospělé. V závěru jsou výsledky práce shrnuty. KLÍČOVÁ SLOVA andragogika, základní umělecké školy, vzdělávání dospělých, celoživotní vzdělávání, zájmové vzdělávání, umělecké vzdělávání
Výsledek účtu kultury ČR za rok 2018
Český statistický úřad - Odbor statistik rozvoje společnosti ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Odbor informací a statistik kultury
Pro zjišťování a hodnocení ekonomického rozměru kultury je nutné jasně určit rozsah a strukturu objektu, který je předmětem našeho zájmu. Nejdříve je třeba odlišit jeho vymezení z pohledu věcného od vymezení průřezového charakteru, které vychází z účelu resp. funkce a z průběhu dějů v čase. V prvém případě lze hovořit o jednotlivých oblastech či sférách, poskytovatelích, kulturních a kreativních sektorech kultury a ve druhém o tzv. kulturním cyklu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Týden uměleckého vzdělávání a tvorby 2018: Závěrečná zpráva
Bulínová, Karolína
Zpráva popisuje průběh úspěšného 6. ročníku Týdne uměleckého vzdělávaní a umělecké tvorby, který opět představil řadu uměleckých a tvůrčích aktivit. Zpráva zdůrazňuje jejich význam pro kulturní život v zemi.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Odraz Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání v českém základním uměleckém vzdělávání
Lojdová, Jaroslava ; Nedělka, Michal (vedoucí práce) ; Ašenbrenerová, Ivana (oponent) ; Slavíková, Marie (oponent)
Disertační práce Odraz Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV) v českém základním uměleckém vzdělávání se zabývá vývojem současné pedagogické reformy a její aplikací v hodinách hudební nauky v základních uměleckých školách. Prostřednictvím dostupných zdrojů jsem vystihla její historický vývoj a proměny vzdělávacího obsahu, metod a organizačních forem výuky. Z výzkumu, který jsem provedla, pak vyplývá, že současná pedagogická reforma pomohla přesněji pojmenovat náplň a rozsah práce v hodinách hudební nauky. Umožnila přizpůsobit obsah hudební nauky specifickým podmínkám a profilaci jednotlivých škol, dala nový pohled na cíle výuky a posílila pozice pedagoga v tvorbě strategických dokumentů školy. Z obsahového hlediska došlo k provázanosti interpretačních dovedností s porozuměním zákonitostem hudby s dostatečným prostorem pro budování žebříčku hodnot žáků a pro formování jejich postojů. Zjistila jsem, že mezi metodami výuky se uplatňuje zejména kritické myšlení, vrstevnické učení, spolupráce ve skupinkách a činnostní výuka, to vše s důrazem na názornost. Z progresivních metod je nejčastěji zastoupena simulační metoda. Z těchto zjištění vyplývá to, co uvádím v závěru práce, že totiž hudební nauka v základních uměleckých školách stále podléhá snahám o zlepšování a...
Německá koncepce uměleckého vzdělávání v teorii a praxi
Kroutil, Jan ; Uhl Skřivanová, Věra (vedoucí práce) ; Daniel, Ladislav (oponent)
Diplomová práce usiluje především o uvedení německé koncepce uměleckého vzdělávání do kontextu české výtvarné výchovy a o její komparaci s některými oborovými didaktickými proudy. V první části práce jsou na základě analýzy relevantních zahraničních publikací nejprve představena klíčová teoretická východiska koncepce, dále jsou popsána její specifika, vzdělávací metody a cíle. Závěr teoretické části tvoří ukázky možného pojetí projektů uměleckého vzdělávání v německé školní praxi. V empiricko-praktické části práce, která vychází z autorových osobních zkušeností získaných během erasmového studia v Německu (Karlsruhe, Pedagogická vysoká škola, Institut umění), je představena realizace koncepce v rámci vysokoškolské přípravy studentů umění, a to zejména na úrovni umělecké a pedagogické praxe studentů. Druhá část dále obsahuje reflexi vlivu koncepce uměleckého vzdělávání na autorovu vlastní výtvarnou tvorbu. Druhá část je zakončena analýzou dvou školních projektů, realizovaných německými praktikanty, a návrhem na jejich zlepšující alteraci za pomoci metod uměleckého vzdělávání. V závěru práce jsou shrnuty a zhodnoceny výsledky teoretické, empirické i praktické části, a jsou vysloveny otázky týkající se jednak možného přínosu koncepce do diskursu české výtvarné výchovy, jednak možností realizace této...
Výroční zpráva za rok 2017 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Lázňovská, Lenka
Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktiv. NIPOS je odborným pracovištěm pro rozvoj estetické výchovy dětí a mládeže a pro rezortní statistiku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Příručka k tématu kulturního povědomí a vyjádření
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Příručka rozpracovává Doporučení 2006/962/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 18.12.2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení. Přináší obecné metodologické koncepty, analýzu vstupů a diskuzi expertů, jak přistupovat k této klíčové kompetenci. Obsahuje soubory doporučení pro tvůrce politik a příklady dobré praxe, které ilustrují způsoby podpory rozvoje kompetencí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Týden uměleckého vzdělávání a tvorby 20. - 28. května 2017
Bulínová, Karolína
Průběh pátého ročníku Týdne dokazuje, že pevně zakotvil a nese své poslání - ukázat veřejnosti, jaké množství aktivit může nabídnout jeden jediný týden v roce, a tím dokumentovat význam amatérských aktivit jako nejdostupnější formy neformálního uměleckého vzdělávání pro kulturní život u nás. Přehled všech realizovaných akcí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2016. 4. díl, Edukace a veřejná osvěta
Gonzálesová, Marie ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
V publikaci jsou zveřejněny vybrané údaje ze statistického zjišťování za rok 2016. Předmětem zjišťování je činnost kulturně vzdělávacích zařízení - kulturních domů, městských kulturních středisek, center volného času a dalších subjektů, které zajišťují kulturně vzdělávací a zájmovou činnost. Obsahuje údaje o počtu zaměstnanců, zájmové vzdělávací umělecké a mimoumělecké činnosti, dalších kulturních službách veřejnosti, mezinárodní kulturní spolupráci a o spolupráci s etniky v ČR.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.