Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 321 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití učebnic ve výuce přírodopisu z pohledu učitelů
KOLAŘÍKOVÁ, Andrea
Tato diplomová práce zjišťuje, jaké učebnice a jiné materiály využívají učitelé k přípravě a výuce při výuce na 2. stupni základní školy. Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit, jak intenzivně učitelé využívají učebnice pro výuku přírodopisu a jaké konkrétní nakladatelství preferují, které další výukové materiály učitelé využívají. Dále zjistit názory učitelů na jednotlivé součásti učebnicových souborů. Výzkumný vzorek tvořilo celkem 41 učitelů 2. stupně základní školy převážně v Jihočeském kraji, Jako výzkumný nástroj pro sběr dat jsem využila metodu dotazníkového šetření. Zkonstruovaný dotazník se skládá z20 otázek, které se týkaly volby učebnic, preferovaných vlastností učebnic, vlivu učebnic na obsah výuky a adaptace učebních textů. Vyhodnocení zjištěných výsledků bylo provedeno slovně s doprovodem grafické formy (obrázky).
Učebnice matematiky na druhém stupni základní školy z pohledu začínajícího učitele
KOSOVÁ, Kateřina
Diplomová práce se zabývá učebnicemi matematiky určenými pro 2. stupeň základní školy. Cílem práce bylo zjistit, jaké učebnice matematiky jsou učiteli nejpoužívanější na základních školách v Českých Budějovicích, jak a v jakém rozsahu je učitelé využívají či hodnotí. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část vymezuje pojem učebnice, její funkci, strukturu, problematiku výběru učebnice a výsledky výzkumů vztahující se na to, jak učitelé učebnice používají. Praktická část se opírá o dotazníkové šetření provedené mezi učiteli matematiky na 2. stupni základních škol v Českých Budějovicích. Nejprve je popsán postup práce, výzkumná metoda a poté jsou uvedeny výsledky výzkumu. Na základě výzkumu jsou učiteli nejpoužívanější učebnice pro 6. ročník porovnány mezi sebou z pohledu začínajícího učitele. Závěr praktické části se věnuje srovnání tématu Osová souměrnost ve vybraných učebnicích.
Podpora výuky litevštiny
Kunetka, Martin ; Rozman, Jaroslav (oponent) ; Grulich, Lukáš (vedoucí práce)
Tato práce analyzuje požadavky na program pro podporu výuky cizího jazyka. Dále rozebírá jednotlivé aspekty litevštiny a snaží se v návaznosti na poznatky z obou částí navrhnout strukturu a funkcionalitu programu pro podporu výuky litevštiny. Návrh je následně implementován a je zkoumáno vyhovění původním záměrům.
Commented translation III
Klouda, Adam ; Kotásek, Miroslav (oponent) ; Krhutová, Milena (vedoucí práce)
Bachelor’s thesis “Electrotechnology – commented translation” aims at translating Czech scientific text into English language, which is used as a study material for students of Electrotechnology, and to convey comparative analysis of both the original and the translated text. The source text is divided into nine chapters from which several extracts were selected and analysed in terms of linguistics. Each of them is concerned with different area of electrical engineering and diverse variety of scientific terms is used. This bachelor’s thesis offers essential theory concerned with translation of scientific texts written in style of science and technology.
Measurement in Electrical Engineering – Digital Learning Materials
Ondráčková, Michaela ; Langerová, Petra (oponent) ; Ellederová, Eva (vedoucí práce)
The aim of this bachelor thesis is to present theoretical background for creating Digital Learning Materials for subject “Measurement in Electrical Engineering”. The work focuses on the concept of digital learning materials and on the design methodology of digital learning materials. The thesis describes the learning requirements of the subject (“Measurement in Electrical Engineering”), necessary theoretical basis for creating didactic text and design requirements. Additionally, this bachelor thesis presents two designs of digital learning material, presentation and worksheet.
Webový portál pro podporu samo učení
Lukáš, Radek ; Solár, Peter (oponent) ; Ruttkay, Ladislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce na téma Webový portál pro podporu samo učení se zabývá problematikou samo učení jak z hlediska teoretického, tak i praktického. Vysvětluje principy lidského učení a jeho efektivnějšího využívání za účelem dosažení lepších výsledků s vynaložením menší námahy studujícího. Podstatnou součástí bakalářské práce je návrh algoritmu respektujícího teoretické poznatky a vhodného pro počítačový program podporující samo učení a praktická implementace webové aplikace obsahující předměty, učebnice, kapitoly a karty, ze kterých si student může sestavit test. Princip aplikace je založen na samo hodnocení studentem, kdy otázky v testu se opakují podle tohoto samo hodnocení a závislosti na čase. Aplikace slouží jako pomocník pro rychlejší a dokonalejší zvládnutí dané látky při multimediálním obsahu a universálnosti použití.
Didaktické využití invazních dřevin ve výuce na základních školách
Vavřina, Jan ; Chocholoušková, Zdenka (vedoucí práce) ; Hrouda, Lubomír (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku invazních dřevin ve výuce na 2. stupni základních škol. Hlavním cílem této práce byla rešerše učebnic přírodopisu na druhém stupni základních škol s důrazem na invazní druhy dřevin. Jako další cíl si autor v práci stanovil zjistit, za využití vhodně sestaveného pretestu, vstupní úroveň znalostí před samotnou výukou tohoto tématu. Následně po absolvování výuky ověřit získané znalosti a porovnat je s těmi vstupními za pomoci stejně sestaveného posttestu. Dalším cílem práce bylo seznámit žáky, prostřednictvím vhodně zvolených vyučovacích metod a forem s tématem invazních dřevin, které rostou v blízkosti jejich bydliště. Žák se seznámí se základními znaky, invazním chováním, mapováním a následnou likvidací vybraného invazního druhu dřeviny. V této práci byla využita metoda dotazování, kdy žáci prostřednictvím pretestů a postestů odpovídají na otázky, jež reflektují informace, které jsou obsaženy v některých učebnicích přírodopisu pro 2. stupeň základních škol. Výsledky ve výzkumné části byly zpracovány do tabulek a údaje v nich zaznamenané byly pro přehlednost zpracovány grafickým způsobem. Výsledky této práce naznačují, že se téma invazních dřevin v některých učebnicích přírodopisu vyskytovalo pouze okrajově. Pokud se téma v učebnici vyskytuje, je ve většině...
Motivation Methods for Students in Russian Language Textbooks
Šiffner, Natalia ; Rozboudová, Lenka (vedoucí práce) ; Konečný, Jakub (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou motivace k učení ruského jazyka jako druhého cizího jazyka v českých základních školách. Hlavním cílem práce je určit úroveň motivace učebních pomůcek pro ruský jazyk pro žáky základních škol v České republice. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy motivace, motivace k učení a učební pomůcky pro cizí jazyk a jejich role v motivaci. V praktické části jsou analyzovány tři učební soubory pro výuku ruského jazyka: Классные друзья, Времена a Поехали. Analýza je založena na kritériích, které byly vypracovány autorem práce. Provedený výzkum ukazuje, že výše zmíněné učební soubory jsou motivující pro výuku ruského jazyka, ale mají některé slabiny ve struktuře, motivační stránce, jasnosti úkolů a obsahu. Na základě analýzy jsou navrženy doporučení pro motivaci žáků při použití těchto učebních pomůcek. Práce má praktický význam pro učitele cizích jazyků, autory učebnic a nakladatele. KLÍČOVÁ SLOVA cizí jazyk, základní škola, učebnice, analýza, doporučení
Návrh výuky tematického celku silnoproudé domovní elektroinstalace pro obor Elektrotechnik v odborném výcviku
Špéra, Viktor
Hlavním cílem BP je vytvořit teoretický podklad, výukový materiál, do odborné-ho výcviku na středních elektrotechnických školách. Pro učební i maturitní obory. Práce je zaměřena na silnoproudé elektroinstalace v domovních a průmyslových prostorech.
Návrh pracovních listů pro odborný výcvik oboru florista
Šúteriková, Olga
Cílem bakalářské práce bylo navrhnout pracovní listy pro obor prodejce květin – florista, které mají sloužit jako učební pomůcka k výuce předmětu odborný výcvik a předmětu floristika. Teoretická část je zaměřena na oblast textových učebních pomůcek a jejich využití ve výuce žáků. Vysvětluje význam a charakteristiku oboru florista a základní dělení učebních pomůcek. V praktické části jsem se zabývala návrhem učebních pomůcek (pracovních listů), jejich tvorbou, využitím a přínosem pro odborný výcvik a doporučení pro pedagogickou praxi, které budou sloužit nejen žákům, ale i učitelům. V aplikační části bylo cílem provést kvalitativní pedagogický výzkum (strukturovaný rozhovor) na základě využití pracovních listů v praxi se třemi respondenty předmětů floristika a odborný výcvik. Výsledkem byl rozbor a porovnání rozhovorů na základě položených otázek směrem k vyučujícím.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 321 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.