Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 294 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Indikátory udržitelnosti Jihomoravského kraje
Klementová, Dagmar
Diplomová práce na téma "Indikátory udržitelnosti Jihomoravského kraje" se soustředí na charakterizování a popis Jihomoravského kraje z hlediska vybraných indikátorů udržitelného rozvoje. Součástí práce je dotazníkové šetření, které zjišťuje názor obyvatel žijících v tomto regionu na stav a možnosti dalšího rozvoje daného území. Na základě zjištěných údajů jsou navržena opatření vedoucí ke zlepšení udržitelnosti rozvoje Jihomoravského kraje.
Strategie udržitelného rozvoje města Oslavany
Cirklová, Tereza
Diplomová práce se zabývá strategickým, konkrétně participativním plánováním, jakožto základním předpokladem trvale udržitelného rozvoje v obci Oslavany. V první části práce jsou rozebrány stěžejní pojmy v jejich teoretické rovině. Zde jsou důležité zejména pojmy trvale udržitelný rozvoj, strategické a územní plánování a jejich rozdíl a participativní plánování na úrovni obcí. Další částí práce je socioekonomická a environmentální analýza zkoumané obce. Stěžejní kapitolou práce jsou výsledky. Základem pro tvorbu návrhu participativního plánování v obci Oslavany je kvalitativní výzkum s občany obce, na základě kterého byl poté vytvořen samotný návrh obsahující volbu cílových skupin, komunikačních prostředků a doporučení pro tvorbu strategického plánu v obci.
Environmentální aspekty společenské odpovědnosti Plzeňský prazdroj, a.s.
Pelánová, Aneta
Diplomová práce se zabývá aktuálním tématem společenské odpovědnosti firem (CSR). Cílem práce je charakterizovat možnosti využití konceptu CSR při řešení environmentálních problémů a dokumentovat možnosti integrace hospodářských a environmentálních cílů v rámci strategie a řízení firmy. V literární rešerši je vymezen koncept CSR a současné podmínky pro jeho implementaci, dále následuje postup pro zavedení konceptu do podnikové praxe. Poslední část literární rešerše je zaměřena na environmentální odpovědnost podniku. V rámci vlastní práce bude provedena analýza CSR aktivit společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. Na základě získaných výsledků a metody komparace s konkurenčními společnostmi budou formulována doporučení pro Plzeňský Prazdroj, a.s.
Fast fashion v podmínkách trvale udržitelného rozvoje
Ježková, Markéta
Ježková, M. Fast fashion v podmínkách udržitelného rozvoje. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Diplomová práce je zaměřena na podnikání firem působících v oblasti fast fa-shion a zároveň usilujících o trvale udržitelný rozvoj. V teoretické části je popsána problematika fast fashion, zároveň tak i udržitelný rozvoj a společenská odpověd-nost firem. V analytické části je pak provedena analýza současného stavu fast fa-shion a kvantitativní výzkum. V závěru práce jsou na základě zjištěných poznatků navržena doporučení pro marketingovou komunikaci firem podnikajících v oblasti fast fashion.
Uplatnění meziplodin jako stabilizujícího prvku v protierozní ochraně
MORŤANIK, Michal
Cílem diplomové práce je, v první části, zpracování literární rešerže na téma eroze, druhy eroze, protierozní opatření, trvale udržitelné zemědělství, ekologická stabilita krajiny a tzv. meziplodiny. V druhé části práce je zmapováno, pomocí Wischmeier - Smithovi rovnice, zasažení zájmového území katastrů Lohenice, Koberovice, Lísky, obec Koberovice vodní erozí a vliv jednotlivých osevních postupů na množství smyté půdy
Výukový program - ekologicky šetrný spotřebitel
JIRÁČKOVÁ, Petra
Tato práce by měla ukázat co to je ekologicky šetrný spotřebitel a jak se jím při běžných každodenních činnostech stát. Jsou v ní objasněny i pojmy jako ekologicky šetrný výrobek, či ekologicky šetrná služba. Dále nastiňuje situace, kdy se člověk jako ekologicky šetrný spotřebitel nechová. K tomuto tématu se váže i trvale udržitelný rozvoj a jeho základní pilíře, taktéž zmíněné v práci. Pozornost je věnována rovněž oficiálním mezinárodním logům a značkám, které dbají na udržitelnost svých výrobků. Výsledkem práce je vytvořený výukový program na téma ekologicky šetrný spotřebitel. Tento program se skládá ze šesti aktivit, volených tak, aby odpovídaly dané věkové kategorii žáků a navazovaly na rámcově vzdělávací program základního vzdělávání. Tento program byl posouzen šesti pedagogickými pracovníky, jejichž názory na kvalitu programu jsou shrnuté ve výsledcích práce.
Postoj českých spotřebitelů k ekologickým značkám
PROKEŠOVÁ, Kristýna
Udržitelnost přírodních zdrojů a životního prostředí představuje celosvětově obrovský problém. Lidé se zaměřují na udržitelný rozvoj také v České republice. V naší zemi se vyrábí a prodává velké množství různých ekologicky šetrných produktů. Pro odlišování těchto produktů se využívá systém ekoznačení, který identifikuje výrobky a služby, které jsou oproti běžným produktům šetrné k životnímu prostředí. Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, jak spotřebitelé vnímají ekoznačky a výrobky šetrné k životnímu prostředí. Dalším cílem je zjistit, jak spotřebitelé nakupují a zda je pro ně udržitelná spotřeba důležitá. V rámci této práce a za účelem dosažení jejího cíle byl proveden marketingový průzkum prostřednictvím dotazníkového šetření. Proces marketingového průzkumu zahrnuje shromažďování informací o kupujících, cílové skupině a spotřebitelích. Poznání chování spotřebitele umožňuje odpovědět na mnoho otázek, nebo formulovat vhodná doporučení či strategie. Součástí výsledků této práce jsou návrhy a doporučení týkající se ekoznaček.
Finanční nástroje podpory udržitelného rozvoje Prachatic
STROUHALOVÁ, Šárka
Cílem bakalářské práce je popsat strategické a finanční nástroje, které jsou uplatňovány při realizaci místního rozvoje ve městě Prachatice. Důraz je kladen především na rozvoj urbánních oblast a na koncept Místní Agendy 21. Pro lepší pochopení lokální problematiky je dále vytvořena socio-demografická analýza a analýza významných lokalit z hlediska ochrany přírody na katastrálním území města Prachatice. Následuje vypracování přehledu realizovaných a plánovaných projektů ve městě Prachatice v letech 2017 - 2020 a zhodnocení jejich přínosu. Na závěr práce je vyhodnocena celková pozice města Prachatice v rámci naplnění Místní Agendy 21 a plnění cílů trvale udržitelného rozvoje.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 294 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.