Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,489 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Libereckém kraji
Nádvorníková, Lenka ; Hanušová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Blažková, Veronika (oponent)
Diplomová práce se zabývá zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v Libereckém kraji. V úvodní části diplomové práce je teoreticky popsán současný stav řešené problematiky. Je v ní vymezen pojem zdravotní postižení a osoba se zdravotním postižením. Dílčí část se věnuje také trhu práce a postavení osob se zdravotním postižením na něm. V závěru teoretické části jsou představeny nástroje podpory začleňování osob se zdravotním postižením na trh práce a subjekty, které se na něm vyskytují. Praktická část diplomové práce obsahuje výsledky výzkumu kvantitativního designu, který byl realizován formou dotazníkového šetření u osob se zdravotním postižením a u zaměstnavatelů v Libereckém kraji. Hlavním cílem práce je zmapování oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Libereckém kraji. Z výsledků vyplynulo, že zaměstnavatelé považují za tři nejzávažnější faktory ovlivňující zaměstnávání osob se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce nízké nebo téměř žádné vzdělání OZP (66 respondentů - zaměstnavatelů, tj. 66 %), nedostatek pracovních míst (77 zaměstnavatelů, tj. 77 %) a pověry, mýty a předsudky o OZP. K této možnosti se přiklonilo 63 respondentů - zaměstnavatelů (63 %). Osoby se zdravotním postižením považují za nejzávažnější faktor bránící jejich zaměstnávání na otevřeném trhu práce...
Trh práce v ČR a Průmysl 4.0
VOGELTANZ, Jiří
Tato diplomová práce je zaměřena na koncept Průmysl 4.0 a trh práce. Cílem je definovat hlavní dopady integrace Průmyslu 4.0 na trh práce se zaměřením na vybrané průmyslové odvětví v ČR. Autor této práce si zvolil zemědělství. Práce je rozdělena na 2 části. První část se zabývá studiem teoretických východisek. Teoreticky je zde popsán trh práce. Stejně tak iniciativy Průmyslu 4.0 a Zemědělství 4.0. Druhá část je praktická, která je orientována na cíl práce. Tato část popisuje několik produktů Zemědělství 4.0 a vývoj počtu zaměstnanců v zemědělství v ČR. Dále bylo realizováno dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo přes 70 zemědělských firem. Byla stanovena výzkumná otázka. Výsledky jsou graficky zobrazeny, zanalyzovány a v neposlední řadě byla zodpovězena výzkumná otázka.
Analýza vybraných potřeb jedinců žijících v sociálně vyloučených lokalitách města České Budějovice a České Velenice
BĚLOCHOVÁ, Lucie
Diplomová práce se zabývá vybranými potřebami jedinců žijících v sociálně vyloučených lokalitách města České Budějovice a České Velenice. Cílem práce je zmapování a analýza psychosociálních potřeb jedinců, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách města České Budějovice a České Velenice. Práce se zaměřuje na identifikaci základních potřeb jedinců, kteří v těchto lokalitách žijí a rovněž přináší určitý vhled do jednání, s nímž se u těchto osob můžeme setkávat. Výzkumné šetření se zabývá základními indikátory sociálního vyloučení. Práce je doplňována zjištěnými výsledky, kterých bylo dosaženo prostřednictvím kvalitativního výzkumu. Výstupem práce je poukázání na nutnost zaměření se na komplexní práci s osobami v sociálně vyloučených lokalitách, zejména pak na potřebu bezpečí a jistoty, z které následně vyplývají stěžejní oblasti vzájemné spolupráce.
Vliv koronavirové epidemie na trh práce v příhraničních regionech České republiky
TÍCHOVÁ, Michaela
Tato bakalářská se zabývá vývojem nezaměstnanosti v příhraničních okresech před vypuknutím epidemie COVID-19 a v průběhu epidemie, kdy začala fungovat i protiepidemická opatření. Vybrané časové období, během kterého je míra nezaměstnanosti sledována, je od prosince 2019, kdy nezaměstnanost v České republice byla nejnižší v Evropě, až do ledna 2021. Okresy jsou následně rozděleny v typologii podle vývoje nezaměstnanosti na začátku a na konci období. V první části jsou vysvětleny jednotlivé pojmy spojené s trhem práce a nezaměstnaností. V druhé části jsou data míry nezaměstnanosti analyzována.
Sociální práce v kontextu sociálního podnikání
SKALÁKOVÁ, Petra
Práce se zabývá vztahem sociální práce a sociálního podnikání jako jedné z možností pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením. Přehledně shrnuje dosavadní poznatky o jejich souvislostech, dostupné teoretické znalosti i praktické zkušenosti z této oblasti a uvádí důležité aspekty kontextu sociální práce a sociálního podnikání. Nastiňuje možnosti, které mohou jednotlivé činnosti přinést jedna druhé a hledá, v čem si mohou být navzájem prospěšné. Hodnotí důležitost sociální práce pro sektor sociálního podnikání a snaží se nalézt jejich společného jmenovatele zodpovězením následujících otázek: Jaký je vlastně vztah mezi sociální prací a sociálním podnikáním? Je vůbec sociální práce pro sociální podnik také důležitá? Dá se sociálně podnikat i bez návaznosti na sociální práci?
Možnosti uplatnění absolventů oboru sociální práce na trhu práce v daném regionu
KUBKOVÁ, Lucie
Bakalářská práce se zabývá možnostmi uplatnění absolventů oboru sociální práce na trhu práce na Berounsku. Cílem bakalářské práce je zjistit, jaké jsou na Berounsku možnosti uplatnění pro absolventy oboru sociální práce. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol, které jsou dále členěny na podkapitoly. Teoretická část je zaměřena na definování základních pojmů jako sociální práce a sociální pracovník, sociální služby a jaké jsou druhy a formy jejich poskytování. Poslední kapitola teoretické části pojednává o trhu práce obecně a poté o trhu práce na Berounsku, kde je region a sociální služby, které jsou zde dostupné, blíže specifikován. Praktická část je zpracována za použití kvalitativní výzkumné strategie, metodou dotazování a technikou polostrukturovaného rozhovoru, jehož hlavním cílem bylo zjistit, jaké jsou na Berounsku možnosti pro uplatnění sociálních pracovníků. Rozhovory proběhly se šesti zástupci organizací poskytující na Berounsku sociální služby a také s pracovnicí úřadu práce. Otázky, které byly dotazovaným pokládány, byly voleny tak, aby pomocí nich byly vyhodnoceny výzkumné otázky. Výsledky práce mohou sloužit jako zdroj informací o tom, jaké mají absolventi oboru sociální práce možnosti pro uplatnění na Berounsku. Získané údaje mohou být použity v článcích o uplatnění se jako sociální pracovník, či k prezentaci školy, která nabízí obor sociální práce. Výzkumem bylo zjištěno, že možnosti pro uplatnění absolventů oboru sociální práce jsou na Berounsku dostatečné, neboť je zde množství organizací, které poskytují sociální služby.
Příčiny dlouhodobé nezaměstnanosti ve Strakonicích
KOCOURKOVÁ, Irena
Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaké jsou příčiny dlouhodobé nezaměstnanosti klientů evidovaných na krajské pobočce Úřadu práce ČR v Českých Budějovicích, kontaktním pracovišti ve Strakonicích, v souvislosti se situací, kdy na trhu práce počet volných pracovních míst převyšuje počet uchazečů o zaměstnání evidovaných na Úřadu práce ČR. V návaznosti na tuto problematiku budou analyzovány dopady dlouhodobé nezaměstnanosti a navržena jejich možná řešení. Teoretická část bakalářské práce se zabývá členěním politiky zaměstnanosti, druhy nezaměstnanosti, možnými příčinami dlouhodobé nezaměstnanosti, nepojistnými sociálními dávkami, které souvisí s nezaměstnaností, projekty ESF pro dlouhodobě nezaměstnané a důsledky nezaměstnanosti jak pro jedince, tak i pro celou společnost. Jsou zde vysvětleny pojmy jako uchazeč o zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti, podpůrčí doba, nezaměstnanost, míra nezaměstnanosti či podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15-64 let, exekuce, nepříznivý zdravotní stav uchazeče o zaměstnání aj. Praktická část bakalářské práce se věnuje vyhodnocení stanovených hypotéz prostřednictvím kvantitativní výzkumné strategie. Výzkum byl proveden pomocí dotazníkového šetření s klienty (uchazeči o zaměstnání), kteří jsou dlouhodobě evidovaní na krajské pobočce Úřadu práce ČR v Českých Budějovicích, kontaktním pracovišti ve Strakonicích. Na základě stanoveného cíle byly zformovány dvě hypotézy. Z výsledků výzkumů lze vyvodit, že příčinou dlouhodobé nezaměstnanosti klientů je nepříznivý zdravotní stav, nikoliv exekuce. V závěru praktické části jsou uvedeny možné varianty řešení dlouhodobé nezaměstnanosti klientů, kteří jsou na trhu práce znevýhodněni zdravotním omezením, či jsou postiženi exekucí.
Vliv robotizace na zaměstnanost
LEDVINKOVÁ, Petra
Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnocení vlivu robotizace na zaměstnanost. Bakalářská práce představuje fenomén robotizace a hodnotí možnosti využití robotů v podnicích. Bakalářská práce zkoumá dopad robotizace a automatizace na trh práce v České republice a ukazuje současný stav používání robotů. Zaměřuje se na historické pojetí robotů a aktuální členění typů robotů. Dále vysvětluje hrozbu robotizace pro český trh a jeho ekonomiku a nastiňuje několik možných řešení v souvislosti se ztrátou zaměstnání a zmizením celých oblastí trhu práce. Mimo to se tato práce zabývá analýzou robotizace ve společnostech a analýzou vlivu robotizace na zaměstnanost jednotlivých osob. Informace a data nezbytné k vyhodnocení obou analýz byla získána pomocí dvou dotazníkových šetření. Výsledkem této práce jsou doporučení k zvyšování investic jak dorobotizace, tak i do vzdělávání nejen ze strany podniků, ale i jednotlivých osob.
Národnostní menšiny na trhu práce na Plzeňsku
ZÁHORČÁKOVÁ, Tereza
V současné době je problematika národnostních menšin žijících na území ČR často diskutována. Vnímána je však spíše v negativních souvislostech, v kontextu s nerovnocenným a nerovnoprávným postavením menšin ve většinové společnosti. Mezi klíčové problémy národnostních menšin u nás patří: uznání vzdělání získaného v zahraničí, jazyková bariera, nízká kvalifikovanost. Dále zde svoji roli hrají předsudky a nedůvěra zaměstnavatelů, diskriminace vyplývající z neznalosti cizinců komplikovanost platné pracovně-právní legislativy, překážky pro hledání zaměstnání v ČR vyplývající z pobytového statusu, nelegální zaměstnávání a otázka ne vždy vhodně volené podpory integrace cizinců a menšin do společnosti. Cílem bakalářské práce bude zjistit, zda se občané národnostních menšin na území Plzeňského kraje cítí nerovnoprávně na českém pracovním trhu a zjištění informací o pracovních podmínkách, kterým jsou národnostní menšiny u nás vystaveny. Využit bude kvantitativní výzkum za přednostního použití metody dotazníkového šetření, doplněný polostrukturovaným rozhovorem. Výběrový soubor jsou klienti Úřadu práce Plzeň, klienti pracovních agentur, úředníci z Úřadu práce Plzeň a zaměstnanci pracovních agentur. Výsledky bakalářské práce bude možno využít pro zaměstnance ÚP, pracovní agentury, zaměstnavatele různých firem, ale také těm, kteří přijíždí do ČR pracovat a chtějí se lépe orientovat na českém trhu práce a znát případná rizika a nebezpečí, se kterými se mohou setkat. Bakalářská práce by se měla dále zaměřit na boj proti rasizmu, ochranu lidských práv, vytváření tolerance vůči minoritám a budování multikulturní společnosti.
Uplatnění absolventů oboru ŘEP na trhu práce
LIŠKOVÁ, Michaela
Tato diplomová práce se zaměřuje na uplatnění absolventů oboru ŘEP na trhu práce. Nejprve jsou nastíněny základní pojmy vztahující se ke zkoumanému tématu. Poté je na základě dotazníkového šetření mezi absolventy a na základě řízeného rozhovoru s garantem daného oboru, vyhodnocena současná situace s jakou absolventi vstupují na pracovní trh. Na závěr, v návaznosti na zjištěné poznatky, byly stanoveny návrhy ke zlepšení, aby se absolventi na trhu práce měli šanci lépe prosadit.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,489 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.