Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,470 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komparativní analýza politiky slaďování pracovního a rodinného života v Rakousku a České republice
Jarošová, Nikola ; Pavlík, Petr (vedoucí práce) ; Kiczková, Zuzana (oponent)
Diplomová práce seznamuje čtenáře a čtenářky s rodinnými politikami ve dvou vybraných středoevropských zemích, v České republice a Rakousku. Cílem je provést komparativní analýzu takových opatření rodinných politiky, která se týkají otázky podpory slaďování rodinného a profesního života rodin s dětmi. V rámci studování jednotlivých opatření na úrovni rodinných politik vybraných států budou nejprve prozkoumána opatření podílející se na formování rodinných a pracovních rolí v rámci rodinného života. Následně budou představeny možnosti jejich vzájemného ovlivňování, nedílnou součástí analýzy bude hodnocení těchto opatření z genderového hlediska. Výsledkem této práce je podrobné srovnání těch složek rodinné politiky, které ovlivňují slaďování rodinného a profesního života rodin s dítětem/dětmi včetně zhodnocení účinnosti jednotlivých nástrojů v obou vybraných zemích. Klíčová slova: harmonizace práce a rodiny, rodinná politika, komparace, genderová analýza, rodina, mateřská/rodičovská dovolená, trh práce, institucionální péče o děti
Analýza dopadu demografického vývoje na zaměstnanost a politiku zaměstnanosti starších osob v České republice
Špirková, Petra ; Potůček, Martin (vedoucí práce) ; Nekolová, Markéta (oponent)
Diplomová práce "Analýza dopadu demografického vývoje na zaměstnanost a politiku zaměstnanosti starších osob v České republice" se zabývá specifickým postavením starších osob na trhu práce, které jsou při ztrátě zaměstnání oproti jiným skupinám na pracovním trhu, častěji a ve větší míře ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností. V práci je rozebírán aktuální stav zaměstnanosti starších osob v České republice a v Evropské unii vzhledem k demografickým trendům, které mají, kromě jiných důsledků, i silný dopad na trh práce. Cílem práce je zjistit, v čem spočívají hlavní překážky stojící v cestě vyššímu zapojení starších osob na trhu práce v České republice, a jakým směrem by se měla politika zaměstnanosti ubírat, aby dosáhla vyšší účinnosti. Základní hypotézou práce je tvrzení, že realizace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR není v případě řešení problematiky nezaměstnanosti starších osob dostatečně účinná. Pomocí čtyř teoretických rámců jsou identifikovány hlavní nedostatky v současnosti uplatňované politiky zaměstnanosti ve vztahu ke starším osobám a jejich příčiny. Teoretická východiska jsou uplatněna i v diskusi možných řešení problému. Empirická část práce využívá poznatky veřejně - politických dokumentů, výstupů odborných studií, metody srovnávací analýzy a v nejvyšší míře pak poznatky...
Ekonomie rodiny ve Švédsku
Wdowyczynová, Lucie ; Mlčoch, Lubomír (vedoucí práce) ; Rečka, Lukáš (oponent)
Švédská forma sociálního státu má dlouhou historii a je známá především díky své štědré sociální politice financované zejména z nadprůměrně vysokých daňových odvodů. Bakalářská práce Ekonomie rodiny ve Švédsku nejprve uvádí obecné souvislosti mezi rodinou a ekonomií a poté se zaměřuje na oblast rodinné politiky ve Švédsku a zasazuje ji do kontextu vývoje a současné podoby švédského sociálního státu. Dále zkoumá důležité dílčí složky švédského systému, které rodinnou politiku a rodinné trendy ovlivňují. Práce se snaží mimo jiné přiblížit, jakým způsobem může být v Evropě podporována vysoká plodnost ve spojení s vysokými mírami participace na trhu práce a znalostně zaměřenou ekonomikou. Zároveň ovšem zdůrazňuje, že odlišnosti v sociální politice v různých evropských zemích jsou způsobeny mnoha kulturními, sociálními a ekonomickými faktory, a proto je jejich vzájemné porovnávání a sjednocování velmi obtížné. Přesto je možné se při zvažování nových reforem ze zkušeností jiných zemí alespoň poučit či si z nich vzít příklad. Práce však také upozorňuje na úskalí švédského modelu.
Situace nízko-vzdělaných matek po rodičovské dovolené na trhu práce
Drtilová, Adéla ; Dobiášová, Karolína (vedoucí práce) ; Kotrusová, Miriam (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá příčinami nízké zaměstnanosti nízko-vzdělaných (ZŠ, vyučení) matek po rodičovské dovolené, u nichž se kumulují znevýhodnění v podobě mateřství a nízkého vzdělání. Vycházím z předpokladu, že se matky potýkají se specifickými problémy, které jiné vzdělanostní skupiny nemají. Tyto problémy fungují jako bariéry pro návrat na trh práce a jsou příčinou vysoké nezaměstnanosti matek s nízkým vzděláním. V rámci této práce jsem uskutečnila kvalitativní výzkum - rozhovory s matkami a s liniovými pracovníky úřadu práce. Zjistila jsem, že hlavní problém je, že matky se uplatňují na sekundárním trhu práce, ve kterém se často vyskytují práce na směny. Směnný pracovní provoz jim pak neumožňuje sladit pracovní život s institucionální péčí o děti. Tyto matky disponují nízkým lidským kapitálem, což má za následek obtížnější vyjednávání se zaměstnavateli - proto se často nemohou domoci svých nároků a práv a stávají se nezaměstnanými. V práci jsem identifikovala vnější i vnitřní příčiny nezaměstnanosti nízko-vzdělaných matek a její dopady. Zároveň jsem zjistila, že nedostatek zdrojů na úřadu práce vede k poskytování různě kvalitních služeb zaměstnanosti.
Diskriminační praktiky personalistů v procesu hledání zaměstnání v České republice
Broklová, Tereza ; Hejzlarová, Eva (vedoucí práce) ; Čabanová, Bohumila (oponent)
Tato bakalářská práce se snaží popsat a odhalit diskriminační praktiky, se kterými se potýkají uchazeči na trhu práce v České republice. Perspektiva a pohled personalistů vnáší inovativní prvek do zkoumání diskriminačních praktik. Pozornost je věnovaná jednotlivým metodám náboru zaměstnanců, protože se mezi sebou velmi liší. Každá se zaměřuje na jinou cílovou skupinu kandidátů o zaměstnání. Práce je rozdělena do čtyř celků. První část je teoretická, seznamuje čtenáře s legislativní úpravou ochrany před diskriminací v českém právním řádu. Přibližuje teorii lidského kapitálu, fronty a signálu, dále potom personalistickou agendu. Druhá pasáž je metodologická, vymezuje data a metody sběru dat. Následuje výzkumná část práce, která popisuje zjištěná data z rozhovorů s komunikačními partnery, interpretovaná v souvislosti s teoretickým ukotvením. Výzkum mezi personalisty je zaměřen na hledání charakteristik ideálního uchazeče, na spravedlnost přijímacího řízení, ale také na užívané diskriminační praktiky. Závěrečná pasáž přináší nejdůležitější zjištění.
Gender a management
Dragounová, Kateřina ; Havlík, Radomír (vedoucí práce) ; Tichá, Milena (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na genderové aspekty v managementu. Důraz je kladen na roli genderu v managementu, na rozdíly ve slaďování pracovního a soukromého života mužů a žen a z toho vyplývajících ztížených situací pro budování manažerské kariéry ženy, zejména pak v otázkách kompetentnosti výkonu této funkce. Dále se práce věnuje otázkám rovných příležitostí mužů a žen při budování kariéry, genderovým nerovnostem a problémům vztahu mezi rodinou, domácností a kariérou. Součástí práce jsou také vybrané názory veřejnosti na genderové aspekty v managementu. Poslední kapitola představuje problematiku volného času manažerů a manažerek. Klíčová slova: gender, management, rovné příležitosti, trh práce, nerovnosti, kariéra, rodina, volný čas.
Hodnocení účinnosti projektů financovaných z ESF zaměřených na osoby znevýhodněné na trhu práce
Vostradovská, Barbora ; Blažek, Jiří (vedoucí práce) ; Jungwiertová, Lucie (oponent)
Diplomová práce se zabývá účinností realizovaných opatření v rámci projektů podpořených z Evropského sociálního fondu, které jsou zaměřeny na ohroženou skupinu rodičů (převážně žen) na trhu práce. Teoretická část představuje koncepty segmentace trhu práce, teorii lidského a sociálního kapitálu a v neposlední řadě nastiňuje politiku zaměstnanosti v rámci EU a Česka. Empirický výzkum využívá technik rozhovorů a dotazníku s cílem zhodnotit implementaci opatření a zacílení prostředků na potřeby specifické cílové skupiny, jež je na trhu práce dlouhodobě ohrožena. Přínos práce je především v detailní studii účinnosti systému čerpání dotací v jedné sféře podpory z ESF z pohledu neziskových organizací. Klíčová slova: Trh práce, Evropský sociální fond, evaluace, neziskové organizace, Praha
Trh práce a prostorová mobilita obyvatelstva v Plzeňském kraji
Duda, Petr ; Čermák, Zdeněk (vedoucí práce) ; Matušková, Alena (oponent)
Česká republika prodělala po roce 1989 značné společenské, politické a ekonomické změny. Důležitým krokem bylo vytvoření trhu práce, kde se pracovní místa a mzdy vytváří na základě tržní nabídky a poptávky, kde však také z důvodu působení těchto tržních sil vzniká nezaměstnanost. S tím souvisí i flexibilita pracovní síly, která se v průběhu let stává čím dál více důležitější. S migrací obyvatel za prací souvisí i vývoj situace na trhu s byty. Hlavním cílem této diplomové práce proto je analyzovat pracovní trh v Plzeňském kraji a s ním spojenou prostorovou mobilitu po roce 2000 (se stručným vývojem v 90. letech). Dalším důležitým cílem je určit do jaké míry je migrace obyvatel ovlivněna právě situací na trhu práce a také vývojem situace na trhu s byty. Zdrojem dat pro zpracování těchto analýz byly především dvě hlavní instituce. Trh práce v Plzeňském kraji byl zmapován na základě údajů z Úřadu práce v Plzni. Vývoj prostorové mobility a trhu s byty pomohly určit zejména databáze získané na internetových stránkách Českého statistického úřadu a také po osobní návštěvě krajského pracoviště ČSÚ v Plzni. Klíčová slova: migrace, trh práce, trh bydlení, Plzeňský kraj
Význam rodiny a její kombinace se zaměstnáním
Urbanová, Lucie ; Kubišová, Zuzana (vedoucí práce) ; Havlík, Radomír (oponent)
Bakalářská práce se zabývá významem rodiny a otázkou harmonizace rodinného a pracovního života. Vymezuje rodinu a zaměstnání jako dvě významné součásti lidského života a poukazuje na hlavní přístupy k problematice slaďování rodiny a zaměstnání. Naznačeny jsou proměny vztahu rodiny a práce v minulosti. Dále jsou uvedeny základní opatření státu podporující rodinu. Práce se zabývá také otázkou žen na trhu práce, kompetencemi státu a zaměstnavatelů v otázce návratu žen do zaměstnání po uplynutí rodičovské dovolené. Uvedeny jsou i nejčastěji využívané způsoby péče o děti mladší tří let. Představena je koncepce Homeworkingu jako alternativa v otázce harmonizace rodinného a pracovního života.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,470 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.