Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 31 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Live-in osobní asistence u osob s kvadruplegií
Pařízková, Kateřina ; Pavlová, Ilona (vedoucí práce) ; Čichoň, Rostislav (oponent)
Autor: Bc. Kateřina Pařízková Název: Live-in osobní asistence u osob s kvadruplegií Cíle: Cílem diplomové práce je zjistit, zda by níže popsaná Live-in asistence byla v České republice žádána ze strany kvadruplegiků a zda by se našli pracovníci v sociálních službách, kteří by práci chtěli vykonávat po britském vzoru. Výsledek práce by mohl pomoci ke zkvalitnění péče o osoby s kvadruplegií a tím zlepšit míru kvality života. Metody: Ve výzkumné části v rámci kvantitativní výzkumné analýzy je využita metoda dvou anket vlastní konstrukce, pro osoby s kvadruplegií a pracovníky v sociálních službách. Na základě těchto informací bude zjištěno, zda v České republice osoby s kvadruplegií využívají služeb osobních asistentů a případně by uvítali britský systém Live-in, který je ve Velké Británii hojně využíván. Výsledek je doplněn daty od sociálních pracovníků České republiky, kteří v rámci dotazníkového šetření poskytli informace o zájmu vykonávat formu Live-in asistence. Výsledky: Prvního dotazníkového šetření se zúčastnilo 284 respondentů ve věku 18-65 let. V rámci tohoto šetření došlo ke zjištění, že by se pracovníkům v sociálních službách zmiňovaná pozice Live-in asistenta líbila. Hodnotili kladně individuální přístup, práci pouze s jedním klientem a rozmanitost práce. Negativně hodnotili odlišnou...
Vliv proprioceptivní neuromuskulární facilitace na funkci horní končetiny lidí s míšní lézí C4-C5
Halamová, Adéla ; Zvelebilová, Pavlína (vedoucí práce) ; Melicharová, Hana (oponent)
Název: Vliv proprioceptivní neuromuskulární facilitace na horní končetinu u lidí s míšní lézí C4-C5 Cíl: Cílem práce bylo zjistit, jaký vliv bude mít využití metody proprioceptivní neuromuskulární facilitace na funkci, svalový objem a rozsahy pohybů horních končetin u lidí, kteří jsou postiženi míšní lézí v oblasti C4 a C5. Dále se práce zaobírala subjektivním pocitem pacientů, zda se horní končetina po terapiích zlepšila a bylo možno ji více zapojovat do ADL činností. Metodika: Studie se zúčastnilo 5 probandů - všichni muži ve věku v průměru 41 let. U účastníků studie proběhla celkem 3 měření - cca 2 měsíce před začátkem intervence, před začátkem terapií a po ukončení. Byly zaznamenány hodnoty jako objem svalů paže v kontrakci, rozsah pohybu abdukce v ramenním a flexe v loketním kloubu. Jako další měřený subjekt byl test výdrže v předpažení. Účastníci vyplnili i SCIM formulář před a po ukončení studie. Probandi cvičili nad rámec své běžné terapie metodu proprioceptivní neuromuskulární facilitace I. diagonálu. Dále byli zainstruováni k autoterapii a cvičení s odporovou gumou. Po skončení studie vyplňovali probandi dotazník k autoterapii. Výsledky: Po ukončení studie jsme zjistili, že došlo k minimálnímu či dokonce žádnému zlepšení jak objemů svalů paže, tak rozsahů měřených pohybů ramenního a...
Spolupráce ergoterapeuta a fyzioterapeuta při nácviku personálních denních činností u pacientů s míšní lézí v krční oblasti
Skrzypková, Eva ; Uhlířová, Jaromíra (vedoucí práce) ; Rejtarová, Anna (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Bc. Eva Skrzypková Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Jaromíra Uhlířová Konzultant práce: Bc. Veronika Liďáková Název bakalářské práce: Spolupráce ergoterapeuta a fyzioterapeuta při nácviku personálních denních činností u pacientů s míšní lézí v krční oblasti Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce se zabývá aspekty spolupráce mezi ergoterapeutem a fyzioterapeutem v rehabilitaci pacientů s kompletní míšní lézí v úrovni C6-C8. Tato skupina pacientů má funkční potenciál zvládnout výkon všedních denních činností v upraveném prostředí a s využitím kompenzačních pomůcek a strategií. K naplnění tohoto potenciálu je nutná intenzivní intervence ergoterapeuta a fyzioterapeuta. Cílem práce bylo zmapovat spolupráci mezi těmito dvěma profesemi v oblasti nácviku soběstačnosti v subakutní a chronické fázi rehabilitace. Jako reprezentativní vzorek byly vybrány 3 zařízení, kterými si pacient prochází v rámci spinálního programu - Spinální jednotka Fakultní nemocnice Motol, Rehabilitační ústav Kladruby a Centrum Paraple. Informace z pozorování na praktických stážích v těchto zařízeních a data získaná z dotazníku byla systematicky zpracována a poskytují tak pohled na různé aspekty spolupráce. V každém zařízení byly identifikovány konkrétní role terapeutů a oblasti jejich...
Nácvik autokatetrizace u pacientů s míšní lézí z pohledu ergoterapeuta
Šestáková, Eva ; Kulhánková, Zuzana (vedoucí práce) ; Čábelková, Alžběta (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno: Eva Šestáková Vedoucí práce: Bc. Zuzana Kulhánková Oponent práce: Název bakalářské práce: Nácvik autokatetrizace u pacientů s míšní lézí z pohledu ergoterapeuta Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce se zabývá nácvikem autokatetrizace u pacientů po spinální lézi v postakutním stádiu úrazu z pohledu ergoterapeuta. Cílem bakalářské práce je vytvořit příručku o autokatetrizaci pro pacienty po spinální lézi, která by byla přínosem nejen pro paraplegické, ale především tetraplegické pacienty. Příručka obsahuje informace o procesu autokatetrizace, nabízí návody, postupy a možnosti kompenzačních pomůcek a strategií pro osamostatnění se v položce ADL - vyprazdňování močového měchýře. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje podrobně problematiku tetraplegie, míru postižení a přibližuje vliv poranění míchy na funkce močového měchýře a jeho způsoby vyprazdňování Praktická část se zabývá přínosem příručky Nácvik autokatetrizace u tetraplegických pacientů po spinální lézi z pohledu ergoterapeuta, jenž byl zjišťován pomocí kvalitativního výzkumu. V rámci této výzkumné metody byly zhotoveny dvě kazuistiky. Obsahují podrobnou anamnézu, průběh terapií a jejich zhodnocení. V praktické části se též nachází samotná příručka Nácvik autokatetrizace u...
Problematika zvládání péče o domácnost osobami po transverzální míšní lézi z pohledu ergoterapeuta
Slížová, Kristýna ; Rybářová, Kateřina (vedoucí práce) ; Rodová, Zuzana (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Kristýna Slížová Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Rybářová Název bakalářské práce: Problematika zvládání péče o domácnost osobami po transverzální míšní lézi z pohledu ergoterapeuta Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce se zabývá problematikou zvládání péče o domácnost osobami po transverzální míšní lézi z pohledu ergoterapeuta. Hlavním cílem práce je kvalitativně zhodnotit zvládání domácích prací muže a ženy po transverzální míšní lézi v úrovni C6. V teoretické části je popsána problematika poranění míchy a domácích prací a jsou nastíněny možnosti ergoterapeutických intervencí. Podrobněji jsou zde rozebrány možnosti adaptace domácích prací pro osoby s transverzální míšní lézí. Praktická část je zpracována formou kazuistik dvou probandů (muže a ženy) s transverzální míšní lézí v úrovni C6. Je představena anamnéza, ergoterapeutické vyšetření, zhodnocení soběstačnosti dle SCIM a zhodnocení domácího prostředí za využití metodiky SEMAFOR home. V kazuistikách jsou detailně popsány ergoterapeutické intervence zaměřené na problematiku zvládání domácích prací u obou probandů. Závěrem bylo zjištěno, že oba probandi vykonávají mnoho druhů domácích prací, přestože žijí ve společné domácnosti se zdravými členy rodiny. Pro oba je obtížný úklid míst mimo jejich dosahovou...
Vliv traumatické míšní léze v krční oblasti na kardiovaskulární zdatnost
Machač, Stanislav ; Kolář, Pavel (vedoucí práce) ; Vilikus, Zdeněk (oponent) ; Nováková, Marie (oponent)
Úrazové poškození krční míchy má zásadní dopad na determinanty kardiovaskulární zdatnosti. V rámci tetraplegie se vedle radikálního snížení aktivně využívané svalové hmoty typicky objevuje také výrazná dysfunkce autonomního nervového systému a s tím spojená porucha řízení katecholaminů. Nezřídka se rozvíjí dlouhodobá inaktivita, kdy nejsou dostatečně využity ani zachované pohybové možnosti, což ve zvýšené míře přispívá k rozvoji běžných civilizačních onemocnění. Tato práce si klade za cíl vyhodnotit kardiovaskulární funkci, resp. zdatnost mužů s traumaticky přerušenou krční míchou na úrovni C5-C7 (n=20) za referenčního srovnání zdravých mužů (n=27), kteří podstoupili shodný zátěžový test na ručním ergometru. Hlavními sledovanými ukazateli byla odezva arteriálního tlaku krve na tělesnou zátěž, vrcholová spotřeba kyslíku a chronotropní reakce srdce. V první části studie byly provedeny zátěžové testy do subjektivního maxima pro mezi-skupinové porovnání hodnot spojených s vrcholovou zátěží. Jelikož se vrcholový výkon u jedinců se zraněnou krční míchou od zdravých probandů značně liší, stává se tento fakt omezením bližší komparace odezvy sledovaných ukazatelů. Z toho důvodu byla provedena druhá část výzkumu, v rámci níž byly opakovány zátěžové testy zdravých probandů - tentokrát ne do subjektivního...
Zásady při výběru elektrického vozíku pro osobu s míšní lézí z pohledu ergoterapeuta
Homolková, Simona ; Horsáková, Petra (vedoucí práce) ; Rodová, Zuzana (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Simona Homolková Vedoucí práce: PhDr. Petra Horsáková Název bakalářské práce: Zásady výběru elektrického vozíku pro osoby s míšní lézí z pohledu ergoterapeuta Abstrakt bakalářské práce: V České republice je nedostatek zdrojů, které by problematiku shrnovaly, proto je hlavním cílem práce popis procesu výběru elektrického vozíku pro osoby s míšní lézí v úrovni C4-C6 z ergoterapeutického hlediska. Dílčím cílem je průzkum českého trhu s elektrickými vozíky, výběr několika různých modelů vhodných pro tetraplegiky, jejich zhodnocení ergoterapeutem a doporučení určitým skupinám osob s míšní lézí. V kazuistikách jsou tyto teoretické informace aplikovány do klinické praxe. Dalším dílčím cílem je vytvoření formuláře pro ergoterapeuty v České republice, který zkombinuje nabyté teoretické i praktické znalosti, a který je provede výběrem elektrického vozíku. Teoretická část práce se zabývá popisem míchy a míšních lézí. Věnuje se i spinálnímu programu a také roli ergoterapeuta v této problematice. Dále jsou zde informace o elektrických vozících včetně postupu pro jejich získání. Závěr této části se věnuje i analýze postury sedu, jelikož správný sed může zabránit rozvoji nepříjemných stavů a defektů. Praktická část obsahuje průzkum českého trhu, který zahrnuje ergoterapeutické...
Vliv síly klíčových svalů horní končetiny na soběstačnost u tetraplegiků
Dvořáková, Barbora ; Melicharová, Hana (vedoucí práce) ; Dáňová, Petra (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem síly klíčových svalů horní končetiny na soběstačnost u jedinců s krční míšní lézí. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou zpracovány poznatky o míšním poškození, podrobněji jsou zpracovány zdravotní důsledky a komplikace míšní léze. Dále je práce zaměřena na soběstačnost u tetraplegiků a na vlivy, které na ni působí. Podrobně popisuje dostupné studie zabývající se vztahem svalové síly a soběstačnosti. V praktické části jsou popsány a porovnány kazuistiky dvou probandů se stejnou motorickou úrovní míšní léze a podobnou silou klíčových svalů horních končetin. Soběstačnost probandů je vyšetřena pomocí SCIM a podrobným popisem strategie přesunu z vozíku na lůžko a zpět. Klíčová slova tetraplegie, soběstačnost, svalová síla, SCIM, klíčové svaly
Spolupráce ergoterapeuta a fyzioterapeuta při nácviku personálních denních činností u pacientů s míšní lézí v krční oblasti
Skrzypková, Eva ; Uhlířová, Jaromíra (vedoucí práce) ; Rejtarová, Anna (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Bc. Eva Skrzypková Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Jaromíra Uhlířová Konzultant práce: Bc. Veronika Liďáková Název bakalářské práce: Spolupráce ergoterapeuta a fyzioterapeuta při nácviku personálních denních činností u pacientů s míšní lézí v krční oblasti Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce se zabývá aspekty spolupráce mezi ergoterapeutem a fyzioterapeutem v rehabilitaci pacientů s kompletní míšní lézí v úrovni C6-C8. Tato skupina pacientů má funkční potenciál zvládnout výkon všedních denních činností v upraveném prostředí a s využitím kompenzačních pomůcek a strategií. K naplnění tohoto potenciálu je nutná intenzivní intervence ergoterapeuta a fyzioterapeuta. Cílem práce bylo zmapovat spolupráci mezi těmito dvěma profesemi v oblasti nácviku soběstačnosti v subakutní a chronické fázi rehabilitace. Jako reprezentativní vzorek byly vybrány 3 zařízení, kterými si pacient prochází v rámci spinálního programu - Spinální jednotka Fakultní nemocnice Motol, Rehabilitační ústav Kladruby a Centrum Paraple. Informace z pozorování na praktických stážích v těchto zařízeních a data získaná z dotazníku byla systematicky zpracována a poskytují tak pohled na různé aspekty spolupráce. V každém zařízení byly identifikovány konkrétní role terapeutů a oblasti jejich...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 31 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.