Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Optimalizace vybraných technologických procesů při výrobě ložiskových komponent
Otoupalík, Jan ; Čep, Robert (oponent) ; Sadílek, Marek (oponent) ; Kouřil, Karel (oponent) ; Chladil, Josef (vedoucí práce)
Dizertační práce je zaměřena na optimalizaci technologických procesů při výrobě vnějšího ložiskového kroužku. V první části byla provedena rešeršní studie dané problematiky se zaměřením na nejnovější trendy v oblasti výroby ložisek. V rámci experimentální části byly analyzovány technologické procesy výroby, a to od volby vstupního polotovaru až po optimalizaci dokončovacích technologií obrábění vnějšího průměru ložiskového kroužku.
Laboratorní model pro simulaci řízení jednoduchého technologického procesu
Raška, Marek ; Štohl, Radek (oponent) ; Jirgl, Miroslav (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je vylepšení vytvořeného fyzického simulátoru základních dynamických systémů a výběr vhodného technologického procesu k demonstraci simulace, řízení a vizualizace v rámci laboratorní výuky se vzorovou laboratorní úlohou. Výsledkem je vylepšený simulátor využitý k simulování technologického procesu za použití programovací struktury a vizualizace aplikace ControlWeb 8 a vstupně/výstupní periférie DataLab IO/USB.
Návrh technologie výroby revolverového kohoutu
Talanda, Jakub ; Dvořák, Jaromír (oponent) ; Sliwková, Petra (vedoucí práce)
Cílem této práce je analyzovat zvolenou součást, kohout revolveru Alfa, a navrhnout postup pro její výrobu. Práce obsahuje krátkou konstrukční analýzu součásti, dále se zabývá výběrem vhodného materiálu a polotovaru, rozebírá jednotlivé výrobní operace a přináší stručné technicko-ekonomické zhodnocení. Práce dále doporučuje další postup pro realizaci výroby součásti.
Technologický projekt výroby hřídele
Veselý, Ondřej ; Fiala, Zdeněk (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Bakalářská práce na téma Technologický projekt výroby hřídele se zabývá problematikou obráběcích procesů za účelem realizace výroby v podmínkách sériové výroby, a to na základě výkresu součásti, kdy je postupně stanoven vhodný materiál a polotovar pro následující technologické postupy. Tomu jsou přiřazeny vhodné stroje a nástroje, dále je provedeno technickoekonomické zhodnocení související s procesem výroby. Závěrem bude využito CAD/CAM technologií, součást v podobě prototypu bude vyrobena na CNC stroji za pomocí softwaru Edgecam.
Návrh a realizace laboratorní úlohy na téma "Standard ISA-S88"
Husák, Michal ; Pásek, Jan (oponent) ; Kaczmarczyk, Václav (vedoucí práce)
Bakalářská práce má za úkol objasnit řízení dávkových procesů s využitím standardu ANSI/ISA-S88. Implementuje standard do školní vzorové úlohy, která se stane součástí laboratorní výuky v předmětu Automatizace procesů (MAUP). Návrh zadání obsahuje důležité rady pro vypracování laboratorní úlohy. Vzorový protokol dokumentuje programové řešení, které je i podrobným návodem pro studenty. Úloha je realizována na laboratorním modelu „Kuličky“, který bylo nutné hardwarově inovovat a zdokumentovat jeho zapojení. Inovace modelu probíhala v rámci semestrální práce pro potřeby předmětu Programovatelné automaty (BPGA).
Analýza vlivu technologických procesů na vlastnosti funkčních ploch ložisek
Fišerová, Zuzana ; Čep, Robert (oponent) ; Sadílek, Marek (oponent) ; Kouřil, Karel (oponent) ; Chladil, Josef (vedoucí práce)
Disertační práce je zaměřena na problematiku technologie výroby ložisek. Cílem práce je zkoumání a vyhodnocení vlivu technologických procesů na vlastnosti funkčních ploch vnějšího ložiskového kroužku. Jako základní technologické procesy byly vybrány technologie rozválcování, broušení a soustružení. Předmětem zkoumání integrity povrchu na zkušebních vzorcích je měření a analýza jakosti obráběných ploch a zbytkového napětí v povrchových vrstvách ložiskových kroužků. Porovnání je provedeno ve vazbě na předchozí operace – rozválcování, soustružení a broušení.
Řízení technologického procesu systémem Control Web 7
Modlitba, Martin ; Arm, Jakub (oponent) ; Pásek, Jan (vedoucí práce)
V diplomové práci je řešeno téma řízení technologického procesu systémem Control Web 7. Po úvodní předmluvě následuje specifikace a popis řízeného procesu (jeho konkretizace). V následující části je slovně i za pomoci vývojového diagramu popsána koncepce celého zhotovovaného systému. Dále je zde popsáno prostředí Control Web 7 a proces programování řídící aplikace včetně výsledných obrazovek aplikace. Poslední část diplomové práce se věnuje výstupní kontrole pomocí programového modulu VisionLab, jenž je rozšiřujícím modelem systému Control Web a srovnání modulu VisionLab s konkurenčními systémy strojového vidění.
Řízení a vizualizace technologických procesů s využitím průmyslového PC
Buchta, Luděk ; Libor, Matys (oponent) ; Dvořáček, Martin (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce bylo seznámit se s technikami a technologiemi používanými při řízení a vizualizaci technologických procesů. K řízení technologického procesu v laboratoři E541 bylo využito průmyslového PC, PLC a Automation Panelů od firmy B&R. Navrhnutý a realizovaný řídící algoritmus obsahuje tři diskrétní regulátory. Ke komunikaci je využíváno komunikačního standardu OPC. Vizualizace pro řídicí pracoviště byla vytvořena v programu Control Web. V Automation Studiu je vytvořena vizualizace pro operátorská pracoviště. Tyto vizualizace slouží k přehlednému předávání informací z technologického procesu.
Laboratorní model pro simulaci řízení jednoduchého technologického procesu
Raška, Marek ; Štohl, Radek (oponent) ; Jirgl, Miroslav (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je vylepšení vytvořeného fyzického simulátoru základních dynamických systémů a výběr vhodného technologického procesu k demonstraci simulace, řízení a vizualizace v rámci laboratorní výuky se vzorovou laboratorní úlohou. Výsledkem je vylepšený simulátor využitý k simulování technologického procesu za použití programovací struktury a vizualizace aplikace ControlWeb 8 a vstupně/výstupní periférie DataLab IO/USB.
Řídicí systém pro model technologického procesu
Řegucký, Jakub ; Baštán, Ondřej (oponent) ; Jirgl, Miroslav (vedoucí práce)
Tématem práce jsou systémy a průmyslové řídicí prostředky. Návrh modelu reálného technologického procesu demonstruje čistírna odpadních vod. S pomocí simulátoru dynamických systémů se získá vhodné nastavení pro vybraný model, který je po připojení k řídicímu systému změřen a identifikován nástrojem Matlab System Identification Toolbox. Výpočet parametrů regulátoru a řízení procesu je náplní druhé části práce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.