Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 71 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Software pro podporu online hry Entropia Universe
Duba, Nikolas ; Zbořil, František (oponent) ; Grulich, Lukáš (vedoucí práce)
Táto práce slouží na pomoc hráčův počítačové online hry Entropia Universe. Pomocí software jsme schopný dosáhnout vyšší efektivitu v získávání surovin. Program požaduje jako vstup body (nálezy) zadávané jednotlivě nebo hromadně ze souboru. Po nastavení parametrů, filtrů a přesnosti jako výstup dostaneme grafické znázornění oblastí surovin nakreslenou na obrázek mapy, rozdělenou podle typu. Software umožňuje ukládání barevných schéma do souboru a jejich opětovné načítání. Body se ukládají do vnitrné databáze. Databázi je možné exportovat do souboru CSV anebo XML.
Vliv druhého vatikánského koncilu na postoj církve ke světu. Ilustrace na teologii dějin církve v českých zemích v době komunismu.
OTÝPKOVÁ, Petra
Cílem disertační práce je najít odpověď na otázku, zda Druhý vatikánský koncil ovlivnil postoj církve ke světu, což konkrétně ilustrujeme na životě církve v českých zemích během komunismu, kdy rozdíly mezi církví a světem byly nejvíce patrné. Vycházíme ze základních pojmů Druhého vatikánského koncilu, jimiž jsou čtení znamení času a aggiornamento. Jako hlavní zdroje nám slouží především dokumenty Druhého vatikánského koncilu, jejich komentáře, které tvoří jeho ucelený výstup, a práce věnované přímo koncilu. Situaci církve českých zemí nahlížíme z hlediska postoje státu k církvi a reakce církve na ně, což ovlivnilo i vnímání a recepci samotného Druhého vatikánského koncilu. Ilustrujeme je především na základě tematických prací a svědectví pamětníků. Vliv Druhého vatikánského koncilu obecně spatřujeme zejména v cílené reflexi situace církve a společnosti i cest, které církev pro šíření evangelia volí. V českých zemích Druhý vatikánský koncil katolíky povzbudil především k aktivnímu jednání v oblasti občanské angažovanosti jako odpovědnosti za společnost, k níž koncil také ve svých dokumentech vybízí.
The implications of China’s aging population to the nation and the world
Lashkova, Ekaterina
Populační změny byly v posledních desetiletích identifikovány jako jedny z globálních problémů. Zatímco vyspělé ekonomiky se potýkají se stárnutím populace, méně rozvinuté ekonomiky nyní zažívají nárust porodnosti. Tento problém se stal čínským problémem pravděpodobně v druhé polovině dvacátého století. Na základě uvedených kritérií se tato bakalářská práce snaží zhodnotit dynamiku a implikace velikosti a věkové struktury Čínské populace v rámci země a v rámci světa. Sekundární data pro analýzu byla získána z věrohodných a renomovaných zdrojů. Pomocí popisného přístupu nám výsledky ukazují, že stárnutí Čínského obyvatelstva přináší zemi i celému světu jak příležitosti, tak i obtíže. Jsou zde šance pro inovaci a růst v odvětvích jako je péče o seniory a technologie, byť jsou zde značné ekonomické a společenské výzvy, jako je klesající pracovní síla nebo rostoucí náklady na zdravotní péči. Demografické trendy v Číně ovlivňují také zbytek světa, zejména východní Asii, kde stárnutí populace je stálým problémem. Ve výsledku nám tato práce pomáhá lépe pochopit, jak stárnutí populace Číny ovlivňuje jak samotnou zemi, tak zbytek světa. Zdůrazňuje potřebu legislativních opatření k řešení problémů a k zavedení změn skrze demografický vývoj.
Prostorová diferenciace míry kouření tabáku ve světě
TOMÁŠKOVÁ, Tereza
Bakalářská práce se zabývá prostorovou diferenciací míry kouření tabáku ve světě na úrovni jednotlivých států. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Jejím cílem je analýza míry užívání tabáku v jednotlivých státech světa a vytvoření obecnějších výstupů na makroregionální úrovni na základě získaných výsledků. Zkoumaný sociopatologický jev je analyzován pomocí devíti socioekonomických ukazatelů, které jsou rozděleny do tří skupin - ekonomické, sociální a ostatní. Pomocí korelační analýzy zvolených determinantů dochází ke sledování závislosti jednotlivých ukazatelů s podíly dospělých kuřáků. Za pomoci vytvořených mapových výstupů jsou objasněny některé prostorové rozdíly, určitá specifika a pravidelnosti sledovaného jevu, které v závěru práce potvrzují nebo vyvracejí stanovené hypotézy.
Charakteristika a srovnání chmelařských regionů ve světě
VOLF, Adam
Práce charakterizuje a srovnává chmelařské regiony ve světě. Nejprve se věnuje literatuře o geografických aspektech pěstování chmele a podává charakteristiku chmele (botanická a zemědělská charakteristika, podmínky pěstování chmele, využití chmele). Světové chmelařské regiony jsou v práci definovány jako regionální soustředění alespoň 100 ha chmelnic (sklizňových ploch chmele). V analytické části jsou zpracovány a porovnávány údaje o rozloze sklizňových ploch chmele, produkci chmelových hlávek a výnosech chmele na základě statistik Barth Reports s využitím kartodiagramů, grafů a tabulek. Porovnávány jsou také klimatické typy chmelařských regionů. Okolo 50 % sklizňových ploch chmele se nachází ve dvou regionech - Hallertau v Německu a Yakima Valley v USA. S odstupem následuje severokorejský region Ryanggang Province a český region Žatecko. Velké soustředění chmelařských regionů lze nalézt ve střední Evropě a na severozápadě USA. Vysoké výnosy chmele se objevují v německém regionu Hallertau, v čínských a australských regionech. Navýšení sklizňových ploch a produkce chmele mezi roky 1990 - 2020 nastalo zejména v regionech USA. V příloze bakalářské práce je uskutečněn strukturovaný popis více než 30 chmelařských regionů světa.
Prostorová diferenciace přítomnosti korupce ve světě
SAMEC, Martin
Tato bakalářská práce se zabývá prostorovou diferenciací přítomnosti korupce ve světě na úrovni států, která je analyzována na základě vybraných socioekonomických ukazatelů. Stav přítomnosti a pociťování korupce v zemích vychází z dat poskytovaných mezinárodní neziskovou organizací Transparency International. Tato data jsou komparována se zvolenými sociálními, ekonomickými a politickými ukazateli. Na základě korelace je zjišťován jejich vliv na rozmístění daného sociopatologického jevu. V syntetické části jsou vysvětleny příčiny a kauzality sledovaného jevu a dochází také k interpretaci prostorových rozdílů, pravidelností a specifik ve výskytu tohoto jevu na úrovni světových makroregionů.
Přístup dnešního světa ke sluchově postiženým
GRABMÜLLEROVÁ, Markéta
Hlavním cílem této práce je přístup, především České republiky ve 21. století, ke sluchově postiženým. Ukázat tedy rozdíl mezi přijímáním sluchově postižených napříč minulostí a dnešní společností. Zároveň se v práci zmiňuji o rozdílech mezi přístupem v zemích jako Německo, Norsko, Velká Británie a českou společností. Také se zaobírám možnostmi, kterými naše společnost pomáhá sluchově postiženým zlepšit nebo plně změnit jejich stav a umožnit tak všem sluchově postiženým snadnější začlenění do společnosti se zaměřením na zlepšení komunikace mezi sluchově postiženými a majoritní společností. Má práce je rozdělena do teoretické části, ve které je popsána historie až po dnešní dobu. Také jsou zde popsány lékařské i technologické pomůcky využívané právě pro toto postižení. Dále jsem ve své bakalářské práci krátce zmínila některé problémy s integrací a inkluzí, ať z pohledu speciální pedagogiky, tak psychologie. Samozřejmě se zde obracím i na zákony a jejich realizaci. V části druhé, tedy praktické, jsem se zaměřila na prokázání mých teoretických poznatků. Toto jsem rozhodla prověřovat prostřednictvím rozhovoru s jednotlivci s postižením a s jednotlivci slyšícími.
Prostorová diferenciace podílu uvězněných osob ve světě
ŽELEZNÁ, Tereza
Bakalářská práce se zabývá prostorovou diferenciací rozmístění uvězněných osob ve světě na úrovni jednotlivých států. Na základě převzatých statistických dat z databáze World Prison Brief analyzuje množství uvězněných osob v daných zemích světa. Teoretická část práce je zaměřena na definice a vymezení základních pojmů z oboru penologie a sociální patologie a dále teorie, které jsou s vězeňstvím úzce spojeny. Analytická část zkoumá vliv jednotlivých skupin ekonomických, sociálních a ostatních faktorů na podíl uvězněných osob. Kvantitativní metodu hodnocení vlivu vybraných faktorů charakterizuje korelační analýza. Cílem bakalářské práce je srozumitelně interpretovat prostorové rozdíly ve sledovaném jevu a nalézt hlavní determinanty podněcující výskyt kriminálního chování a vězeňství samotného. Syntetická část se zaměřuje na distribuci zkoumaného jevu v makroregionálním pojetí za účelem generalizace a snadnějšího určení hlavních determinantů a specifik rozmístění zkoumaného jevu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 71 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.