Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 62 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Univerzitní hokej v České republice z pohledu jeho účastníků
Šimková, Anna Marie ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Suchý, Jiří (oponent)
Ve své práci se snažím prostřednictvích osobních zkušeností jeho aktérů zmapovat univerzitní hokej v České republice. Popsat organizaci a funkci univerzitních hokejových soutěží, které hráli či hrají české kluby, ale také organizaci ledního hokeje na Akademických mistrovstvích či Univerziádách. K získání poznatků jsem využila především rozhovory s osobnostmi z řad hráčů, trenérů či managmentu v oblasti univerzitního hokeje. Chtěla jsem totiž zachytit jejich názory a zkušenosti v dané problematice, abych ji mohla co nejvěrnějším způsobem osvětlit. KLÍČOVÁ SLOVA Lední hokej, univerzitní liga, akademické mistrovství, univerziáda
Moduly informačního systému VUT pro studijní agendu
Brezáni, Branislav ; Veigend, Petr (oponent) ; Dytrych, Jaroslav (vedoucí práce)
Cílem této práce je doplnit vybrané funkce, které byly k dispozici v informačním systému FIT VUT, do centrálního informačního systému VUT, což vyžaduje návrh a implementaci nových modulů nebo rozšíření stávajících. Jedná se o moduly zaměřené na správu zadání projektů, seznamy a statistiky studentů studijních programů, statistiky hodnocení předmětů, statistiky týkající se závěrečných prací, statistiky týkající se státních závěrečných zkoušek a zápis studentů do dalšího ročníku studia. Nové funkce budou využívat různí pracovníci fakulty. Vyučující budou využívat funkce pro správu projektových zadání a důležité statistiky pro své předměty. Studijní oddělení bude využívat seznamy studentů pro pravidelnou kontrolu studia a automatizace elektronického zápisu je zbaví nutnosti dokončit zápis studentů ručně. Vedení fakulty bude využívat statistiky předmětů, které využívají i vyučující, spolu se statistikami studijních programů pro strategické rozhodování.
Vliv migrace českých basketbalistů na jejich kariéru
Donát, Blahomír ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Vliv migrace českých basketbalistů na jejich kariéru Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit, zda je migrace mladých českých basketbalistů vhodná pro jejich budoucí kariéru, či není. Metody: První metodou, která byla v této práci provedena, je metoda kvantitativní - analýza sekundárních dat. Tato data byla sbírána z webových stránek eurobasket.com, cz.basketball, proballers.com a cbf.cz. Před sběrem dat byl stanoven výběrový soubor hráčů, kterých se bude analýza týkat. Do výběrového souboru spadají hráči, kteří opustili Českou republiku v období let 2010-2020, nejpozději ve 24 letech věku, a pro které se jednalo o první odchod do zahraničí. Po první fázi analýzy se ukázalo, že do tohoto souboru připadá 82 českých hráčů. Tito hráči byly následně hodnoceni třemi faktory úspěchu (délka vrcholové kariéry, délka vrcholové mezinárodní kariéry a kvalita lig, ve kterých hráči působili). Kvantitativní výzkum byl doplněn kvalitativní metodou - polostrukturovanými rozhovory. Respondenty se stali 4 přední čeští odborníci na problematiku migrace českých basketbalistů. Respondenti jsou zároveň bývalými profesionálními hráči nebo současnými trenéry. Analýza sekundárních dat tak byla doplněna jejich názory. Výsledky: Z analýzy sekundárních dat po zohlednění všech 3 faktorů úspěchu lze hodnotit...
Využití zahraničních hráčů v první české lize amerického fotbalu
Krs, Jan ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Využití zahraničních hráčů v první české lize amerického fotbalu Cíle: Cílem této diplomové práce je zjistit herní a klubový přínos zahraničních hráčů (dle definice ČAAF), kteří hráli první ligu amerického fotbalu v České republice v letech 2013-2019. Porovnat jejich herní efektivitu s ostatními hráči a zjistit zda měli zahraniční hráči vliv na vývoj členské základny, diváckou návštěvnost a vyrovnanost ligy. Metody: V diplomové práci jsou analyzována sekundární data získaná z webového rozhraní České asociace amerického fotbalu a interní data poskytnutá od samotné asociace. Dále byly provedeny polostrukturované rozhovory s osmi zástupci prvoligových klubů amerického fotbalu v České republice. Byl zkoumán počet a pozice zahraničních hráčů v letech 2013-2019, kteří byli asociací klasifikování jako Cizinci či Importi. Stěžejní informací pro diplomovou práci byly vybrané fotbalové statistiky. Také byl zkoumán vliv těchto zahraničních hráčů na vývoj členské základny, průměrnou diváckou návštěvnost a vyrovnanost ligy. Výsledky: Zahraniční hráči jsou pro české kluby herně rozdíloví, klíčoví a nejčastěji jsou nasazováni na stěžejní pozici quarterback. Z provedených rozhovorů je patrný i klubový přínos zahraničních hráčů. Zahraniční hráči mají skrytý vliv na růst členské základny v ČR. Při správné...
Srovnání vybraných výkonových ukazatelů hráčů NBA v utkáních na ME 2011 a MS 2014
Kanta, Jakub ; Velenský, Michael (vedoucí práce) ; Kaprálek, Tomáš (oponent)
Název práce: Srovnání vybraných výkonových ukazatelů hráčů NBA v utkáních na ME2011 a MS2014 Cíle práce: Analyzovat individuální herní výkony basketbalistů z NBA na dvou mezinárodních akcích s národním týmem, v širším kontextu ohodnotit a kvantifikovat jejich užitečnost pomocí koeficientu. Srovnat jejich výkony pomocí vybraných statistik, posléze porovnat s nejlepšími hráči v jednotlivých kategoriích na turnaji i v týmu. Za velmi přínosné považuji závěrečné srovnání vyzkoumaného s jejich kariérními průměry v reprezentaci i v základní části NBA, abych zjistil, zda výkony v národním týmu dosahují jejich výkonnosti v nejlepší soutěži světa. V teoretické části se představím také sociálně-ekonomické aspekty zasahující do skládání reprezentačních výběrů, které výrazně ovlivňují výsledné složení národních týmu a tedy jejich úspěšnost vyjádřenou celkovým umístěním. Rozdílnost herních pojetí v zámoří a Evropě, ale také odlišné politiky organizací zastřešujících tyto soutěže. Metoda: Pro svou práci jsem zvolil sekundární analýzu oficiálních statistik hráčů nastupujících na obou vybraných turnajích tedy Evropanů, ale zároveň s platnou smlouvou a alespoň s jedním odehraným rokem v NBA. Ze základních statistik jsem posléze spočítal statistiky pokročilé tak hojně využívané právě v zámoří, které mají větší...
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve stavebnictví
Winkler, Ondřej ; Výskala, Miloslav (oponent) ; Aigel, Petr (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je analyzovat a porovnat statistiky pracovních úrazů, najít nedostatky a navrhnout možná řešení těchto nedostatků pro Českou republiku. Analýza a porovnání statistik je zaměřena na Českou republiku a okolních státy, kterými jsou Slovensko, Polsko, Německo a Rakousko v letech 2015-2020. Dále se diplomová práce zaměřuje na činnost inspekce práce. Zde je také provedena analýza a porovnání činnosti v České, Slovenské, Polské a Rakouské republice v letech 2015-2020.
Využití zahraničních hráčů v České baseballové extralize
Ercoli, Lukáš ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Využití zahraničních hráčů v České baseballové extralize Cíle: Cílem diplomové práce je zjistit herní a klubový přínos zahraničních hráčů, kteří působili v České baseballové extralize v sezónách 2015-2020. V diplomové práci je porovnávána efektivita herního výkonu zahraničních hráčů s českými hráči. Díky vytvoření statistické analýzy je možné ukázat, jak velký podíl mají zahraniční hráči na hře družstva a jak jsou pro družstvo efektivní. Metody: V diplomové práci jsou analyzována sekundární data získaná z informačního systému České baseballové asociace a data shromážděná webovým portálem baseball-stat. Dále byly provedeny polostrukturované rozhovory se zástupci šesti extraligových baseballových klubů v České republice. Byl zkoumán počet zahraničních hráčů v letech 2015-2020 a jejich národnostní složení. Stěžejní pro diplomovou práci byly statistiky, jako je užitečnost hráče pro tým (WAR), počet odházených směn (IP), počet obdržených bodů za jedno utkání (ERA) a pálkařský průměr (BA). Výsledky: V závěru diplomové práce je porovnána analýza sekundárních zdrojů s rozborem rozhovorů se zástupci extraligových klubů v České republice. Hlavním zjištěním bylo, že zahraniční hráči jsou hráči rozdíloví a nejčastěji jsou nasazováni na primární pozice, jako je v baseballu nadhazovač. To potvrzuje fakt,...
Vliv tréninkového zatížení a dostihového sportu na pohybový aparát koně
Škulavíková, Ivana
Bakalářská práce ukazuje, jaký vliv na pohybový aparát má neadekvátní trénink a s ním související dostihový sport. V první části je charakterizováno plemeno anglického plnokrevníka, jeho historie a s ním související dostihy. V další části se bakalářská práce zabývá samotným tréninkem koní a přizpůsobením se na opakované zatížení. Neopomenutelnou části této práce je pohybový aparát koně, který popisuje kosterní a svalovou soustavu. V předposlední části naleznete typická zranění pohybového aparátu anglického plnokrevníka, jejich příčiny, projevy a prevence způsobené špatným tréninkovým zatíže-ním a nesprávnou přípravou koně na dostihový sport. Na závěr naleznete statistiky zranění v USA, analýzu úmrtnosti dle povrchu dostihové dráhy, věku koně nebo délky dostihů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 62 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: