Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Historie Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy řemesel a služeb Strakonice
KAHOVCOVÁ, Sally
Bakalářská práce se nejprve zabývá stručnými informacemi o hlavních etapách vývoje středního školství ve Strakonicích, hlavní část práce se soustředí na historii Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy řemesel a služeb Strakonice. Zevrubné popsání těchto etap vedle uvedení dosud nepublikovaných informací jsou základní cíle této bakalářské práce. Pro naplnění cílů se vycházelo z historické a heuristické metody, včetně komparativní analýzy i řízených rozhovorů s pamětníky a se současným managementem školy.
Analýza životní dráhy s ohledem na školní vzdělávání u osob s lehkým mentálním postižením
Jindrová, Kateřina ; Zemková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
v českém jazyce Bakalářská práce se věnuje problematice edukace osob s lehkým mentálním postižením. Teoretická část čtenáře seznamuje s mentálním postižením, mentální retardací a její kvalifikací, Downovým syndromem, předškolním, základním a středním vzděláváním osob s lehkým mentálním postižením. Praktická část se zabývá kazuistikami osob s lehkým mentálním postižením zaměřené na jejich vzdělávání.
Sekundární vzdělávání žáků s mentálním postižením a jejich uplatnění na trhu práce ve zlínském kraji
Mošťková, Kateřina ; Zemková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Šiška, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá možnostmi sekundárního vzdělávání žáků s mentálním postižením a jejich možnostmi uplatnění se na trhu práce. Teoretická část objasňuje základní pojmy, které se týkají problematiky mentální retardace, vzdělávání a zaměstnávání osob s mentálním postižením. Poslední kapitola diplomové práce analyzuje současné možnosti sekundárního vzdělávání žáků s mentálním postižením a jejich uplatnění na trhu práce ve Zlínském kraji.
Analýza středního školství v Kraji Vysočina v kontextu demografického vývoje
Vávrů, Tereza ; Hulíková Tesárková, Klára (vedoucí práce) ; Kleňhová, Michaela (oponent)
Analýza středního školství v Kraji Vysočina v kontextu demografického vývoje Abstrakt Cílem této práce je ukázat propojení mezi demografickým vývojem a vývojem vzdělávací soustavy, zde konkrétně na příkladu demografického vývoje Kraje Vysočina a jeho vlivu na střední vzdělávání v kraji. Kraj Vysočina byl vybrán proto, že se vyznačuje mnohými specifiky, která ho odlišují od ostatních krajů (např. vysoký počet malých obcí, venkovská a tradiční charakteristika kraje, nižší vzdělanostní úroveň obyvatelstva). Nejdříve je zhodnocen dosavadní demografický vývoj v kraji, v jehož kontextu je následně hodnocen vývoj vzdělávací soustavy. Poté je zkoumán vývoj počtu středních škol, jejich oborová struktura a územní rozmístění v kraji. Rovněž hodnotíme současné kapacity těchto středních škol. Jádrem analýzy je vytvoření odvozené prognózy počtu žáků v jednotlivých okresech kraje za pomoci využití měr účasti žáků na středním vzdělávání v okrese. Díky tomu, že odhad probíhá na úrovni okresů, je možné zohlednit i dojížďku mezi okresy v rámci kraje. Na závěr jsou představeny tři různé scénáře, jak by se mohly počty žáků v jednotlivých kategoriích oborů středního vzdělávání vyvíjet do budoucna. Jeden scénář odráží současné trendy ve středním vzdělávání v Kraji Vysočina, a proto se jeví jako nejpravděpodobnější. Další scénář...
Analýza životní dráhy s ohledem na školní vzdělávání u osob s lehkým mentálním postižením
Jindrová, Kateřina ; Zemková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
v českém jazyce Bakalářská práce se věnuje problematice edukace osob s lehkým mentálním postižením. Teoretická část čtenáře seznamuje s mentálním postižením, mentální retardací a její kvalifikací, Downovým syndromem, předškolním, základním a středním vzděláváním osob s lehkým mentálním postižením. Praktická část se zabývá kazuistikami osob s lehkým mentálním postižením zaměřené na jejich vzdělávání.
Specifické podmínky rozvoje regionálního školství v hlavním městě Praze a ve Středočeském kraji
Dvořák, Pavel ; Trojan, Václav (vedoucí práce) ; Voda, Jan (oponent)
1 ABSTRAKT Předkládaná závěrečná práce je zaměřena na popis současných specifických podmínek rozvoje regionálního školství v hl. m. Praze a ve Středočeském kraji. A to zejména ve vztahu k aplikaci a tvorbě základních koncepčních dokumentů (Dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v hl. m. Praze a ve Středočeském kraji) a dalších koncepčních materiálů vytvořených pro specifické oblasti regionálního školství v hl. m. Praze a ve Středočeském kraji. Cílem práce je popis současných zásadních specifických podmínek rozvoje regionálního školství v hl. m. Praze a ve Středočeském kraji, a také popis provázaných existujících specifických podmínek hl. m. Prahy a Středočeského kraje. Závěrečná práce rovněž popisuje současné fungování regionálního školství z pohledu financování, legislativy a některých rozhodovacích kompetencí územně samosprávných celků - obcí a krajů. Cílem této závěrečné práce je také nalezení společných potřeb a doporučení společného postupu při řešení problémů v regionálním školství v hl. m. Praze a ve Středočeském kraji. KLÍČOVÁ SLOVA Regionální školství, předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, střední vzdělávání, financování školství, dlouhodobý záměr vzdělávání, specifické podmínky školství, Strategie 2020, hlavní město Praha, Středočeský kraj.
Sekundární vzdělávání žáků s mentálním postižením a jejich uplatnění na trhu práce ve zlínském kraji
Mošťková, Kateřina ; Zemková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Šiška, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá možnostmi sekundárního vzdělávání žáků s mentálním postižením a jejich možnostmi uplatnění se na trhu práce. Teoretická část objasňuje základní pojmy, které se týkají problematiky mentální retardace, vzdělávání a zaměstnávání osob s mentálním postižením. Poslední kapitola diplomové práce analyzuje současné možnosti sekundárního vzdělávání žáků s mentálním postižením a jejich uplatnění na trhu práce ve Zlínském kraji.
Profesní příprava klientů z dětských domovů
MARTÍNKOVÁ, Lucie
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou profesní přípravy klientů z dětského domova a popisuje některé vybrané aspekty, které v průběhu pobytu klienta v dětském domově mohou jeho profesní přípravu ovlivnit. Práce je založena na dostupné literatuře a legislativním rámci ústavní výchovy. V poslední kapitole je tato teorie převedena do praxe pomocí 3 kazuistik z vybraného dětského domova a zhodnocením popisovaných aspektů profesní přípravy klientů v rámci vybraného dětského domova.
Analýza oblastí středního školství Jihočeského kraje ve vztahu k požadavkům trhu práce
Janíčková, Kristýna ; Říhová, Gabriela (vedoucí práce) ; Kouřilová, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměří na analýzu aktuálního stavu středního vzdělávání v Jihočeském kraji ve vazbě na uplatnění absolventů středních škol na trhu práce. V teoretické části zmíním základní skutečnosti z oblasti středního vzdělávání. Analytická část pak vyhodnotí strategické programové dokumenty a výroční zprávy škol a úřadů práce z let 2001 až 2008. Na základě těchto poznatků zformuji závěr, který vyhodnotí soulad mezi nabídkou absolventů středních škol a jejich poptávkou ze strany firem v rámci zkoumaného regionu. Poptávku ze strany firem odhadnu na základě analýzy dostupných informací a dat.
Střední vzdělávání v Moravskoslezském kraji a jeho vazba na trh práce
Foldinová, Eva ; Kouřilová, Jana (vedoucí práce) ; Říhová, Gabriela (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá středním vzděláváním v Moravskoslezském kraji a jeho vazbou na trh práce. Cílem práce je zjistit, zda struktura oborů středních škol odpovídá poptávce na trhu práce. V práci jsou využita data Českého statistického úřadu, Úřadu pro informace ve vzdělávání a Úřadu práce. Ke zpracování byly použity metody deskriptivní, komparativní a metoda analýzy dat. Teoretická část práce se zaměřuje na vysvětlení pojmu vzdělávání, zabývá se vzdělávací soustavou a vzdělávací politikou ČR. V praktické části se práce zaměřuje na vzdělávací soustavu Moravskoslezského kraje s důrazem na střední vzdělávání, jeho obory a návaznost na trh práce. Vzdělávací soustava v Moravskoslezském kraji je úplná, zahrnuje tedy všechny stupně vzdělání od základního po vysokoškolské. Vývoj v oblasti středního vzdělávání v kraji odpovídá celorepublikovému trendu. Zvyšuje se podíl absolventů středního vzdělání s maturitou a vysokých škol. Postavení absolventů na trhu práce v Moravskoslezském kraji se od roku 2001 výrazně zlepšilo. Vzdělávací soustava v kraji do značné míry odráží požadavky trhu práce, ale dlouhodobě existuje poptávka po řemeslných oborech, kterou se nedaří uspokojit, především díky nízkému počtu absolventů ovlivněnému malou atraktivností těchto oborů pro studenty.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.