Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv pořadí narození na člověka se zaměřením na prostřední děti
Sasová, Viktorie ; Kuba, Radim (vedoucí práce) ; Šebánková, Blanka (oponent)
Rodina představuje jeden z klíčových faktorů prostředí, které významně ovlivňují jedince. Předchozí studie ukazují, že to, jakým způsobem bude osoba v rámci tohoto prostředí ovlivněna, je dáno i rolí, kterou v rodině zaujímá. Jedním ze souvisejících faktorů pak může být mimo jiné i pořadí narození. To může hrát roli v utváření charakterových rysů mezi sourozenci a ovlivňovat jejich životní postoje. Pro lepší pochopení efektů pořadí narození se tato práce nejprve zabývá rozdíly mezi sourozenci z evoluční a ekologické perspektivy, dále identifikuje hlavní faktory ovlivňující efekt pořadí narození a popisuje charakteristiky jednotlivých typů pořadí narození. Práce poskytuje vhled na problematiku vlivu pořadí narození se zaměřením na prostřední děti, a to zejména s ohledem na jejich osobnost, sexuální chování a psychické problémy. Aby došlo k lepšímu pochopení jejich pozice v rodině, obsahuje práce i popis hlavních vývojových a psychosociálních specifik prostředních dětí. Výzkumy ukázaly, že pořadí narození má významný efekt na prostřední děti například v oblasti prosociálního chování, volby sexuálních strategií a projevů sebepoškozujícího či sebevražedného chování. Studií, které se přímo zabývají vlivem pořadí narození na prostřední děti, je však relativně malé množství. Zároveň byly tyto studie často...
Jak mohou být ovlivněny sourozenecké konstelace zdravotním znevýhodněním
Plachá, Lenka ; Květoňová, Lea (vedoucí práce) ; Šumníková, Pavlína (oponent)
Diplomová práce na téma "Jak mohou být ovlivněny sourozenecké konstelace zdravotním znevýhodněním" se zabývá mapováním vlivu soužití se sourozencem s postižením a působením rodinného prostředí a vztahů na intaktní sourozence v oblasti volby povolání a postojů k plánování vlastního rodičovství. Dále také zkoumá možný vliv pohlaví intaktního sourozence na výše uvedené oblasti. Cílem výzkumného šetření bylo tedy zjistit, zda intaktní sourozenci v dospělosti inklinují k zaměstnání v pomáhajících profesích, konkrétně zda je soužití se sourozencem se znevýhodněním navedlo k volbě povolání s osobami se zdravotním postižením a také, zda ovlivnilo jejich postoj k vlastnímu rodičovství. Pro šetření bylo využito kvalitativního výzkumu, konkrétně prvků designu zakotvené teorie. Ke získání dat bylo užito hloubkového rozhovoru polostrukturovaného typu s pěti respondenty, dospělými sourozenci osob s různým typem zdravotního znevýhodnění (poruchy autistického spektra, Downův syndrom, mozková obrna). Rozhovory byly analyzovány formou otevřeného kódování. Odpovědi na výzkumné otázky jsou doloženy doslovnou citací odpovědí respondentů v jednotlivých kategoriích. Vzhledem k tomu, že v šetření bylo užito pouze prvků zakotvené teorie a pouze otevřeného kódování, vzešla z výzkumu následující širší teorie. Inklinaci...
Sourozenecké konstelace ve vztahu k locus of control
SPÍNOVÁ, Dominika
Tato bakalářská práce je zaměřená na ověření vztahů mezi sourozeneckými konstelacemi a konceptem locus of control. Teoretická část je tvořena kapitolami, které se kromě rodiny a výchovy věnují podrobnému popisu jednotlivých sourozeneckých pozic a jejich osobnostních charakteristik společně s teorií locus of control z pohledu J. B. Rottera a H. Levenson. Primárním cílem empirické části je ověřit vztah mezi sourozeneckými konstelacemi a locus of control za použití dotazníku IPC škály. Druhotným cílem je poté ověřit spojitost mezi sourozeneckými konstelacemi a rodičovskými výchovnými situacemi. Výzkumný vzorek tvoří 147 respondentů ženského (N =112) a mužského (N = 35) pohlaví. Data jsou sbírána a následně porovnávána jak od jednotlivých respondentů na sobě příbuzensky nezávislých, tak v rámci celých rodin, kde se vyskytují tři sourozenci (N = 36). Při samotném ověřování hypotéz nebyly potvrzeny žádné signifikantní rozdíly mezi sourozeneckými konstelacemi a locus of control v celém výzkumném souboru, ale tyto rozdíly v locus of control byly nalezeny u sourozenců z jednotlivých rodin. Spojitost mezi sourozeneckými konstelacemi a rodičovsky výchovnými situacemi byla prokázána.
Využití pohádkových témat se zaměřením na sourozenecké vztahy se žáky základní školy ze sociálně slabých rodin
PALEČKOVÁ, Adéla
Bakalářská práce se zabývá využitím pohádkových témat se zaměřením na sourozenecké vztahy pěti dětí ze sociálně slabých rodin ve věku 10-11 let. Hlavním těžištěm zájmu je srovnání výpovědí dětí o jejich vztahu k sourozencům a jejich odrazu ve výtvarné tvorbě, konkrétně v obrázcích pohádek se sourozeneckou tématikou. Teoretická část je věnovaná popisu teoretických východisek, které tvoří oporu pro praktickou část. Praktická část je zaměřena na interpretaci obrázků vybraných dětí a hledání souvislostí s jejich výpověďmi.
Vliv sourozeneckých konstelací
MOCKOVÁ, Jana
Bakalářská práce v teoretické části představuje teorie popisující vliv sourozeneckých konstelací a názory některých psychologů na oblast sourozeneckých vztahů. Praktická část mapuje pohled rodičů na povahu a chování jejich dětí vzhledem k problematice sourozeneckých konstelací a vzájemných vztahů, zkušeností s přípravou dítěte na narození mladšího sourozence a s podporou sourozeneckých vztahů. Dále představuje zkušenosti a názory učitelek mateřských škol na vliv sourozenecké pozice na chování a prožívání dětí a proměnu chování dítěte v souvislosti s narozením mladšího sourozence. Výzkum prokázal, že pohled a zkušenosti rodičů i učitelek MŠ se do velké míry shodují a rovněž korespondují s teoriemi A. Adlera a K. Lemana, s výjimkou jedináčků, kde se pohled rodičů od pohledu učitelek i od uvedených teorií do určité míry liší. Také bylo zjištěno, že většina dětí dotázaných rodičů se potýkala po narození mladšího sourozence s určitými problémy, jež potvrzovaly zkušenosti psychologů uvedené v první části práce. Výzkum dále ukázal, že sourozenecké vztahy mezi dětmi dotázaných rodičů jsou převážně dobré a že se rodiče tyto vztahy snaží podporovat poměrně podobnými způsoby.
Vliv pořadí narození na sociálně patologické jevy a rizikové chování
Polienko, Arina ; Kuba, Radim (vedoucí práce) ; Daňková, Hana (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou vlivu pořadí narození na vybrané sociálně patologické jevy a rizikové chování. Popisuje teorii pořadí narození a zdůrazňuje její evolučně- biologické předpoklady. Hlavním cílem práce je shrnuti existujících poznatků o vztahu pořadí narození s vybranými sociálně nežádoucími jevy. Práce porovnává různorodé výsledky vědeckých studií mezi sebou a předpokládá možné zapříčiněné mechanismy sledované v nich dynamiky. Ukazuje na nedostatečně prostudované oblasti, které vyžadují další zkoumání. V těchto oblastí se práce snaží predikovat teoreticky možnou nepřímou závislost přes jiné faktory, které jsou s teorií pořadí narození propojené. Práce ukazuje na důležitost pro výzkum takových aspektů pořadí narození, jako jsou věkové rozestupy a pohlaví sourozenců. Práce by měla sloužit teoretickým podkladem pro další zkoumání dané problematiky.
Sourozenecká rivalita a její odraz ve školní úspěšnosti na prvním stupni ZŠ
Hánová, Radka ; Kropáčková, Jana (vedoucí práce) ; Stará, Jana (oponent)
Diplomová práce Sourozenecká rivalita a její odraz ve školní úspěšnosti na prvním stupni ZŠ v teoretické části charakterizuje dítě mladšího školního věku, vymezuje pojem školní úspěšnost, sourozenecká rivalita a podrobněji se zabývá specifickými vlivy, které mohou rivalitu podporovat. Teoretická část je dále věnována výchovným stylům v rodině a chybám rodičů, které mohou sourozeneckou rivalitu rozdmýchávat. V praktické části si klade za cíl dekódovat projevy sourozenecké rivality a na základě trojkombinace rodič - žák - učitel zjistit, zda jsou sourozenci srovnáváni ve školní úspěšnosti. Šetření probíhalo kombinací kvalitativního a kvantitativního výzkumu a některé výsledky byly porovnány v závěru práce. Výsledky práce mohou být podkladem pro další výzkum a také mohou sloužit rodičům při hledání informací o vztazích mezi jejich dětmi.
Vliv pořadí narození a pohlaví sourozenců na sexuální chování a preference
Daňková, Hana ; Kuba, Radim (vedoucí práce) ; Krejčová, Lucie (oponent)
Vývoj člověka je ovlivňován řadou vrozených i environmentálních faktorů. Jedním z klíčových faktorů prostředí je rodina, její struktura a dynamika vzájemných vztahů. Ty se mimo jiné mohou odvíjet od pořadí narození. Prací zaměřujících se na studium působení pořadí narození na člověka je relativně mnoho, avšak oblast lidské sexuality bývá často opomíjena. Výzkum v této oblasti doposud přinesl poměrně nekonzistentní výsledky a je třeba jej rozšiřovat o další nové poznatky. To bylo hlavním cílem této diplomové práce. V rámci naší průřezové studie byl analyzován soubor čítající 4495 osob pocházejících z dvoudětných rodin. Provedli jsme parciální korelační analýzu pořadí narození a vybraných proměnných souvisejících s lidskou sexualitou, a to s ohledem na pohlaví sourozenců. Pozornost byla věnována zejména prvním sexuálním zkušenostem, počtu sexuálních partnerů, sociosexuální orientaci (SOI-R) a dominantně-submisivním sexuálním preferencím. Zjistili jsme, že pořadí narození s několika z těchto proměnných souvisí (věk prvních sexuálních zkušeností, počet sexuálních partnerů, sexuální preference), klíčovou roli ale hraje kombinace pohlaví jedince a pohlaví jeho sourozence. Na tyto výsledky by bylo vhodné navázat podrobnější studií v rámci konkrétních rodin a ověřit tak platnost těchto zjištění. Klíčová...
Vliv pořadí narození na vybraná duševní onemocnění
Havlová, Adéla ; Kuba, Radim (vedoucí práce) ; Tureček, Petr (oponent)
Práce poskytuje základní vhled do problematicky vlivu pořadí narození na mentální zdraví člověka. Porovnává vliv pořadí narození na třech vybraných duševních onemocněních: schizofrenii, úzkosti a depresích V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy a formulace pro lepší orientaci v dané problematice. V práci je shrnuto několik studií, zkoumajících vliv pořadí narození na lidské mentální zdraví a jeho poruchy. Výzkumy ukazují na to, že u schizofrenie se efekt projevuje u posledních narozených, u úzkosti se efekt projevuje u prostředních narozeních a u depresí se efekt projevuje u nejstarších narozených. Práce propojuje poznatky z psychologie, biologie, evoluční biologie a etologie člověka.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.