Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 26 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sociální mobilita příslušníků elitních vrstev ve 2. polovině 19. století
Vlasák, Filip ; Velková, Alice (vedoucí práce) ; Klečacký, Martin (oponent)
Sociální mobilita příslušníků elitních vrstev ve 2. polovině 19. století Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá sociální mobilitou vyšších státních úředníků ve velmi dynamickém období z hlediska vývoje politické správy v zemích Koruny české, a to ve druhé polovině 19. a počátku 20. století. Cílem práce bylo analyzovat a popsat proměnu struktury úředníků dle jejich sociálního původu, statisticky určit významné faktory, které měly vliv na věk úředníka při prvním nástupu do funkce okresního hejtmana a určit, zda během studovaného období dochází k prodlužování tohoto věku. Analýza probíhala na základě dat výzkumné databáze projektu EXPRO 2020. Výsledky ukazují, že úředníci s vlivným sociálním původem měli téměř dvakrát takovou pravděpodobnost, že se stanou okresními hejtmany v mladším věku než úředníci pocházející z nižší sociální třídy. V závěru jsou formulovány hlavní výsledky práce, které vedle výše uvedeného diskutují, jaký měl na sociální mobilitu úředníka vliv sňatek s manželkou z vlivného prostředí nebo jak dlouho trvalo úředníkovi po úspěšném absolvování univerzity vyšplhat se po kariérním žebříčku až do funkce okresního hejtmana a jaké faktory mohly tuto cestu mezi univerzitou a úřadem významně urychlit. Klíčová slova: elitní osoby, vyšší státní úředníci, okresní hejtman, sociální mobilita, analýza...
Porozumění vertikální sociální mobilitě u žáků ZŠ a SŠ
Benešová, Aneta ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Tichá, Milena (oponent)
Předložená diplomová práce se zaměřuje na diagnostiku porozumění vertikální sociální mobilitě u žáků základní a střední školy. Cílem práce je analyzovat a srovnat žákovská porozuměním jednotlivým sociálním fenoménům představeným v teoretické části práce. První část vymezuje základní teoretická východiska práce týkající se problematiky vertikální sociální mobility a jím příbuzným tématům, konstruktivismu a dětských interpretací světa. V teoretické části jsou také prezentovány dosavadní výsledky převážně zahraničních výzkumů týkající se této oblasti. Praktickou část tvoří výzkumná sonda, která prostřednictvím hloubkových individuálních rozhovorů se žáky základní a střední školy, sbírá potřebná data pro následnou kvalitativní analýzu. Výsledky výzkumné sondy byly následně porovnány s již realizovanými výzkumy a propojeny s občanským a společenskovědním základem učiva. KLÍČOVÁ SLOVA sociální mobilita, konstruktivismus, kvalitativní výzkum, žákovská porozumění, hloubkový rozhovor
Diagnostika porozumění vybraným tématům sociologického učiva u studentů gymnázia
Sehnalová, Jitka ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Tichá, Milena (oponent)
Diplomová práce se zabývá diagnostikou studentského porozumění principům uspořádání společnosti v návaznosti na obsah sociologického učiva občanského a společenskovědního základu na středních školách. Teoretická část vymezuje základní sociologické pojmy, především sociální stratifikaci, sociální mobilitu a sociální status. K propojení sociologických pojetí se školním vzděláváním je zde popsán také koncept didaktické znalosti obsahu a teorie didaktické rekonstrukce učiva. Dále jsou zde představeny dosavadní výzkumy v této oblasti. V praktické části bylo realizováno výzkumné šetření, které pro sběr dat využilo metodu polostrukturovaného hloubkového rozhovoru. Získaná data byla následně kvalitativně zpracována. V šetření byla sledována především míra vnímání hierarchie ve společnosti, příčiny společenského rozvrstvení a možnosti sociální mobility. Tam, kde to bylo možné, byly odpovědi studentů porovnány s výsledky dosavadních výzkumů.
"Národní a politická očista" v Mohelnici 1945-1948. Vyhnání - Transfer - Retribuce.
Mrňka, Jaromír ; Kubů, Eduard (vedoucí práce) ; Staněk, Tomáš (oponent)
"Národní a politická očista" v Mohelnici 1945-1948. Vyhnání - Transfer - Retribuce Jaromír Mrňka, ÚHSD FF UK, 2011. Bakalářská práce "Národní a politická očista" v Mohelnici 1945-1948. Vyhnání - Transfer - Retribuce zpracovává téma "očistných" procesů v severomoravském městě Mohelnice v průběhu tzv. třetí československé republiky. V kontextu dlouhodobého vývoje česko-německých vztahů v regionu a převratných změn ve struktuře poválečné společnosti sleduje zapojení jednotlivých aktérů v průběhu tzv. vyhnání a živelné retribuce v květnu až červenci 1945, provádění nařízení tzv. velkého retribučního dekretu od července 1945 a organizované fáze transferu německého obyvatelstva v regionu v průběhu roku 1946. U obžalovaných podle tzv. velkého retribučního dekretu se zaměřuje na jejich motivace a změnu jejich sociálního statusu v souvislosti s jejich zapojením do stranických struktur NSDAP.
Utváření studentské identity vietnamských vysokoškoláků s ohledem na odlišný stupeň dosaženého vzdělání jejich rodičů
Brázdová, Kateřina ; Machovcová, Kateřina (vedoucí práce) ; Pánková, Barbora (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá vysokoškolskými studenty s vietnamským původem s ohledem na dosažené vzdělán jejich rodičů. Cílem je zjistit, zda se vyskytují rozdíly mezi vietnamskými studenty, jejichž rodiče mají vysokoškolské vzdělání a vietnamskými vysokoškolskými studenty, jejichž rodiče vysokoškolské vzdělání nemají. Zjišťované rozdíly se týkají jejich vnímání sebe samých v roli studenta, významů, které připisují rozhodnutím týkajících se vysokoškolského studia, hodnot, které připisují vysokoškolskému studiu, a procesů utvářejících jejich identitu. Ve výzkumu jsou také zohledněny vlivy kulturního kontextu spojeného s migrační zkušeností rodiny, rozkročením mezi dvěma kulturami a také vlivy vztahů mezi dětmi a rodiči. Teoretická část práce je věnována základním teoriím reprodukce vzdělávání, vlivu sociálního původu na dosažené vzdělání, představuje též problematiku vysokoškoláků první generace a v závěru charakterizuje vietnamskou menšinu v České republice, její specifika také vzdělávání vietnamských dětí. V empirické části byl využit kvalitativní přístup, v jehož rámci proběhl sběr dat pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Rozhovorů se účastnilo šest respondentů. Polovina respondentů měla alespoň jednoho rodiče s vysokoškolským vzděláním, druhá polovina měla rodiče bez vysokoškolského...
A Stranger of the House - the Crossroads III
Mlynářová, J. ; Kilani, M. ; Alivernini, Sergio
The Crossroads III – A Stranger in the House. Foreigners in Ancient Egyptian and Near Eastern Societies of the Bronze Age conference has been held at the Faculty of Arts, Charles University (Prague) between September 10 and 13, 2018. The main objective of the conference was to enhance our understanding of “foreignness” in ancient societies between the end of the Chalcolithic period and the end of the Late Bronze Age. This book collects some of the twenty most significant contributions presented at the conference. Some authors decided to approach the discussion from a theoretical perspective, or to present and discuss theoretical frameworks that could be used to explore at least some elements underlying the concept of “foreignness”. Others investigated sociocultural dimension involved in the presence of foreigners, or in their interactions with local communities. Cases from Egypt, Mesopotamia, Anatolia, and the Levant, covering the whole of the Bronze Age have been discussed. The wide range of perspectives, and their combination within the frame of the conference often stimulated that multidisciplinary dialogue that was the primary aim of this third edition of Crossroads
Utváření studentské identity vysokoškolských studentů, jejichž rodiče nemají vysokoškolské vzdělání
Škanderová, Taťána ; Machovcová, Kateřina (vedoucí práce) ; Bittnerová, Dana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá tím, jak se utváří studentská identita vysokoškolských studentů, jejichž rodiče nemají vysokoškolské vzdělání. Cílem je zjistit, jakým způsobem reflektují své minulé a aktuální zkušenosti za účelem porozumět významům, jež připisují subjektivně důležitým rozhodnutím a zlomovým okamžikům souvisejícím s jejich vysokoškolským studiem, a zachytit procesy, jež hrají klíčovou roli v utváření jejich identity, se zaměřením na vliv podpory a zájmu rodiny. V teoretické části práce je představen koncept sociální třídy v psychologii a základní teorie sociální reprodukce a mobility ve vzdělávání. Dále jsou charakterizována specifika českého vzdělávacího systému, přičemž se zvláště zaměřuji na terciární vzdělávání, hodnoty předávané rodinou a školou a vysokoškolské studenty první generace. V neposlední řadě se věnuji identitě, jejímu vymezení z hlediska mainstreamové a sociálně konstruktivistické psychologie a jejímu utváření v období vynořující se dospělosti a v průběhu tranzice na vysokou školu. V empirické části byly ke sběru dat využity polostrukturované rozhovory. Získaná data jsou kvalitativně zpracována v interpretativní tradici prostřednictvím tematické analýzy. Zkoumaný vzorek sestává z šesti vysokoškolských studentů první generace (ve věkovém rozpětí 18-30 let, v...
Porozumění vertikální sociální mobilitě u žáků ZŠ a SŠ
Benešová, Aneta ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Tichá, Milena (oponent)
Předložená diplomová práce se zaměřuje na diagnostiku porozumění vertikální sociální mobilitě u žáků základní a střední školy. Cílem práce je analyzovat a srovnat žákovská porozuměním jednotlivým sociálním fenoménům představeným v teoretické části práce. První část vymezuje základní teoretická východiska práce týkající se problematiky vertikální sociální mobility a jím příbuzným tématům, konstruktivismu a dětských interpretací světa. V teoretické části jsou také prezentovány dosavadní výsledky převážně zahraničních výzkumů týkající se této oblasti. Praktickou část tvoří výzkumná sonda, která prostřednictvím hloubkových individuálních rozhovorů se žáky základní a střední školy, sbírá potřebná data pro následnou kvalitativní analýzu. Výsledky výzkumné sondy byly následně porovnány s již realizovanými výzkumy a propojeny s občanským a společenskovědním základem učiva. KLÍČOVÁ SLOVA sociální mobilita, konstruktivismus, kvalitativní výzkum, žákovská porozumění, hloubkový rozhovor

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 26 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: