Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 70 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Tělo jako fragment
Dohnalová, Tea ; Sobotka, Jiří (oponent) ; Gabriel, Michal (vedoucí práce)
Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na masky jako autentický obtisk lidského obličeje. Mým záměrem bylo ověřit si možnost spolupráce s konkrétními osobami a to v co nejširším spektru. Moje práce má jak výtvarný, tak i psychologický rozsah. Pracuji s lidskou identitou a s jejími podobami v rámci různých sociálních rolí. Tato práce je svým rozsahem časově náročná. Vytvářím sádrové odlitky tváří mnoha desítek lidí. Po sejmutí mi vznikne forma, ze které odlévám finální podobu masek. Pracuji s polyesterovou pryskyřicí, kterou míchám s dalšími materiály. Vznikají mi tak velmi odlišné struktury, barvy a podoby masek. Tímto postupem práce se snažím zdůraznit odlišnost jednotlivých lidí. Každý exemplář je originál, svým způsobem výjimečný a nenapodobitelný.
Gender a jeho role a pozice transgender lidí mezi českými pohany
Brokešová, Elia ; Spalová, Barbora (vedoucí práce) ; Jozová, Magdalena (oponent)
Práce zkoumá, jak novodobí pohané pracují s genderovými významy a obecně vnímají problematiku genderu a genderových nerovností na území České republiky. To jsem zkoumala kvantitativní metodou, dotazníkem a dále kvalitativní metodou, šesti polostrukturovanými rozhovory a zúčastněným pozorováním na dvou rituálech. Práce je založena především na subjektivním vnímání a přesvědčení pohanských respondentů a informátorů.
Mezigenerační srovnání genderových rolí v rodině
Karhanová, Anna ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Andresová, Nela (oponent)
Bakalářská práce pojednává o tématu generací v souvislosti s rozdělením rolí v domácnosti v jednotlivých rodinách. Teoretická část definuje rodinu skrze mnoho definic, dále zkráceně popisuje evropskou rodinu v historii, současnou rodinu a tradiční rodinu. Dále se věnuje funkcím rodiny. V další části teoretického vymezení se bakalářská práce dedikuje genderu v sociologii, jednotlivým konceptům jako role a status, poté genderovým rolím a tradičním upořádáním genderových rolí v rodině. Důležitou sekcí je dělba prací v domácnosti ve spojitosti s genderem. V poslední sekci v teoretické části se práce věnuje samotným generacím, definuje je skrze několik různé časové teorie. Generace vymezuje skrze i sociologické teorie jako podle Karla Mannheima. Empirická část je věnována kvalitativnímu šetření, které bylo uskutečněno prostřednictvím polostrukturovaných hloubkových rozhovorů dle zásad principů zakotvené teorie. Analýza ukazuje mezigenerační rozdíly v názorech, vedení domáckosti a rozdělení rolí.
Pohled na třídní klima v souvislosti se žákem s chronickým onemocněním
DUŠKOVÁ, Barbora
Diplomová práce se zabývá problematikou žáka s chronickým onemocněním a jeho vlivem na třídní klima. V teoretické části jsou zpracovány charakteristiky vybraných chronických onemocnění, dále základní informace o onemocnění v souvislosti s psychikou. Navazuje školní legislativa týkající se žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, téma školní třídy jako sociální skupiny a také základní informace týkající se klimatu třídy. V praktické části jsou zpracovány rozhovory s chronicky nemocnými žáky, jejich třídními učiteli a dotazníky, které vyplňovali spolužáci žáka s onemocněním. Výzkumné šetření se zaměřuje především na pocity žáka s chronickým onemocněním ve školním prostředí, postoje učitele k nemocnému žákovi a jeho dopadem na vzájemné vztahy v třídním kolektivu. Žáci s chronickým onemocněním, kteří se zúčastnili našeho výzkumného šetření nemají problém se začleněním se do třídního kolektivu.
Význam rodiny a její kombinace se zaměstnáním
Urbanová, Lucie ; Kubišová, Zuzana (vedoucí práce) ; Havlík, Radomír (oponent)
Bakalářská práce se zabývá významem rodiny a otázkou harmonizace rodinného a pracovního života. Vymezuje rodinu a zaměstnání jako dvě významné součásti lidského života a poukazuje na hlavní přístupy k problematice slaďování rodiny a zaměstnání. Naznačeny jsou proměny vztahu rodiny a práce v minulosti. Dále jsou uvedeny základní opatření státu podporující rodinu. Práce se zabývá také otázkou žen na trhu práce, kompetencemi státu a zaměstnavatelů v otázce návratu žen do zaměstnání po uplynutí rodičovské dovolené. Uvedeny jsou i nejčastěji využívané způsoby péče o děti mladší tří let. Představena je koncepce Homeworkingu jako alternativa v otázce harmonizace rodinného a pracovního života.
Sourozenci v předškolním věku v mateřské škole
Rindošová, Milena ; Smetáčková, Irena (vedoucí práce) ; Sotáková, Hana (oponent)
ANOTACE: Rodina je místem, kde dochází k prvním sociálním vztahům a vazbám. Každý jedinec, má potřebu kontaktů s jinými lidmi. Ještě před dovršením tří let věku dítěte roste v každém touha být ve společenství vrstevníků. Tyto první kontakty dítě zažívá v rodině se sourozenci a v mateřské škole. Sourozenecká skupina vymezuje osobnost jedince, má vliv na jeho osobnostní charakteristiky a chování. Vědomí sama sebe se buduje prostřednictvím vztahů k druhému. Jakou roli bude dítě v rodině mít, je spjato s mnoha faktory, kterými jsou: počet sourozenců v rodině, pořadí narození sourozenců, věkový rozdíl a pohlaví. Následně záleží na výchovném přístupu rodičů. Vstup dítěte do mateřské školy je velkou životní změnou pro dítě i pro celou rodinu. Aby vstup proběhl hladce, musí být dítě připraveno odloučit se od rodičů, zvykat si na nové prostředí, na společenství vrstevníků, najít si svou vlastní identitu. Jak proběhne vstup a adaptace do skupiny vrstevníků, záleží na stupni socializace předškolního dítěte. V diplomové práci se zabývám na základě poznatků z rozhovorů, dotazníků a pozorování porovnáním schopností a dovedností sourozeneckých dvojic při nástupu do mateřské školy. Ve výzkumu se soustřeďuji zejména na to, zda ovlivnilo adaptaci mladšího sourozence vědomí, že v mateřské škole má staršího sourozence a jakým...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 70 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.