Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 284 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Udržitelnost bydlení a bytové výstavby. Principy udržitelnosti aplikované v segmentu podporovaného bydlení v České republice
Koželouhová, Anna ; Koutný, Jan (oponent) ; Bacová, Andrea (oponent) ; Oplatek, Jiří (oponent) ; Glosová, Dagmar (vedoucí práce)
Tato disertační práce se věnuje tématu sociálního bydlení a jeho udržitelnosti. Zkoumá jejich obecné principy, reaguje ale i na nejnovější vývoj v této oblasti s cílem nalézt vhodný modelový příklad pro aplikaci v prostředí České republiky, zejména v konkrétních podmínkách města Brna. Ve své první části poskytuje práce přehled o současném stavu problematiky v českém i evropském měřítku. Následuje podrobný průzkum těchto oblastí ve městech Brno a Vídeň, jehož analytické vyhodnocení potvrzuje jeho relevanci a také vhodnost volby vídeňského modelového příkladu. Předkládaný výzkum se zaměřuje v případě obou výše jmenovaných měst zejména na sektor obecního nebo městem jinak podporovaného nájemního bydlení. Prověřuje možnosti aplikace vídeňských principů ve městě Brně tak, aby alespoň část městského bytového fondu mohla být v souladu s nově připravovanou českou legislativou využita pro sociální bydlení. V závěru této práce jsou formulována doporučení pro město Brno, využitelná při přípravě jeho nově vytvářeného systému sociální bytové politiky. Tento výzkum, dotýkající se v současnosti zcela zásadních společenských témat, však může být přínosem i v jiných oblastech. V akademickém prostředí při výuce architektury, urbanismu, ekonomie či sociologie, pro odborníky těchto oborů i pro zájemce z řad laické veřejnosti, například pro usnadnění orientace na bytovém trhu.
Komparace sociální politiky České republiky a Maďarska
Gulabian, Diana ; Poláček, Tomáš (oponent) ; Bočková, Nina (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na sociální politiku České republiky a Maďarska. V první části práce jsou uvedeny definice hospodářské politiky a sociální politiky. Analytická část práce se zaměřuje na analýzu a srovnání sociální politiky a dopadu koronaviru na sociální politiku obou zemí. Při vypracování je využita regresní analýza.
Komparace příspěvků na sociální zabezpečení u vybraného podniku v České republice a ve Velké Británii
Ležáková, Kamila ; Kopecká, Barbora (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Teoretická část práce definuje obecně daně a sociální politiku. Dále se zaměřuje na sociální pojištění, sociální zabezpečení a sociální služby v České republice a Velké Británii. V praktické části je analyzována společnost KOVO BUDIŠOV, s.r.o. Příspěvky na sociální zabezpečení jsou vypočítány podle české a britské legislativy a následně jsou výsledky porovnány.
Vnímání chudoby žáky II. stupně vybrané ZŠ
Tobišková, Dana ; Hanušová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Blažková, Veronika (oponent)
Diplomová práce je zam ena na to, jak žáci II. stupn vybrané základní školy - ZŠ a MŠ Dolní Poustevna vnímají chudobu. Konkrétn se práce zabývá tím, do jaké míry žáci rozlišují subjektivní vnímání chudoby, jsou-li schopni rozlišit skupiny obyvatel ohrožené chudobou, zda se orientují v možné pomoci lidem ohroženým chudobou. Dále se zabývá rozlišením a popsáním jednotlivých aspekt d tské chudoby a interpretací této problematiky. Teoretická ást je rozd lena na dv ásti. V první ásti jsou vysv tleny a popsány aspekty chudoby od samotné definice pojmu chudoba p es její koncepty, p í iny, m ení, cyklus chudoby až po problematiku sociálního vylou ení. Druhá ást je zam ena na problematiku dít te a jeho pot eby. Zabývá se psychickým a biologickým vývojem dít te a významem rodiny pro život dít te. Pozornost je v práci v nována i sociáln -právní ochran dít te, prevenci chudoby a úloze státu v této problematice. Praktická ást tvo í výzkumné šet ení, které bylo provedeno formou dotazník na základní škole. Jedná se o kvantitativní zkoumání, p i emž byla využita metoda dotazování. Cílem práce je zjistit, jak žáci druhého stupn Základní a Mate ské školy v Dolní Poustevn vnímají pojem chudoba a s ní spojená rizika p ípadného sociálního vylou ení, na základ zjišt ných výsledk je sestaven soubor doporu ení pro vyu...
Sociální politika v České republice
Janošková, Sára
Bakalářská práce ,,Sociální politika v České republice“ mapuje sociální politiku u nás. Jedním z cílů práce je přiblížit nastavení sociální politiky, tedy to, na čem je založena. V teoretické části je objasněn pojem sociální politika a její základní cíle. Jsou zde vymezeni také aktéři, kteří v ní figurují. Dále jsou vymezeny nástroje, principy a funkce dané politiky. Praktická část je rozdělena na dvě větší části. V první z těchto částí je zhodnoceno využití testovaných dávek státní sociální podpory v jednotlivých krajích České republiky s cílem zjistit, ve kterých krajích jsou dávky nejvíce využívané, a tím pádem jsou tam častější sociální problémy. Druhá část praktické části je věnována pohledu občanů na nastavení sociální politiky v České republice na základě sekundární analýzy dat z Evropského výzkumu hodnot.
Komparace přístupu k obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování v České a Slovenské republice
Martincová, Kateřina ; Jelínková, Marie (vedoucí práce) ; Frič, Pavol (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování v České a Slovenské republice od rozdělení Československé republiky do současnosti. Cílem práce je porovnat vývoj obou republik v oblasti boje proti tomuto zločinu a zdůraznit rozdílnosti v jejich přístupu k této problematice. Práce analyzuje hlavní aktéry, kteří se v obou republikách zabývají sex traffickingem, a to státní sektor a neziskový sektor. Zkoumá, jakým způsobem funguje politika týkající se obchodování s lidmi v daných republikách a jaká je úroveň spolupráce mezi neziskovým sektorem a státním sektorem. Teoretická část práce se zabývá teorií komparace a různými komparačními přístupy, které jsou použity k porovnání obou republik. Dále se věnuje problematickým faktorům, které mohou ovlivnit výsledky porovnání. Praktická část práce využívá smíšeného přístupu a sbírá data prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s experty na danou problematiku. Výzkum ukázal, že mezi oběma republikami existují skutečné rozdíly. Hlavním rozdílem je vztah mezi ministerstvem a neziskovým sektorem v České republice a Slovenské republice, což následně ovlivňuje stav zákonů a politiky v těchto oblastech. Současně výzkum naznačuje, že obě republiky se potýkají se stejným problémem ohledně vykonavatelů státní...
Systém péče o rizikovou mládež
Ratajová, Irena ; Dobiášová, Karolína (vedoucí práce) ; Witz, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá systémem péče o rizikovou mládež v České republice. Zkoumá jej optikou kurátorů pro mládež, kteří jednotlivé případy koordinují. Jako linioví pracovníci implementují politiku péče o ohroženou mládež. Stanovila jsem si hlavní cíl práce. Zjistit, jak funguje stávající systém ochrany práv dětí se zaměřením na klienty kurátora pro mládež a identifikovat klíčové problémy v oblasti implementace současné politiky ochrany práv dětí perspektivě kurátorů pro mládež, jakožto liniových pracovníků. Hlavní cíl jsem rozpracovala do dílčích výzkumných otázek, které se zabývají nástroji, silnými stránkami systému, bariérami, možnostmi participace kurátorů podílet se na tvorbě politiky, ztotožnění se kurátorů se stávajícím směřováním systému a dále zjišťuji, zdali mají kurátoři dostatečné podmínky pro výkon své profese. Dále jsem si vytýčila dva dílčí cíle. První se zabývá možnostmi inovací a zlepšení celého systému, například prostřednictvím příkladů dobré praxe či inspirací zahraničí. Druhý pak zjišťuje to, jak se do výkonu činnosti kurátora promítly problémy poslední doby. Teoretickými východisky práce jsou teorie implementace (autoritativní model) a koncept liniových pracovníků. Pro naplnění výzkumných cílů jsem zvolila kvalitativní výzkum a data jsem sbírala prostřednictvím...
Vnímání chudoby žáky II. stupně vybrané ZŠ
Tobišková, Dana ; Hanušová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Blažková, Veronika (oponent)
Diplomová práce je zam ena na to, jak žáci II. stupn vybrané základní školy - ZŠ a MŠ Dolní Poustevna vnímají chudobu. Konkrétn se práce zabývá tím, do jaké míry žáci rozlišují subjektivní vnímání chudoby, jsou-li schopni rozlišit skupiny obyvatel ohrožené chudobou, zda se orientují v možné pomoci lidem ohroženým chudobou. Dále se zabývá rozlišením a popsáním jednotlivých aspekt d tské chudoby a interpretací této problematiky. Teoretická ást je rozd lena na dv ásti. V první ásti jsou vysv tleny a popsány aspekty chudoby od samotné definice pojmu chudoba p es její koncepty, p í iny, m ení, cyklus chudoby až po problematiku sociálního vylou ení. Druhá ást je zam ena na problematiku dít te a jeho pot eby. Zabývá se psychickým a biologickým vývojem dít te a významem rodiny pro život dít te. Pozornost je v práci v nována i sociáln -právní ochran dít te, prevenci chudoby a úloze státu v této problematice. Praktická ást tvo í výzkumné šet ení, které bylo provedeno formou dotazník na základní škole. Jedná se o kvantitativní zkoumání, p i emž byla využita metoda dotazování. Cílem práce je zjistit, jak žáci druhého stupn Základní a Mate ské školy v Dolní Poustevn vnímají pojem chudoba a s ní spojená rizika p ípadného sociálního vylou ení, na základ zjišt ných výsledk je sestaven soubor doporu ení pro vyu...
Role liniových pracovníků při výběru nástrojů prevence odebrání dítěte do náhradní péče
Eršilová, Zdeňka ; Angelovská, Olga (vedoucí práce) ; Špeciánová, Šárka (oponent)
Tématem práce je role liniových pracovníků při výběru nástrojů prevence odebrání dítěte do náhradní péče. Cílem práce je porovnání praxe liniových pracovníků ve vybraných orgánech sociálně-právní ochrany dětí v Ústeckém a Pardubickém kraji. Pro dosažení cíle práce byl použit kvalitativní výzkum formou polostrukturovaných rozhovorů s pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí. V práci byly identifikovány rozdíly ve využívání některých nástrojů liniových pracovníků v analyzovaných krajích. Stěžejním rozdílem bylo využívání interaktivní případové konference a rodinné konference v Pardubickém kraji. V práci byly popsány bariéry, které brání pracovníkům Ústeckého kraje ve využívání nástroje rodinné konference a okolnosti pro (ne)odebírání dětí do náhradní péče. Dále byly identifikovány faktory ovlivňující liniové pracovníky při výběru nástrojů a práce upozorňuje na možnou rozdílnost kritérií pro odebírání dětí do náhradní péče napříč kraji, která by stála za hlubší prozkoumání.
Srovnání systémů sociální ochrany ve státech EU se zaměřením na rodinu
ŠTROBLOVÁ, Lucie
Cílem bakalářské práce je na základě srovnání systémů sociální ochrany ve státech EU pomocí databáze MISSOC popsat aktuální trendy v oblasti podpory rodin. K dosažení cíle práce byla zvolena metoda desk research (analýza dat a informací z databáze MISSOC) a komparace. Srovnávaná data jednotlivých podpor byla následně vložena do tabulek a grafů. Na základě srovnání pak byly popsány aktuální trendy v oblasti podpory rodin v zemích EU. Z výsledků výzkumu vyplývá, že úroveň podpory se v zemích Evropské unie liší. Můžeme však pozorovat i společné rysy spočívající zejména ve finanční pomoci rodinám. Významným trendem je slaďování pracovního a rodinného života, kterého se dosahuje různými cestami. Nelze také opomenout trend povzbuzování otců, aby se podíleli na péči o dítě, a to i za pomoci prodlužování otcovské dovolené. Výzkum také poskytl možné inspirace pro Českou republiku v podpoře rodin. Zejména využití švédské zkušenosti v oblasti rodičovského příspěvku by mohlo rodinám v České republice přinést výhody. Dále by se Česká republika mohla inspirovat v Rakousku či v Estonsku, kde je podpora rodin na vysoké úrovni. Výsledky této práce mohou posloužit jako doporučení pro odborníky při případných změnách v systému sociální ochrany, zejména v poskytování rodinných dávek. Dále mohou být využity pro orientaci v podpoře rodin v jednotlivých zemích EU.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 284 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.