Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 212 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Evaluation of International Financial Integration on Growth in CEE Countries
Yang, Yang ; Jeřábek, Petr (vedoucí práce) ; Li, Yating (oponent) ; Čech, František (oponent)
Práce zkoumá dopad mezinárodní finanční integrace na hospodářský růst v zemích střední a východní Evropy pomocí modelu s obousměrnými fixními efekty s makroekonomickými daty pro 16 zemí střední a východní Evropy v letech 2007 až 2021. Práce vyvozuje několik závěrů. Za prvé, poměr čistého přílivu a odlivu přímých zahraničních investic k HDP nemá významný vliv na hospodářský růst. Stejně tak nejsou významné stavové údaje o PZI pro regresi celého vzorku, zatímco regrese vzorku rozděleného na rozvinuté a rozvojové ekonomiky ukazuje pozitivní vliv závazků z PZI na hospodářský růst u rozvinutých ekonomik a negativní vliv závazků z PZI na hospodářský růst u rozvojových ekonomik. Za druhé, jak pro celkový vzorek, tak pro rozvinuté a rozvojové ekonomiky není žádná z proměnných aktiv portfoliových investic statisticky významná, s výjimkou aktiv portfoliových investic v rozvojových ekonomikách. Zatřetí, dluh portfoliových i ostatních investic negativně ovlivňuje hospodářský růst v rozvojových ekonomikách i v celkovém vzorku, zatímco v případě rozvinutých ekonomik není výsledek významný.
The Impact of Neoliberal Reforms on Latin American Population
Feťko, Jozef ; Kučerová, Irah (vedoucí práce) ; Soukup, Jaromír (oponent)
Neoliberalismus vyvolává silné reakce v myslích svých zastánců i odpůrců. S takzvanou druhou růžovou vlnou, která se v nedávné minulosti přelila Latinskou Ameriku, a rostoucím odmítáním dědictví neoliberalismu v zemích, jako je Chile, jej mnozí akademici začali prohlašovat za mrtvý a přežitý. Přesto se stále najdou tací, kteří hájí jeho odkaz a tvrdí, že měl jít mnohem dál. Tato diplomová práce se těmito argumenty kriticky zabývá pomocí jak teoretických, tak empirických argumentů, které poukazují na inherentní rozpory zakořeněné v neoliberální teorii, její chybné předpoklady a také vysoké sociální náklady, které neoliberální reformy způsobují jimi zasáhnutým populacím. Kromě toho se práce zabývá i historickým vývojem neoliberalismu během Pinochetovy vlády a jeho proměnou po krizi v roce 1982 v Chile, které je známé jako "laboratoř neoliberalismu" a bylo dlouho používáno jako model ekonomického rozvoje mnoha mainstreamovými ekonomy a mezinárodními finančními institucemi.
Založení české fotbalové akademie v rozvojové zemi
Kotrba, Filip ; Kaprálková, Michaela (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Založení české klubové fotbalové akademie v rozvojové zemi Cíle: Hlavním cílem je zjistit úskalí, přínosy a podmínky realizace akademie českého klubu v rozvojové zemi prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů se zainteresovanými stranami (tzv. stakeholders). Při dosahování hlavního cíle je klíčové identifikovat a porozumět různým aspektům spojeným s realizací akademie. Metody: V práci byla využita kvalitativní metoda výzkumu. Z kvalitativní metody byla vybrána metoda polostrukturovaných rozhovorů. Zkoumaný soubor tvořilo 5 respondentů, kteří mají dlouholetou zkušenost s působením nejen v českém fotbalovém prostředí, ale disponují různými zkušenostmi i s fotbalem a fotbalovými akademii v rozvojových zemích, konkrétně v Africe. Výsledky: Z výsledků vyplynulo, že založení fotbalové klubové akademie v rozvojové zemi českým profesionálním fotbalovým klubem, je možné. Díky velice kvalitním českým mládežnickým fotbalovým akademiím má většina profesionálních fotbalových klubů pevný základ pro založení klubové akademie v rozvojové zemi. Přesto výstavba a provozování není vhodné pro český fotbalový klub z několika důvodů. Rozvojové země, v případě této práce africké země, jsou často prostředím, kulturou a legislativou jiná než Česká republika. České fotbalové kluby nemají dostatečně velkou...
Remitence a ekonomický rozvoj v zemích jižní Asie a Latinské Ameriky
Kupka, Michal
Remitence se staly velmi důležitým zdrojem příjmů v rozvojových zemích. Cílem práce je identifikovat hlavní dopady remitencí na ekonomický rozvoj v jižní Asii a Latinské Americe a srovnat tyto dopady mezi zmíněnými regiony. Hlavní dopady remitencí na ekonomický rozvoj, kterými jsou dopad na hrubý domácí produkt, chudobu, vzdělání, zdraví a investice, byly identifikovány pomocí literární rešerše. Bylo zjištěno, že dostupná literatura zabývající se tématem remitencí věnuje nejvíce prostoru právě zmíněným dopadům. Následně bylo v empirické části využito regresních modelů ke kvantifikaci a k nalezení rozdílů mezi zjištěnými hlavními dopady. V případě dopadu na hrubý domácí produkt byl využit systémový GMM estimátor. Výsledkem bylo určení rozdílného vlivu remitencí na růst hrubého domácího produktu mezi regiony. S použitím OLS modelu byl nalezen rozdílný vliv i v případě dopadu remitencí na chudobu. Dopad remitencí na vzdělání byl posled-ním analyzovaným vlivem. Podle aplikovaného OLS modelu je rozdíl v procentuální části výdajů na vzdělání mezi domácnostmi, které přijímají remitence, a domácnostmi, které je nepřijímají, v případě Latinské Ameriky vyšší než v případě jižní Asie. Dopady na zdraví a investice nebyly kvůli limitům práce a ne-dostatku dat dále zkoumány.
Globalizace a její dopad na život člověka v rozvojových a vyspělých společenstvích (zemích)
KARBOVÁ, Martina
Diplomová práce se zabývá dopady globalizace na člověka žijícího v rozvojových a vyspělých společenstvích (zemích). Úvod práce je věnován obecnému vymezení a vysvětlení pojmu globalizace, její historii, pozitivním a negativním aspektům globalizace, dále pak globálním problémům a rizikům, ale také globální etice a jejím perspektivám. Dále je tato práce zaměřena na tři oblasti, a to na ekonomickou, sociální a ekologickou. Ekonomická část je věnována etickým tématům v oblasti produkce, globální podnikatelské etice, tématu Fair Trade, globálnímu problému chudoby a také rozvojovým zemím. Třetí kapitola se věnuje mezinárodní sociální práci, humanitární a rozvojové pomoci a neziskovým organizacím. Poslední, čtvrtá kapitola se zabývá ekologickou globalizací a dopady ekologických problémů na člověka. Cílem této práce bylo poukázat na procesy globalizace, a to zejména ekonomické, sociální a ekologické, které mají dopad na úroveň života člověka žijícího v rozvojových a vyspělých společenstvích (zemích). Prostředkem k dosažení tohoto cíle byla nastudovaná literatura.
Povědomí o fair trade ve Fairtradovém městě
JARKOVSKÁ, Kateřina
Práce se zabývá myšlenkou fair trade, lidskými právy, pracovními podmínkami v rozvojových zemích. Věnuje se mezinárodním i českým organizacím, které se konceptu fair trade věnují. Práce se zaměřuje na kampaň Fairtradová města a popisuje další kampaně, které šíří myšlenku fair trade. Součástí práce je výzkumné šetření, které si klade za cíl zjistit, zda obyvatelé města Český Krumlov vnímají to, že jsou Fairtradovým městem a zda myšlenku fair trade podporují.
Pomoc dětem v rozvojových zemích, adopce na dálku, vzdělávání a projekty s tím související se zaměřením především na africký kontinent
Kosíková, Aneta ; Wildová, Radka (vedoucí práce) ; Mazáčová, Nataša (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky POMOC DĚTEM V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH, ADOPCE NA DÁLKU, VZDĚLÁVÁNÍ A PROJEKTY S TÍM SOUVISJÍCÍ SE ZAMĚŘENÍM PŘEDEVŠÍM NA AFRICKÝ KONTINENT HELP CHILDREN IN DEVELOPING COUNTRIES, DISTANCE ADOPTION, EDUCATION AND RELATED PROJECTS WITH A FOCUS MAINLY ON THE AFRICAN CONTINENT Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc. Autor diplomové práce: Aneta Kosíková Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Forma studia: prezenční Diplomová práce dokončena: prosinec 2013 Abstrakt: Diplomová práce představuje, co jsou adopce na dálku v rozvojových zemích, jaké organizace se tím zabývají, podoba školství v Africe. V teoretické části je vysvětlení pojmů rozvojová a rozvinutá země, představení jednotlivých organizací, které se zabývají adopcí na dálku, a projektů, které mají výrazně pomoci lidem žijícím ve velké chudobě. Rovněž ukazuje odlišný systém školství a projekty k zlepšení tamního vzdělávání. Zároveň jsou zde zmíněny termíny dítě předškolního a mladšího školního věku a důležitost rodiny, protože právě ty jsou nejdůležitějšími faktory při projektu adopce na dálku. V praktické části ve výzkumném šetření jsou zahrnuty rozhovory s koordinátory z Čech a Keni a adoptivními rodiči, kteří mají zkušenosti s adopcí na dálku. Průzkum dotazníkem...
Nadnárodní korporace z rozvojových zemí a jejich zapojování do procesu globalizace
Hinková, Lenka ; Novotný, Josef (vedoucí práce) ; Ženka, Jan (oponent)
Práce se snaží přiblížit problematiku zapojování nadnárodních korporací z rozvojových států do ekonomické globalizace. Přes definování procesu globalizace a konkurence se dostáváme k charakteristikám nadnárodních korporací z rozvojových států, snažíme se identifikovat nejvýznamnější motivy a strategie jejich zapojení do globální konkurence, věnujeme se také měření jejich zapojení do globální ekonomiky a hodnotíme hlavní konkurenční výhody a nevýhody těchto firem. V analytické části práce se snažíme pomocí kvantitativní analýzy najít rozdíly mezi nadnárodními společnostmi z rozvojových států a jejich protějšky z vyspělých států v indexu transnacionality, v diverzifikaci průmyslu a v průmyslových sektorech, ve kterých operují. Poslední část práce je zaměřena na případovou studii indického nadnárodního konglomerátu Tata Group, na jehož příkladě si ukážeme praktické zapojování nadnárodních společností z rozvojových zemí do globální ekonomiky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 212 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.