Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 446 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Statistická analýza ekonomických rizikových faktorů organizace
Ambrožová, Andrea ; Sylva, Šujanová (oponent) ; Karpíšek, Zdeněk (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením rizikových ekonomických faktorů konkrétní organizace a následně jejich zhodnocením na základě statistických metod. Cílem práce bylo určit dominantní ekonomické rizikové ukazatele dané organizace a zhodnotit jejich časový vývoj na základě statistických metod za pomoci statistických nástrojů. V diplomové práci bylo využito statistického nástroje Statgraphics Centurion XV a nástroje MS Excel.
Vztah mezi vznikem ledvinových kamenů a skladbou potravy
Zbořilová, Eliška ; Márová, Ivana (oponent) ; Vránová, Dana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá příčinami vzniku a identifikací močových konkrementů. Teoretická část zahrnuje základní seznámení s problematikou urolitiázy, poukazuje na rizikové faktory vzniku močového konkrementu a zabývá se jejich rozdělením dle chemického složení. Značná část je věnována problematice dietních zvyklostí, protože skladba přijímané potravy a denní příjem tekutin, hrají při vzniku konkrementu v močových cestách významnou roli. Analýza močového konkrementu a následné zjištění jeho složení, je pro další léčebný postup při léčbě urolitiázy zcela nezbytné. V experimentální části byla pro analýzu použita metoda infračervené spektrometrie. Touto metodou byly proměřeny kalibrační řady nejčastěji se vyskytujících dvousložkových směsí konkrementů.
Návrh změny kategorizace prací na vybraném pracovišti
Plánková, Barbora ; Rozehnalová, Jana (oponent) ; Maradová, Karla (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá kategorizací práce spadající do problematiky ochrany zdraví osob při práci. Teoretická část je věnována současným legislativním požadavkům EU, ČR a relevantních norem. Dále poskytuje obecný přehled o soustavě orgánů ochrany veřejného zdraví společně s podrobnějším popisem tématu kategorizace práce a s tím souvisejících pojmů a náležitostí. Práce je zhotovena ve spolupráci se společností Varroc Lighting Systems, s.r.o., Nový Jičín. Praktická část se zabývá návrhem změny kategorizace pracovních pozic optimalizované montážní linky zadního osvětlení automobilů (B479 OUTER RL). Stěžejním cílem práce je prověřit správnost zařazení jednotlivých pracovních pozic. Záměrem aktualizace kategorizace je rovněž snížit negativní dopad působení rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek, což přináší výhody jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Konkrétní průběh zařazení jednotlivých rizikových faktorů se zaměřením na kritický rizikový faktor – hluk je demonstrován na nejrizikovější pracovní pozici montážní linky. V závěru jsou zhodnoceny dosažené výsledky aktualizace zařazení všech pozic montážní linky. Dále jsou shrnuty navazující změny a plynoucí přínosy včetně dalších doporučení pro praxi.
Analysis of Influence of Blood Flow and Arterial Geometry on Pathological Processes in Arteries
Jagoš, Jiří ; Rudolf, Pavel (oponent) ; Jonášová,, Alena (oponent) ; Burša, Jiří (vedoucí práce)
An occurrence of cardiovascular diseases is rising together with increasing average life expectancy as well as to an unhealthy lifestyle. Since the most of these diseases are asymptomatic, a great effort has been devoted to early detection of these diseases because if they are detected in early phase, a conservative treatment can be an option. If not, a highly invasive and risky surgery is usually the only option. We can still observe a very large portion of patients in the risk group to whom the disease does not develop, and, on the contrary, in many patients who are not in the risk group, it does. Computational modelling of cardiovascular system is one of the options, which can help with stratification of the patients that are at risk of developing cardiovascular diseases. Firstly, a successful validation of the numerical model of pulsatile flow in the rigid and compliant tubes via velocity profiles was performed. Experiment circuit was arranged to correspond conditions in the human aorta. Next part is devoted to proper treatment of boundary conditions (BCs) for numerical model of pulsatile flow in human arteries. The first approach works with pulse wave velocity which needs to be computed first. Then, a shift between input and outputs BCs can be determined easily. Nevertheless, we have to prescribe also flow or pressure waveforms for each inlet and outlet. Thus, the predictive capabilities of this approach are significantly limited. Its next disadvantage is applicability only for simulations considering compliance of the vessel wall. We used this approach in fluid-structure interaction simulations to check the potential risk factor of the aorto-iliac angle on development of an aneurysm in the abdominal aorta (AAA). It has been shown that the pressure increases due to a large (but still physiological) span of the aorto-iliac angles is negligible. We also investigated the influence of the area ratio on pressure in the abdominal aorta. The results of this computational study show a substantial increase in pressure as the ratio decreases and confirms clinical observations showing significantly elevated risk of AAA in patients with lower limp amputation or those with iliac artery stenosis. In the final part we have investigated the effect of a flow waveform shape in the human carotid artery on the risk of atherosclerosis. The five geometrically different geometries of the carotid bifurcation from “healthy” old individuals were reconstructed. The representative input flow BCs in the common carotid artery for the young and old individual were adopted from a literature. The outputs BCs for the internal and external carotid artery were represented by three-element Windkessel model. The parameters of the Windkessel model were iteratively tuned to reach flow waveform shape in internal carotid artery according to literature. These BCs represent the behaviour of the periphery very reliably. Moreover, the predictive capabilities and numerical stability of this approach are much better than the first approach. The results show that the time average wall shear stress decreases significantly in case of healthy elderly subjects in comparison to young ones which indicates elevated risk of atherosclerosis. The results are in agreement with clinical observations and further extend the existing knowledge with a much deeper analysis of this trend. The final discussion is devoted to a potential benefits of an antihypertensives and regular physical activity.
Znalosti sester o prevenci syndromu náhlého úmrtí kojence
Šindlerová, Petra ; Tomová, Šárka (vedoucí práce) ; Nikodemová, Hana (oponent)
Syndrom náhlého úmrtí kojence je nadčasové téma, které ačkoliv je již prozkoumané do patřičné hloubky představuje v medicíně stále nevysvětlený a nezodpovězený problém. Cílem práce je přinést ucelený souhrn o problematice syndromu náhlého úmrtí kojence a jeho prevence a prozkoumat vědomosti sester týkající se znalostí této onální resuscitace u kojence. Dalším cílem bylo porovnat úroveň zjištěných znalostí u sester vybraných oddělení. Bakalářská práce má dvě části. Teoretická část je zaměřena na základní informace o problematice syndromu náhlého úmrtí kojence, aktuálních doporučení týkající se prevence a kardiopulmonální resuscitace. Praktická část zahrnuje kvantitativní výzkum vlastní konstrukce formou dotazníkového šetření, zaměřující se na znalosti sester o syndromu náhlého úmrtí kojence, jeho prevence a znalostech první po případě nutnosti zahájení kardiopulmonální resuscitace. Výzkumné šetření bylo provedeno na neonatologických odděleních a výsledky dotazníkového šetření znázorněny v grafických přehledech, získaná data jsou statisticky zpracována a v n rozbor výsledků šetření. Ve výzkumném šetření se ukázalo, že úroveň teoretických znalostí sester je na celkem dobré úrovni, ne však vynikající úrovni. Výsledky práce potvrzují, že teoretické znalosti o syndromu náhlého úmrtí kojence a kardiopulmonální...
Digitálna dermatitída a jej dopad na produkčné a ekonomické ukazatele
Bončová, Barbora
Zdravotní problémy paznehtů jsou problémem v mléčných chovech po celém světě a ovlivňují pohodu dojnic a jejich produkční schopnosti. Tím přímo zasahují do ekonomiky farmy. Jednou z nejvíce rozšířených onemocnění je digitální dermatitida (DD). Předmětem této práce bylo vyhodnotit incidenci digitální dermatitidy na základě pořadí a fáze laktace v chovu s přibližně 700 dojnicemi holštýnského skotu. Experiment se zaměřoval na zjištění závislosti mezi výskytem onemocnění a dojivostí dojnic. Jako statistická metoda byla zvolená ANOVA pro opakované měření se závislou proměnnou průměrný denní nádoj. Dojnice byly rozděleny do čtyř výběrových souborů na základě pořadí a fáze laktace. Dále byl zkoumaný průběh laktace v období devíti týdnů, kdy v pátém týdnu proběhlo ošetření paznehtů. Následně byly vyčísleny náklady na digitální dermatitidu na jednu krávu a na celý podnik. Náklady byly vypočítany pomocí několika modelů pro vzájemné porovnání. Výsledky ukázaly, že prvotelky měly nejvyšší incidenci onemocnění a se zvyšující se paritou se počty snižovaly. Incidence digitální dermatitidy byla ve sledované skupině 12 %. Statistická závislost byla potvrzená v jednom výběrovém souboru, a to u dojnic ve druhé a třetí laktaci ve druhé fázi. Po ošetření byl zaznamenán pokles mléčné produkce na pár týdnů, přičemž krávy s DD měly soustavně během sledovaného období vyšší nádoje. Z toho vyplývá, že vysokoprodukční krávy mají vyšší náchylnost k DD. Vypočtené náklady na onemocnění se v jednotlivých modelech pohybovaly od 1 488,66 do 2 234,51 Kč na jednu krávu a celkové náklady podniku byly vyčísleny od 113 784,67 do 193 545,32 Kč.
Specifika baletního prostředí jako potenciálně rizikové faktory pro rozvoj poruch příjmu potravy: Kvalitativní analýza
Šimčáková, Markéta ; Vanek, Marián (vedoucí práce) ; Taušová, Jitka (oponent)
Balet je rizikovým prostředím pro rozvoj poruch příjmu potravy a současně existují specifické rizikové faktory, které se vyskytují pouze v tomto prostředí. Pro tyto faktory byla prokázána statisticky významná souvislost s rizikovým jídelním chováním. U nadpoloviční většiny baletek tyto faktory vyvolávají nespokojenost s tělem. Cílem práce bylo rozšířit poznatky o těchto faktorech s důrazem na to, jakým způsobem mohou na baletky působit, a jak baletky mohou tyto faktory vnímat, prožívat a reagovat na ně. Data byla získána formou polostrukturovaných rozhovorů a dvou dotazníků a zpracována metodou tematické analýzy. Výsledkem je popis a interpretace 14 faktorů skrze zkušenosti baletek, hierarchická kategorizace specifických rizikových faktorů dle toho, jak na baletky působí a tematická mapa, integrující vynořená témata na vyšší úrovni abstrakce. Na základě analýzy dat byl identifikován nadřazený "superfaktor" Baletní ideál, který dává význam všem ostatním faktorům. Baletky, které nenaplňují Baletní ideál, mohou být zranitelnější a náchylnější k rozvoji poruch příjmu potravy. Vliv rizikového faktoru na baletky, které tento ideál naplňují, může být výrazně oslaben či eliminován. KLÍČOVÁ SLOVA balet, poruchy příjmu potravy, rizikové faktory, baletní ideál, body image, kvalitativní výzkum, tematická analýza
Předčasné ukončení ústavní léčby u pacientů s látkovou závislostí
Korbová, Markéta ; Kalina, Kamil (vedoucí práce) ; Libra, Jiří (oponent)
out je častým jevem v léčbě závislostí, i přesto, že hraje nejdůležitějších rolí v případě udržení žádaných výsledků léčby závislostí. outu je spojená jak se zdravotnickým zařízením, tak s řebí zkoumat rizikové faktory a naučit se na ně reagovat. Cílem práce je zmapovat a popsat faktory, které pacienty střednědobé ústavní léčby vedly k předčasnému odchodu z léčby na vlastní žádost. Dílčími cíli jsou zmapovat nastavení léčebného programu ze strany pacientů i členů terapeutického týmu, zaměřit se na potřeby pacientů, popsat společné charakteristiky těchto pacientů a zmapovat možné adaptační fázi léčby. řad pacientů, kteří splnili kritéria výběru a řad členů terapeutického týmu. Výzkumný soubor má celkem 11 respondentů. Předčasné ukončení léčby je způs mnoha faktorů, a to osobních, rodinných, organizačních a socioekonomických. Zlepšení v přístupu k pacientům, sledováním jejich potřeb a flexibilní reagování programu na ně může přispět k nižšímu výskytu drop outů. Názory na nastavení léčebného programu se různí, to ale přímo souvisí s osobnostními charakteristikami každého jednotlivce. Potřeby pacientů se odráží především v potřebě individuálního přístupu, optimalizace délky léčby, socioekonomické stabilitě a úpravě pr zařízení. Závěr: poskytuje důležité poznatky o faktorech, které ovlivňují předčasné ukončení...
Informovanost žen s endometriózou o vlivu výživových faktorů na toto onemocnění
Vavroušková, Edita ; Starnovská, Tamara (vedoucí práce) ; Fiala, Luděk (oponent)
Endometrióza je chronické, bolestivé zánětlivé onemocnění související s estrogenem, které postihuje přibližně deset procent ženské populace v plodném věku. Etiologie a patogeneze onemocnění jsou stále do značné míry neznámé. 20-40 % žen, které trpí endometriózou mají současně problémy se sterilitou a 50 % žen trpí různými formami sexuální dysfunkce z nichž nejčastější je bolest. Předpokládá se, že symptomy endometriózy mohou být pozitivně ovlivněny dietními intervencemi. Cíle diplomové práce: 1. Zjistit informovanost žen ve fertilním věku s endometriózou o vlivu výživových faktorů na toto onemocnění. 2. Zjistit, zda byly ženy s endometriózou poučeny svým lékařem (gynekologem) o vlivu výživových faktorů na toto onemocnění. 3. Zjistit, zda ženy s endometriózou změnily své stravovací návyky. Součástí výzkumu bylo 212 žen s diagnostikovanou endometriózou, oslovených pomocí dotazníkového šetření v Nemocnici České Budějovice a elektronických dotazníků. Ženy s diagnostikovanou endometriózou, které byly součástí sledovaného vzorku, nebyly ani z poloviny informovány o vlivu výživových faktorů na toto onemocnění. Nebyla prokázána významná statistická závislost mezi informovaností o vlivu výživy na endometriózu a vzděláním respondenta. Celkový počet změn ve stravování se statisticky významně nelišil podle...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 446 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.