Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 93 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Dějiny školy v Buděticích
TÝROVÁ, Veronika
Diplomová práce se věnuje historii školy v obci Budětice. První část práce je věnována místopisu a historii obce, ve které se škola nacházela. Následuje stručný průřez dějinami pedagogiky ve zkoumaném období. Další kapitoly jsou vždy rozděleny na dvě sekce. V té první jsou stručně vylíčeny politicko-společenské události daného období a druhá je zpracována jako modelový rok studovaného časového úseku. Takto byl vytvořen komplexní obraz studované doby.
Význam rodiny Hildprandtů z Ottenhausenu pro Blatensko
Vokrojová, Eliška ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Zicha, Zbyněk (oponent)
Cílem této diplomové práce je poukázat na různé přínosy (kulturní, ekonomické, politické, podnikatelské, aj.) šlechtické rodiny Hildprandtů z Ottenhausenu pro Blatensko. Na začátku jsou uvedeny na různé pohledy vymezení regionu Blatenska. Též jsou zde stručně vylíčeny dějiny rodu a následně popsány aktivity členů aristokratické rodiny, jimiž přispěli k rozvoji zmíněného regionu, ale i se jimi snažili pomoct svým spoluobčanům. Hildprandtové se zasloužili především o rozkvět blatenského zámku či vybudování zámeckého parku z přilehlé obory. Díky nim se v tomto regionu dařilo průmyslové činnosti (cukrovarnictví, lihovarnictví nebo pivovarnictví) a mnoho lidí získalo práci v těchto podnicích nebo na jejich velkostatku. Za jejich přičinění Blatnou navštívilo mnoho významných osobností např. František Ferdinand d'Este či indický mahárádža. Zaměstnávali osoby vlastenecky smýšlející (Jan Evangelista Purkyně a Antonín Jaroslav Vrťátko), které učily lásce k vlasti následné generace této rodiny. Někteří členové toho rodu obohacovali společnost svým uměleckým nadáním skrze své výtvory (malířství, sochařství či spisovatelská činnost). V politické sféře své vlastenecké smýšlení předvedli otec a syn, Robert (1824-1889) a Ferdinand (1863-1936) Hildprandtovi, kteří svými názory i za rizika sankce hájili český národ....
Příslušníci letectva německé národnosti z Karlovarského kraje v britském Královském letectvu (RAF)
Klůc, Jiří ; Foltýn, Dušan (vedoucí práce) ; Koura, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá doposud opomíjenou tématikou příslušníků britského královského letectva (RAF) za druhé světové války, kteří pocházeli z území dnešního Karlovarského kraje, tehdy pohraničí známého jako Sudety, a byli německé národnosti. V úvodní kapitole je pozornost věnována tématu v širším kontextu - občanům německé národnosti, kteří bojovali za osvobození Československa v zahraniční armádě, potažmo v letectvu. Následně jsou představeny vybrané osudy příslušníků RAF z Karlovarského kraje. Kromě samotné vojenské služby se autor zabývá motivací vstupu do odboje či osudům rodin jednotlivých vojáků za druhé světové války. Důraz je kladen i na jejich osudy po roce 1945 a celkový kontext jejich životních osudů. KLÍČOVÁ SLOVA britské královské letectvo, RAF, antifašisté, sudetští Němci, regionální historie, Karlovarský kraj, DSAP
Soudnictví, advokacie a notářství ve Strakonicích 1850-1938
PODHORSKÁ, Anna
Předkládaná práce na téma Soudnictví, advokacie a notářství ve Strakonicích 1850-1938 pojednává o vývoji právních norem a státní správy v době vzniku soustavy okresních soudů až do konce období první republiky. Zmíněná časová etapa byla vybrána záměrně na základě dochovaných archivních materiálů, jenž byly potřebné k vypracování daného tématu. Práce se konkrétně věnuje popisu pracovní náplně jednotlivých právnických profesí, osobnímu životu jejich představitelů činných ve Strakonicích a konečně jejich úloze ve společnosti. Zástupci právního stavu hráli významnou roli nejen v politickém, ale i v kulturním a veřejném životě města. Velmi často působili zároveň v městské samosprávě, v některém kulturním spolku a samozřejmě vykonávali své povolání. Tak zvaná venkovská praxe provozovaná na malém městě, kterým Strakonice ve sledované době nepochybně byly, sice nenabízela žádné velké a převratné případy, přesto však nebyla nezajímavá. Spektrum soudních rozhodnutí, advokátní a notářská agenda poskytují náhled na chování a jednání lidí dané doby. Smyslem práce je přiblížit právní dějiny regionu, ze kterého pocházím.
Hlučínsko v průběhu dějin
Hartmannová, Denisa ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Pelcová, Naděžda (oponent)
Hlavním cílem této bakalářské práce je za pomoci dostupných pramenů zmapovat dějinný vývoj území nesoucí označení Hlučínsko. Záměrem této práce je popsat všechna důležitá historická období tohoto území od 13. století do současnosti - počínaje markrabstvím moravským a opavským knížectvím, přes Prusko, První republiku a Německou říši, konče Československem a Českou republikou. Záměrem je rovněž objasnit, z čeho pramení specifika Hlučínska. Při zpracování této práce byly užity odborné publikace, jež se zabývají přímo Hlučínskem, nebo oblastí Slezska, do které spadá, v širším kontextu. Dále bylo užito také materiálů Muzea Hlučínska a pro zachycení nedávných či aktuálních faktů a skutečností rovněž internetových zdrojů.
The cultural and natural heritage of Île de Ré
Jakubíčková, Julie ; Jančík, Jiří (vedoucí práce) ; Suková Vychopňová, Kateřina (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o kulturním a přírodním dědictví francouzského ostrova Île de Ré. V teoretické části je po geografickém a klimatickém ukotvení ostrova detailně rozebírána tamní lidská činnost v průběhu let. Zejména jsou představeny zemědělské tradice, jako vinařství, chov ústřic a získávání soli, které zde byly předávány po generace už staletí, a je představen jejich vývoj, nástroje, které jsou k práci potřeba, stejně jako úskalí, kterým zemědělci čelí. Protože se jedná o činnosti prováděné v mimořádně biodiversifikovaném prostoru, pozornost je věnovaná také floře, které se u slané vody daří, a fauně, zejména velkému množství ptáků, kteří nachází útočiště v hojně se vyskytujících solných močálech. Následovně práce pojednává i o další důležité části tamního ekonomického zisku, a to turismu. Turistický ruch na Île de Ré byl významně na vzestupu po konci druhé světové války a v roce 1988, kdy byl ještě posílen z důvodu postavení mostu spojujícího ostrov s pevninou v La Rochelle. V další části teoretické práce je věnován prostor historii Île de Ré a významným místům ostrova, například historickému opevnění Vauban, či opatství Abbaye des Châtelliers. V praktické části je podrobněji rozebrána tradice chovu ústřic a výroby soli, a to formou rozhovoru s profesionály ve svém oboru, jenž...
Starosta Josef Caňkář
Zdenková, Lucie ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Stracený, Josef (oponent)
Diplomová práce se zabývá zachycením životních osudů učitele a později (od roku 1923) regionálního politika Josefa Caňkáře (1889-1975), který byl v letech 1927-1939 starostou Poděbrad a v letech 1946-1948 předsedou národního výboru města Poděbrady. Cílem studie je ilustrovat vzestup pedagoga v Poděbradech v dramatických letech první poloviny 20. století a jeho perzekuci nacistickým a komunistickým režimem. Nejprve představuje osobu Josefa Caňkáře, jeho původ a politickou kariéru a poté podniká sondu do konkrétních problematických otázek města, které spojuje s působením Josefa Caňkáře v Poděbradech. Věnuje se zlomovým rokům v životě Josefa Caňkáře i historii města a lázní v závislosti na změně vládnoucích režimů. Proniká do osudu Josefa Caňkáře za druhé světové války, do jeho věznění v koncentračním táboře Sachsenhausen, přičemž stále klade důraz na spojení s městem Poděbrady. Snaží se rovněž postihnout související aspekty rozhodnutí Josefa Caňkáře a jejich dopad na město, život občanů, jeho vlastní rodiny i jeho samotného. V neposlední řadě se práce zabývá kontakty Josefa Caňkáře a důvody jeho odchodu z veřejného života. Všechna tato vytyčená témata mají poskytnout celkový pohled na osobu Josefa Caňkáře a jeho význam v Poděbradech v první polovině 20. století. KLÍČOVÁ SLOVA Josef Caňkář, starosta,...
Osudy zámku Zelená Hora v průběhu 20. století
Barochová, Jana ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Dvořáková, Markéta (oponent)
Během celé své existence hrála Zelená Hora v jihozápadních Čechách významnou úlohu v dějinách naší země. Bakalářská práce se v úvodu věnuje popisu a vysvětlení metodologie práce, poté se zabývá nejstaršími i pozdějšími dějinami zámku. V hlavní části práce postihuje trampoty spjaté s poměrně nedávnými událostmi, které se objektu fatálně dotýkaly v průběhu dvacátého století. V osudu zámku se jasně odrážejí společenské a politické změny, ke kterým na území naší republiky ve dvacátém století došlo (vznik ČSR, 2. světová válka, nástup komunistického režimu, sametová revoluce, .. ). V závěru se práce věnuje dnešnímu stavu a situaci Zelené Hory. Klíčová slova: zámek Zelená Hora, Nepomuk, PTP, technické prapory, armáda, Auerspergové, Černí baroni.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 93 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.