Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 313 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Pupilometrie aplikovaná během měření defokusační křivky
Musilová, Kateřina ; Harabiš, Vratislav (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Cílem této práce je návrh algoritmu, který provede detekci pupily z videa. V diplomové práci jsou také popsány teoretické znalosti potřebné ke správné detekci pupily. Detekce je provedena na 24 videích, které jsou převedeny na jednotlivé snímky. Úplným výsledkem je závislost průměru pupily na použité dioptrii. Celkové procento úspěšnosti algoritmu je 88,13 %. Celková chyba měření je 11,87 %. Pro 17 z 24 pacientů je potvrzeno, že čím je větší dioptrie, tím je větší pupila.
Detekce středu zornice a duhovky metodami zpracování obrazů
Prosser, Jan ; Chmelík, Jiří (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá zpracováním šedotónových snímků oka za účelem nalezení středu zornice a duhovky, pupilární a limbické hranice. Úvodní část je rešerší na téma pupila a duhovka a změna rozměrů pupily. Jsou tu uvedeny články zabývající se problematikou detekce středu pupily a duhovky, které byly použity jako inspirace pro realizaci vlastních metod v této práci. Úvodní část končí popisem navržených metod, které detekovaly parametry pupily a duhovky ve snímcích databáze CASIA-Iris-Interval. Druhá, praktická část práce, je věnována popisu snímacího systému, který byl sestaven pro získání vlastních snímků oka. Následuje rozbor jednotlivých metod, které byly použity pro rozměření parametrů pupily a duhovky. Jedná se celkem o dvě metody detekce středu pupily a pupilární hranice, jednu metodu určující střed duhovky a limbickou hranici a jednu metodu, která detekuje paramtry pupily a duhovky zároveň. Konec práce je věnován rozboru výsledků jednotlivých metod včetně úspěšnosti detekce a statistické analýzy. Součástí rozboru je také zkoumání změny pupilárního poloměru v závislosti na světelných podmínkách a změny pozice středu pupily při konstrikci a dilataci pupily.
Jedna práce
Maša, Vojtěch ; Stratil, Václav (oponent) ; Ptáček, Jiří (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce Jedna práce je navození obhajoby v rámci mé bakalářské obhajoby. Zorganizoval jsem a předkládám jako svou bakalářskou práci následující: Václav Stratil na sebe vzal roli studenta a obhajuje svoji jednu kresbu, která je nainstalovaná během obhajoby. Svou obhajobu napsal písemně a ta je k dispozici v rámci mé bakalářské práce. Vedoucí práce studenta Václava Stratila je Jiří Ptáček, který napsal posudek vedoucího práce pro Václava Stratila. Já – Vojtěch Maša – jsem oponentem Václava Stratila a napsal jsem mu oponentský posudek.
Komparace kazuistik užívaných metod pro žáky s LMP na základních školách a základních školách zřízených dle §16 odst. 9 školského zákona
Papežová, Jindřiška ; Hejlová, Helena (vedoucí práce) ; Kadrnožková, Monika (oponent)
DIPLOMOVÁ PRÁCE Komparace kazuistik užívaných metod pro žáky s LMP na základních školách a základních školách zřízených dle §16 odst. 9 školského zákona Jindřiška Papežová ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá komparací uplatnění možných podpůrných opatření pro žáky s lehkým mentálním postižením na základních školách a základních školách zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona. Práce chce poukázat na dostupnou podporu a využívání podpůrných opatření v kontextu vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením na základních školách a základních školách zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona. Tato problematika se prolíná s inkluzivním vzděláváním. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části je specifikovat pojem lehká mentální retardace a vymezit žáka s lehkým mentálním postižením v kontextu vzdělávání. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku osob s lehkým mentálním postižením, zařazení žáka do třídního kolektivu a následně jsou zde uvedena podpůrná opatření, která jsou rozšířena o využití digitálních vzdělávacích nástrojů v edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. Praktická část se zaměřuje na názory učitelů a asistentů pedagoga, na vhodné a efektivní užití metod a podpůrných opatření na základních školách a základních školách dle §16 odst. 9 školského...
Prevalence užívání kratomu mezi žáky 8. a 9. tříd základních škol v okrese Nymburk - dotazníkové šetření
Škabradová, Barbora ; Jandáč, Tomáš (vedoucí práce) ; Votavová, Aneta (oponent)
Východiska: Mitragyna Speciosa- rostlina, pod známějším názvem kratom, která má svou historii a tradici v jihovýchodní Asii už po staletí. V posledních desítkách let nabývá na oblibě po celém světě. Kromě benefitů, do kterých bychom zařadili nabuzení energií, úlevu od bolesti a stresu, nebo také snížení odvykacích příznaků u opiátů, s sebou nese užívání kratomu i zdravotní rizika společně se vznikem závislosti. V České republice není kratom zatím legislativně zakotven, jeho užívání není regulováno a mají k němu přístup všichni, včetně dětí. Cíle: Cílem práce bylo zmapovat celoživotní prevalenci u žáků 8. a 9. ročníků okresu Nymburk a vzorce užívání, jejich informovanost z hlediska účinků, rizik a dostupnosti, zdroje získávání informací o kratomu a postoj vůči němu. Metody: Data byla sbírána pomocí dotazníku v papírové podobě na čtyřech základních školách v okrese Nymburk. Školy byly vybrány náhodným výběrem. Šetření se účastnilo 287 žáků. Výsledky: Zkušenost s kratomem mělo 17,8 % žáků. Chlapci uváděli zkušenost častěji než dívky. Přes polovinu respondentů se zkušeností užilo kratom nanejvýš dvakrát, získali ho zdarma od kamaráda a vyzkoušeli ho ze zvědavosti. Nejznámější žádoucí účinky v povědomí žáků byly pocit uklidnění a relaxace a zvýšená bdělost a energie. Nejznámějším rizikem kratomu pro...
Aspekty podpory wellbeingu na základní škole se zaměřením na mimořádně nadané žáky
Boučková, Barbora ; Marádová, Eva (vedoucí práce) ; Kadrnožková, Monika (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na wellbeing žáků ve vzdělávání. Konkrétně se jedná o žáky dvou paralelních tříd, kteří navštěvují základní školu se specifickou organizací výuky pro mimořádně nadané žáky. Cílem práce je postihnout subjektivní pocity žáků v souvislosti s aspekty školního prostředí, které byly implementovány za účelem podpory wellbeingu žáků. První část práce zahrnuje teoretická východiska, která shrnují poznatky o problematice wellbeingu. Zaměřuje se na aspekty, které mohou ovlivňovat wellbeing ve vzdělávání s přihlédnutím na výuku mimořádně nadaných žáků. Druhá část práce obsahuje popis a výsledky vlastního výzkumného šetření, které probíhalo ve dvou etapách. V první etapě výzkumného šetření byla použita kvantitativní metoda sběru dat prostřednictvím dotazníku, respondenty byli žáci dvou paralelních tříd na vybrané základní škole. Na základě analýzy výsledků první etapy výzkumného šetření vznikly podklady pro vytvoření otázek pro druhou etapu výzkumného šetření. To probíhalo kvalitativní metodou prostřednictvím rozhovoru s třídními učitelkami žáků. Výzkumným šetřením bylo zjištěno, že některá opatření, která byla zřízena za účelem podpory wellbeingu, žáci využívají s pozitivními pocity (organizační uspořádání kmenové třídy a možnost výběru ze tří nabízených pokrmů k obědu jsou...
Úroveň datové gramotnosti žáků základních škol v kontextu environmentální výchovy
Navrátil, Vlastimil ; Vojíř, Karel (vedoucí práce) ; Nejedlý, Adam (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na datovou gramotnost a její aplikaci v oblasti environmentální a přírodovědné gramotnosti. Cílem této diplomové práce bylo zmapovat datovou gramotnost v oblasti environmentální výchovy u žáků druhého stupně základní školy. Tento cíl práce byl naplňován prostřednictvím testu, jehož obsahem byla datová analýza, třídění a porovnávání dat a rozhodování na základě předložených dat v kontextu environmentální situace v rámci čtyř úloh v oblasti environmentálního vzdělávání. Bylo zjištěno, že průměrně 68 % žáků dokáže z přiložených map, grafů a tabulek vyčíst správné údaje, 59 % žáků dokáže jednotlivá data mezi sebou správně porovnávat a 60 % žáků dokáže předložená data využívat pro rozhodování v kontextu environmentální situace. KLÍČOVÁ SLOVA Data, datová gramotnost, environmentální gramotnost, informace, přírodopis, přírodověda, žák.
Aspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučování
Kuběja, Josef
Tématem bakalářské práce je analýza výukových metod v odborném vzdělávání oboru Truhlář. Cílem práce je zjistit, zda se nedá něco změnit nebo upravit u výu-kových metod v tomto oboru, aby absolventi získali dostačující znalosti pro samo-statné vykonávání práce. Práce je rozdělena do dvou částí – teoretická a praktická. V teoretické části jsou rozebírány klíčové kompetence, technické a praktické do-vednosti a didaktické metody. Dále jsou představeny dva pedagogické přístupy k výuce – transmisivní a konstruktivistický, a pedagogický přístup Badatelská orien-tovaná výuka. V poslední kapitole jsou prezentovány výukové metody v odbor-ném výcviku a způsoby jejich použití ve výuce. V praktické části jsou uvedeny výukové metody zasezeny do jednoho výukového dne se stejným tématem a roze-psané, jak by tento den vypadal.
Informovanost učitelů středních škol o narušené komunikační schopnosti
Hrubá, Marie
Bakalářská práce pojednává o problematice žáků středních škol s narušenou komunikační schopností. Hlavním cílem je zjistit, zda učitelé středních škol jsou dostatečně informovaní o NKS a zda znají i metodiku práce s žákem. Moje práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části vymezím základní terminologii a pojmy, poté se zaměřím podrobněji o tématu NKS, její faktory, příčiny a diagnostika. V poslední řádě teoretické části si vytvořím povědomí o jednotlivých poruchách NKS, její etiologii, diagnóze, symptomatologii a terapii. Empirická část byla zformovaná kvantitativním výzkumem. Dotazníkové šetření sloužilo pro získání informací, při následném vyhodnocení zkoumaného vzorku jsem výsledky dotazníkového šetření znázornila pomocí tabulek a grafů.
Rizikové chování u žáků na základní škole
ANDRAŠIOVÁ, Miroslava
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou rizikového chování u žáků druhého stupně na běžné základní škole. Je rozdělena na dvě části. V první, teoretické, části je s ohledem na odbornou literaturu popsána problematika rizikového chování, odpovídající vývojové období žáků druhého stupně a strategie řešení tohoto chování. V praktické části bylo cílem zjistit výskyt jednotlivých vybraných druhů rizikového chování, formu preventivních opatření a řešení těchto projevů v rodině i ve škole. Výzkumu se zúčastnilo 177 žáků sedmých, osmých a devátých tříd z jedné vybrané školy. Vyhodnocení výzkumu probíhalo na základě dotazníkového šetření a výsledky byly poskytnuty i vybrané škole jako podklad pro tvorbu její preventivní strategie na následující školní rok.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 313 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.