Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 158 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Tisknutelné matrice na bázi složek mléka
Němec, Jan
Cílem práce je uvést do tématu 3D tisku, mléčných komponent a jejich vzájemného propojení. Vysvětluje jednotlivé technologie od těch nejběžnějších, až po ty nepříliš známé. Dále se práce zabývá přehledem aktuálních studií na toto téma a jejich závěrů, posunů, komplikací. Zaměřuje se na jednotlivé komponenty mléka, jako je kasein, koncentrát micelárního kaseinu, koncentrát mléčné bílkoviny , izolát syrovátkových proteinů, syrovátkových proteinů a laktosy, které mají potenciál v 3D tisku potravin. Práce si klade za cíl poskytnout jednoduchý přehled informací potřebných k porozumění 3D tisku, jak je využíván v jiných průmyslových odvětvích, tak i k porozumění komplikovanosti 3D tisku potravin se zaměřením na mléko. Hlavní přínos práce spočívá v podání srozumitelného přehledu informací a ve shrnutí naznačených cest, kudy se 3D tisk mléka vydal. Případně také odhaluje mezery, kterými je možno se zabývat a posunout tak vývoj kupředu.
Metody ošetření čerstvého ovoce a zeleniny na bázi ochranných povrchových aplikací
Bůšek, Filip
Tato bakalářská práce zpracovává přehled ochranných povrchových aplikací na čerstvé ovoce a zeleninu na bázi biokompatibilních polymerů, což lze zkráceně označit jako jedlé povlaky, které mohou být tvořeny polysacharidy, proteiny nebo lipidy, případně kombinací více materiálů, označované jako kompozitní povlaky. Dále se zabývá způsobem jejich aplikace na povrch potravin, kdy mezi ty základní patří máčení, stříkání a kartáčování. Vlastnosti jedlých povlaků lze vylepšit inkorporací aktivních látek, jako jsou antimikrobiální činidla, látky zlepšující texturu nebo nutraceutika. V další části práce jsou shrnuta pozitiva, ale i nedostatky jedlých povlaků a některých materiálů, aplikovaných na jednotlivé druhy potravin. Závěrečná část se zabývá současným výzkumem a perspektivami v oblasti jedlých povlaků.
Vliv vazného ustájení na parametry mléčné užitkovosti dojnic ve vybraném chovu
Skoupý, Roman
Cílem této práce bylo zjistit vliv vazného ustájení na parametry mléčné užitkovosti dojnic ve vybraném chovu. Práce probíhala v jednom kalendářním roce 2022 od ledna do prosince. Mezi sledované parametry patřil obsah tuku (%), bílkovin (%), laktózy (%), množství nadojeného mléka (kg), fáze laktace (dny) a pořadí laktace (n). Vzorky byly získány z vlastního chovu a vyhodnoceny v laboratoři Aplikované laktologie na Ústavu chovu a šlechtění zvířat, Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pomocí přístroje Julie C5 Automatic. Celkem bylo zpracováno 12 vzorků od 4 krav dvou plemen, a to holštýnského a českého strakatého skotu. Z výsledků vyplývá, že vazné ustájení má výrazný vliv na produkci mléka na dojnici. Obsah tuku ovlivňuje, jak způsob chovu ale také technika krmení a zdravotní stav dojnic, kdy byl obsah tuku v jednotlivých měsících velmi odlišný. Obsah bílkovin byl ovlivněn pořadím laktace, kdy čím vyšší laktace tím nižší obsah bílkovin. Laktóza nebyla ovlivněna žádným faktorem a byla konstantní.
Study of the effect of biomolecules on the solubility of poorly soluble drugs
Kheirabadi, Fatemeh ; Holas, Ondřej (vedoucí práce) ; Vraníková, Barbora (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Školitel: Mgr: Ondřej Holas, Ph.D. Konzultant: prof. Anette Müllertz, Ph.D. Student: Mgr: Fatemeh Kheirabadi Název diplomové práce: Studium vlivu biomolekul na rozpustnost špatně rozpustná léčiva Tato práce se zabývá vlivem bílkovin na zdánlivou rozpustnost léčiv biorelevantních médiích. Výzkum byl proveden na vybraných sloučeninách s různými fyzikálně- chemickými vlastnostmi a vazbou na plazmatické bílkoviny. Konkrétně byly analyzovány tři různé sloučeniny: nilotinib, karvedilol a ritonavir z hlediska jejich zdánlivé rozpustnosti v přítomnosti třech různých bílkovin: hovězím sérovém albuminu, mucinu z dehydratovaného prasečího žaludečního mucinu typu II a odebraném vepřového střevním mukusu.. Jako analytická metoda byla vyvinuta a použita přesná vysokoúčinná kapalinová chromatografie na reverzní fázi, která slouží ke stanovení koncentrace zdánlivé rozpustnosti zkoumaných sloučenin. Výsledky výzkumu rozpustnosti špatně rozpustných sloučenin v simulovaných tekutinách tlustého střeva jsou omezené. Navíc faktory, jako je vliv proteinů, zůstávají v biorelevantních médiích neprozkoumané, což by mohlo mít zásadní význam pro lepší pochopení rozpustnosti léčiv a vazby na proteiny v tlustém střevě. Výsledky studie...
Synthesis and delivery of novel fluorescently-labelled nucleotides and their nucleic acids for bio-analytical applications
Güixens Gallardo, Pedro ; Hocek, Michal (vedoucí práce) ; Zimčík, Petr (oponent) ; Klán, Petr (oponent)
1 Abstrakt Cílem disertační práce bylo syntetizovat nové fluorescenčně značené nukleotidy a odpovídající nukleové kyseliny pro bioanalytické aplikace a také pro jejich transport do buněk. Práce se také zaměřila na vývoj účinné metody pro inhibici netemplátové inkorporace nukleotidů. Problematická netemplátová enzymatická inkorporace nukleotidů je řešena použitím několika komerčně dostupných 5'-modifikovaných-oligonukleotidů. Oligonukleotidy (ON), které jsme testovali, obsahovaly ortho interkalující skupinu (oTINA), tritylovou skupinu nebo biotin na 5'-konci. Modifikované oligonukleotidy byly použity jako templáty v experimentech enzymatického prodloužení primeru (PEX) v přítomnosti buď modifikovaných nukleotidů nebo pouze přírodních deoxynukleosid trifosfátů (dNTP). Templáty oTINA byly použity pro PEX reakce s využitím přírodních dNTP a různých DNA polymeráz rodiny A nebo B. Souběžně byly nezávisle na sobě navrženy a syntetizovány dva typy fluorescenčních nukleosidových derivátů. Nejprve jsme navrhli nové fluorescenční nukleotidové značky obsahující hexamethylovanou BODIPY skupinu jako výraznou fluorescenční značku. Mimo to jsme se zaměřili na zlepšení fluorescenčních nukleotidových sond citlivých na viskozitu a polaritu. Fluorescenčně značené methylované BODIPY nukleotidy (dNmBdpTP) byly připraveny s...
Komplexní chemická analýza krevních nátěrů
Matěcha, Tadeáš ; Kučková, Štěpánka (vedoucí práce) ; Kolář, Karel (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá komplexní chemickou analýzou krevních nátěrů pomocí hmotnostní spektrometrie a infračervené spektroskopie. Teoretická část je zaměřena nejprve na historii používání, vlastnosti a receptury krevních nátěrů, posléze na jejich samotné složení, které je rozděleno na proteinovou a neproteinovou složku, dále na vybrané analytické metody užívané k jejich identifikaci. V experimentální části je vyhodnoceno a diskutováno 41 modelových vzorků a 2 vzorky reálné. K identifikaci proteinové složky byla u všech vzorků použita metoda kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií typu nano-LC-ESI-Q-TOF MS. Určení množstevního zastoupení jednotlivých typů proteinových přísad v krevních nátěrech bylo provedeno na základě počtu nalezených peptidů pocházejících z proteinů typických pro konkrétní proteinové přísady. Dále se podařilo identifikovat aminokyselinové sekvence, díky kterým je možné určit živočišný původ použité krve. Metodou infračervené spektroskopie, konkrétně technikou zeslabeného úplného odrazu a difúzní reflektance, byla zjištěna neproteinová složka všech vzorků a experimentálně byla diskutována kvantitativní analýza na základě změny intenzit naměřených spekter. Zvláštní kapitola se věnuje identifikaci klihu a navrženému postupu při identifikaci žluči. Na...
Výživa při léčbě domácí hemodialýzou
Fialová, Petra ; Starnovská, Tamara (vedoucí práce) ; Dusílková, Nina Borisovna (oponent)
Bakalářská práce "Výživa pacientů léčených domácí hemodialýzou" se zabývá rozborem jídelníčku a jídelních zvyklostí u pacientů, kteří se léčí domácí hemodialýzou. Cílem práce je prokázat, že pacienti léčení domácí hemodialýzou mohou dodržovat mírnější stravovací restrikce, lépe prospívají a mohou vést aktivní život. V teoretické části se věnuji typům dialýzy a jejich principům, komplikacím dialyzační léčby, kvalitě života dialyzovaných pacientů a v neposlední řadě výživě v jednotlivých stádiích onemocnění ledvin a u dialyzovaných pacientů. V praktické části jsem vycházela ze strukturovaných dotazníků, které obsahovaly 20 otázek a podrobný týdenní jídelníček. Kvantitativního šetření se účastnilo všech 5 pacientů dialyzačního centra, kteří se léčí pomocí domácí hemodialýzy. Výsledky výzkumu ukázaly, že pacienti pociťují rozdíl ve stravování oproti konvenční dialýze a to 60% pacientů prohlašuje, že se nemusí tolik omezovat a 40% pacientů dokonce tvrdí, že se neomezují vůbec. Pacienti tyto rozdíly uvádějí hlavně v množství zkonzumovaných nápojů, zeleniny a ovoce. Pacienti během výzkumu měli laboratorní výsledky v normě, cítili se lépe, pociťovali menší únavu a vedli kvalitnější život. Kvalita života u pacientů na domácí hemodialýze je z mnoha důvodů shledávána lepší a jedním z těchto důvodů je i výživa...
Developing biomolecular interactions models for molecular simulations: Critical evaluation of force field parametrizations
Tempra, Carmelo ; Jungwirth, Pavel (vedoucí práce) ; Vácha, Robert (oponent) ; Vega de las Heras, Carlos (oponent)
Metody molekulové dynamiky s použitím silových polí jsou dnes běžně používány ke studiu molekulových interakcí v mnoha vědeckých oblastech. Přesnost silových polí se v průběhu let zlepšovala, což umožnilo smysluplný fyzikální popis molekulových jevů. Nicméně, silová pole mají své omezení. V této disertaci jsem prozkoumával některá tato omezení, jež jsou důsledkem strategie parametrizace silových polí, a zjišťoval, do jaké míry lze do klasické molekulové dynamiky s použitím silových polí zahrnout neklasické chování jako jsou kvantové efekty spojené s pohyby jader. V první části jsem zkoumal, do jaké míry lze kvantové efekty jader zahrnout do klasického silového pole pro vodu. To nám umožnilo modelovat rozdíly mezi těžkou a lehkou vodou. Vyvinutý model byl poté použit k popisu izotopových efektů rozpouštědla na biomolekuly jako jsou aminokyseliny, proteiny a biomembrány, a k hledání vysvětlení proč těžká voda (na rozdíl od lehké vody) chutná sladce. Ve druhé části dizertace jsem upozornil na nevýhody použití určitých trénovacích datových sad při optimalizaci silového pole na příkladu chloridu vápenatého ve vodném roztoku. V třetí části jsem demonstroval důležitost použití přesného modelu vody během optimalizace silových polí pro fosfolipidy, aby bylo možné adekvátně zachytit chování lipidové vrstvy. Všechny...
Vývoj obohacených bezlepkových cereálií pro zvláštní výživu
Dohnalová, Radka ; Fialová, Lenka (oponent) ; Márová, Ivana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vývojem obohacených bezlepkových cereálií pro zvláštní výživu. Součástí obohaceného cereálního výrobku byla zpracovaná mikrobiální biomasa, buď jako lyofilizovaný prášek nebo jako extrakt, u nichž byl stanoven obsah fenolických látek, antioxidantů a bílkovin. Teoretická část obsahuje poznatky z odborné literatury o bezlepkových cereáliích, pseudocereáliích a jejich chemickém složení. Následně byl zpracován přehled o mikrořasách a kvasinkách zahrnující výčet jejich metabolitů. V rámci literární rešerše byl největší důraz kladen na zelené mikrořasy a karotenogenní kvasinky. V rámci výzkumné části byla nejprve provedena charakterizace vybraných pseudocereálií a optimalizace připravených extraktů z vybrané mikrořasy a karotenogenní kvasinky. Zvolenými pseudocereáliemi byly amaranth, pohanka a quinoa. Pro obohacení pseudocereálií byl vybrán kmen zelené mikrořasy Chlamydomonas reinhardtii a kmen karotenogenní kvasinky Cystofilobasidium macerans. V pseudocereáliích byly stanoveny sacharidy, bílkoviny, mastné kyseliny, -glukany, lepek, vitaminy, fenolické látky, flavonoidy a antioxidanty. V mikrobiální biomase byl zjištěn obsah celkových mastných kyselin, lipofilních látek, fenolických látek a celkové antioxidační aktivity. Na závěr byly připraveny směsné cereální produkty z pseudocereální mouky, mikrobiální biomasy a mikrobiálního extraktu. U zvolených extraktů byla stanovena cytotoxicita pomocí MTT testu. Bylo zjištěno, že přidáním samotné řasové biomasy nebo řasového extraktu k cereálním moukám, došlo k výraznému navýšení množství bílkovin. Díky kvasinkovému ethanolovému extraktu vzrostl obsah fenolických a antioxidačních látek v cereálních produktech.
Studium stravitelnosti proteinových izolátů
Čulíková, Andrea ; Juglová, Zuzana (oponent) ; Pořízka, Jaromír (vedoucí práce)
Bílkoviny jsou základní stavební složkou všech tkání lidského organismu. Jedná se o biopolymery, které se skládají z aminokyselin. Dle původu rozdělujeme bílkoviny na rostlinné a živočišné proteiny. V bakalářské práci jsou diskutovány vlastnosti proteinů izolovaných z pšeničných otrub a komerčních proteinových izolátů z různých rostlinných i živočišných zdrojů. Z rostlinných byl studován sójový, mandlový, slunečnicový, chia a rýžový protein. Z živočišných proteinů byly zkoumány hovězí a syrovátkový protein řadící se k nejpopulárnějším na trhu. Konkrétně se bakalářská práce zabývá proteinovými izoláty, jejich složením, způsoby extrakce, jakými mohou být proteinové izoláty získány ze zdrojů a následně jejich stravitelností. Stravitelnost proteinových izolátů je jedním z nutričních parametrů, který určuje, jak dobře náš organismus dokáže danou bílkovinu využít. V experimentální části byly popsány metody pro stanovení obsahu bílkovin a jejich stravitelnosti ve vzorcích proteinových izolátů. Pomocí Kjeldahlovy metody byly stanoveny obsahy bílkovin ve zkoumaných vzorcích, dané výsledky byly následně porovnány s obsahem bílkovin uvedeným na obale. Enzymatickým štěpením byl simulován proces trávení bílkovin, residuum bylo následně zlyofilizováno a gravimetricky byla učena stravitelnost vzorků proteinových izolátů. Výsledky ukázaly, že nejlepším zdrojem proteinů vzhledem k jejich stravitelností se ukázal syrovátkový protein, jehož stravitelnost dosahovala hodnoty 96,8 % a PDCAAS hodnota dosahovala 0,94.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 158 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.