Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 790 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod
Picka, Václav ; Vaníček, Jiří (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s.. Problematika časových řad, regresní analýzy a vybraných ekonomických ukazatelů je objasněna v teoretické části. V praktické části budou analyzovány jednotlivé ukazatele za pomoci časových řad a regresní analýzy spojené s jejich predikcí do budoucna. Poslední část práce obsahuje doporučení pro možné stanovení strategií a cílů podniku
Hodnocení finančního řízení v podniku.
Komůrka, Tomáš ; Ing.Romana Branická (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finančního řízení v podniku v letech 2006 – 2010, za pomoci vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení problémů, které mají vést ke zlepšení finanční situace podniku v budoucích letech.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Riznerová, Anna ; Vykoukal, Marek (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti CERGOMONT s. r. o. v letech 2014 až 2019. Práce je rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na teoretická východiska, druhá část je analytická a ve třetí části jsou uvedeny návrhy na zlepšení finanční situace podniku.
Finanční analýza stavebního podniku
Juřička, Adam ; Hort, Eva (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je vyhotovit finanční analýzu společnosti MSO Trade a.s. v období 2012-2016. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první části je teoreticky definována finanční analýza, její záměr, uživatelé, dále byly definovány zdroje dat a metody použité pro posouzení finanční situace. V bakalářské práci byly použity absolutní, rozdílové a poměrové ukazatele. V druhé části byla sestavena případová studie vybraného podniku., pomocí metod popsaných v teoretické části. Na základě výstupů z finanční analýzy byla sestavena celková shrnutí, ze kterých vychází doporučení pro další směřování podniku.
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení
Pernicová, Aneta ; Luňáčková, Klára (oponent) ; Sághy Estélyi, Kristína (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti ASD-ML, s.r.o. v rozmezí let 2009 – 2012. Cílem této práce je zhodnotit současný stav společnosti a navrhnou potřebné kroky ke zlepšení tohoto stavu. Teoretická část bude zaměřena na teoretické poznatky, kde budou vysvětleny základní pojmy a metody finanční analýzy. Praktická část obsahuje informace o vybraném podniku. Na závěr je provedeno celkové finanční zhodnocení firmy, na jehož základě jsou doporučeny postupy pro zlepšení finanční situace v podniku.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Džubová, Kristýna ; Přibylová, Veronika (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Dermacol, a.s. v letech 2015-2019 za pomoci ukazatelů finanční analýzy. Tato práce je rozdělena na tři části – teoretickou, praktickou a souhrnné zhodnocení finančního zdraví na základě předchozích dvou částí. V první části jsou definovány vybrané ukazatele a pojmy s nimi spojené. V praktické části se nachází aplikace teoretické části. Poslední část se zabývá hodnocením výsledků získaných v analytické části a návrhy na zlepšení finanční situace společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Šustrová, Barbora ; Němec, Marcel (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybraného podniku za období let 2006 až 2015 s použitím vybraných metod finanční analýzy a poté na návrhy na její zlepšení. První část obsahuje teoretická východiska práce. Popisuje všechny vybrané ukazatele. Druhá praktická část se přímo zabývá vybraným podnikem a analýzou jeho finančního zdraví. Na základě této analýzy budou stanoveny návrhy na zlepšení.
Využití finanční analýzy stavebního podniku pro potřeby řízení
Klosová, Sandra ; Kocanda, Pavel (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je finanční analýza stavebního podniku pro potřeby řízení. Jejím cílem je posoudit finanční zdraví zvoleného stavebního podniku a popsat jejich využití pro management podniku. Práce se dělí na dvě části. Teoretická část popisuje metodický postup finanční analýzy a způsob jejího využití při řízení podniku. Praktická část se zabývá finanční analýzou společnosti STAVITELSTVÍ DANIEL STRYK s.r.o. v letech 2008 – 2011. Finanční analýza byla zpracována na základě elementárních metod, poměrových ukazatelů a vybraných souhrnných ukazatelů.
Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace
Ondroušek, David ; Novotný, Zbyněk (oponent) ; Folprechtová, Lucie (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace za posledních pět let. V práci jsou využity vybrané metody finanční analýzy. Výsledky budou interpretovány a porovnávány s oborovými průměry či doporučenými hodnotami. Hlavní částí práce je najít příčiny nepříznivého stavu a navrhnout možná řešení pro zlepšení situace. Zdrojem výkazy informací budou účetní (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash flow) poskytnuté vybranou obchodní korporací.
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení
Lazový, Matúš ; Juranová, Marta (oponent) ; Sághy Estélyi, Kristína (vedoucí práce)
Moja bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením finančnej situácie spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. za obdobie od roku 2010 do 2014. Analýza prebieha pomocou vybraných metód strategickej a finančnej analýzy. V záverečnej časti sú na základe zistených výsledkov ponúknuté návrhy na zlepšenie súčasnej situácie.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 790 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.