Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 72 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Zajištění bezpečnosti Budvar arény v Českých Budějovicích ve spolupráci s IZS
NOVÁK, Michal
Sportovní utkání jsou součástí společenského života a je potřeba během jejich konání zajistit bezpečnost pro jejich účastníky a návštěvníky. V České republice existuje pro tuto potřebu řada právních i jiných dokumentů a norem, na jejichž základě se sportovní události zajišťují a pořádají. Cílem bakalářské práce je provést analýzu zákonů, norem, opatření a znalostí návštěvníků hokejových utkání v Budvar aréně v Českých Budějovicích v oblasti bezpečnosti. Zároveň je provedena analýza bezpečnostních opatření při hokejových utkáních pomocí dostupné dokumentace. Pro docílení záměru bakalářské práce byla stanovena výzkumná otázka: "Shodují se znalosti veřejnosti, navštěvující Budvar arénu při hokejových utkáních s bezpečnostními opatřeními pro danou událost?". Teoretická část je věnována zejména problematice legislativní, určující pravidla bezpečnosti při hokejových utkáních v České republice, přičemž jsou využity i další dostupné dokumenty. Bakalářská práce se dotýká i odborného názvosloví z oblasti bezpečnosti, teorie sportu se zaměřením na lední hokej, s čímž souvisí popis vlastností látek, vyskytujících se na zimních stadionech. Teoretická část práce také obsahuje informace nejen o činnosti fyzické ostrahy během hokejových utkání a zároveň rizika a příklady mimořádných událostí na sportovních stadionech ve světě. Ve výzkumné části práce byla řešena výzkumná otázka, která byla zodpovězena na základě porovnání dostupných bezpečnostních opatření pro hokejové zápasy v Budvar aréně a znalostí návštěvníků hokejových utkání v této oblasti, získaných formou dotazníku. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 100 osob. Výsledky byly pro přehlednost graficky znázorněny. Bylo zjištěno, že znalosti veřejnosti, navštěvující Budvar arénu při hokejových utkáních, se v průměru ze 57,43 % neshodují s bezpečnostními opatřeními pro danou událost. Výsledky výzkumné části mohou být využity jako zdroj informací pro pořadatele sportovních akcí v Budvar aréně. Zároveň mohou posloužit jako výukový materiál v této oblasti.
Děti, cizinci bez doprovodu
HŘÍŠNÁ, Lenka
Diplomová práce je zaměřena na činnost českých orgánů a institucí, které se zabývají nezletilými cizinci bez doprovodu. Práce předkládá relevantní právní předpisy a postupy, kterými se řídí pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí, soudů a odborných zařízení, které o děti pečují. Práce se rovněž věnuje etickému pohledu na téma migrace. Součástí práce je zpracování výzkumného šetření na základě vypracovaných kazuistik s cílem zjistit důvody, jaké mají uvedené děti k odchodu ze země původu a které instituce spolupracují při řešení situace dětí v České republice.
Podnikatelský plán pro založení včelařské farmy
KLEJNA, Martin
Cílem mé diplomové práce "Podnikatelský plán pro založení včelařské farmy" byla analýza podnikatelského záměru založení včelařské farmy a jeho kompletní dokumentace s přihlédnutím k specifičnosti včelaření. Diplomová práce se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. Snahou teoretické části bylo vysvětlit nejdůležitější pojmy týkající se podnikatelského plánu a seznámení se s právními předpisy. Bylo získáno mnoho nových informací o včelaření u nás a v zahraničí, zároveň bylo získáno i mnoho informací o dotačních programech. V části praktické pak byl vypracován podnikatelský plán založení včelařské farmy. V tomto plánu byly zpracovány tři varianty výsledků - pesimistická, realistická a ideální. V závěru byly shrnuty získané poznatky a vyhodnocena rentabilita farmy.
Mechanizmy právní obrany zaměstnance v případě mobbingu, bossingu a staffingu
Ranglová, Jana ; Vančurová, Kateřina ; Scheu, Lenka
Cílem a současně ambicí této publikace je seznámit čtenáře s komplexními informacemi ohledně postupů účinné ochrany a zároveň obrany proti šikaně na pracovišti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Spolupráce mateřských škol a školských poradenských zařízení v oblasti odkladu povinné školní docházky
Stejskalová, Marta ; Kitzberger, Jindřich (vedoucí práce) ; Hladký, Jaromír (oponent)
NÁZEV: Spolupráce mateřských škol a školských poradenských zařízení v oblasti odkladu povinné školní docházky AUTOR: Marta Stejskalová KATEDRA: Centrum školského managementu VEDOUCÍ PRÁCE: RNDr. Jindřich Kitzberger ABSTRAKT: Spolupráce mateřských škol a poradenských zařízení v oblasti odkladu povinné školní docházky je velmi důležitá. Rozhodnutí rodičů, zda svému dítěti povinnou školní docházku odloží či nikoliv, by se nikdy nemělo stát formální záležitostí, jelikož neuváženým přístupem mohou rodiče způsobit svému dítěti značné obtíže v budoucím vzdělávání i následném životě. Bakalářská práce je tvořena ze čtyř kapitol a je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část vychází z teoretických východisek a obecné charakteristiky předškolního vzdělávání, poradenských zařízení, ze zkušeností ředitelek MŠ v oblasti odkladu povinné školní docházky. Opírá se o právní vymezení předškolního vzdělávání a poradenských zařízení. Cílem praktické části bakalářské práce bylo v rámci kvantitativního výzkumného šetření posoudit problematiku spolupráce mezi mateřskou školou, odborným školským poradenským pracovištěm, rodiči a největší problémy z tohoto vyplývající pro ředitelky mateřských škol. KLÍČOVÁ SLOVA: mateřská škola, školská poradenská zařízení, právní předpisy, diagnostika školní zralosti, odklad...
Nejčastější nedostatky v hospodaření vybraných příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem
Sajdlová, Šárka ; Zeman, Pavel (vedoucí práce) ; Marková, Jana (oponent)
Závěrečná práce se zabývá oblastí hospodaření příspěvkových organizací. V teoretické části práce popisuje kontrolu jako jeden z manažerských nástrojů, členění kontroly na vnitřní a vnější a dále legislativní rámec výkonu veřejnosprávní finanční kontroly. Praktická část práce přináší na základě výsledků provedeného výzkumu přehled nejčastěji se opakujících nedostatků z oblasti hospodaření příspěvkových organizací (různých typů škol a školských zařízení) zřizovaných Středočeským krajem s cílem upozornit na následky zjištěných chybných operací, které se mohou v oblasti hospodaření objevit. Analýzou jednotlivých protokolů a komparací jejich výsledků bylo zjištěno, že nejčastěji bylo chybováno v oblasti účetnictví, inventarizace, vnitřního kontrolního systému, tvorby a čerpání fondů a vnitřních směrnic. Celkově lze konstatovat, že za sledované pětileté období nedošlo k zlepšení situace v oblasti hospodaření, dlouhodobě přetrvávají tytéž nedostatky a jen v některých oblastech bylo zaznamenáno mírné zlepšení. Z toho plyne nezbytnost nastavit a udržovat vnitřní kontrolní systém, sledovat změny v legislativě a průběžně vzdělávat odpovědné zaměstnance.
Okresní akční výbor Národní fronty v Ostravě a jeho působení v prvních měsících po únoru 1948
Mentlík, Petr ; Kocian, Jiří (vedoucí práce) ; Kučera, Jaroslav (oponent)
Bakalářská práce se zabývá okolnostmi vzniku Okresního akčního výboru Národní fronty v Ostravě v únoru 1948 a jeho fungování v prvních měsících po převzetí moci Komunistickou stranou Československa. Po stručné informaci o vzniku akčních výborů jako takových, jejich typech a úkolech a analýze právních předpisů, které jejich činnost postupně začínaly upravovat, je pozornost věnována konkrétním podmínkám a událostem v Ostravském okrese. Je popisováno složení okresního akčního výboru, jeho struktura a úkoly, které plnil. Práce rovněž pojednává o některých komisích OkAV, přičemž největší pozornost je věnována komisi sokolské, jejíž činnost je nejlépe zdokumentována. Konečně je stručně zmíněna i role, kterou OkAV sehrával při potlačování a likvidaci politické opozice z nekomunistických stran. Vzhledem k tomu, že tato konkrétní témata nebyla doposud odbornou literaturou až na výjimky komplexněji a detailněji zpracována, vychází práce především z primárního výzkumu archivních pramenů uložených ve fondech Archivu města Ostravy. V mnoha ohledech jsou neúplné a torzovité a některé dílčí agendy OkAV v nich nejsou podchyceny téměř vůbec. Vyložit a popsat komplexněji tak bylo možné jen ty jeho činnosti, pro něž se v archivních fondech nacházely dostatečné podklady. Přesto však lze konstatovat, že zachovaný...
Cenové předpisy a jejich aplikace ve stavební praxi
Dobiáš, Milan ; Roudná,, Veronika (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je představení cenových předpisů v České republice a jejich použití ve stavebnictví. Práce dále uvádí vybrané metody pro oceňování staveb podle cenového předpisu a rozpočtování včetně popisu jednotlivých druhů projektové dokumentace stavby a na ni navazující dokumentace cenové. Poznatky jsou v závěru práce demonstrovány na praktickém příkladu.
Odpovědnost koordinátora BOZP na staveništi za zajištění bezúrazového prostředí: právní limity
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Publikace je výstupem výzkumného úkolu V12-S4 Analýza a hodnocení současného praktického a právního stavu oblasti BOZP na staveništích v České republice s akcentem na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi s komparací stavu před a po novele č. 88/2016 Sb. zákona č. 309/2006 Sb., řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2019–2020, v rámci institucionální podpory Ministerstva práce a sociálních věcí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 72 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.