Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 135 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Drones (UAVs) in the area of emergency services (Integrated Rescue System)
Bobek, Jan ; Baumgartnerová, Alena (oponent) ; Rujbrová, Šárka (vedoucí práce)
Drones are being used more widely in the field of emergency services, thanks to their better availability and price. In the police field, drones are used for surveillance of various event or monitoring suspicious areas. Police drones are also used for reconstruction of a traffic accident. In the firefighting field, drones are used mainly for monitoring fires and gathering information about the fire for the pilot, but several drones are also designed for suppressing the fires. In emergency medicine, drones are used to transport equipment and blood samples in places where it is not possible to do so by means of grounds transportation or if the transportation is complicated. The aim of the bachelor thesis is to provide a list of drones used in the integrated services and to describe technologies associated with the drones.
Rozbor sil a prostředků integrovaného záchranného systému pro řešení hlavních mimořádných událostí
Venclovský, Filip ; Dana, Čípková (oponent) ; Mika, Otakar Jiří (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na rozbor sil a prostředků integrovaného záchranného systému v Jihomoravském kraji. Cílem této práce je informovat o problematice integrovaného záchranného systému a podat kvalitní a objektivní informace o současném stavu. U každé z hlavních složek integrovaného záchranného systému je kromě všeobecných informací popsán i chod speciálních skupin nebo služeb působících v rámci dané složky. V závěru práce je vypracován zkrácený návrh nové typové činnosti složek integrovaného záchranného systému pro mimořádnou událost záchrany osob z vodních toků, která zatím není oficiálně stanovena. V přílohové části jsou formou grafů vyhodnoceny anonymní dotazníky na které odpovídali příslušníci Hasičského záchranného sboru a Police České republiky a pracovníci Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje.
Rozbor sil a prostředků základních složek integrovaného záchranného systému, možnosti k zásahu
Mičánková, Helena ; Rosická, Zdena (oponent) ; Šesták, Ondřej (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na rozbor sil a prostředků HZS ČR, PČR a ZZS. U každé ze jmenovaných složek IZS je vyčleněna jedna z činností, související se vzájemnou spoluprácí u mimořádné události. Jádrem práce je shrnutí sil a prostředků hlavních složek IZS. Největším problémem mobilní techniky v rámci Hasičského záchranného sboru ČR se jeví její zastaralost a potřeba postupné obnovy. V závěru práce je poukázáno na některá negativa a pozitiva v nasazení sil a prostředků včetně návrhu ke zlepšení současné situace. V příloze práce je uvedena případová studie zásahu složek IZS podle skutečné události.
Automatizace policové výrobní linky
Lexman, Vojtěch ; Benešl, Tomáš (oponent) ; Burian, František (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá optimalizací a navrhnutím výstupu policové linky za pomoci robotického manipulátoru nebo dalších vhodných řešení. V práci jsou shrnuty návrhy pro optimalizaci výstupu policové linky a další důležité parametry, které je třeba uvážit při řešení optimalizace.
Information System for Evaluating the Activities of the Criminal Police
Frandel, Martin ; Hynek, Jiří (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
The aim of this work is to create a system for evaluating criminal police investigators. The necessary data needed to evaluate investigators are obtained from regular and mandatory inspections during the investigation. This informations are used for evaluating of investigators in real time. These informations are necessary for superiors who are according to them then able to take the necessary measures in a timely manner.
Analýza informačního systému Policie ČR a návrhy na zlepšení
Janáková, Simona ; Ondřejíková, Zuzana (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá informačním systémem Policie ČR s názvem Evidence trestního řízení. Pomocí nástrojů SWOT a HOS2009 analyzuje stávající informační systém a na základě těchto analýz práce obsahuje návrhy na možná zlepšení s ohledem na jejich využitelnost v praxi.
Dostavba městského bloku Studie dostavby městského bloku mezi ulicemi Koliště, Cejl a Vlhká
Czapek, Jakub ; Toman, Radek (oponent) ; Havliš, Karel (vedoucí práce)
Takto velkých zastavitelných parcel v centru v Brna už moc není, navíc je parcela umístěná těsně za bývalým hradebním pásem, jehož stopa je v uliční síti čitelná dodnes, a do současností stanoví jakousi bariéru - citelné rozmezí centra a širšího centra Brna. Úkol byl tedy výzvou, jak rozvinout město a jeho centrum, aby prorostlo do okolí a zahustilo jej při zachování jeho kvalit. Možná je otázkou, zda je potřeba, aby město rostlo. Na to mám jednoduchou odpověď. Základní zákon přírody říká: co se nerozvíjí, umírá. Svůj stavební program jsem si zvolil a formy architektonického jazyka používám tak, abych vytvořil městotvornou zástavbu velkoměstského charakteru. Jakýsi městský palác se vším vybavením. Jako vzor si beru městské paláce v centru Brna, které jsou multifunkčními komplexy s parkováním, koncertními sály, pasážemi, obchody, kancelářemi, holičstvími, službami a bydlením vybaveným vším, co městský člověk dnes potřebuje.
Důvěra k vybraným institucím veřejného života a mezilidská důvěra – duben / květen 2023
Kyselá, Monika
Největší důvěře ze zkoumaných veřejných institucí se těší policie ČR (74 %) armáda a banky (shodně 68 %), nejméně lidé důvěřují církvím (28 %) a politickým stranám a hnutím (24 %).\nVýraznější převaha důvěry nad nedůvěrou je patrná také v případě soudů, výzkumů veřejného mínění, odborů a rádií. Ve vztahu k neziskovým organizacím je důvěra a nedůvěra víceméně vyrovnaná. U zbývajících institucí (televize, internet) již mírně či výrazně (politické strany a hnutí, církve, tisk) převažuje nedůvěra.\nV porovnání s předchozím šetřením z března 2022 případně srpna 2021 byly zaznamenány největší změny v případě odborů (nárůst důvěry o 10 procentních bodů), neziskových organizací, výzkumů veřejného mínění a politickým stranám (nárůst důvěry shodně o 6 procentních bodů), internetu (nárůst důvěry o 5 procentních bodů) bank a rádií (nárůst důvěry shodně o 4 procentní body). Armáda a Policie ČR naopak meziročně zaznamenávají pokles důvěry (shodně o 5 procentních bodů).\nMezilidská (sociální) důvěra je v české společnosti oproti minulému šetření z března 2022 mírně nižší. Svým nejbližším důvěřuje 94 % dotázaných (pokles o 4 procentních body), obyčejným lidem pak 73 % (pokles o 6 procentních bodů).
Nástroje pro použití donucovacích prostředků a krátké palné zbraně v souvislosti s výkonem zaměstnání strážníků obecních a městských policií
Havelka, Josef ; Štědrý, Roman
Cílem publikace je navrhnout jednoduchý systém sebeobrany pro strážníky. Jeho základy by bylo možné si osvojit v relativně krátkém čase. Dále shrnuje základy bezpečné manipulace se zbraní. Publikace se skládá ze dvou kapitol: 1 Donucovací prostředky 2 Bezpečná manipulace se služební zbraní
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Hodnocení sociálních kompetencí policistů Hluboké nad Vltavou z pohledu klientů
JINDRA, Jaromír
Práce zkoumá výkon sociálních kompetencí příslušníky policie České republiky a hodnotí jej z pohledu klientů. Jednoznačnou náplní police je přitom práce s lidmi, kteří se často nacházejí v tíživé sociální situaci. Při jejím naplňování se setkají snad se všemi typy klientů zasažených komplexními problémy, jakými mohou být například domácí násilí, sociální vyloučení, užívání návykových látek, rodinná patologie, přičemž jednají s rodinami, jednotlivci, starými, nemocnými apod. V českém prostředí však nejsou sociální kompetence policistů nijak zkoumány, hodnoceny a upravovány. Vedení a organizace policie v tomto případě spoléhá pouze na osobní přístup pracovníka bez širšího průzkumu a řešení problematiky. Tato práce se snaží spojit zcela zřejmý vztah výkonu služby policie a sociální práce, přičemž nabízí porovnání s organizací a managementem této problematiky v zahraniční praxi. Cílem diplomové práce bylo zjištění míry spokojenosti s výkonem sociálních kompetencí u policistů Hluboké nad Vltavou z pohledu jejich klientů. K jeho dosažení byly stanoveny tři hypotézy, zkoumající spokojenost klientů se sociálními kompetencemi a spokojenosti s poskytovanými službami, dále tuto zkoumá z pohledu postavení klienta, v kterém s policií jedná, a nakonec v souvislostech s demografickými ukazateli. Z výsledků výzkumu byl potvrzen jasný vztah mezi mírou spokojenosti se sociálními kompetencemi a s poskytovanými službami. Naopak bylo vyvráceno, že by spokojenost značně ovlivňoval věk, dosažené vzdělání, pohlaví nebo postavení, v kterém klient s policií jedná. Předpokládaným přínosem pro praxi je interpretování toho, jak veřejnost skutečně vnímá sociální dovednosti policie. Výsledky mohou sloužit jako podklad pro rozvoj a úpravu těchto dovedností a k praktickému provázání sociální práce s výkonem služby pořádkové policie, zejména díky poznatkům zahraniční literatury a supervizí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 135 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.