National Repository of Grey Literature 29 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Functions of professional scientific discourse
Kis, Mátyás András ; Baumgartnerová, Alena (referee) ; Krhutová, Milena (advisor)
Teoretická část této práce se komplexně zabývá různými aspekty analýzy diskurzu, zahrnujícími definice diskurzu, metodologie analýzy, situované významy, kohezi, koherenci a rozdíly mezi mluveným a psaným jazykem. Práce zdůrazňuje složitou povahu jazyka a zdůrazňuje, že efektivní komunikace přesahuje pouhou gramatickou přesnost. Zahrnuje porozumění kontextu, uplatňování pragmatických strategií a obratné používání různých řečových aktů k dosažení přesných komunikačních cílů. Práce dále zkoumá pojem řečových aktů, jejich rozmanité typy a jejich mnohostranné funkce v rámci různých jazykových stylů, zejména v oblasti vědy a techniky a populárně naučného stylu. V následujícím segmentu práce se studie hlouběji zabývá konkrétními řečovými akty, které se běžně vyskytují v oblasti angličtiny v elektrotechnice. Jedná se o tyto řečové akty: explikace, exemplifikace, hodnocení, argumentace, definování, vyvození závěru a kritika. Co se týče praktické části práce, analyzuje příklady technických a humanitních textů, které odpovídají různým řečovým aktům, jež byly zkoumány v teoretické části.
Functions of professional scientific discourse
Kis, Mátyás András ; Baumgartnerová, Alena (referee) ; Krhutová, Milena (advisor)
Tato práce zkoumá parametry odborného diskurzu v oblasti informačních technologií. Jejím cílem je prozkoumat jazykové rysy a funkce diskurzu v odborných a populárně naučných textech a porovnat je a konfrontovat. Zkoumané materiály zahrnují technické a populárně naučné texty na témata, jako jsou počítačové sítě, algoritmy, enzymy a operační systémy. Mezi očekávané výsledky studie patří hlubší pochopení rozdílů a podobností mezi technickými a populárně-vědeckými texty z hlediska jejich jazykových rysů a funkcí diskurzu, jakož i vhled do odborného kontextu, v němž jsou tyto texty vytvářeny a konzumovány. Vnesením světla do charakteristických rysů odborného diskurzu v oblasti informačních technologií chce tato studie přispět k rozvoji efektivních komunikačních postupů v této důležité a rychle se rozvíjející oblasti. Prostřednictvím komplexního přehledu relevantní literatury tato práce ukazuje, že odborný diskurz ve vědě a technologiích plní řadu funkcí, včetně předávání technických informací, přesvědčování ostatních o vědeckých argumentech a podpory spolupráce a inovací v rámci vědeckých komunit. Jazykové rysy a jazykové strategie používané v tomto diskurzu pomáhají dosahovat těchto funkcí tím, že poskytují přesný, odborný jazyk, který je často nepřístupný neodborníkům, ale má zásadní význam pro přesné sdělování složitých vědeckých pojmů. Řečové akty používané v odborném diskurzu v oblasti vědy a techniky se liší v závislosti na zamýšleném publiku a účelu, přičemž obzvláště důležité jsou komunikační akty, jako je informování, vysvětlování a přesvědčování. Závěrem práce ukazuje, jak pragmatické kontexty, jako jsou sociální a kulturní faktory, mohou významně ovlivnit produkci a interpretaci odborného diskurzu ve vědě a technice. Celkově si tato práce klade za cíl prohloubit naše porozumění odbornému diskurzu ve vědě a technice a jeho zásadní roli při rozvoji vědeckého poznání a inovací.
Characteristic of ESP written communication
Kučera, Ondřej ; Walek, Agata (referee) ; Baumgartnerová, Alena (advisor)
Cílem této bakalářské práce je definovat, co je to angličtina pro specifické účely, vymezit její styly a žánry. Tato práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části je stručně představen anglický jazyk pro specifické účely a jeho historie. Jsou zde přiblíženy styly tohoto jazyka a je vysvětleno jejich použití. Ve druhé části jsem definoval žánry tohoto jazyka, vysvětlil účel každého z nich a ukázal, jak se dále dělí. Ve třetí části jsou prezentovány části textů, jež jsou analyzovány a porovnány: dva texty z elektrotechniky a dva texty z medicíny. V obou oblastech je porovnáván úryvek z populárně vědeckého článku a učebnice. Analýza je provedena ve čtyřech kategoriích: koheze, deixe, signposting a hedge. Tyto výsledky jsou porovnány nejdříve ve stejném oboru mezi rozlišnými styly a následně mezi odlišnými obory – elektrotechnika a medicína. Všechny výsledky jsou komentovány.
Nuclear Power Plants Design and Safety: A Case Study of the Temelín Nuclear Power Plant
Marečková, Kristýna ; Baumgartnerová, Alena (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Bakalářská práce je případovou studií jaderné elektrárny Temelín. Jejím cílem je popsat projekt, princip provozu a bezpečnostní opatření jaderné elektrárny Temelín, porovnat projekty a bezpečnostní opatření vybraných jaderných elektráren v České republice i mimo ni a diskutovat výhody a nevýhody jaderné elektrárny Temelín ve srovnání s ostatními vybranými jadernými elektrárnami. Práce je založena na rešerši literatury z různých zdrojů, aby byla zajištěna její maximální validita. Zdroje zahrnovaly odborné knihy, články, brožury, online přednášky, virtuální prohlídky a interní výukové materiály. Lze konstatovat, že jaderná elektrárna Temelín je Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a jejími provozovateli udržována na vysoké bezpečnostní úrovni. Přestože má projekt mnoho výhod, existují i určité nevýhody, které však nemají na bezpečnost této jaderné elektrárny zásadní vliv.
Functions of Passive Voice Structures in Various Genres of ESP compared with Czech Language Use.
Zemánek, Dominik ; Ellederová, Eva (referee) ; Baumgartnerová, Alena (advisor)
Tato práce popisuje pasivní konstrukce a jejich tvoření, význam, použití a funkce na základě rešerše související literatury. Trpný rod a s ním související změna slovosledu dávají autorům více možností uspořádání textu a zároveň umožňují zdůraznit, či naopak vynechat některá slova. To může především ve vědeckém a administrativním stylu pomoci soustředit pozornost čtenáře na popisované téma, což činí text neosobním a věcným. Jednotlivé rysy pasivních konstrukcí jsou popsány z pohledu gramatiky, sémantiky, stylistiky a překladu a jejich používání v češtině je také vysvětleno a porovnáno s angličtinou. Následně je charakterizována angličtina pro specifické účely a poslední kapitola pak analyzuje četnost a funkce trpného rodu v technických textech tří různých žánrů. To má za úkol potvrdit a znázornit rozdíly mezi danými žánry i jazyky, jelikož je každý anglický text porovnán s podobným českým textem.
Intonation of Czech Speakers When Speaking English
Houšť, Vítězslav ; Baumgartnerová, Alena (referee) ; Walek, Agata (advisor)
Intonace je často popisována jakožto pohyb výšek v mluvené řeči, který člověku pomáhá se slovním vyjádřením svých myšlenek. Tato bakalářská práce se zabývá možnými obtížemi s intonací, se kterými se může Čech setkat při mluvení anglicky, neboť mohou vést ke změně významu ním vyřčených slov. Cílem práce je se tyto potíže pokusit rozlišit, a to vysvětlením základních pojmů spojených s intonací, a jejich aplikací při porovnání nahrávek hlasů desíti Čechů vyslovujících osm anglických frází s nahrávkami stejných frází namluvenými čtyřmi rodilými mluvčími.
Cryptocurrency – a modern kind of money
Petrenec, Vojtěch ; Baumgartnerová, Alena (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Kryptoměna se stala známým fenoménem ve světě bankovních a elektronických plateb, ale pro širokou veřejnost je stále záhadou, a ne vše je vysvětleno tak, aby s ní mohl kdokoliv obchodovat. Tato práce se zaměřuje na kryptoměny. Studie se zaměřuje na původ kryptoměn, principy, na kterých jejich zabezpečení funguje, proč jsou jejich transakce nevysledovatelné a jak jsou tyto převody prováděny. Následně se práce zabývá tím, kde může majitel uchovávat své kryptoměny, jaké typy peněženek existují, čím se těžba kryptoměn zabývá a co lze jejím prostřednictvím získat. Jednotlivé kryptoměny jsou diskutovány ke konci práce, včetně jejich historie a které peněženky jsou vhodné pro každou minci. Dále se tato práce věnuje fiat měnám, včetně jejich historie a ekonomických funkcí, které plní. Nakonec jsou tyto ekonomické funkce aplikovány na kryptoměny. Cílem této práce je získat větší přehled o kryptoměnách, včetně toho, co jsou zač, jak fungují a jak s nimi zacházet.
Telemedicine
Vaněrka, Jakub ; Baumgartnerová, Alena (referee) ; Rujbrová, Šárka (advisor)
Tato bakalářská práce pojednává o Telemedicíně a jejím využití v dnešní společnosti s přihlédnutím k sociálním a technologickým aspektům minulosti, současnosti a budoucnosti. Hlavním účelem této práce je informovat širokou veřejnost o možnostech telemedicíny a zvýšit tak jejich povědomí o moderním systému péče o zdraví. Práce se v první řadě zabývá rozdělením virtuální medicíny do oborů ehealth, telehealth a telemedicíny. Následně historickým vývojem tohoto oboru spolu s technologickým postupem a vzájemným propojováním. Soukromé a bezpečné propojení mezi pacienty, doktory a specialisty je velmi důležité. Proto jsou metody přenosu dat v tomto odvětví klíčová nejen v dnešní době ale i v budoucnu. Telemedicína je následně rozdělena do oborů, jež ji využívají s přihlédnutím k sociálním aspektům. V neposlední řadě je zde budoucí vývoj z hlediska ekonomiky, lidských faktorů a technologie.
Design of a Topology of a Distributed Control System for Home Automation Using IoT Technologies
Mokrejš, Jakub ; Baumgartnerová, Alena (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Bakalářská práce vymezuje koncepci internetu věcí, chytré domácnosti a distribuovaného řídícího systému, poskytuje přehled komunikačních protokolů a služeb chytré domácnosti a následně diskutuje autorův vlastní návrh topologie chytré domácnosti. Práce nejdříve popisuje internet věcí a oblasti, ve kterých se využívá. Poté se práce zaměřuje na chytrou domácnost, a to konktrétně na sítě a topologie, které v ní mohou být použity. Dále je provedena analýza a srovnání sítí a topologií s ohledem na jejich použití, výhody a nevýhody. Následuje popis distribuovaného kontrolního systému a na to navazující přehled komunikačních protokolů. Popis služeb a prvků chytré domácnosti uzavírá teoretickou část práce. Praktická část práce se zaměřuje na návrh vlastní topologie a prvků pro chytrou domácnost. Práce je zakončena porovnáním vytvořené topologie s ostatními topologiemi.
Drones (UAVs) in the area of emergency services (Integrated Rescue System)
Bobek, Jan ; Baumgartnerová, Alena (referee) ; Rujbrová, Šárka (advisor)
Drony jsou v oblasti integrovaného záchranného systému používány stále častěji, díky jejich lepší dostupnosti a ceně. V policejní oblasti jsou drony využívány k monitorování různých akcí nebo hlídání podezřelých oblastí. Policie drony také využívá k rekonstrukci dopravních nehod. V hasičské oblasti se drony používají hlavně k monitorování požárů a předávání informací pilotovi dronu, ale jsou vyvíjeny i drony určené k hašení požárů. V urgentní medicíně jsou drony využívány k přepravě vybavení a krevních vzorků v místech, kde to pozemními prostředky není možné nebo to je obtížné. Cílem této bakalářské práce je poskytnout přehled dronů využívaných v oblasti integrovaného záchranného systému a popsat technologie související s těmito drony.

National Repository of Grey Literature : 29 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Baumgartnerová, Alice
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.