Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
K problematice znalosti čtení a psaní v předškolním věku
ŽÁKOVÁ, Alena
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku předčtenářské gramotnosti. Teoretická část se věnuje předškolnímu vzdělávání, předškolnímu dítěti a jeho připravenosti a zralosti pro vstup do základní školy. Pozornost je také věnována hygienickým návykům pro psaní. Praktická část je zaměřena na zjištění úrovně znalosti písma pro čtení a psaní, případně rozvinutější dovednost čtení a na upevňování hygienických návyků u dětí v posledním ročníku mateřské školy. Výzkumné šetření probíhalo formou pozorování a rozhovorů s dětmi a učitelkami mateřských škol.
Pohádkové Vánoce v mateřské škole (literární projekt)
VŠETULOVÁ, Hana
Cílem bakalářské práce je vytvoření literárního projektu Pohádkové Vánoce v mateřské škole, který doplňuje výchovně vzdělávací činnost konkrétní MŠ. Práce je členěna do dvou částí. Teoretická část vymezuje pojetí literární výchovy v MŠ, popisuje literárně-výchovné kompetence učitele, přibližuje vánoční téma a vybranou literární tvorbu. Praktická část spočívá v tvorbě literárního projektu jeho ověření a reflexi.
Literární výchova v mateřské škole
SKIBOVÁ, Lucie
Tato bakalářská práce je zaměřena na literární výchovu v MŠ Jílovská 75 na Praze 4. Teoretická část vymezuje klíčovou terminologii jako je čtenářská gramotnost, předčtenářská gramotnost, kurikulární dokumenty pro předškolní vzdělávání a faktory ovlivňující rozvoj předčtenářské gramotnosti. Praktická část seznamuje s výsledky výzkumu, který analyzoval současný stav literární výchovy a výukové metody, které používají učitelky v MŠ Jílovská. Pro tuto analýzu byl použit polostrukturovaný rozhovor, na jehož základě byly vytvořeny pracovní listy. Nedílnou součástí této práce je i ověření a následné vyhodnocení těchto pracovních listů.
Vliv rodiny a mateřské školy na rozvoj čtenářské gramotnosti u předškolních dětí
Prchalová, Dagmar ; Klumparová, Štěpánka (vedoucí práce) ; Hník, Ondřej (oponent)
Anotace: Diplomová práce je zaměřena na problematiku předčtenářské gramotnosti a způsoby, jak ji lze rozvíjet u dětí předškolního věku. Zabývá se důležitostí knih ve výchově a vzdělávání dětí v předškolních zařízeních i v domácím prostředí. Teoretická část práce je věnována literatuře pro děti, její žánrové skladbě, funkci a významu a klíčové roli dospělých, a to jak rodičů a rodiny, tak učitelů v mateřských školách, v procesu seznamování dětí s knihami. Je představen projekt "Celé Česko čte dětem", který si klade za cíl podpořit pravidelné čtení dětem - v neposlední řadě právě těm předškolního věku. Poslední kapitola si klade za cíl ukázat, jak probíhá vzdělávání dětí v oblasti rozvíjení předčtenářské gramotnosti a literární výchovy v konkrétních vybraných mateřských školách v České republice. Diskutována je také role rodičů.
Práce s knihou Jiřího Stránského Povídačky pro Klárku v mateřské škole
Pelková, Radomíra ; Klumparová, Štěpánka (vedoucí práce) ; Hausenblas, Ondřej (oponent)
Diplomová práce se zabývá možnostmi rozvíjení předčtenářské gramotnosti, zejména porozumění textu u dětí předškolního věku s využitím vybraných metod kritického myšlení. Teoretická část se věnuje způsobům rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti v předškolním vzdělávání, zabývá se možnostmi využití vybraných metod programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) při práci s knihou v edukačním procesu mateřské školy. Dále popisuje vývoj dětí v předškolním věku a čtenářské strategie, které lze rozvíjet již v tomto období. Praktická část seznamuje s projektem Práce s knihou Jiřího Stránského Povídačky pro Klárku, který pracuje s didaktickou aplikací textů určenou vnímatelům předškolního věku. Projekt využívá vybraných metod programu RWCT. Výzkum pomocí metody strukturovaného interview zjišťuje, jak mohou metody kritického myšlení ovlivnit porozumění textu u pětiletých dětí. Vyhodnocuje a interpretuje výsledky zjištěné na počátku a v závěru realizace projektu, srovnává zjištěnou úroveň porozumění textu u skupiny dívek a skupiny chlapců. Výsledky výzkumu prokazují výrazné zlepšení porozumění po cíleném používání metod kritického myšlení při práci s knihou u celého sledovaného vzorku dětí a stabilně mírně lepší výsledky u skupiny dívek než u skupiny chlapců. Klíčová slova: předškolní věk,...
ROZVOJ FONEMATICKÉHO UVĚDOMOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Lodlová, Zdeňka ; Nováková Schöffelová, Miroslava (vedoucí práce) ; Viktorová, Ida (oponent)
Diplomová práce se zabývá rozvojem předčtenářské gramotnosti v předškolním vzdělávání, konkrétně rozvojem fonologického uvědomování prostřednictvím Elkoninovy metody modifikované pro potřeby mateřských škol. Fonologické uvědomování je "schopnost uvědomovat si fonologickou strukturu řeči, což zahrnuje uvědomování si slabik ve slovech, rýmů i jednotlivých zvuků řeči, tj. fonémů." (Nováková et al., 2020, str. 23) Tato schopnost je složkou školní zralosti a připravenosti a její dobrá úroveň je klíčová pro bezproblémové osvojení si čtení a psaní na prvním stupni základní školy. Teoretická část práce předkládá základní vymezení právních norem předškolního vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání ve vztahu k předčtenářské gramotnosti. Dále seznamuje s vývojem předškolního dítěte i problematikou školní zralosti a připravenosti. Empirická část se zabývá výzkumem spojeným s pilotováním nově vznikající úpravy Elkoninovy metody pro použití v mateřských školách. Cílem výzkumného šetření je ověřit, zda nová úprava metodiky zvané Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina: předgrafémová a grafémová etapa je vhodná pro práci s kolektivem předškolních dětí v mateřské škole a zda jejím prostřednictvím dochází k rozvoji fonematického uvědomování a školní připravenosti. Výsledky...
Kladení otázek jako podpora porozumění předčítanému textu u dětí předškolního věku
Macibobová, Edita ; Klumparová, Štěpánka (vedoucí práce) ; Hausenblas, Ondřej (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem předčtenářských dovedností předškolních dětí, jejich schopností porozumět slyšenému textu a odpovídat smysluplně na otázky vztahující se k textu, ale také otázky samostatně pokládat. Věnuje se možnostem využití některých metod kritického myšlení pro tuto věkovou skupinu v prostředí mateřské školy. Diplomová práce vychází z toho, že role předškolního vzdělávání je v tomto směru nezastupitelná. Teoretická část je zaměřena na problematiku odpovídání na otázky a jejich kladení, vývoj kognitivních procesů a vývoj řeči, na rozvoj sebevědomí a sebedůvěry jako důležitý předpoklad samostatného projevu předškolního dítěte a vytváření pozitivní pedagogické komunikace ve třídě. Nabízí možnosti využití některých metod programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) v mateřské škole. V praktické části je představen program založený na práci s texty různých žánrů určených pro předškolní věk. V jednotlivých lekcích je ověřováno, zda zvolené metody z programu RWCT jsou vhodné a zda položené otázky a požadavek na jejich samostatné kladení odpovídají možnostem předškolních dětí. Diplomová práce předkládá výsledky výzkumu, který byl prováděn porovnáním dosažených výkonů jednotlivých dětí na počátku a na konci realizace integrovaných bloků. Klíčová slova: předškolní vzdělávání,...
Soubor pohádek napsaný dětmi předškolního věku
MORAVCOVÁ, Lucie
Cílem bakalářské práce je vytvořit soubor pohádek napsaný dětmi předškolního věku. Dále je cílem zjistit, zda jsou děti ovlivněny televizí, zda děti dokážou vymyslet pohádkový příběh a nakolik je pro tuto věkovou skupinu pohádka důležitá. Teoretická část je zaměřena na kapitoly týkající se vývoje předčtenářské gramotnosti u dítěte, dále na pohádky a na jejich důležitost pro děti předškolního věku. V práci je zmíněn Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praktická část je zaměřena na rozbor pohádek, které děti vymyslí, například hledání podobností s pohádkami již známými. Tím si odpovím na cíle mé bakalářské práce. Dále byl rodičům předškolních dětí rozdán anonymní dotazník, který obsahuje otázky týkající se předčtenářské gramotnosti. Výsledky jsou popsány a okomentovány v praktické části práce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.