Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 84 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Technologie vrtání a vrtací přípravky
Adam, Jan ; Kubík, Roman (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je seznámení s technologií vrtání, konstrukce přípravku pro danou součást a její posouzením z hlediska technologického a ekonomického. V první části se bakalářská práce věnuje technologii vrtání a nástrojům pro vrtání, jako jsou vrtáky, výhrubníky a výstružníky. Dále se věnuje přehledu jednotlivých druhů vrtacích strojů. V druhé části je souhrn pravidel pro konstrukci přípravku a rozdělení přípravků. Rozbor součásti, pro kterou je přípravek zhotoven. Následuje konstrukce vrtací šablony, porovnání vedlejších časů s použitím a bez použití šablony a výpočet návratnosti investice do přípravku.
Zefektivnění výroby součásti z šicího stroje
Švec, Michal ; Trčka, Tomáš (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem zefektivnění výrobního procesu součásti držáku podavače ve firmě MINERVA BOSKOVICE, a.s. Technologiemi, které jsou použity při výrobě součásti, se věnuje první část diplomové práce. Ve druhé části se práce věnuje rozboru součásti a jejímu současnému výrobnímu postupu. Třetí část obsahuje návrh nového výrobního postupu, který obsahuje popis strojů využitých pro výrobu, nového přípravku, zvolené nástroje, strojní výpočty a technologický postup. Poslední část zhodnocuje současnou a nově navrhovanou variantu výroby s jejich porovnáním.
Proposal of the modular support equipment for the CubeSat integration
Kukla, Ondřej ; Lazar, Václav (oponent) ; Vaverka, Jan (vedoucí práce)
The aim of this diploma thesis is to create a design of Mechanical Ground Support Equipment for CubeSat integration. In the text below, CubeSats are generally introduced together with commercially available products for their integration. The final design was chosen based on a comparison of parameters and results from the market research. The design itself was successfully created, 3D data and drawings are attached to the work.
Návrh přípravku pro měření kritického napětí ztráty stability tenkostěnných L-profilů
Polčák, Marek ; Vaněk, František (oponent) ; Horák, Marek (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje ztrátě stability tlakem namáhaných tenkostěnných hliníkových pro-filů, které tvoří významnou součást leteckých konstrukcí. Tyto profily se testují zkouškou tla-kem, pomocí které se zjišťuje kritická síla. Zkouška tlakem může být ovlivněna vícero faktory, které zpravidla souvisí s uchycením vzorku do stroje. Cílem práce je navrhnout přípravek, kte-rý bude sloužit k upnutí vzorku do testovacího stroje a zlepšení výsledků zkoušky.
Konstrukční návrh uložení měřící aparatury IMC ve vozidle
Černý, Martin ; Jeník, Radomír (oponent) ; Ramík, Pavel (vedoucí práce)
Pří měření dynamického zatížení a vibrací určitých částí karosérie nebo dílů ostatního příslušenství automobilů je prováděno za pomocí akcelerometrů a měřících aparatur IMC. Ty je potřeba upnout do přípravku, který musí být jednoduše instalován do interiéru vozu tak, aby nebylo potřeba demontovat žádnou část interiéru a aby nedošlo k poškození žádné části interiéru. Přípravek taktéž musí odolávat značnému dynamickému zatížení, které vzniká při zkouškách ve zostřeném provozu.
Konstrukce přípravku pro analýzu ventilů hydraulického tlumiče
Čupr, Martin ; Jeniš, Filip (oponent) ; Macháček, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem přípravku pro samostatnou analýzu ventilů hydraulického tlumiče. Cílem je sestrojit zařízení, do kterého bude možné ventily upnout a následně je vystavit tlakové zátěži odpovídající reálnému zatížení v tlumiči. Pro práci byly vybrány ventily dvou konkrétních tlumičů, které mají být měřeny. Pro ně byl navržen přípravek s pracovním tlakem do 32 MPa. Přípravek je univerzální a lze v něm měřit i jiné ventily podobných rozměrů, případně dva ventily zároveň, a hodnotit tak jejich spolupráci. Stávající model je navržen pro vývojové účely. Princip je však možné zachovat i pro kontrolní funkci v sériové výrobě. S jeho pomocí lze měřit tlakovou ztrátu ventilu a aktuální objemový průtok oleje a následně určit veškeré charakteristiky vycházející z těchto veličin. Při měření dvou ventilů je možné určit podíly jejich průtoků.
Generátor biologických průběhů
Kadeřábek, Jan ; Čech, Petr (oponent) ; Sekora, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce popisuje signál EKG, jeho vznik, hodnocení a přístroj pro jeho generování. Po seznámení se standardním průběhem signálu EKG, byl takový signál vytvořen v programovém prostředí Matlab. Skládá se z celkem 10 sinusových průběhů, kde každý má svou frekvenci, počáteční fázi a amplitudu. Jednotlivé úseky signálu jsou proměnné s tepovou frekvencí. Poměr jejich délek a velikostí byl stanoven z odborné lékařské literatury. Takto vytvořený EKG záznam byl přepsán do jazyka C a tvoří základ programového vybavení signálového procesoru. Dále byl navržen přípravek, který tento signál bude generovat. Výsledkem práce je teoretické pojednání o signálu EKG, vytvořený program pro generaci tohoto průběhu včetně ovládacího rozhraní a přístroj zajišťující realizaci biologických průběhů.
Lepení kompozitních materiálů v přesných aplikacích
Schubert, Vojtěch ; Zouhar, Jan (oponent) ; Kupčák, Radim (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na problematiku lepení kompozitních materiálů. V souvislosti s tímto tématem byla zvlášť zpracována rešerše výroby kompozitů a technologie lepení. Cílem praktické části bylo zjištění optimální tloušťky spáry při lepení kompozitních materiálů. Je zde proveden test pevnosti jednoduše přeplátovaného spoje pro různé série tlouštěk spár. Součástí bakalářské práce je i návrh a výroba vzorků pro experiment pomocí mokrého kladení.
Standardizovaný postup přeseřízení stroje při změně obráběného typu
Nedoma, Tomáš ; Tuna, Jaroslav (oponent) ; Lošák, Petr (vedoucí práce)
Předložená bakalářská práce se zabývá standardizovaným postupem přeseřízení stroje při změně obráběného typu railu ve společnosti Bosch Diesel s. r. o. Jihlava. Jsou v ní popsány postupy externího přeseřízení přípravků, upínajících obrobky v obráběcích centrech a celkový postup přeseřízení obráběcího stroje. Vytvořené standardizované postupy jsou přiloženy v návodkách, které užívají pracovníci společnosti při přeseřízení stroje. Tyto „manuály“ minimalizují výskyt chybných kroků při přeseřízení a předcházejí jejich záměnám. Chyby vzniklé špatným postupem pracovníků, vedou k prodloužení doby, potřebné k přeseřízení stroje při změně obráběného typu, až o stovky minut měsíčně. Společnost Bosch Diesel s. r. o. přijala tyto návodky za své a díky nim ušetří několik desítek tisíc euro ročně.
Technologie výroby zadané součásti
Kalina, Adam ; Slaný, Martin (oponent) ; Píška, Miroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem nové technologie výroby zadané součásti ve strojírenské firmě. Zadaná součást se vyrábí na obráběcím centru metodou frézování. K vytvoření modelu součásti byl použit program SolidWorks a k vytvoření CNC programu byl použit program SolidCAM. Je zde vytvořen výrobní postup nové a staré technologie. V závěru je uvedeno srovnání obou technologií.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 84 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.