Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 417 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kariérové poradenství v organizačním kontextu
Řádková, Lucie ; Kirovová, Iva (vedoucí práce) ; Uhlář, Pavel (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem kariérového poradenství v rámci organizací. V teoretické části se práce věnuje tématu kariéry, jejímu historickému vývoji a aktuálním kariérovým koncepcím. Dále se zaobírá kariérovým poradenstvím, jeho historickým vývojem a přehledem základních koncepcí a přístupů ke kariérovému poradenství. Jednou z oblastí, kde se kariérové poradenství uplatňuje, je organizační kontext. Kariérové poradenství je součástí kariérové podpory, kterou mohou organizace zaměstnancům poskytovat. Bakalářská práce shrnuje, jakým způsobem lze kariérové poradenství v organizacích využívat, jaké jsou jeho cíle v organizačním kontextu a s jakými dalšími aktivitami určenými pro řízení zaměstnanců souvisí. Na teoretickou část navazuje část aplikační, která podává návrh výzkumného projektu, jehož cílem je vývoj dotazníku, který by zjišťoval míru potřeby využití kariérového poradenství.
Pracovní zátěž - příčiny, důsledky a možnosti prevence
Benda, René ; Rymeš, Milan (vedoucí práce) ; Štikar, Jiří (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem pracovní zátěže v psychologickém kontextu. Její teoretická část přináší formou přehledové studie obecné výchozí i aktuální informace o pracovní zátěži a jevech s ní souvisejících. V úvodu se zaměřuje na základní modely a vymezuje pojmy pracovní zátěž a stres s upozorněním na nejednoznačnost jejich vnímání v literatuře. Na teoretických modelech vysvětluje principy vzniku a působení pracovní zátěže a stresu a roli dalších faktorů v tomto procesu. Zmiňuje příčiny vzniku i důsledky zátěže, a to jak na zdravotní stav, tak na sociální vztahy a výkon pracovníků. V další části se zaměřuje na fenomény, které se zátěží souvisejí. Přináší informace o well-being pracovníků, vyhoření, angažovanosti a workaholismu. Pozornost věnuje pracovním nárokům a zdrojům, v jejichž kontextu tyto fenomény průběžně nahlíží. V závěru se soustředí na možnosti zvládání a prevence. Druhá část práce obsahuje návrh výzkumu, jehož cílem je zkoumání souvislosti vybraných pracovních nároků a zdrojů s vyhořením, angažovaností a workaholismem u psychologů.
Štěstí v práci a organizacích-příčiny, související faktory a důsledky
Macháček, Martin ; Höschlová, Eva (vedoucí práce) ; Štětovská, Iva (oponent)
Teoretická část bakalářské práce se věnuje štěstí v práci a organizacích. Nejprve je štěstí zmíněno jako důležitý konstrukt v pozitivní psychologii. Dále je štěstí představeno jako emoce interkulturně hodnotná. Pro jeho definování je použito srovnání s well-beingem a spokojeností. Závěr první části je věnován způsobům měření obecného štěstí. V hlavní části práce je štěstí v práci představeno jako součást současného přístupu zaměřujícího se na pozitivní stránky pracovního prostředí. Tři podkapitoly pojednávají o příčinách, souvisejících faktorech a důsledcích štěstí v práci a organizacích. Pozornost je věnována i engagementu zaměstnanců. Hlavní část práce uzavírá kapitola o způsobech měření štěstí v práci a organizacích. Empirická část předkládá návrh výzkumu, který zjišťuje rozdíly v míře prožívaného štěstí u profesionálních sportovců a běžné populace.
Podpůrná opatření ve vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami z důvodu odlišného mateřského jazyka v kadaňském regionu
Holá, Petra ; Bartoňová, Miroslava (vedoucí práce) ; Zemková, Jaroslava (oponent)
Diplomová práce, která je zde předkládána, nese název Podpůrná opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu odlišného mateřského jazyka v kadaňském regionu. Daná práce má speciálně pedagogický charakter. Předkládaná práce má za cíl popsat a vymezit přístupy nejčastěji využívané v edukaci žáků s odlišným mateřským jazykem na základní škole z pohledu pedagogů a pohledu pedagogicko-psychologické poradny daného kraje. Pro výzkum byly využity techniky výzkumu: porovnání, analýza použité literatury, analýza anamnestických údajů informantů získané metodou řízeného rozhovoru, test jazykových schopností, analýza intervencí jednotlivých informantům v rámci doporučení školského poradenského zařízení pro školu a případové studie čtyř informantů různých národností. Výzkum byl prováděn za pomoci vstupních vyšetření jazykových schopností od organizace Meta. Zadávané úvodní testy byly použity i na konci výzkumu, aby byl zřetelně vidět posun u jednotlivých informantů. Teoretická část diplomové práce definuje legislativním rámcem možnosti podpory. Dále nastiňuje možnosti poradenské podpory ve vztahu k žákům s odlišným mateřským jazykem, kam spadá i definování specifik poradenských zařízení, možnosti diagnostiky a doporučování podpůrných opatření pro žáky s odlišným mateřským jazykem,...
Adaptace jako možná příčina fluktuace zaměstnanců ve vybrané organizaci
Kotálová, Nikola ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Kursch, Martin (oponent)
Cílem práce je zjistit a popsat adaptační procesy jako možnou příčinu fluktuace zaměstnanců ve vybrané organizaci a navrhnout opatření ke zlepšení. Práce se nejprve zabývá tématem adaptace, tedy adaptací člověka, adaptací zaměstnance v organizaci, oblastmi adaptace a adaptačními procesy v kontextu personálních činností. Následně je věnována pozornost fluktuaci zaměstnanců, problémům spojeným s fluktuací, druhům fluktuace a faktorům, které mají vliv na fluktuaci zaměstnanců. Poté následuje empirické šetření, které se zaměřuje na adaptační procesy a jejich možný vliv na fluktuaci zaměstnanců ve vybrané organizaci v Praze. Šetření je realizováno jako kvalitativní případová studie s využitím metod rozhovorů a analýzy dokumentů. Rozhovory byly realizovány se třemi skupinami zaměstnanců, a to s HR pracovníkem, nově nastupujícími zaměstnanci a bývalými zaměstnanci, kteří rozvázali pracovní poměr ve zkušební době. Otázky byly zaměřeny na realizaci adaptačních procesů v organizaci, fluktuaci zaměstnanců a na příčiny odchodu zaměstnanců z organizace v souvislosti s adaptačním procesem. Výsledky práce poukazují na slabé stránky adaptace pracovníků ve vybrané organizaci, na jejichž základě jsou navržena opatření ke zlepšení. KLÍČOVÁ SLOVA adaptace, fluktuace, organizace, personální činnosti, vzdělávání zaměstnanců
Metody normovaní práce jako podklad pro řízení výrobních procesů
Vávrová, Monika ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
V této diplomové práci jsou zpracovány normy a normativy pro výpočet spotřeby času v podniku JULI Motorenwerk s.r.o., v Moravanech u Brna. Cílem této práce bylo zjistit stav současných norem v podniku a v případně je aktualizovat či vytvořit novou formu pro normování práce. V teoretické části jsou popsány metody, které lze použít, ať už přímým nebo nepřímým měřením pro normování práce. Práce dále obsahuje vývoj a představení společnosti. V praktické části je vytvořený návrh pro normování práce za pomocí vybrané metody. Dále jsou vytvořeny jednotlivé tabulky jak s naměřenými časy, tak i s názvy a popisy daných operací, pro přehledné normování. Závěrem je zhodnocení výběru metod pro měření norem a vytvoření normativů a následné porovnání výsledných časů s časy předem stanovenými normami ve firmě.
Utváření autority v ženském volejbale: vliv genderu na budování mocenských technik a strategií v trenérství
Nováková, Veronika ; Országhová, Kristína (vedoucí práce) ; Numerato, Dino (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem genderu na budování mocenských technik nebo strategií, které trenéři a trenérky ženského volejbalu využívají k utváření své autority. Analyzuje postoje trenérů a trenérek k jejich svěřenkyním a interakci s nimi, ale i s ostatními trenéry v rámci spolupráce u jednoho týmu. Práce se zaměřuje na individuální poznatky oslovených respondentů a respondentek majících vliv na budování autority a komunikaci se svěřenkyněmi výkonnostní úrovně volejbalu. Práce vychází z předpokladu, že ženy a muži v závislosti na genderu vnáší do sportu jiné metody, skrze které formují svou autoritu a komunikaci. V teoretické části je rozebrán gender a sportovní prostředí, které je asociované s maskulinitou (Connell, 1995). Dále je pozornost věnována roli trenéra a jeho kompetencím včetně konceptu autority a jejímu rozdělení. Autorita je v pozici trenéra stěžejní pro spolupráci se svěřenkyněmi. Práce byla zpracována prostřednictvím kvalitativních výzkumných metod. Data byla získávána pomocí polostrukturovaných rozhovorů s trenéry a trenérkami ženského volejbalu. Jejich výpovědi a postoje byly podpořené nezúčastněným pozorováním. Všechna vytvořená data byla analyzována obsahovou tematickou analýzou a následně interpretována.
Bezdomovectví jako historicky vzniklý fenomén a jeho aktuální stav (možné zdravotní a sociální podmínky jeho existence).
DVOŘÁKOVÁ, Adéla Anděla
Bakalářská práce se zaměřuje téma bezdomovectví. Cílem bakalářské práce je zmapovat aktuální situaci a zjistit příčiny bezdomovectví v Českých Budějovicích. Toto téma chci zkoumat z pohledu strany bezdomovců a z pohledu strany organizací, které se v tomto městě této problematice věnují. Teoretická část bakalářské práce se rozděluje na dvě části. První část je věnována nástinu geneze bezdomovectví od prvního výskytu tohoto fenoménu až po aktuální stav v dnešním světě. V druhé části teoretické práce se věnuji obecnému popisu bezdomovectví a služeb, které se na řešení tohoto problému podílejí. Ve výzkumné části byl zvolen přístup kvalitativní, data byla získávána metodou dotazování s využitím techniky polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovory byly prováděny se sociálními pracovníky v pěti pomáhajících organizacích a s celkem šesti osobami bez přístřeší. Z výsledků výzkumu byla zblízka zmapována současná situace bezdomovectví a jeho příčiny v Českých Budějovicích. Výzkum přinesl ucelený pohled na problematiku bezdomovectví a umožňuje porozumění způsobům, jakým organizace na fenomén bezdomovectví pohlížejí a jakým způsobem zlepšují kvalitu života těchto osob. Tato bakalářská práce může prohloubit povědomí o této problematice a podpořit diskuzi o jejím možném řešení. Analyzování tohoto sociálního problému může pomoci pracovníkům v institucích a organizujících k lepšímu pochopení této situace a vylepšení své profesní strategie. Dále může poskytnout informace o potřebách a zkušenostech osob bez přístřeší a pomoci jim tak zlepšit svou situaci. Tato bakalářská práce také může být užitečná pro další výzkum a studii v této oblasti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 417 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.