Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 207 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Měřicí systém pro analýzu tlakových poměrů v ostřikovém mazacím přístroji
Popelka, Michal ; Vaverka, Michal (oponent) ; Nevrlý, Josef (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá výběrem a konstrukčním uspořádáním měřicího systému pro analýzu tlakových a průtokových poměrů v mazacím systému a to zejména senzory tlaku a průtoku. Senzory byly vybrány podle vhodnosti použití v daných podmínkách měření (tlak, průtok atd.). Práce dále obsahuje přehled a výběr sběrnice dat pro převod výstupního signálu ze senzoru do vyhodnocovací jednotky (počítače). Je zde také obsažen výběr měřicího softwaru pro analýzu hodnot přivedených ze senzorů do měřicího počítače, pro nalezení optimálních podmínek mazání okolků kolejových vozidel.
Použití detonovaných nanodiamantů v oblasti tribologie
Mauer, Milan ; Křupka, Ivan (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce má za cíl podat základní přehled vlivu detonovaných nanodiamantů, použitých jako přísada v mazacích prostředcích, na tření, opotřebení a mazání. Shrnuje základní vlastnosti, způsoby výroby a chování těchto částic při použití v různých mediích. Část práce je zaměřena na detailnější popis zjištěných výsledků provedených experimentů. Poslední kapitola je pak věnována přehledu základních typů nanočástic používaných ke stejnému účelu.
Tenkovrstvé emulzní úpravy
Koudelka, Tomáš ; Komínek, Zdeněk (oponent) ; Hýzl, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na technologii emulzních kalových vrstev. Teoretická část práce přibližuje moderní trendy v technologii barevných úprav a popisuje použití technologie emulzních mikrokoberců v systému Flexiplast®. Praktická část práce je zaměřena na zkoušky směsí - štěpitelnosti, konsolidace, koheze a opotřebení, dále zkoušky ohladitelnosti kameniva Wehner/Schulze a PSV. Práce specifikuje, které kamenivo je vhodné pro použití v technologii z ohledu výše popsaných zkoušek. Dále bylo ověřeno praktické použití emulzních mikrokoberců s přídavkem barevných pigmentů a RAP materiálu.
Vyhodnocení závlahy travnatých ploch postřikem
Pokorný, Petr ; Kroulík, Jan (oponent) ; Králová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením závlahy travnatých ploch postřikem. Cílem práce je otestovat používané a nové trysky na postřikovači TORO S850. Práce obsahuje metodiku testování trysek a vyhodnocení výsledků měření. V závěru jsou porovnány naměřené hodnoty a zjištěny rozdíly v rovnoměrnosti distribuce závlahové vody mezi testovanými tryskami.
Silové zatížení frézovacích nástrojů při obrábění
Švec, Michal ; Trčka, Tomáš (oponent) ; Polzer, Aleš (vedoucí práce)
Tato práce srovnává silové zatížení dvou vyměnitelných břitových destiček při frézování. Je rozdělena na dvě části – rešerši a experiment. Rešerše rozebírá silové zatížení, možnosti jeho měření, frézy a vyměnitelné břitové destičky. Experiment měl podobu měření silového zatížení při frézování 14 drážek s každou destičkou za konstantních řezných podmínek. Vyhodnocení měření proběhlo na základě čtyřikrát opakovaného experimentu pro obě sady destiček. Cílem práce je rozhodnout, zda destičky obrábí se srovnatelným silovým zatížením. Výsledky ukazují, že jedny z destiček jsou během frézování zatíženy až o 85 % větší celkovou silou.
Materiály pro výrobu strun pro hudební nástroje
Krhut, Štěpán ; Němec, Karel (oponent) ; Molliková, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o materiálech použitých při výrobě strun pro hudební nástroje a jejich ochraně vůči opotřebení. V úvodní části je zmíněn vývoj a historie strun, dále je potom vysvětlen fyzikální podstata kmitání. Další část popisuje samotnou konstrukci a výrobu struny. V této práci jsou také vyzdviženy a mnohokrát zmiňovány struny kytarové, protože jsou výrobci díky rozmanitým technikám hraní tlačeni řešit různorodé a vysoké požadavky na tyto struny.
Konstrukce převodů s plastovým ozubením
Selzer, Tomáš ; Vrbka, Martin (oponent) ; Křupka, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářské práce se zabývá konstrukcí převodů s plastovým ozubením. Cílem je zpracovat přehled současného stavu poznání v oblasti konstrukce ozubených plastových kol, které jsou provozovány v mazaném a nemazaném režimu. V současné době jsou plastové převody díky dlouholetému vývoji polymerních materiálů schopny nahrazovat ocelové převody v mnoha aplikacích. Nespornou výhodou je především jejich nízká výrobní cena a nízká hmotnost, což spolu s výbornými třecími vlastnostmi zefektivňuje řadu technických uplatnění. Práce si zakládá na důkladné rešerši odborné literatury, zejména vědeckých článků. V první části je čtenář seznámen s charakteristickými vlastnostmi polymerních materiálů, jež jsou podstatné při návrhu ozubení. Další část práce popisuje přehled možných typů a konstrukcí plastových ozubených převodů. Poslední část práce pojednává o způsobech poškození a opotřebení plastových ozubených kol, jejich provozních podmínkách a aplikacích. Důležitá fakta a poznatky vyplývající z řešení práce jsou shrnuty a komentovány formou diskuze. Bakalářská práce s ohledem na aktuálně řešené téma ve strojírenství přispívá k rozšíření povědomí v oblasti konstrukce a provozu plastového ozubení.
Výzkum texturovaných kluzných ložisek pro automobilové motory
Svoboda, Martin ; Hartl, Martin (oponent) ; Omasta, Milan (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je popis vlivu textur povrchu radiálních kluzných ložisek s polymerním povlakem na tření a rozvoj poškození s využitím experimentálních testů. Byly provedeny testy opotřebení a tření reálných ložisek s různou geometrií textur a materiálem povrchu. Bylo zjištěno zhoršení opotřebení texturovaného hliníkového kluzného povrchu ložiska a neutrální nebo pozitivní účinky na opotřebení texturovaného ložiska s polymerním povlakem. Důvodem zlepšení je dobrá odolnost proti vysokým tlakům polymerního povlaku a zachování rozměrů textur během celého chodu ložiska. Testem tření bylo prokázáno zlepšení třecích vlastností texturovaných povrchů při nedostatečném množství maziva v kontaktu. Zároveň byl prokázán pozitivní vliv na tribologické vlastnosti redukcí bočního výtoku maziva.
Využití rapid prototypingu pro výrobu třecích těles
Pečenka, Tomáš ; Škaroupka, David (oponent) ; Omasta, Milan (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je podat přehled o využitelnosti aditivních technologií pro výrobu třecích těles. První část je věnována souhrnu aditivních metod a používaných druhů materiálů. V druhé části práce se nachází aplikace této technologie pro výrobu těles plnících tribologickou funkci. Poslední část se věnuje výzkumu v oblasti tribologie součástí vyrobených aditivní technologií.
Vliv povlaků na trvanlivost VBD při podélném soustružení
Balíček, Martin ; Sámelová, Vendula (oponent) ; Jaroš, Aleš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vlivem nanesených povlaků na trvanlivost a opotřebení nástroje při podélném soustružení oceli ČSN 41 1600 a vlivem opotřebení na jakost povrchu. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na charakteristiku technologie soustružení, použití, výrobu a metody povlakování slinutých karbidů a opotřebení břitu nástroje. Experimentální část bakalářské práce zahrnuje vyhodnocení naměřených hodnot, popis obráběného materiálu, použitého nástroje a obráběcího stroje. Z hodnot naměřených při experimentu vyplývá, že nejvhodnějším z testovaných VBD je WNMG 3-1-NF s naneseným povlakem TiAlN+TiN. Jakost povrchu klesá s rostoucím opotřebením břitu nástroje.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 207 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.