Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 654 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Sledování příjmu vlákniny a bílkovin u obézních klientů nutriční poradny
Kekrtová, Magdaléna ; Pejšová, Hana (vedoucí práce) ; Weidenthalerová, Edita (oponent)
Epidemie obezity je stále velmi aktuální problém a vyžaduje komplexní terapii, která zahrnuje i nutriční poradenství. Z praktické zkušenosti bývá téma bílkovin a vlákniny s obézními klienty velmi časté a z hlediska zdrojů bílkovin často pozoruji jejich méně vhodný výběr. Vláknině nebývá připisována velká důležitost, a proto její dostatečný příjem nebývá optimální. V teoretické části bylo tedy cílem shrnout dosavadní poznání o obezitě, bílkovinách a vláknině. Výživa při obezitě je ovšem shrnutá komplexně, s přihlédnutím i k ostatním živinám, ale také k mikronutrientům nebo k pitnému režimu, který může mít s obezitou také významnou spojitost. Teoretické shrnutí obezity bylo shrnuto spíše okrajově a z hlediska postupů v léčbě je více přiblížena dieto-terapie, pohybová aktivita či psychoterapie. Není opomenutá ani důležitost nutričního terapeuta. Praktická část byla poměrně komplexní. Studie měla za cíl zhodnotit stravovací návyky (kvalitativně i kvantitativně se zaměřením zejména na bílkoviny a vlákninu), tělesné složení před a po nutriční intervenci a zhodnotit tak efekt terapie. Zároveň měla poskytnout informace o původních stravovacích zvyklostech obézních jedinců z hlediska kvantity i kvality, a to opět se zaměřením na bílkoviny a vlákninu. Navíc měla poskytnout informace o povědomí obézních...
Projekt intervenčního programu zaměřeného na prevenci obezity u dětí
Halouzková, Radana ; Blahutková, Marie (oponent) ; Peričková, Lucie (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na prevenci dětské obezity. Cílovou skupinou jsou děti staršího školního věku v rozmezí 11-15 let ve městě Vsetín. V první části bakalářské práce jsou uvedená teoretická východiska, která s danou problematikou souvisí. Druhá část se zabývá analýzou současného stavu vybraného města a třetí část se zabývá samotným návrhem intervenčního programu, který by napomohl prevenci dětské obezity.
Měření tloušťky kůže a podkožní tkáně v ultrazvukovém snímku v B-módu
Moldříková, Zuzana ; Štohanzlová, Petra (oponent) ; Šrámek, Jaromír (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se v první části zabývá teoretickým rozborem pojmů, které jsou potřebné k porozumění a navrhnutí algoritmu pro přímé měření tloušťky kůže a podkoží. Implementací algoritmu se zabývá druhá část práce. V šesti kapitolách jsou rozebrány pojmy jako kůže a podkožní tkáň, obezita, Body Composition Analysis, ultrazvuk, B-mód a základy zpracování obrazu, které jsou potřebné pro zpracování ultrazvukového obrazu a vytvoření samotného algoritmu. Sedmá kapitola obsahuje popis vlastní implementace algoritmu a popis jeho struktury. Rozebráno je také klinické ověření funkčnosti algoritmu na fantomu a několika dobrovolnících. Kapitola je uzavřena vyhodnocením a diskuzí získaných výsledků.
Vestavěné moduly moderních mobilních zařízení
Pelikán, Ondřej ; Čermák, Martin (oponent) ; Křivka, Zbyněk (vedoucí práce)
Práce pojednává o vývoji mobilní aplikace pro platformu Windows Phone 7 zaměřenou na změnu životního stylu a řešení problémů s váhou, kondicí a fyzickým vzhledem. Aplikace využívá vestavěných modulů moderních mobilních telefonů, jako jsou GPS navigace, kamera s vysokým rozlišením a připojení k internetu. Vývoj je popsán od obecného úvodu do problému, přes popis hlavních rysů platformy Windows Phone 7, konkrétní architekturu aplikace a řešení implementačních problémů, až po popis použitých metod a nástrojů při návrhu a plánování, popis knihoven a rámců třetích stran.
Prebiotické sladidlo tagatosa
Jurečková, Zuzana ; Vránová, Dana (oponent) ; Vespalcová, Milena (vedoucí práce)
Toto sladidlo D-tagatosa, má četné výhody, které by se časem i u nás mohly využívat v potravinovém průmysle. Jsou zde shrnuty vlastnosti D-tagatosy, fyzikální také chemické a možnosti výroby D-tagatosy. V základních informacích o vlastnostech se také pojednává o samotném metabolismu D-tagatosy a jejich prebiotických vlastnostech v trávicím traktu. D-tagatosa je nově navržené náhradní sladidlo, také proto nesmí chybět možnost aplikace D-tagatosy v potravinách jako jsou např. cukrovinky. Vlastnosti D-tagatosy jsou porovnány se sladivostí klasického cukru. Nedílnou součástí je také možnost stanovení D-tagatosy v potravinách různými metodami a technikami.
Triumf ošklivosti
Kolářová, Monika ; Zálešák, Jan (oponent) ; Houser, Milan (vedoucí práce)
V me praci se zabívam fenomenem telesnosti, zaměřené predevsim na tema krasy a osklivosti. Prostřednictvím dionýského typu těla se snažím zachytit tíhu tělesné nedokonalosti. V kontrastu s jemností a rafinovaností lazurní malby se snažím dosáhnout rovnováhy mezi těmito všeobecnými zástupci fenoménu krásy a ošklivosti.
Kvantitativní zastoupení bakterií rodu Lactobacillus v lidském zažívacím traktu v závislosti na změně stravovacích návyků
Kolísková, Kateřina
Diplomová práce se zabývá problematikou kvantitativního zastoupení bakteriálních rodů v lidském zažívacím traktu v závislosti na změně stravovacích zvyklostí. Začátek literárního přehledu se věnuje obecné charakteristice střevního mikrobiomu a jejímu bakteriálnímu zastoupení. Nejobsáhlejší část patří jednotlivým faktorům, které ovlivňují celkový počet bakteriálních druhů osídlujících střevní mikrobiom. Poslední kapitoly teoretické části jsou věnovány kultivačním a molekulárně biologickým metodám, které jsou využívány pro vyšetření lidského zažívacího traktu. Experimentální část se zaměřuje na rozdíly počtu jednotlivých bakterií ve vzorcích lidské stolice, jejichž přítomnost byla stanovena prostřednictvím kultivačních metod. U rodu Lactobacillus byla provedena izolace bakteriálního DNA, která byla následně potvrzena polymerázovou řetězovou reakcí. U výsledných hodnot byly pozorovány nepatrné změny, přičemž na konci druhého období došlo k nárůstu počtu bakterií druhu L. acidophilus a L. rhamnosus (p < 0,05). S výjimkou rodu Bacteroides měly ostatní bakteriální rody tendenci klesat (p > 0,05). Na základě získaných dat ze záznamů stravy byly pozorovány změny v konzumaci základních makroživin (bílkoviny, tuky, sacharidy) a vlákniny. Pouze u sacharidů a jednoduchých cukrů byl zaznamenán statisticky průkazný rozdíl (p > 0,05). Konečná analýza potvrdila, že změna stravovacích návyků neměla vliv na celkový počet bakteriálních druhů osídlujících střevní mikrobiom.
Psychologické aspekty obezity
Mašková, Eva ; Kebza, Vladimír (oponent) ; Šivicová, Gabriela (oponent)
Cílem této rigorózní práce "Psychologické aspekty obezity" je popsat psychologické poznatky o příčinách a následcích obezity, jednoho z nejrozšířenějších zdravotních problémů ve světě. Tato práce vznikla rozšířením práce diplomové s názvem "Psychologická problematika obezity." Mezi stěžejní témata teoretické části patří definice obezity, epidemiologie, etiologie, ale i prevence a léčba tohoto onemocnění. Klíčovým tématem jsou však psychologické charakteristiky, které se s tématem obezity pojí. Mezi ty byly zařazeny osobnostní faktory obézních jedinců, volní vlastnosti a sebekontrola, jakož i specifická psychopatologie. Výzkumná část této práce mapuje výskyt těchto specifických fenoménů se zaměřením na emocionální přejídání, syndrom nočního jedení a příznaky poruch příjmu potravy. Výzkumný vzorek představovalo 80 respondentů s diagnózou obezity I. až III. stupně, kteří se účastnili edukačně-rekondičního pobytu pořádaného III. Interní klinikou Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Vysokoškolskou tělovýchovnou jednotou. Použitými metodami byly "Dotazník jídelního chování a emocionality" (JICHEM), "The Eating Disorder Examination Questionnaire 6.0" (EDE - Q) a "The Night Eating Questionnaire" (NEQ). Data tohoto kvantitativního výzkumu byla vyhodnocena standardními statistickými metodami. Klíčová...
Interplay between ghrelin and its novel endogenous antagonist LEAP2: possible role in the pathology of obesity
Holá, Lucie ; Maletínská, Lenka (vedoucí práce) ; Jurčovičová, Jana (oponent) ; Malínská, Hana (oponent)
Zvyšující se počet osob s nadváhou a obezitou se v naší společnosti stal závažným zdravotním problémem. Obezita je často způsobena nadměrnou hyperfagií, a proto je důležité komplexně rozumět regulaci příjmu potravy, abychom mohli toto chronické onemocnění úspěšně léčit. Ghrelin, periferní peptidový hormon zodpovědný za zvýšení příjmu potravy, přímo ovlivňuje hypotalamus prostřednictvím GHSR (zkratka anglického názvu growth hormone secretagogue receptor). Nedávno bylo zjištěno, že LEAP2 (zkratka anglického názvu liver expressed antimicrobial peptide 2) přirozeně inhibuje konstitutivní aktivitu GHSR jako inverzní agonista. Proto je LEAP2 potenciálně využitelný kandidát pro vývoj antiobezitního léčiva. Tato disertační práce zkoumá interakci mezi ghrelinem a LEAP2 v kontextu regulace příjmu potravy a obezity. Nejprve se zaměřuje na modifikovaný zkrácený N-terminální peptid LEAP2(1-14) a jeho lipidizované analogy a zkoumá jejich afinitu ke GHSR a jeho aktivaci in vitro a in vivo. Výsledky ukazují, že palmitovaný LEAP2(1-14) (palm-LEAP2(1-14)) v porovnání s ostatními analogy vykazuje nejvýraznější afinitu ke GHSR, působí jako inverzní agonista GHSR, snižuje příjem potravy, inhibuje uvolňování růstového hormonu navozeného ghrelinem a vykazuje zvýšenou stabilitu v potkaní plasmě. Tato zjištění naznačují,...
Vliv složení mastných kyselin v lipidech séra a/nebo tukové tkáni na metabolismus lipidů a sacharidů u obézních osob různých věkových kategorií
Metelcová, Tereza ; Kunešová, Marie (vedoucí práce) ; Müllerová, Dana (oponent) ; Štich, Vladimír (oponent)
Obezita je chronické onemocnění, které je podmíněno mnoha faktory. Nadměrné zmnožení tukové tkáně se podílí na rozvoji řady metabolických a kardiovaskulárních onemocnění. K léčbě obezity a prevenci kardiometabolických rizik patří úprava životního stylu, včetně zvýšeného příjmu omega 3 polynenasycených mastných kyselin (PUFA). Kromě vnějších vlivů se na ovlivnění sacharidového a lipidového metabolismu podílejí i genetické faktory. Ve studii A jsme sledovali 670 subjektů (336 dívek a 334 chlapců), u kterých jsme pomocí real-time PCR zjistili genotyp ve dvou jednonukleotidových polymorfismech (SNPs) v genu FADS1 (rs174546, rs174537) a následně stanovili spektrum mastných kyselin (FAs). Výsledky ukazují, že SNPs v genu FADS1 ovlivňují účinnost syntézy prostřednictvím změny aktivity delta 5 desaturázy. Abnormální zastoupení jednotlivých FAs může ovlivnit kardiometabolické zdraví jedince. Studie B zkoumala kohortu 215 jedinců (131 žen a 84 mužů), kteří se zapojili do obou kol projektu Childhood Obesity Prevalence And Treatment (COPAT). Sledovaní jedinci byli rozděleni do dvou skupin BMI ≤ 25 kg/mš a BMI ≥25 kg/mš. V tomto modelu byl soubor testován jako celek vzhledem k nesignifikantnímu vztahu pohlaví na tento parametr. Jako druhý parametr bylo použito procentuální zastoupení tukové tkáně. Druhý...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 654 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.