Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 399 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Srovnání složení a cen volně prodejných léků a vybraných doplňků stravy ke snížení hmotnosti
Radová, Zuzana ; Bartošová, Olga (vedoucí práce) ; Štenglová Netíková, Irena (oponent)
Bakalářská práce se zabývá porovnáním volně prodejných léků a doplňků stravy ke snížení tělesné hmotnosti. Orlistat i vybrané doplňky stravy jsou srovnávány z hlediska jejich složení a ceny. Práce je členěna na dvě části, část teoretickou a praktickou. V teoretické části práce je stručně popsána problematika nadváhy a obezity, zejména z hlediska patogeneze, diagnostiky, terapie a následných komplikací. V kapitole Orlistat je popsána farmakokinetika, mechanismus účinku, dávkování a nežádoucí účinky tohoto jediného registrovaného, volně prodejného léku na českém trhu. Závěrečná kapitola teoretické části popisuje složky ve vybraných doplňcích stravy, které jsou hodnoceny v této práci. Jelikož se většinou jedná o rostlinné extrakty, jsou pro úplnost do práce zahrnuty i informace o příslušných rostlinách. Praktická část bakalářské práce je věnována porovnání dvou generických léčivých přípravků na terapii nadváhy a obezity a vybraných doplňků stravy na podporu redukce hmotnosti. Generické přípravky s obsahem orlistatu se svým složením mezi sebou neliší, cenou se mezi sebou liší při koupi v lékárně i na e-shopu v řádu desítek korun, ale cena mezi lékárnou a e-shopem se liší až o 48,5 %. Vybrané doplňky stravy byly porovnány na základě shodných složek a jejich množství obsažené v jedné tabletě a v denní...
Interaction between adipocytes and immune cells in pathogenesis of obesity related pro-inflammatory state of adipose tissue
Mališová, Lucia ; Rossmeislová, Lenka (vedoucí práce) ; Flachs, Pavel (oponent) ; Kazdová, Ludmila (oponent)
SUHRN Obezita je považovaná za ochorenie svetového epidemiologického významu. Je charakterizovaná hromadením tukového tkaniva (TT), ktoré sa spája so zhoršením normálnej metabolickej funkcie tohto tkaniva. Veľké množstvo klinických štúdií poukazuje na obezitou vyvolané zmeny v zápalovej signalizácií, zvýšenej infiltrácii imunitných buniek do tukového tkaniva, či stres endoplazmatického retikula ktoré sú možnými molekulárnymi príčinami vedúcimi k vzniku inzulínovej rezistencie a iných metabolických chorôb asociovaných s obezitou. Zhoršenú metabolickú funkciu TT môže zlepšiť kalorická restrikcia. A chemické šaperóny, akými sú žlčové kyseliny, modulujú stres endoplazmatického retikula. Spomínané dva prístupy liečby obezity a ochorení asociovaných s obezitou sa stali podkladom pre túto prácu. V prvej časti tejto práce sme študovali pro-zápalový stav gluteálneho TT v porovnaní k abdominálnemu TT, ako aj diferenciačné a sekrečné vlastnosti adipocytov po úbytku váhy u obéznych pacientov. V prvej štúdii sme zistili, že zápalový profil gluteálneho TT, hodnotený pomocou mRNA hladín markrov makrofágov a cytokínov, nevysvetľuje rozdiel klinického dopadu podkožného abdominálneho a gluteálneho TT v tele. Ďalej bolo dokázané, že úbytok hmotnosti ide ruka v ruke so zlepšenou schopnosťou preadipocytov diferencovať, ako aj...
Výkony uchazečů o studium Vojenského oboru při FTVS UK v letech 2009-2019
Ploček, David ; Přívětivý, Lubomír (vedoucí práce) ; Bunc, Václav (oponent)
Název: Výkony uchazečů o studium Vojenského oboru při FTVS UK v letech 2009-2019 Cíle: Hlavním cílem této práce bylo zjistit tendence vývoje dosažených výkonů uchazečů o studium Vojenského oboru při FTVS UK v letech 2009-2019. Metody: V této práci bylo použito kvantitativní obsahové analýzy, teoretických metod analýzy a syntézy, matematicko-statistických metod, lineární regrese a metody komparace. Výsledky: Na základě výsledků bylo zjištěno, že úroveň výkonů uchazečů o studium Vojenského oboru při FTVS UK, má v průběhu sledovaných let převážně klesající tendenci. Klíčová slova: Adolescence, obezita, motorické testy, fyzická aktivita, Armáda České republiky.
Případová studie pořadu Tlouštíci - reality show jako cesta ke štěstí
Mrázková, Tereza ; Reifová, Irena (vedoucí práce) ; Švelch, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce Případová studie pořadu Tlouštíci - reality show jako cesta za štěstím si klade za cíl prozkoumat, jak se v jednotlivých momentech vzniku pořadu (obsahy, tvůrci, účastníci) interpretuje a realizuje definice makeover television, která chápe proměnu životního stylu jako cestu ke zvýšení kvality života. Hlavními zdroji informací pro tuto diplomovou práci jsou obsahy jednotlivých epizod pořadu Tlouštíci, rozhovory s tvůrci pořadu a účastníkem a nezúčastněné pozorování castingů a natáčení druhé řady. V teoretické části práce rozebírá problematiku obezity z medicínského i sociálního hlediska a vývoj zobrazení a nahlížení na obezitu. Práce se též opírá o téma vztahu mezi lékařem a obézním pacientem. V teoretické části práce dál rozebírá teorii a historii reality show, konkrétně makeover reality television. V praktické části jsou poté zkoumány obsahy, rozhovory a pozorování, které bylo provedeno. Pomocí případové studie práce zkoumá, jak se v jednotlivých rovinách dá interpretovat makeover reality TV jako cesta za štěstím. Dále pak interpretuje výsledky případové studie a popisuje roviny proměn u účastníka, kterými prošel (fyzická, psychická, sociální aj.), a ve kterých částech pořadu je lze najít.
Vliv edukace na úpravu a složení stravy u obézních pacientů bez diabetu mellitu a s diagnózou diabetu mellitu
Filipová, Tereza ; Vařeka, Tomáš (vedoucí práce) ; Mikeš, Ondřej (oponent)
Bakalářská práce se zabývá souvislostí mezi nesprávně nastavenou výživou, obezitou a hodnotami glykémie a glykovaného hemoglobinu. Cíl: Cílem práce je potvrdit vliv nutriční edukace na úpravu stravy, a tím i na redukci hmotnosti a úpravu tělesného složení u obézních s diagnózou diabetu mellitu a bez diagnózy diabetu mellitu. Metody výzkumu: Pro účely výzkumu byli vybrání klienti Centra výživy s.r.o. na Praze 2 trpící nadváhou nebo obezitou. Celkový výzkumný soubor tvořilo 42 probandů, 32 žen a 10 mužů. Všichni byli starší osmnácti let a hodnota jejich BMI byla vyšší než 24,9. Na začátku bylo všem probandům provedena bioelektrická impedanční analýza na přístroji Tanita BC-418 MA, čímž bylo zjištěno složení těla a aktuální hmotnost. Následně bylo provedeno měření obvodu pasu krejčovským metrem o délce 150 cm. U všech probandů bylo provedeno laboratorní vyšetření. Formou šedesátiminutové konzultace byly s probandy probrány jejich dosavadní stravovací návyky a pomocí dotazníkového šetření byly získány informace o jejich současném zdravotním stavu, frekvenci prováděné pohybové aktivity, preferovaných potravinách a podobně. Na základě těchto informací byla pro každého z probandů vytvořena výživová doporučení, která měl následně dodržovat po dobu šesti měsíců. Zhruba jednou za měsíc proběhlo vždy...
Nutriční péče a jídelní zvyklosti u osob žijících s HIV
Tomanová, Michaela ; Starnovská, Tamara (vedoucí práce) ; Procházka, Ivo (oponent)
Vztahy mezi stavem výživy, infekčními chorobami a imunitním systémem naznačují, že výživa je jednoznačným kofaktorem při progresi infekce virem lidské imunodeficience (HIV). Multifaktoriální podvýživa a na druhé straně i nadváha a obezita jsou jedny z hlavních komplikací infekce HIV, proto by odborná klinická výživa měla být nedílnou součástí rutinní lékařské péče pro každou osobu žijící s HIV. Bylo prokázáno, že incidence wasting syndromu a kritické podvýživy u osob žijících s HIV významně klesla současně se vznikem nežádoucích účinků moderních antiretrovirových léků. Vedlejší účinky moderní antiretrovirové terapie jsou totiž mnohem méně časté než u předchozích generací léků. Na druhé straně prevalence obezity a dalších chronických onemocnění s ní spojených se u osob žijících s HIV významně zvýšila. Praktická část popisuje a hodnotí monitoring jídelních zvyklostí 10 osob žijících s HIV. Cílem této práce bylo podat souhrnné informace o řádné nutriční péči pro tuto populaci, zhodnotit stravovací zvyklosti daného souboru a stanovit případnou nutriční intervenci a edukaci. Nedostatek makro i mikroživin a špatné stravovací návyky byly odhaleny až u 70 % respondentů. 100 % respondentů nebylo žádným způsobem edukováno ohledně pestrého a pravidelného příjmu živin. Z těchto důvodů je návrh managementu...
Intervenční program XY a jeho efekt v redukci hmotnosti
Wolf, Anna ; Bunc, Václav (vedoucí práce) ; Šteffl, Michal (oponent)
Název práce: Intervenční program XY a jeho efekt v redukci hmotnosti Cíle práce: Cílem práce bylo zjistit vliv komerčního cvičebního programu obsahujícího nutriční doporučení XY na vybrané ukazatele tělesné zdatnosti a tělesné kompozice Metoda práce: Práce byla realizována jako kvazi-experimentální studie, ve které výsledky byly hodnoceny jak kvantitativními tak kvalitativními metodami. Výsledky práce: Výsledky můžeme hodnotit ve dvou skupinách a sice podle výsledky tělesné kompozice a ukazatele tělesné zdatnosti. Průměrné hodnoty se kromě testu ve skoku dalekém z místa místa zlepšily statisticky významně (p < 0,05) ve všech sledovaných proměnných. Obecně lze intervenční progam XY zaměřený na redukci hmotnosti hodnotit kladně. Klíčová slova: obezita, tělesná kompozice, unifittest (6-60)
Vliv bariatrického výkonu na fyzický a psychický stav pacienta
Fořtová, Tereza ; Heczková, Jana (vedoucí práce) ; Chvojková, Kateřina (oponent)
ÚVOD DO PROBLEMATIKY: Obezita spolu s možným výskytem mnoha komplikací s sebou nese i negativní vliv na fyzický a psychický stav. Velké procento pacientů s obezitou 3.stupně nemůže vykonávat fyzické aktivity či běžné denní činnosti. Tito pacienti trpí pocitem méněcennosti, sníženým sebevědomím a dalšími psychickými obtížemi. Cestu z tohoto bludného kruhu pacientům nabízí bariatrická chirurgie neboli chirurgie obezity. Gastrický bypass je jedním z bariatrických výkonů, který při provedení u pacientů, spadajících do 3.stupně obezity, pomůže velmi efektivně zredukovat hmotnost. FORMULACE CÍLŮ, METODOLOGIE: Cílem této observační studie bylo zjistit, zda provedení gastrického bypassu pozitivně či negativně ovlivnilo závažnost obezity, kvalitu života pacientů, a také jejich fyzický a psychický stav. Výzkumný vzorek tvořili pacienti, kteří se chystali podstoupit gastrický bypass. Pro získání dat souvisejících s hodnocením závažnosti obezity byla sledována hmotnost, BMI a podíl tukové tkáně v těle. Kvalita života byla vyhodnocena pomocí dotazníku SF-36 (Short form 36). Pro posouzení únavy byla využita standardizována škála MAF (Multidimensional Assessment of Fatigue Scale). Psychický stav pacientů byl hodnocen subjektivně pomocí standardizované škály HADS (Hospital anxiety and depression scale), která je...
Vliv tělesného složení na hodnotu klidového energetického výdeje u obézních pacientů
Staňová, Alžběta ; Sadílková, Aneta (vedoucí práce) ; Mikeš, Ondřej (oponent)
Úvod: V popředí léčby obezity zůstávají konzervativní metody zaměřené na změnu stravovacích návyků a zapojení pohybové aktivity. Pro nastavení adekvátního redukčního režimu je zapotřebí znát energetickou potřebu daného jedince. Stěžejní jsou informace o energetickém příjmu a výdeji. Energetický výdej je ale v praxi jen těžko stanovitelný, neboť se skládá ze 3 složek. Největší vliv na velikost energetického výdeje má bazální, respektive klidový výdej energie (RMR), který je ovlivněn především tělesným složením jedince. Pokud se k určení velikosti RMR použije rutině používaný výpočet dle predikční rovnice, namísto stanovení RMR nepřímou kalorimetrií (NK), která je považována za zlatý standard, dochází u jedinců s abnormálním tělesným složením zpravidla k nadhodnocení nebo podhodnocení energetické potřeby. Cíle: Cílem práce je analyzovat data o RMR získaná pomocí NK v souvislosti s údaji o tělesném složení. Hlavním zájmem je zjistit, jak velikost beztukové (FFM) a tukové (FM) tkáně ovlivňuje velikost RMR u osob s obezitou. Součástí práce je i porovnání naměřeného RMR s hodnotami získanými výpočtem pomocí rovnice Harrise-Benedicta (H-B), přičemž NK je považována za metodu referenční. Metodika: Do výzkumu byli zapojeni nově příchozí pacienti obezitologické ambulance III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 399 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.