Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 564 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Sledování příjmu vlákniny a bílkovin u obézních klientů nutriční poradny
Kekrtová, Magdaléna ; Pejšová, Hana (vedoucí práce) ; Weidenthalerová, Edita (oponent)
Epidemie obezity je stále velmi aktuální problém a vyžaduje komplexní terapii, která zahrnuje i nutriční poradenství. Z praktické zkušenosti bývá téma bílkovin a vlákniny s obézními klienty velmi časté a z hlediska zdrojů bílkovin často pozoruji jejich méně vhodný výběr. Vláknině nebývá připisována velká důležitost, a proto její dostatečný příjem nebývá optimální. V teoretické části bylo tedy cílem shrnout dosavadní poznání o obezitě, bílkovinách a vláknině. Výživa při obezitě je ovšem shrnutá komplexně, s přihlédnutím i k ostatním živinám, ale také k mikronutrientům nebo k pitnému režimu, který může mít s obezitou také významnou spojitost. Teoretické shrnutí obezity bylo shrnuto spíše okrajově a z hlediska postupů v léčbě je více přiblížena dieto-terapie, pohybová aktivita či psychoterapie. Není opomenutá ani důležitost nutričního terapeuta. Praktická část byla poměrně komplexní. Studie měla za cíl zhodnotit stravovací návyky (kvalitativně i kvantitativně se zaměřením zejména na bílkoviny a vlákninu), tělesné složení před a po nutriční intervenci a zhodnotit tak efekt terapie. Zároveň měla poskytnout informace o původních stravovacích zvyklostech obézních jedinců z hlediska kvantity i kvality, a to opět se zaměřením na bílkoviny a vlákninu. Navíc měla poskytnout informace o povědomí obézních...
Projekt intervenčního programu zaměřeného na prevenci obezity u dětí
Halouzková, Radana ; Blahutková, Marie (oponent) ; Peričková, Lucie (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na prevenci dětské obezity. Cílovou skupinou jsou děti staršího školního věku v rozmezí 11-15 let ve městě Vsetín. V první části bakalářské práce jsou uvedená teoretická východiska, která s danou problematikou souvisí. Druhá část se zabývá analýzou současného stavu vybraného města a třetí část se zabývá samotným návrhem intervenčního programu, který by napomohl prevenci dětské obezity.
Vestavěné moduly moderních mobilních zařízení
Pelikán, Ondřej ; Čermák, Martin (oponent) ; Křivka, Zbyněk (vedoucí práce)
Práce pojednává o vývoji mobilní aplikace pro platformu Windows Phone 7 zaměřenou na změnu životního stylu a řešení problémů s váhou, kondicí a fyzickým vzhledem. Aplikace využívá vestavěných modulů moderních mobilních telefonů, jako jsou GPS navigace, kamera s vysokým rozlišením a připojení k internetu. Vývoj je popsán od obecného úvodu do problému, přes popis hlavních rysů platformy Windows Phone 7, konkrétní architekturu aplikace a řešení implementačních problémů, až po popis použitých metod a nástrojů při návrhu a plánování, popis knihoven a rámců třetích stran.
Nutrigenomics and diseases of civilisation
Sadel, Peter ; Souralová Popelková, Miriam (oponent) ; Vránová, Dana (vedoucí práce)
The aim of the first part of this bachelor´s thesis is to explain and describe the basic terms which were used as diseases of civilisation, gen, genome, nutrigenomics, nutrigenetics. The second part of this work focuses on the characterization and description of some of the most often occurring diseases of civilisation in this world as obesity, diabetes mellitus or cardiovascular diseases and it has to point at possible causes of their formation and prevention. In the following chapters knowledge and practises of nutrigenomics were used during searching for the reasons of formation and prevention of civilisation diseases. Nutrigenomics is relatively a young discipline of science and only future research and monitoring will show its possible meaning in the future. The main goal of this work was to summarize and clearly demonstrate information about given theme from various information sources.
Prebiotické sladidlo tagatosa
Jurečková, Zuzana ; Vránová, Dana (oponent) ; Vespalcová, Milena (vedoucí práce)
Toto sladidlo D-tagatosa, má četné výhody, které by se časem i u nás mohly využívat v potravinovém průmysle. Jsou zde shrnuty vlastnosti D-tagatosy, fyzikální také chemické a možnosti výroby D-tagatosy. V základních informacích o vlastnostech se také pojednává o samotném metabolismu D-tagatosy a jejich prebiotických vlastnostech v trávicím traktu. D-tagatosa je nově navržené náhradní sladidlo, také proto nesmí chybět možnost aplikace D-tagatosy v potravinách jako jsou např. cukrovinky. Vlastnosti D-tagatosy jsou porovnány se sladivostí klasického cukru. Nedílnou součástí je také možnost stanovení D-tagatosy v potravinách různými metodami a technikami.
Effective components of dietary supplements and their relation to treatment of illness.
Brummer, Vladimír ; Zemanová, Jana (oponent) ; Vránová, Dana (vedoucí práce)
This bachelor’s thesis is aimed at effective components of dietary supplements in relation to prevention and treatment of civilization illnesses. In thesis are defined basic terms as food supplement, dietary supplement and more. In particular chapters are described characteristics of civilization illnesses and metabolic, physiologic and other changes that are coincidental sign of these diseases. Mentioned are also risk factors of illnesses and summarized dietary and other recommendations to prevent outbreak of disease, or to delay its formation. To each civilization disease are assigned dietary supplements that were studied as prospective effective compounds in prevention and cure of these illnesses. The goal was to summarize and well-arrange available informations related to given theme from various information sources.
Triumf ošklivosti
Kolářová, Monika ; Zálešák, Jan (oponent) ; Houser, Milan (vedoucí práce)
V me praci se zabívam fenomenem telesnosti, zaměřené predevsim na tema krasy a osklivosti. Prostřednictvím dionýského typu těla se snažím zachytit tíhu tělesné nedokonalosti. V kontrastu s jemností a rafinovaností lazurní malby se snažím dosáhnout rovnováhy mezi těmito všeobecnými zástupci fenoménu krásy a ošklivosti.
Kvantitativní zastoupení bakterií rodu Lactobacillus v lidském zažívacím traktu v závislosti na změně stravovacích návyků
Kolísková, Kateřina
Diplomová práce se zabývá problematikou kvantitativního zastoupení bakteriálních rodů v lidském zažívacím traktu v závislosti na změně stravovacích zvyklostí. Začátek literárního přehledu se věnuje obecné charakteristice střevního mikrobiomu a jejímu bakteriálnímu zastoupení. Nejobsáhlejší část patří jednotlivým faktorům, které ovlivňují celkový počet bakteriálních druhů osídlujících střevní mikrobiom. Poslední kapitoly teoretické části jsou věnovány kultivačním a molekulárně biologickým metodám, které jsou využívány pro vyšetření lidského zažívacího traktu. Experimentální část se zaměřuje na rozdíly počtu jednotlivých bakterií ve vzorcích lidské stolice, jejichž přítomnost byla stanovena prostřednictvím kultivačních metod. U rodu Lactobacillus byla provedena izolace bakteriálního DNA, která byla následně potvrzena polymerázovou řetězovou reakcí. U výsledných hodnot byly pozorovány nepatrné změny, přičemž na konci druhého období došlo k nárůstu počtu bakterií druhu L. acidophilus a L. rhamnosus (p < 0,05). S výjimkou rodu Bacteroides měly ostatní bakteriální rody tendenci klesat (p > 0,05). Na základě získaných dat ze záznamů stravy byly pozorovány změny v konzumaci základních makroživin (bílkoviny, tuky, sacharidy) a vlákniny. Pouze u sacharidů a jednoduchých cukrů byl zaznamenán statisticky průkazný rozdíl (p > 0,05). Konečná analýza potvrdila, že změna stravovacích návyků neměla vliv na celkový počet bakteriálních druhů osídlujících střevní mikrobiom.
Psychologické aspekty obezity
Mašková, Eva ; Kebza, Vladimír (oponent) ; Šivicová, Gabriela (oponent)
Cílem této rigorózní práce "Psychologické aspekty obezity" je popsat psychologické poznatky o příčinách a následcích obezity, jednoho z nejrozšířenějších zdravotních problémů ve světě. Tato práce vznikla rozšířením práce diplomové s názvem "Psychologická problematika obezity." Mezi stěžejní témata teoretické části patří definice obezity, epidemiologie, etiologie, ale i prevence a léčba tohoto onemocnění. Klíčovým tématem jsou však psychologické charakteristiky, které se s tématem obezity pojí. Mezi ty byly zařazeny osobnostní faktory obézních jedinců, volní vlastnosti a sebekontrola, jakož i specifická psychopatologie. Výzkumná část této práce mapuje výskyt těchto specifických fenoménů se zaměřením na emocionální přejídání, syndrom nočního jedení a příznaky poruch příjmu potravy. Výzkumný vzorek představovalo 80 respondentů s diagnózou obezity I. až III. stupně, kteří se účastnili edukačně-rekondičního pobytu pořádaného III. Interní klinikou Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Vysokoškolskou tělovýchovnou jednotou. Použitými metodami byly "Dotazník jídelního chování a emocionality" (JICHEM), "The Eating Disorder Examination Questionnaire 6.0" (EDE - Q) a "The Night Eating Questionnaire" (NEQ). Data tohoto kvantitativního výzkumu byla vyhodnocena standardními statistickými metodami. Klíčová...
Interplay between ghrelin and its novel endogenous antagonist LEAP2: possible role in the pathology of obesity
Holá, Lucie ; Maletínská, Lenka (vedoucí práce) ; Jurčovičová, Jana (oponent) ; Malínská, Hana (oponent)
Zvyšující se počet osob s nadváhou a obezitou se v naší společnosti stal závažným zdravotním problémem. Obezita je často způsobena nadměrnou hyperfagií, a proto je důležité komplexně rozumět regulaci příjmu potravy, abychom mohli toto chronické onemocnění úspěšně léčit. Ghrelin, periferní peptidový hormon zodpovědný za zvýšení příjmu potravy, přímo ovlivňuje hypotalamus prostřednictvím GHSR (zkratka anglického názvu growth hormone secretagogue receptor). Nedávno bylo zjištěno, že LEAP2 (zkratka anglického názvu liver expressed antimicrobial peptide 2) přirozeně inhibuje konstitutivní aktivitu GHSR jako inverzní agonista. Proto je LEAP2 potenciálně využitelný kandidát pro vývoj antiobezitního léčiva. Tato disertační práce zkoumá interakci mezi ghrelinem a LEAP2 v kontextu regulace příjmu potravy a obezity. Nejprve se zaměřuje na modifikovaný zkrácený N-terminální peptid LEAP2(1-14) a jeho lipidizované analogy a zkoumá jejich afinitu ke GHSR a jeho aktivaci in vitro a in vivo. Výsledky ukazují, že palmitovaný LEAP2(1-14) (palm-LEAP2(1-14)) v porovnání s ostatními analogy vykazuje nejvýraznější afinitu ke GHSR, působí jako inverzní agonista GHSR, snižuje příjem potravy, inhibuje uvolňování růstového hormonu navozeného ghrelinem a vykazuje zvýšenou stabilitu v potkaní plasmě. Tato zjištění naznačují,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 564 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.