Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 64 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Obchodní dohody EU
PETROVÁ, Michaela
Diplomová práce se zabývá obchodními dohodami, které EU uzavírá se třetími zeměmi za účelem odstranění tarifních a netarifních bariér zahraničního obchodu. Teoretická část se zabývá popisem legislativních dokumentů, které upravují uzavírání těchto smluv, kdy jsou členské státy EU zastupovány EU a vystupují navenek jako celek. Praktická část se zabývala ekonomickými dopady obchodních dohod s vybranými státy na EU v porovnání s jejím členským státem ČR. Dopady byly hodnoceny dle vybraných ukazatelů, které se soustředily převážně na obchodní bilanci a zaměstnanost. Dle studované literatury mají dohody vyšší vliv na malé ekonomiky a podniky, jelikož pro ně jsou tarifní a netarifní opatření obtížněji překonatelné, než pro velké korporace. EU prosazuje názor otevřenosti ekonomiky celosvětově a usiluje o liberalizaci na světovém trhu, avšak s posledních letech se stále více objevují názory o zachování překážek, jelikož dle některých studií, by mohla být ohrožena konkurenceschopnost evropského trhu v oblasti některých komodit.
Zahraničný obchod zemí V4 v čase krízy: obdobie rokov 2007 - 2016
Folenta, Matúš
Cílem bakalářské práce je sledování a srovnání vývoje zahraničního obchodu zemí Visegrádské skupiny v době krize (2007 - 2016). Na jedné straně mají tyto ekonomiky mnoho společného, na straně druhé jsou mezi nimi podstatné rozdíly, které mají vliv na zahraniční obchod - ne všechny země jsou stejně otevřené, a ne všechny země mají vlastní měnu. Vývoj zahraničního obchodu je sledován prostřednictvím analýzy vývoje vybraných proměnných, které mají formu časových řad. Empirické výsledky dokazují, že zatímco vliv měny na obchod se ukázal jako nepodstatný, otevřenost ekonomiky hrála důležitou roli ve vývoji zahraničního obchodu v době krize.
Obchodování se zlatem a role makroekonomických faktorů
Štípek, Jakub
Štípek, J. Obchodování se zlatem a role makroekonomických faktorů. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. V této práci je popsána strategie pro obchodování zlata za pomoci využití nekterých makroekonomických ukazatelů. V práci se zabývám vybranými makroekonomickými ukazateli a zkoumám jednotlivě jejich vliv na cenové pohyby zlata. Vyzkoumaný vztah mezi jednotlivými faktory a cenou zlata dále testuji na obchodním účtu, abych ověřil jejich správnost a velikost přínosu pro obchodníka.
Dynamika agrárně zahraničního obchodu mezi Evropskou unií a Ruskem
Maldar, Alona
Diplomová práce má za cíl identifikovat a následně zanalyzovat problematiku dynamiky agrárně zahraničního obchodu mezi Evropskou unií a Ruskem. Veškerá data jsou sledovaná za období posledních dvou dekád a ukazují vývojové tendence agrárního sektoru ve vztahu EU a Ruska v období 1995-2015. Teoretická část práce popisuje základní východiska nezbytná pro další analytickou práci s daty a je zpracována formou literárního přehledu, zahrnuje teoretické modely mezinárodního obchodování a jeho vývoj, charakterizuje také vliv globalizačních a regionalizačních procesů a jejich dopady na fungování agrárního obchodu. Vlastní práce se v první fázi věnuje důležitosti zemědělsko-potravinářského sektoru pro oba aktéry, teritoriální a zbožové struktuře vzájemného obchodu, je zde taktéž definován vývoj a pozice Evropské unie a Ruska jako obchodních partnerů. Dále jsou identifikovány stěžejní produktové skupiny, které jsou zanalyzovány z hlediska vybraných znaků. Retrospektivní zhodnocení ukazuje roli probíhajících liberalizačních procesů na trhu a důležitost Evropské unie jako obchodního partnera pro zkoumaný stát. V závěru jsou analyzovány možnosti českého zahraničního obchodu v kontextu spolupráce s Ruskem.
Příčiny zhoršení obchodních vztahů USA a ČLR za administrativy Donalda J. Trumpa
Broda, David ; Hornát, Jan (vedoucí práce) ; Sehnálková, Jana (oponent)
1 Abstrakt Tato práce se zabývá obchodní politikou administrativy Donalda J. Trumpa vůči Čínské lidové republice. Trump od nástupu do funkce usiluje o protekcionistickou revizi obchodní politiky vůči Číně, a sice z toho důvodu, že dle jeho názoru Čína ekonomicky prosperuje díky nekalým obchodním praktikám a děje se tak na úkor USA. Od počátku roku 2018 do doby psaní této práce (podzim 2019) byla ze strany USA uvalena vysoká cla na nespočet čínských produktů a ČLR Spojeným státům oplácí. Obchodní vztahy obou států se tak markantně zhoršují. Práce se snaží nalézt příčiny toho, proč je v porovnání s předchozími dvěma prezidentskými administrativami Trumpova obchodní politika vůči ČLR agresivnější. Hlavní výzkumnou otázkou práce je to, proč obchodní vztahy USA a ČLR od nástupu Trumpovy administrativy zaznamenávají zhoršující se tendence. Dle hlavní hypotézy práce ČLR díky rapidnímu ekonomickému růstu ohrožuje hegemonickou pozici USA, které se prostřednictvím protekcionistické obchodní politiky pokouší růst Číny zpomalit a hrozbu tak oslabit. Práce hypotézu potvrzuje na základě teorie relativního zisku, hegemonické stability a komparativní výhody a prokazuje ji na příkladech ekonomiky, bezpečnosti, institucionálního vlivu a legitimity. 2 Název práce: Příčiny zhoršení obchodních vztahů USA a ČLR za administrativy...
Právní aspekty vystoupení z EU
CHVÁTALOVÁ, Karolína
Diplomová práce Právní aspekty vystoupení z EU je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou analyzovány právní náležitosti vystoupení členské země z EU dle článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Je uveden také příklad vystoupení z EU ještě předtím, než článek 50 vešel v platnost. V praktické části je kladen důraz na analýzu právních aspektů vystoupení Velké Británie z Evropské unie, a to hlavně v oblasti mezinárodního obchodu Spojeného království. Zkoumány byly obchodní vztahy Velké Británie se třetími zeměmi, se kterými má EU obchodní smlouvy a dále obchodní vztahy VB se třetími zeměmi zakládající se na preferenčních smlouvách. Analyzována byla také situace obchodní bilance VB a jejího vlivu na HDP za využití predikce britské národní banky.
Československo-argentinské hospodářské vztahy v letech 1945-1989 v materiálech českých archivů
Kupka, Jiří ; Opatrný, Josef (vedoucí práce) ; Křížová, Markéta (oponent)
Tato práce se snaží představit a hlavně analyzovat ekonomické vztahy mezi Československem a Argentinou v letech 1945 - 1989, tedy v období, jež se téměř přesně překrývá s časem studené války. Zvolený problém je řešen pomocí historické analýzy primárních pramenů - archivních dokumentů Federálních ministerstev zahraničních věcí a obchodu ČSSR. Tento druh materiálů byl zvolen na základě existence zcela zanedbatelného množství literatury vztahující se k tématu. Do určité míry se tak jedná o práci průkopnickou, navíc podpořenou faktem, že dokumenty Federálního ministerstva zahraničního obchodu dosud nebyly roztříděny a dočkaly se pouze omezeného využití (zpracování) v jediné publikaci. Obchodní výměně byla v čase studené války věnována hlavní část rozvoje vztahů mezi Československem a latinskoamerickými zeměmi (snad s jistou výjimkou Kuby). Jejich studium tak může přinést poznatky o míře pragmatičnosti vzájemných vztahů a jejich fungování jako celku. Diplomová práce přináší nové poznatky o zkoumaném tématu a pokouší se tak o co možná nejkomplexnější zpracování ekonomických vztahů mezi výše zmíněnými zeměmi ve vymezeném období.
Nowcasting the Czech Trade Balance
Babecká Kucharčuková, Oxana ; Brůha, Jan
V tomto článku se zabýváme "teďpovědí" (nowcasting) a krátkodobou předpovědí hlavních veličin zahraničního obchodu. Uvažujeme čtyři empirické metody: regresi založenou na hlavních komponentách, elastickou síť, dynamický faktorový model a metodu částečných nejmenších čtverců. Diskutujeme, jak lze tyto metody adaptovat na situaci řad s různou frekvencí a nesynchronní publikací. Srovnáváme tyto metody s jednorozměrnými metodami. Ukazujeme, že pro nominální a reálné dovozy i vývozy dává nejpřesnější predikce metoda elastické sítě následovaná dynamickým faktorovým modelem a metodou hlavních komponent. Pro dovozní a vývozní ceny dávají nejlepší predikce pro "zpětpověď" (backcasting) a teďpověď jednorozměrné metody, pro krátkodobou předpověď však přesnější výsledky poskytují sofistikovanější metody. I zde dominuje nad ostatními metodami elastická síť.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ekonomický význam energetiky v České republice
Štěpánková, Nicole ; Urbánková, Erika (vedoucí práce) ; Jitka, Jitka (oponent)
Cílem této diplomové práce je zhodnocení ekonomického významu energetiky v ČR. Spolu s tímto tématem jsou zhodnoceny makroekonomické ukazatele, které jsou porovnány s některými atributy z odvětví energetiky, tak aby bylo možné zhodnotit jejich význam a provázanost. Vliv na HDP je zhodnocený z pohledu produkce elektrické energie a také pomocí samotného exportu elektrické energie. Vliv energetiky na míru nezaměstnanosti je hodnocen z pohledu zaměstnaných osob v oblasti energetiky. Celková obchodní bilance je zhodnocena z pohledu importu a exportu elektrické energie a zemního plynu. A v neposlední řadě zhodnocení inflace pomocí vývoje ceny obou komodit na velkoobchodním trhu. Pro zhodnocení těchto ukazatelů jsou využity statistické metody, konkrétně regresní a korelační analýza. V závěru práce jsou objasněny předem stanovené hypotézy a komplexní hodnocení samotného významu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 64 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.