Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 37 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Uplatnění neuromarketingu při vyhodnocování chování spotřebitelů
Doležel, Libor ; MBA, Michael Hanzelka, (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat pomocí metody měření reakčních časů postoje spotřebitelů ke značkám, a to pomocí implicitního asociačního testu, který je neuromarketingovým nástrojem. V teoretické části jsou rozvedeny jednotlivé metody a techniky používané v neuromarketingu, rovněž jeho etická problematika a pojednává se zde i o značce. Analytická část je zaměřena na analýzu získaných dat respondentů. V návrhové části se pojednává o možné změně postojů spotřebitelů ke značkám.
Chování zákazníka v konkrétní oblasti
Hrubý, Filip ; Mgr.Gabriela Löbel (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce analyzuje spotřebitelské chování na trhu s elektrickými dopravními prostředky. Zabývá se porozuměním určité skupiny zákazníků, které toto téma zajímá. V první části jsou teoreticky vymezeny základní pojmy související s problematikou zákazníka, jeho chování marketingu a neuromarketingu. V dalších částech je provedena analýza, vlastní zkušenosti s prodejem a jeho podporou. V závěru jsou uvedeny fakta a pochopení zákazníka.
Neuromarketing: emocionální apely v reklamách v odvětví cestovního ruchu
Sokolová, Simona
Krejčová, S. Neuromarketing: emocionální apely v reklamách v odvětví cestovního ruchu. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato diplomová práce se z neuromarketingového pohledu věnuje fenoménu emocionálních apelů, které jsou využívány v reklamách cestovního ruchu. Jedná se o apel dobrodružství, humor, klid, rodina, romance, strach a znechucení. Cílem práce bylo na základě marketingového šetření poskytnout doporučení pro tvorbu marketingových strategií v odvětví cestovního ruchu. Dílčím cílem bylo zjistit, jak se projevuje mozková reakce ve vybraných EEG metrikách na tyto apely. V teoretické části byly uvedeny problematiky týkající se marketingu, neuromarketingu, emocionálních apelů a cestovního ruchu. V rámci empirické části byl proveden výzkum, který se sestával z využití kombinace eye-trackingového a EEG zařízení. Výzkum byl doplněn dotazníkovým šetřením. Naměřená data z výzkumu byla vyhodnocována pomocí statistik a doplněna o výsledky z dotazníků. Bylo zjištěno, že nebyl preferován apel humoru oproti ostatním sledovaným apelům. Preferovaným emocionálním apelem byl zejména apel klidu a následně pak apel romance a dobrodružství. Participanty nejvíce odrazoval apel znechucení.
Vplyv vybraných aspektov online prostredia na hlasovanie o projektoch v rámci participatívnych rozpočtov
Benková, Nina
Benková, N. Vliv vybraných aspektů online prostředí na hlasování o projektech v rámci participativních rozpočtů. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Práce se zaměřuje na odhalení zkreslujících faktorů, které se mohou vyskytovat v rámci online platforem vytvořených samosprávou pro účely hlasování občanů o projektech participativního rozpočtování. Cílem práce je pomocí odhalených faktorů navrhnout optimalizaci online platforem tak, aby projekty vybrané k financování z veřejných zdrojů odrážely autentické preference občanů. Data získaná eye-trackingovou metodou o délce pohledu respondentů na jednotlivé součásti projektu, odpovědi o výběru projektů a informace získané prostřednictvím rozhovorů s respondenty jsou porovnané s teoretickými východisky zpracovanými v literární rešerši. Na základě zpracování těchto informací se zjistilo, že zkoumané zkreslující faktory mohou mít dopad na rozhodnutí budoucích hlasujících.
Tvorba metodiky pre výber zamestnancov s využitím merenia elektrodermálnej aktivity so zameraním na kariérnu orientáciu a motiváciu
Slivoňová, Lucia
Slivoňová, L. Tvorba metodiky výběru zaměstnanců pomocí měření elektrodermální aktivity se zaměřením na profesní orientaci a motivaci. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato diplomová práce se zabývá tvorbou nové metodiky výběru zaměst-nanců do zaměstnání a zkoumá skutečnou motivaci a orientaci zaměstnanců, dů-raz je kladen i na osobnostní rysy. Výzkum je prováděn pomocí neuromarketingo-vého nástroje, elektrodermální aktivity, který měří aktivitu kůže a je doplněn tra-dičními metodami. Rešerše literatury popisuje problematiku spotřebitelské neu-rovědy, neuromarketingu, teorie osobnosti a pracovní motivace a orientace. Ana-lytická část je zaměřena na analýzu osobnosti a motivace, analýzu dotazníkového šetření a měření elektrodermální aktivity, a nakonec celkové propojení výsledků analýzy do jednoho celku.
Facial Coding jako nástroj neuromarketingového měření emoční odezvy
Picková, Barbora ; Koudelková, Petra (vedoucí práce) ; Strielkowski, Wadim (oponent)
Bakalářská práce se věnuje neuromarketingovému výzkumu spotřebitelského chování, přičemž se zaměřuje na jeden konkrétní nástroj, patřící do této skupiny, takzvaný Facial Coding. Úvodní část textu prezentuje teoretické základy, na nichž tato výzkumná technika staví, především psychologii emocí a její východiska, a popisuje šestici základních emocí, jež jsou tímto způsobem měřeny. Dále je v práci představen zakladatel výzkumné metody Facial Coding, Paul Ekman, a jeho studie lidské tváře. Ve třetí části text popisuje moderní podobu Facial Codingu, výhody a nevýhody tohoto nástroje a jeho aplikaci v marketingovém výzkumu, která je ilustrována praktickými příklady.
Neuroekonomie a marketing
Nesvadbová, Radka
Neuroekonomie je jedna z nejnovějších neurověd. Pomocí různých zobrazovacích metod se na neurální úrovni snaží přijít na to, jak pracuje lidský mozek při rozhodování v ekonomickém prostředí. Jednou z jejích odnoží je neuromarketing, který tyto nabyté poznatky aplikuje do marketingové praxe. Cílem této práce je pomocí rešerše literatury navrhnout, ze kterých poznatků může marketing čerpat, a zároveň poskytnou komplexní přehled o této problematice v českém jazyce.
Chování zákazníka v konkrétní oblasti
Hrubý, Filip ; Mgr.Gabriela Löbel (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce analyzuje spotřebitelské chování na trhu s elektrickými dopravními prostředky. Zabývá se porozuměním určité skupiny zákazníků, které toto téma zajímá. V první části jsou teoreticky vymezeny základní pojmy související s problematikou zákazníka, jeho chování marketingu a neuromarketingu. V dalších částech je provedena analýza, vlastní zkušenosti s prodejem a jeho podporou. V závěru jsou uvedeny fakta a pochopení zákazníka.
Olfaktorický marketing - využití přirozených a uměle šířených aromat v maloobchodních prodejnách přírodní kosmetiky
Plachá, Linda ; Jesenský, Daniel (vedoucí práce) ; Koudelková, Petra (oponent)
Bakalářská práce s názvem "Olfaktorický marketing - využití přirozených a uměle šířených aroma v maloobchodních prodejnách přírodní kosmetiky" se zabývá využitím olfaktorického marketingu v in-store oblasti, a jeho vlivem na zákazníka. Práce bude rozdělena do dvou základních částí - teoretické a praktické. První kapitola v teoretické části, která se zabývá stručnou charakteristikou a analýzou aktuální situace in-store marketingu, je úvodem do tématiky celé práce. Druhá kapitola se věnuje fyziologii čichu a s ním úzce spojenou emoční pamětí, díky které může in-store marketing využívat olfactus jako nástroj efektivní podpory prodeje. Historie, principy a všeobecně o olfaktorickém marketingu pojednává poslední kapitola teoretické části této bakalářské práce. V této kapitole se podrobněji autorka textu věnuje rozdílům mezi uměle šířenými a přirozeně linoucími se vůněmi v místě prodeje. Olfaktorický marketing patří do oblasti jménem neuromarketing, který využívá lidské smysly - chuť, čich, zrak a sluch. Praktická část bakalářské práce je rozčleněna do čtyř základních kapitol. Každá část se zabývá jednou ze zkoumaných značek a jejich kamennými prodejnami. Kapitoly obsahují stručný popis vybraných značek - historie, zásady a myšlenky firmy, produktové řady. Následují výstupy ze získaných rozhovorů, které...
Význam a využití neuromarketingu ve vybrané firmě
ZIEGLEROVÁ, Vendula
Bakalářská práce objasňuje význam a využití neuromarketingu pro marketingové účely. V práci jsou podrobně vysvětleny základní pojmy týkající se neuromarketingu, jeho podstaty a nejvíce využívané metody.Jsou definovány základní pojmy, které jsou nezbytné k pochopení daného tématu. Práce obsahuje popis a získané poznatky z neuromarketingového výzkumu v praxi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 37 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.