Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 65 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika filmové a audiovizuální výchovy: Cesta do světa pohyblivých obrazů
Hlavicová, Lucie ; Vondrášková, Markéta ; Forejt, Jiří ; Bednařík, Pavel
Text této publikace přináší vhled do problematiky filmové a audiovizuální výchovy v České republice. Rady a tipy jak lze k výuce na různých stupních neformálního vzdělávání přistupovat, a především přehled dvaceti čtyř inspirativních metod a cvičení, jichž lze ve výuce využívat. Může také sloužit jako inspirace pro formální vzdělávání. Text vychází ze zkušeností dvanácti odborníků s dlouholetou praxí v oboru, kteří předkládají čtenářům z řad pedagogů a lektorů svá know-how ve snaze ulehčit jim v pedagogické praxi. Práce je zaměřena na tvůrčí oblast filmové a audiovizuální tvorby i na práci s filmovou projekcí a následnou analýzou audiovizuálních děl, se kterými mohou pedagogové ve výuce kreativně pracovat. Návody, jak filmovou a audiovizuální výchovu efektivně začleňovat do vyučování, i odkazy na vhodnou literaturu a další lektorskou a metodickou pomoc začínajícím pedagogům.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Inkluzivní vzdělávání se zaměřením na žáka s odlišným mateřským jazykem
Štefková, Martina ; Kovaříková, Miroslava (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
Diplomová práce "Inkluzivní vzdělávání se zaměřením na žáka s odlišným mateřským jazykem" je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je vypracována na základě odborné literární rešerše zvolené problematiky, ve které se autorka zaměřuje na žáka se speciálními vzdělávacími potřebami z jiného sociokulturního prostředí, na žáka s odlišným mateřským jazykem, který je edukován na běžné základní škole. V úvodní teoretické části se autorka věnuje migraci, multikulturalismu a stručně zde představuje zemi, národnostní menšinu, odkud žák s odlišným jazykem pochází. K této tematice autorka zařazuje i vysvětlení k pojmům interkulturní identita, komunikace-jazyk a integrace cizinců. V druhé kapitole teoretické části "Inkluzivního vzdělávání" žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, se autorka zaměřuje na žáky s odlišným mateřským jazykem. Uvádí příslušné legislativní dokumenty a představuje zde pojmy, jako jsou bilingvismus, poradenská zařízení, podpůrná opatření a definuje personální pozici asistentů pedagoga. Autorka se dále věnuje v této části školským zařízením, klimatu školy, výuce multikulturní výchovy na školách, popisuje intervence při úskalích v inkluzivním vzdělávání žáka s odlišným mateřským jazykem v běžné základní škole. Druhou část teoretické práce uzavírá výběrem organizací, které se podílejí...
Podpora rozvoje polytechnického vzdělávání v Jihomoravském kraji: případová studie SVČ Lužánky
Šimková, Kristýna
ŠIMKOVÁ, K. Podpora rozvoje polytechnického vzdělávání v Jihomoravském kraji: případová studie SVČ Lužánky. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Diplomová práce se zabývá polytechnickým vzděláváním ve střediscích volného času v Jihomoravském kraji. Stále se snižuje zájem o řemeslná povolání a jedním potenciálním přístupem k řešení je posílení atraktivity volnočasových aktivit zaměřených na polytechniku. Hlavním cílem práce je představení možností rozvoje polytechnického vzdělání prostřednictvím činnosti vybraného zařízení pro volný čas SVČ Lužánky, jehož zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Teoretická část obsahuje hlavní vymezení pojmu polytechnické vzdělávání a jeho ukotvení ve strategických dokumentech na národní a krajské úrovni. V praktické části práce jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření a provedených rozhovorů se zástupci vybraných zařízení. Následně jsou formulována doporučení a návrhy pro další střediska volného času, jak polytechnické vzdělávání efektivně podporovat.
Podpora mobility osob a transferu znalostí v EU: Erasmus+ na příkladu projektu venkovského turismu v rámci mobility mládeže
Přibylová, Marie
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou možností transferu znalostí v krátkodobých projektech pod záštitou programu Erasmus+ platného pro období 2014--2020. V teoretické části jsou stručně vymezeny relevantní pojmy spojené s mobilitou, regionální politikou a transferem znalostí. Dále je nastíněn vývoj vzdělanostní politiky Evropské unie, dopady programů podporujících mobilitu a popis stěžejního programu Erasmus+. Hlavní důraz je kladen na zmapování procesních a administrativních záležitostí předcházejících před podáním žádosti o grant krátkodobých projektů výměny mládeže. Výsledkem práce je návrh modelového projektu výměny mládeže a jeho možnost implementace do praxe.
Sociální vztahy a z nich vznikající role ve školní družině z pohledu vychovatelů
ŠTYXOVÁ, Monika
Práce se zabývá sociálními vztahy ve školní družině a rolemi, které díky těmto vztahům vznikají, a to z pohledu vychovatelů. Tedy zda si vychovatelé uvědomují, že je školní družina prostorem pro interakce mezi dětmi. Teoretická část se zaměřuje na kapitoly ze sociální psychologie související s tématem této práce. Dále popisuje oblast pedagogiky volného času, charakterizuje jednotlivá školská zařízení pro neformální vzdělávání a osobu vychovatele ve školní družině. Praktická část se věnuje rozhovorům, jež byly provedeny s pěti vychovatelkami ve třech různých základních školách, a stručně komentuje i rozhovor se dvěma dětmi docházejícími do jedné z družin. V průběhu realizace rozhovorů vyvstala otázka ohledně formálnosti rozhovorů, proto se praktická část lehce dotýká i porovnání, jaký vliv má na rozhovor například prostředí, ve kterém rozhovor probíhá nebo délka praxe respondenta. Všechny vychovatelky si uvědomují, že je školní družina prostředím pro dětské interakce, prostředím, kde děti navazují vztahy a zkouší různé role. Ne všechny už ale umí s tímto faktem pracovat.
Společné vzdělávání v podmínkách příměstského tábora
KROHOVÁ, Klára
Práce představuje případovou studii příměstských táborů pořádaných v dětském klubu Rybka. Jejím předmětem zkoumání je, co organizátoři a účastníci příměstských táborů, včetně rodičů zúčastněných dětí, vypovídají o realizaci příměstských táborů s ohledem na skutečnost, že se táborů zúčastnily také děti se speciálními vzdělávacími potřebami. První část práce se věnuje teoretickému základu tématu a klíčovým pojmům, jako příměstský tábor, vývojová specifika dětí mladšího školního věku a děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Druhá část představuje výsledky kvalitativního výzkumného šetření. Získané poznatky z rozhovorů jsou doplněné komentáři a poznatky ze zúčastněného pozorování. V závěru práce jsou získané výsledky srovnávány se závěry výzkumů s podobnou tematikou.
Dětská univerzita z pohledu mezipředmětových vztahů
HYÁNKOVÁ, Jitka
ová práce Dětská univerzita z pohledu mezipředmětových vztahů popisuje akti-vity, které je možno využít mezipředmětově v rámci poznávání světa. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce analyzuje poznatky v rámci neformálního vzdělávání, pohled na vzdělávání z oblasti didaktiky, charakterizuje vzdělávací oblasti matematika a její apli-kace, jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět a umění a kultura z Rámcového vzdělávacího programu. Dále se zabývá motivací, organizačními formami výuky, mezi-předmětovými vztahy v rámci dětské univerzity, neformálním vzděláváním a integrova-nou výukou. Praktická část se zaměřuje na výukovou lekci ?Obeplujeme svět s chobotnicí? v rámci dětské univerzity. Je rozdělena do tří částí. V první jsou rozebrány jednotlivé aktivity na stanovištích, ve druhé jsou rozebrány aktivity, které jsou zaměřené na frontální vyučo-vání. V poslední části je rozebrán průběh dětské univerzity.
Participace v domově mládeže
URBANOVÁ, Zuzana
Diplomová práce představuje participaci jako nezbytnou součást edukačního procesu v domově mládeže. Úvodní část práce představuje teoretické zázemí participace a domova mládeže. Prezentuje participaci jako nástroj, který podněcuje aktivní účast mládeže na rozhodovacích procesech. Další část představuje vytvořená kritéria pro zjišťování participace ve zkoumaných pěti domovech mládeže jižních Čech. Závěrečná část práce popisuje zjištěná data pomocí dotazníkového šetření a prezentuje je v souvislostech teoretických poznatků a praktických příkladů.
Kulturní aspekty vzdělávání dospělých
Brücknerová, Lenka ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Krámský, David (oponent)
Tato práce se zabývá přínosem kulturního vzdělávání v kontextu celoživotního vzdělávání s důrazem na kulturní vzdělávání v prostředí muzeí a galerií, které tradičně přispívají k rozvoji kulturních kompetencí člověka. Práce dále popisuje základní oblasti muzejní činnosti, vývoj muzejní edukace a typické formy učení v muzeu. Přínos činnosti muzea spatřujeme nejen ve shromažďování dokladů naší kulturní či přírodní historie a následné péče o ně, ale také v možnosti se skrze tyto předměty vzdělávat. Základem pro takové poznání je možnost setkávání se s autentickými artefakty. Současně se práce zaměřuje na získání povědomí o edukačních aktivitách, které jsou nabízeny v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze s akcentem na edukační programy věnované skupině dospělých návštěvníků muzea. Výzkumné šetření popsané v závěru práce probíhalo formou rozhovorů s několika odbornými pracovníky Uměleckoprůmyslového musea v Praze a ukázalo, že tato významná kulturní instituce ve svých edukačních programech cílí mimo jiné právě na dospělého návštěvníka. Edukační programy zprostředkovávají hlubší porozumění prezentovaného tématu, prohlubují zájem a umocňují zážitek, čímž také přispívají k udržování kulturních kompetencí a kultivaci osobnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 65 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: