Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Horizonty etiky na gymnáziu
FEJTOVÁ, Blanka
Práce se zabývá stavem mezilidských vztahů, vztahy studentů k humanitním a přírodovědným vyučovacím předmětům a etickými hodnotami na gymnáziu. Teoretická část se zabývá zásadami výchovy a vzdělávání na gymnáziu a vymezení pojmů etických hodnot. Praktická část obsahuje vyhodnocení interpretací rozhovorů studentů s ohledem na kvalitu mezilidských vztahů a výuky, na vztahy a postoje studentů k vyučovacím předmětům a na etické hodnoty v konkrétním gymnáziu. Kvalita mezilidských vztahů se jeví na velmi dobré úrovni ve spojitosti s velikostí gymnázia okolo 400 studentů. Úroveň výuky splňuje očekávání studentů i nároky pro přijetí na vysoké školy a legitimizuje tak existenci všeobecného gymnázia. Studenti s lehkou nelibostí akceptují nerovnováhu vyváženosti ve prospěch předmětů přírodních věd s upozaděním humanitních předmětů, a vykazují praktikování základních etických hodnot.
Princ a záhradník
Poljaková, Terézia ; Ryška, Pavel (oponent) ; Lungová, Barbora (vedoucí práce)
Bakalárska práca ktorou je autorský komiks s názvom Princ a Záhradník, je inšpirovaná symbolizmom tranzície a hlavne výskumom queer ekológie, ktorej môžeme rozumieť ako prepojenie queer teórie s kritickým enviromentalizmom. Queer ekológia sa vyvinula z širšieho kontextu intersekcionálneho feminizmu a kritiky prírodných vied. Berie za úlohu potierať akékoľvek hrubé rozdelenia, ako napríklad pomyselné a zaužívané hranice medzi našim telom a tým čo nás obklopuje vonku, ľuďmi a neľudskými zvieratami, mužským a ženským či živým a neživým. Mojou snahou je v tomto texte hľadať a vysvetľovať prepojenia queer teórií s prírodnými vedami ako aj s mojou vlastnou tvorbou.
Badatelsky orientovaná výuka v přírodních vědách
Nedomová, Martina ; Čížková, Věra (vedoucí práce) ; Kettnerová, Bohumila (oponent)
V bakalářské práci jsou charakterizovány mezinárodní výzkumné projekty v oblasti přírodovědného vzdělávání PISA (Programme for international student assessment), TIMSS (Third international mathematics and science study) a projekt ROSE (Relevance of science education). V druhé části se práce zaměřuje na aktivity Evropské unie, které se zabývají problematikou spojenou s nezájmem žáků o přírodní vědy. Z průzkumů EU vyplynula jistá doporučení, z nichž k nejvýznamnějším patří zařazování badatelského přístupu do vzdělávání. Charakteristikou tohoto způsobu výuky se zabývá další část práce. Popsány jsou také projekty probíhající v Evropě, které aplikují tento přístup do vzdělávání. V závěru práce je uveden český projekt "3V", jenž tento nový přístup aplikuje v biologii.
Didaktický obraz prvoučný a přírodovědný v historické perspektivě
Plešingrová, Petra ; Přívratský, Vladimír (vedoucí práce) ; Skýbová, Jana (oponent)
Tato diplomová práce vznikla ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze. Zabývá se širokou problematikou didaktických obrazů, zejména možností jejich využití ve výuce přírodovědného učiva u žáků na prvním stupni základní školy, především pak ve druhém ročníku základní školy. Diplomová práce si klade za cíl zjistit význam didaktického obrazu v historické perspektivě a odpovědět na otázku, zda má i dnes didaktický obraz stále ještě své místo ve výuce přírodovědného učiva v samotném vyučovacím procesu. V první, teoretické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se didaktického obrazu, didaktických prostředků a tolik důležitého psychologického pohledu na vnímání obrazového materiálu. Obsažná je část zabývající se podrobným historickým vývojem školního didaktického obrazu s důrazem na jeho vývoj v přírodovědné oblasti. Dále je podrobně nastíněn pohled do problematiky vyučování podle vzácných didaktických obrazů v minulosti a objasněna náplň přírodovědného učiva v současnosti. Empirická část je zaměřena prostřednictvím pilotního šetření na zkoumání konkrétních modulových hodin předmětu prvouka s využitím vybraných přírodovědných či prvoučných obrazů. Klíčová slova obraz, didaktický obraz, názornost, didaktické prostředky, přírodovědné učivo, prvouka, vizuální...
Didaktický obraz prvoučný a přírodovědný v historické perspektivě
Plešingrová, Petra ; Přívratský, Vladimír (vedoucí práce) ; Skýbová, Jana (oponent)
Tato diplomová práce vznikla ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze. Zabývá se širokou problematikou didaktických obrazů, zejména možností jejich využití ve výuce přírodovědného učiva u žáků na prvním stupni základní školy, především pak ve druhém ročníku základní školy. Diplomová práce si klade za cíl zjistit význam didaktického obrazu v historické perspektivě a odpovědět na otázku, zda má i dnes didaktický obraz stále ještě své místo ve výuce přírodovědného učiva v samotném vyučovacím procesu. V první, teoretické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se didaktického obrazu, didaktických prostředků a tolik důležitého psychologického pohledu na vnímání obrazového materiálu. Obsažná je část zabývající se podrobným historickým vývojem školního didaktického obrazu s důrazem na jeho vývoj v přírodovědné oblasti. Dále je podrobně nastíněn pohled do problematiky vyučování podle vzácných didaktických obrazů v minulosti a objasněna náplň přírodovědného učiva v současnosti. Empirická část je zaměřena prostřednictvím pilotního šetření na zkoumání konkrétních modulových hodin předmětu prvouka s využitím vybraných přírodovědných či prvoučných obrazů. Klíčová slova obraz, didaktický obraz, názornost, didaktické prostředky, přírodovědné učivo, prvouka, vizuální...
Fenomén života v rámci estetické zkušenosti přírody
Matějková, Magdalena ; Dadejík, Ondřej (vedoucí práce) ; Kaplický, Martin (oponent)
Pravdivost v estetickém oceňování přírody u A. Carlsona a R. W. Hepburna Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou estetického oceňování přírody. Záměrem práce je prozkoumat možnosti uplatnění pojmu pravdivosti jako charakteristiky estetického oceňování přírody. První část práce zkoumá a srovnává úvahy dvou současných kognitivně orientovaných autorů, Allena Carlsona a Ronalda W. Hepburna, kteří různými způsoby spojují estetické oceňování přírody s jejím poznáváním. Postupně je rozebírán způsob, jakým každý z autorů k této problematice přistupuje. Rozbor sleduje tři dílčí motivy, které jsou oběma autorům společné, ale každý z nich je zpracovává jinak. Nejprve zkoumá pojmy, s nimiž autoři pracují, následně se soustředí na význam, který autoři pravdivosti v estetickém oceňování přírody přisuzují, a nakonec popisuje způsob, jakým každý z autorů pojímá myšlenkovou složku estetické zkušenosti. Následně srovnává postoje autorů v těchto bodech a hodnotí je. Poslední část práce je věnována rozvinutí takto představených myšlenek. Posouvá chápání myšlenkové složky estetické zkušenosti přírody směrem k otevřenějšímu, relativističtějšímu pojetí, a ukazuje, v jakém směru je toto pojetí výstižné. Navržený přístup je v základních rysech srovnáván s přístupem M. Budda a konfrontován s pojmem indexikálního klamu...
Badatelsky orientovaná výuka v přírodních vědách
Nedomová, Martina ; Kettnerová, Bohumila (oponent) ; Čížková, Věra (vedoucí práce)
V bakalářské práci jsou charakterizovány mezinárodní výzkumné projekty v oblasti přírodovědného vzdělávání PISA (Programme for international student assessment), TIMSS (Third international mathematics and science study) a projekt ROSE (Relevance of science education). V druhé části se práce zaměřuje na aktivity Evropské unie, které se zabývají problematikou spojenou s nezájmem žáků o přírodní vědy. Z průzkumů EU vyplynula jistá doporučení, z nichž k nejvýznamnějším patří zařazování badatelského přístupu do vzdělávání. Charakteristikou tohoto způsobu výuky se zabývá další část práce. Popsány jsou také projekty probíhající v Evropě, které aplikují tento přístup do vzdělávání. V závěru práce je uveden český projekt "3V", jenž tento nový přístup aplikuje v biologii.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.