Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dokumentace hřbitovů a sepulkrálních objektů s památkovou a kulturní hodnotou: certifikovaná metodika
Hečková, Petra
Tato metodika představuje základní terminologická východiska a soubor možných postupů pro průzkum a dokumentaci sepulkrálních památek a historických hřbitovů. Cílem těchto postupů je vytvoření návodu, který zohledňuje podstatné a specifické znaky moderních sepulkrálních památek - tedy především objektů z 19. a první poloviny 20. století - jako je diverzita a vzájemná koexistence různých materiálů, význam epigrafické složky náhrobků nebo výtvarné řešení hrobového místa. Na straně druhé se snaží navrhnout postupy pro dokumentaci historických hřbitovů jako systému se složitým vývojem, jehož nedílnou součástí je i složka vegetace (hřbitovní zeleně) a další prvky hřbitovní architektury (hřbitovní zdi, umrlčí komory, mobiliář), nikoli jen jako prostého souboru jednotlivých sepulkrálních objektů. Zároveň nastiňuje určité možnosti, jak lze postupovat při stanovení památkové hodnoty historických hřbitovů. Metodika je určena pro různé skupiny uživatelů, od odborníků a specialistů v památkové péči, až po občanské inciativy věnující se revitalizaci zaniklých hřbitovů. Důležitou skupinou jsou také správci hřbitovů a samosprávy menších obcí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Český jazyk na náhrobních kamenech v Iowě v USA
Měkotová, Barbora ; Dittmann, Robert (vedoucí práce) ; Eckertová, Eva (oponent)
Cílem této diplomové práce je popsat český jazyk na náhrobních kamenech na vybraných hřbitovech ve státě Iowa v USA, a to na základě fotodokumentace provedené za spolupráce s Američany a fotodokumentace iowských hřbitovů přístupné na internetových stránkách. První část práce se věnuje vystěhovalectví do USA, vývoji osídlení českých přistěhovalců a české komunitě v Iowě. Dále je v textu uvedena problematika náhrobních nápisů jako svědectví o asimilaci přistěhovalců. Na základě dostupných dat jsou v příloze uvedeny fotografie zkoumaných náhrobků a současně přepsány nápisy na nich uvedené. Následuje lingvistická analýza textů, kde se zohledňuje vliv angličtiny. Práce vychází ze studií E. Eckertové, která se věnovala výzkumu českého jazyka na náhrobcích v Texasu.
Nápisy na hrobech v oblasti Poličska
Michlová, Kristýna ; Janovec, Ladislav (vedoucí práce) ; Palkosková, Olga (oponent)
Diplomová práce se věnuje komplexnímu rozboru náhrobních nápisů, které se nachází na hřbitovech v mikroregionu Poličsko. Vymezuje a charakterizuje zkoumaný region a uvádí jeho historii. Zabývá se vzhledem hřbitovů, hrobů a náhrobních kamenů. Nápisy rozřazuje podle umístění na náhrobním kameni a podle tématu. Analyzuje jejich obsah. Uvádí citace z Bible, úryvky písní a básní, výroky známých osobností, které se na náhrobcích vyskytují, a identifikuje jejich zdroje. Stejně analyzuje i německé nápisy na hrobech ve zkoumané oblasti. Dále je porovnává se stejně starými českými nápisy. Cizojazyčné nápisy uvádí v originálním zápisu a překládá je do češtiny. Zaznamenává náhrobní nápisy v jejich přesné podobě. KLÍČOVÁ SLOVA náhrobky, nápisy, Poličsko, hřbitov, hroby
Ikonografie židovských náhrobků
Nedvídková, Klára ; Nosek, Bedřich (vedoucí práce) ; Holubová, Markéta (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá symboly na židovských náhrobcích na území Čech, Moravy a Slezska. Je rozdělena na dvě části a obsahuje úvod i závěr. Úvod se zabývá důvodem, proč si téma autorka vybrala, stručným nastíněním postupů, které se rozhodla využít, a vytyčením cíle. V první části popisuje témata, která jsou úzce spojena se symboly na náhrobcích i s náhrobky samými. V kapitolách této části popisuje spolek Chevra Kadiša, pohřeb, náhrobek a náhrobní nápis. Druhá část, která je rozdělená do sedmi kapitol, obsahuje souhrn všech symbolů spolu s jejich významy, původem, vztahem k biblickému textu, datací atd. Hlavními okruhy jsou motivy spojené se jménem zemřelého, symboly funkcí,činností a povolání, způsoby vyjádření Tóry, motivy koruny, symboly spojené s původem, náboženskými povinnostmi a dobročinností, symboly zármutku a skonu a motivy spojené s olam ha-ba. Závěr shrnuje význam tématu a cíl práce spolu s autorčiným hodnocením práce s literaturou a vlastní představy, se kterou se pro téma ikonografie židovských náhrobků rozhodovala.
Český jazyk na náhrobních kamenech v Iowě v USA
Měkotová, Barbora ; Dittmann, Robert (vedoucí práce) ; Eckertová, Eva (oponent)
Cílem této diplomové práce je popsat český jazyk na náhrobních kamenech na vybraných hřbitovech ve státě Iowa v USA, a to na základě fotodokumentace provedené za spolupráce s Američany a fotodokumentace iowských hřbitovů přístupné na internetových stránkách. První část práce se věnuje vystěhovalectví do USA, vývoji osídlení českých přistěhovalců a české komunitě v Iowě. Dále je v textu uvedena problematika náhrobních nápisů jako svědectví o asimilaci přistěhovalců. Na základě dostupných dat jsou v příloze uvedeny fotografie zkoumaných náhrobků a současně přepsány nápisy na nich uvedené. Následuje lingvistická analýza textů, kde se zohledňuje vliv angličtiny. Práce vychází ze studií E. Eckertové, která se věnovala výzkumu českého jazyka na náhrobcích v Texasu.
Funerální litina Podbrdska ve světle kontaktů s centry výroby litiny v Prusku a na Moravě v 19. století.
Bělová, Jana ; Royt, Jan (vedoucí práce) ; Otavský, Karel (oponent) ; Prahl, Roman (oponent)
Funerální litina poskytuje jedinečný vhled do prolínání světa umění se světem řemesla v 19. století. Podbrdsko představovalo v tomto období důležité ohnisko, z něhož se šířila jak umělecká invence, tak kvalitní řemeslo. Projekt "Funerální litina Podbrdska ve světle kontaktů s centry výroby litiny v Prusku a na Moravě v 19. století", financovaný z Grantovou agenturou univerzity Karlovy ukazuje podbrdskou funerální litinu ve kontextu s nejdůležitějšími centry výroby litiny v Prusku na Moravě a v Rakousku. Bylo popsáno a vyhodnoceno 39 vzorníků a zpracována fotodokumentace 2020 litinových náhrobků. Z toho 547 v Berlíně, 142 v Gliwici, na Hořovicku, Berounsku,Rožmitálsku, Plzeňsku a Plasku 559, na Blanensku a v okolí Frýdlantu nad Ostravicí 376, v Mariazell a okolí 396. Litinové funerálie stojí na pomezí umělecké a běžné komerční litiny. Středoevropskou funerální litinu 19. století lze rozdělit do třech základních okruhů. První okruh má své prameny v pruských královských slévárnách v Berlíně a Gliwici, k jejich odkazu se hlásí také plaská a fürstenberská berounská a také starší blanenská litina. Pro tento okruh je typické novoklasicistní a střízlivé novogotické tvarosloví. V Berlíně tato tradice tvarosloví pokračovala až do počátku 20. století. Druhý okruh má svůj původ na Podbrdsku. Vzorník, který...