Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 288 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Urbanistické řešení nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči
Klimek, Jiří ; Ležatka,, Lukáš (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Kritické zhodnocení stavu nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči s návrhy nejpřínosnějších nápravných opatření. Především zprůchodnění obou břehů v přímé návaznosti na tok v co největší možné délce. Dále návrh nové nábřežní čtvrti a komorního veřejného prostoru kolem nově odkrytého Stařečského potoka. Hlavním záměrem bylo vytvořit příjemné městské prostředí s eliminováním negativních jevů, především kolize chodců s individuální automobilovou dopravou a zahlcení městského centra automobily.
Urbanistické řešení nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči
Vacek, Jiří ; Ležatka,, Lukáš (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se zabývá urbanistickými úpravami nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči. Hledá příčinu problému disfunkce v rámci lokálních i širších vztahů k okolí. Nabízí možné řešení vedoucí k rehabilitaci funkce nábřeží, jeho zprůchodnění, scelení a aktivního znovuzapojení do života města.
Dům krátké cesty v Brně
Holešovská, Anna ; Šimeček, Pavel (oponent) ; Menšíková, Naděžda (vedoucí práce)
Města se neustále rozpínají a zdroje je ztenšují, tím vyvstává otázka jak v budoucnosti co nejekonomičtěji a efektně stavět a to i se zachováním standardů života a bydlení ve městě. Jednou z možností by mohly být intenzivní městské struktury. Tyto struktury slučují více rozličných funkcí na jednom místě – bydlení, služby, obchody, rekreace Diplomová práce se zabývá návrhem nových městských struktur ve stávající městské zástavbě. V současnosti se myšlenka intenzivních struktur stává aktuální s ohledem na rozpínání se zástavby dále do kraji, ale i na otázku trvalé udržitelnosti. Nová městská struktura Zvonařka. Jedná se o polyfunkční objekt, který nabídne jak místním tak i lidem v okolí služby a místo pro rekreaci. Návrh se také snaží revitalizovat a aktivovat oblast.
Brněnské nábřeží - rehabilitace brněnských řek a jejich blízkého okolí
Vrba, Petr ; Řehák, Filip (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce „Brněnské nábřeží - rehabilitace brněnských řek a jejich blízkého okolí“ je vytvořit urbanistický návrh v Brně Zábrdovicích na východním nábřeží řeky Svitavy. Úmyslem je využít potenciál daného území a nabídnout možnost lukrativního bydlení u řeky s obchodním parterem, službami, volnočasovým parkem včetně multifunkčního hřiště a především přístupu k řece Svitavě. Řešené území, o rozloze 6,32 ha, je definované převážně ulicí Zábrdovickou a řekou Svitavou poblíž bývalého kláštera premonstrátů, který nyní slouží jako Vojenská nemocnice. V současnosti je území zastavěno převážně nízkopodlažními průmyslovými objekty se skladovací a expediční funkcí. Navržená zástavba plynule navazuje svou strukturou na již existující objekty na východním i západním břehu řeky Svitavy v podobě čtyř až šesti podlažních bloků, které jsou pro tuto oblast charakteristické. Park se napojuje na revitalizované východní nábřeží řeky Svitavy v místě nové pěší lávky spojující oba dva břehy a pobytových schodů. Ty slouží nejen jako místo pro setkávání a odpočinek, ale i jako protipovodňové opatření v případě nutnosti rozlivu vody. Podél řeky Svitavy je navržen chodník s uličním stromořadím a možností přístupu až k hladině řeky Svitavy.
Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí
Bartoňová, Lucie ; Sochor, Jan (oponent) ; Ponešová, Barbora (vedoucí práce)
Návrh studentského bydlení a menzy je založen na konceptu knih, skládá na parcelu několik bloků (1 menza a galerie, 4 bydlení), mezi nimi jsou pavlače, ze kterých jsou budovy přístupné. Odlišnost názorů na studentské bydlení si vyžádala i různorodost dispozic pokojů. Ubytování je řešeno jako buňkový systém o jednom, dvou nebo třech pokojích, které jsou jedno, dvou nebo třílůžkové.
VYŠKOV, HISTORICKÉ CENTRUM – VIZE BUDOUCNOSTI - VEŘEJNÝ MĚSTSKÝ PROSTOR S NÁBŘEŽÍM
Sýkora, Vlastimil ; Plášil, Jiří (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Přestavba území v centrální městské zóně. Návrh veřejného městského prostoru včetně nových objektů restauračního provozu, městské tržnice a konverze objektu tiskárny. Objekty a plochy budou obsahovat všechny potřebné funkce spojené s pobytem návštěvníků a pohybem pasantů. Důležitou součástí řešení bude transformace říčního nábřeží. Jedná se širší vizi budoucnosti a možnosti městského centra s hledáním potenciálu městského historického jádra.
MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ
Enev, Martin ; Hrabec, Josef (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Městský dům v Přerově inspirovaný řekou Bečvou, jejím nejbližším okolím, močály rozprostírajícími se na území dnešní Malé dlážky. Budova založená na principu obydlí živočichů hledajících útočiště mezi stébly rákosu. Naplavování a odplavování řekou.
MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ
Frgalová, Anna ; Zoubek, Michal (oponent) ; Sochor, Jan (vedoucí práce)
Zadaná lokalita je místem míchání stylů, forem a tvarů. Za nejvýraznější se dá považovat funkcionalistická sokolovna, kterou byla brána jako určující prvek okolí. Snaha o přiblížení se této formě moderním tvarem vyústila v použití jednoduchého principu "stuhy" vinoucí se prostorem, která svým členěním a horizontální proporcí navazuje na sokolovnu.
Polyfunkční dům na nábřeží v Přerově
Čechák, Tomáš ; Kalivoda, Tomáš (oponent) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na polyfunkční dům na nábřeží v Přerově. Objekt je čtyřpodlažní, nepodsklepený. Polyfunkční dům je situován na rohovém pozemku na nábřeží řeky Bečvy s výhledem na historické jádro Přerova. Hlavní masu bloku okolních budov tvoří Sokolovna postavená ve funkcionalistickém architektonickém stylu. Záměrem je vytvořit návaznost na tuto stavbu výstavbou polyfunkčního objektu v minimalistickém stylu. V prvním nadzemním podlaží se budou nacházet tři obchodní jednotky a technické zázemí domu. Druhé a třetí nadzemní podlaží bude využito pro bytové a administrativní účely. Bytová a administrativní část jsou na každém podlaží dispozičně odděleny. Čtvrté nadzemní podlaží bude využito k bytovým účelům.
Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce
Holcová, Petra ; Müller, Zdeněk (oponent) ; Ruller, Ivan (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je architektonická studie komplexu školských staveb v Ostravě. Jedná se o mateřskou, základní a střední školu – gymnázium. Škola je situována vedle kulturního klastru Černá louka v Ostravě – nově navrženého kulturního centra města, a na nábřeží Ostravice. Hlavní myšlenkou je přizpůsobení jednotlivých pobytových prostor měřítku dětí různého věku, orientace tříd na jihovýchod a zároveň k řece. Mateřská škola je provozně i hmotově oddělena, základní škola a gymnázium jsou propojeny v jednom dvou- a třípodlažním objektu s vnitřním dvorem. Objekty jsou přístupné pro žáky ze vstupního prostranství od Černé louky, vstup pro veřejnost se nachází na nově navržené městské třídě propojující Louku s Novou Karolinou. Areál také nabízí sportovní zázemí, tělocvičnu, bazén a venkovní sportoviště, které je přístupné z cyklostezky vedoucí okolo Ostravice. Vzhled objektů vychází z konstrukce, železobetonového skeletu z běleného pohledového betonu, a je ozvláštněn stínícími panely z cortenového plechu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 288 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.