Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 155 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Rozvoj motoriky u žáků na druhém stupni základní školy
VANDASOVÁ, Tereza
Tématem diplomové práce bude rozvoj motoriky u dětí na druhém stupni. V teoretické části se zaměřím na charakteristiku pubescentů, motoriku a pohybovou aktivitu. Praktická část bude zaměřena na rozvoj motoriky. S žáky budu rozvíjet motoriku pomocí metody Life kinetik. Cílem diplomové práce je zjistit, zda-li standardizované testy prokáží, že cvičení žákům pomohlo a dosáhnou lepších výsledků v oblasti motoriky než tomu bylo před intervenčním pohybovým programem.
Analýza úrovně vedení kotouče v ledním hokeji v kategoriích U10 a U11
Drtina, Matěj ; Perič, Tomáš (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Analýza úrovně vedení kotouče v ledním hokeji v kategoriích U10 a U11 Hlavním cílem této práce je provést analýzu úrovně vedení kotouče u mládežnických hráčů ledního hokeje v kategoriích U10 a U11. Dosažení tohoto cíle se skládá ze dvou hlavních kroků, konkrétně z realizace výzkumné testovací baterie zaměřené na vedení kotouče ve vybraných hokejových klubech a z následného provedení komparativní analýzy, včetně interpretace dat získaných z tohoto testování. V této bakalářské práci jsme použili metody pozorování, analýzy a komparace. Metoda pozorování byla využita při realizaci standardizovaného testování úrovně vedení kotouče u kategorií U10 a U11. Analytický a komparativní metodický přístup pak byl využit při vyhodnocování a interpretaci dat získaných z testování na ledě. Testování úrovně vedení kotouče se zúčastnilo celkem 246 hráčů kategorie U10 a U11 z 8 různých klubů. Průměrná úroveň vedení kotouče u hráčů kategorie U11 je znatelně vyšší (dosahuje hodnoty 4,3) než u hráčů o rok mladších z kategorie U10 (hodnota 2,9). Hráči z klubů které jsou držiteli statusu Akademie Českého hokeje si vedli v testování výrazně lépe než hráči z klubů bez tohoto statusu. Z výsledků testování evidentně vyplývá pozitivní korelace mezi výší dosažené úrovně vedení kotouče a výší věku a délky registrace v hokejovém...
Porovnání pohybových schopností a dovedností u hráčů dětských kategorií mezi jednotlivými kluby ve fotbale
Suchánek, Robert ; Vokounová, Šárka (vedoucí práce) ; Chrudimský, Jan (oponent)
Název: Porovnání pohybových schopností a dovedností u hráčů dětských kategorií mezi jednotlivými kluby ve fotbale Cíle: Cílem této bakalářské práce je stanovit a následně porovnat úroveň vybraných motorických schopností a dovedností ve fotbalové kategorii U8 mezi vybranými fotbalovými kluby. Metody: Výzkumu se zúčastnilo 61 hráčů kategorie U8 (Bohemians Praha 1905-21 hráčů, ČAFC Praha- 20 Hráčů, FC Spartak Rychnov nad Kněžnou - 20 hráčů). Pro zjištění potřebných údajů byly využity vybrané testy z UNIFITTESTu (6-60). Herní dovednost vedení míče byla testována nestandardizovaným testem 4x10 m s míčem. Výsledky: Zjistili jsme, že hráči kategorie U8, jejichž A mužstvo hraje první ligu, jsou lepší ve 2 z 5 testů, než kluby jejichž A mužstvo hraje pátou ligu. Dále jsme zjistili, že hráči kategorie U8, hrající za pražský klub, jsou také ve 2 z 5 testů lepší než mimopražský klub. Klíčová slova: fotbal, porovnání, pohybové schopnosti, pohybové dovednosti, testování, hráči fotbalu
Problematika tělesné výchovy na 1. stupni základní školy pro žáky s ADHD
Janíková, Alice ; Dlouhý, Martin (vedoucí práce) ; Bunc, Václav (oponent)
Teoretická část vymezuje pojem ADHD, příčiny vzniku, projevy tohoto syndromu a možnou léčbu a možnosti pomoci žákovi se syndromem ADHD. Také jsou zde zmíněná možná přidružená onemocnění. Dále se práce zaměřuje na tělesnou výchovu, její historii a vývoj, také jsou zde zmíněné didaktické zásady výuky tělesné výchovy na prvním stupni základních škol. V praktické části se pomocí strukturovaných rozhovorů s rodiči a s učiteli zjišťují problémy, které nastávají nebo mohou nastat u žáků s ADHD při hodině tělesné výchovy, případně v podmínkách doma - tělesná výchova během pandemie koronaviru byla značně zanedbána, proto se výzkum snažil zjistit, jak si tyto děti pohyb nahrazovaly nebo jaká byla snaha ze stran učitelů tělesnou výchovu nahradit. Na základě těchto odpovědí byl vytvořen soubor her/vyučovacích hodin, které by problémům předcházely, jde o aktivity, které žáci s ADHD mohou provozovat i doma v prostorech mezi online výukou. KLÍČOVÁ SLOVA ADHD, hyperaktivita, motorické schopnosti, hry a aktivity, tělesná výchova, první stupeň ZŠ
Rozvoj pohybových schopností a dovedností v předškolním věku
GALUSOVÁ, Kateřina
Cílem bakalářské práce je zjistit možnosti využití metodického plánu tělesně výchovných technik se záměrem rozvoje pohybových schopností a dovedností dětí předškolního věku v mateřských školách. Bakalářská práce má design vícepřípadové studie. V teoretických východiscích je charakterizován vývoj dítěte předškolního věku, jeho motorický vývoj a role pohybových schopností a dovedností v dalším rozvoji dítěte společně s jejich místem v RVP PV. V praktické části je představen metodický plán TKF (Týmový duch, Kontaktnost, Fair play) a prostřednictvím rozhovorů s učitelkami mateřských škol, které s ním pracovaly, evaluován. Metodický plán byl vyhodnocen dále na základě pozorování a zápisů do evaluačních archů. Metodický plán byl praktikován v mateřských školách po celý školní rok, byl využit patnácti pedagogy ve třech mateřských školách v osmi třídách. Metodický plán byl přínosem pro začínající učitele v mateřských školách. S metodickým plánem byli všichni pedagogové spokojeni a byl pro ně návodem a velkou inspirací při učení kladného vztahu dětí k pohybu.
Visual constrains and feedback in the badminton serve
Ďurčo, Dominik ; Carboch, Jan (vedoucí práce) ; Pravečková, Petra (oponent)
Názov: Omezení zpětné vazby při podání v badmintonu Ciele: Cieľom tejto diplomovej práce bolo zistiť, aký vplyv má obmedzenie spätnej väzby na krátke podanie u hráčov bedmintonu. Metódy: Dáta boli získavané experimentálne. Dvanásť hráčov podstúpilo meranie krátkeho bekhendového podania. Každý hráč odohral štyri série po 20 podaní. Prvá a štvrtá séria prebiehala so zatemnením, druhá a tretia v normálnych podmienkach. Ich výsledky boli zaznamenané na videokameru a následne vyhodnotené na základe nepriameho pozorovania. Výsledky: Hráči celkovo zaznamenali priemernú vzdialenosť bodu dopadu košíka od čiary v podmienkach so zatemnením 40,7±22,2 cm v normálnych podmienkach 25,2±17,9 cm. Tieto výsledky preukázali signifikantný vplyv zatemnenia na krátke bekhendové podanie t(9)=4,98, p<0,001 a so silným účinkom d=1,44. Z 960 celkových podaní dopadlo do autu 63. V podmienkach so zatemnením zahrali hráči 11 autov, v normálnych podmienkach 52. Kľúčové slová: vizuálne vnímanie, zatemnenie, motorika, propriocepcia, herný výkon
Hodnocení rychlostních schopností mladých fotbalistů různé výkonnostní úrovně kategorie U12
Hodbod, Oliver ; Bujnovský, David (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent)
Název: Hodnocení rychlostních schopností mladých fotbalistů různé výkonnostní úrovně kategorie U12 Cíle: Cílem diplomové práce liší úroveň rychlostních schopností hráčů závislosti na různé výkonnostní úrovni a současně zjistit jak velké rozdíly jsou mezi elitními a sub elitními hráči. Výzkumný soubor se skládá z 28 hráčů kategorie mladší žáků U12. Hráči byli rozdělen do dvou skupin podle výkonnostní úrovně. První skupinu tvoří elitní hráči české prvoligové akademie (n = 14, věk = 11,66 ± 0,25 let, výška = 149,31 ± 6,2 cm, hmotnost = 37,61 ± 4,8 kg). Do druhé skupiny jsou zařazeni sub elitní hráči nižší výkonnostní úrovně české žákovské ligy (n = 14, věk = 11,50 ± 0,55, výška = 149,31 ± 6,2 cm, hmotnost = 37,61 ± 4,8 kg). Testování se zúčastnilo 14 elitních hráčů (věk 11,66 ± 0,3 let, výška 149,31 ± 6,20 cm ± 4,82 kg) a 14 sub elitních hráčů (věk 11,50 ± 0,55, tělesná výška 152,36 ± hmotnost 38,91 ± 5,39 kg). Hráči absolvovali terénní testování v rámci tréninkové jednotky na umělé trávě. Pro analýzu rychlostních schopností použity tři terénní testy (akcelerace na vzdálenost 20 m s měřením mezičasu na m, test lokomoční maximální rychlosti na 20 m s náběhovou vzdálenosti 20 m a test 505 gility, který hodnotí rychlost se změnou směru Výsledky: Při analýze vybraných parametrů jsme mezi výkonnostními skupinami...
Posouzení motorických schopností gymnastek a dívek ze školní TV prostřednictvím jednotlivých testů Eurofit
Pojezná, Anna ; Kozáková, Alena (vedoucí práce) ; Kolbová, Kateřina (oponent)
Název: Posouzení motorických schopností gymnastek a dívek ze školní TV prostřednictvím vybraných testů Eurofit. Cíle práce: Cílem práce bylo posoudit úroveň motorických schopností u dívek mladšího školního věku, které byly testovány pomocí vybraných testů Eurofit. Teoretická část práce se zabývá motorickými schopnostmi, charakteristikou gymnastiky, obsahem školní TV a popisuje pojem všestrannost. Výzkumná část se zaměřuje na srovnání úrovně motorických schopností u testovaných dívek. Výsledky jsou prezentovány graficky a v tabulkách. Metody zpracování dat: Bakalářská práce byla zpracována jako kvantitativní výzkum. Bylo testováno 16 dívek mladšího školního věku. U dívek se testovaly vybrané motorické testy z testové baterie Eurofit. Pro zpracování nasbíraných dat byly použita základní statistická analýza. Výsledky práce: Z výsledků je zřejmé, že dívky věnující se sportovní gymnastice a do jejichž tréninku jsou zařazovány prvky všestrannosti mají lepší úroveň motorických schopností než dívky, které se s gymnastikou setkaly pouze prostřednictvím tělesné výchovy. Klíčová slova: motorické schopnosti, všestrannost, sportovní gymnastika, mladší školní věk, tělesná výchova, testování, testová baterie
Pohybové schopnosti u žáka s vývojovou dysfázií v mladším školním věku
Strouhalová, Kateřina ; Klenková, Jiřina (vedoucí práce) ; Horynová, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá motorickými schopnostmi žáků s vývojovou dysfázií v mladším školním věku. Teoretická část práce popisuje charakteristiku žáka mladšího školního věku v oblastech vývoje základních schopností a dovedností, poznávacích procesů, emočního vývoje a socializace. Další kapitola teoretické části práce se zabývá motorickými schopnostmi člověka a specifikuje motorické schopnosti u žáků s vývojovou dysfázií. V poslední kapitole je představena diagnóza vývojové dysfázie, která je definována z hlediska etiologie, klasifikace, diagnostiky, terapie a prognózy. Empirická část diplomové práce je tvořena dvěma výzkumnými metodami, testem motorických schopností a dotazníkovým šetřením. Cílem testu motorických schopností je zjistit pohybové schopnosti u žáků s vývojovou dysfázií. Pro tento výzkum byla využita testová baterie poskytnutá projektem Sazka Olympijský víceboj. Testová baterie zkoumá jednotlivé složky motorických schopností, jako je síla, rychlost, koordinace, výbušnost a ohebnost. Dotazníkové šetření má za cíl přiblížit výuku tělesné výchovy u žáků s vývojovou dysfázií a popsat speciální metody a přístupy využívané pedagogy při její výuce. Vytýčených cílů bylo v práci dosaženo.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 155 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.