Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 98 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Reakce sazenic vybraných druhů dřevin na zaplavení
Ryšavý, Jan
Diplomová práce zkoumá reakci na zaplavení pěti druhů dřevin, které se vyskytují v lužních lesích jižní Moravy. Tato práce cílila na vyhodnocení různé délky zaplavení sazenic a zkoumala jejich vitalitu i mortalitu. Zkoumanými dřevinami byly dub letní (Quercus robur L.), jilm habrolistý (Ulmus minor Mill.), lípa srdčitá (Tilia cordata Mill.), habr obecný (Carpinus betulus L.) a javor babyka (Acer campestre L.). Experiment zaplavení probíhal od dubna do července roku 2022. V různých časových intervalech (7–14 dní) byly sazenice zaplaveny po kořenový krček. Kontrolní sazenice nebyly zaplaveny, ale pouze zalévány. Celkem bylo zaplaveno 140 sazenic od každého druhu, které byly postupně ze záplavy vyndávány. Z výsledků vyplývá, že byla zjištěna relativně nízká mortalita u zaplavovaných dřevin ve všech intervalech. Nejmenší byla u Quercus robur a Tilia cordata, ty se kromě nízké mortality vyznačovaly i vysokou vitalitou. Ulmus minor se vyznačoval středně vitálními sazenicemi. Acer campestre a Caripnus betulus měly nejvyšší mortalitu a ke konci experimentu se jejich vitalita výrazně snižovala. Předpoklad odolnosti vůči zaplavení Quercus robur se potvrdil, což znamená, že sazenice této dřeviny patrně dobře zvládnou záplavu i v podmínkách lužních lesů. Velmi dobře zvládla zaplavení také Tilia cordata. Ta pravděpodobně v reakci na vodní stres investovala do tloušťky kmene, adaptovala se na zaplavení a tím získala konkurenční výhodu oproti ostatním dřevinám. Diplomová práce potvrdila předpoklad, že Quercus robur je odolná dřevina vůči zaplavení a Tilia cordata dosáhla vyšší odolnosti, než se předpokládalo.
Otestování vlivu termínu aplikace růstových stimulátorů na efektivitu obrany dřevin vůči hemiparazitické rostlině jmelí bílé Viscum album L.
Javorský, David
Tato diplomová práce se zaměřuje na nalezení vhodného termínu použití chemické obrany k likvidaci jmelí bílého (Viscum album L.) za použití růstových regulátorů určených k ochraně rostlin. Práce je členěna na dvě hlavní části, a to na zpracování literního přehledu týkajícího se řešené problematiky a praktického provedení výzkumu. V rámci výzkumu byly aplikovány dva růstové regulátory v pravidelném čtrnácti denním intervalu v období od listopadu do března. Výsledek této práce ukazuje, že nejvyšší účinnost růstových regulátorů použitých k likvidaci jmelí je při aplikaci v únoru. Účinnost obou testovaných chemických prostředků je odlišná, první prostředek dosahoval celkové účinnosti za celé sledované období 73 % a druhý 92 %.
Hodnocení přirozeného zmlazení ve vybraných maloplošných chráněných územích Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Mareš, Viktor
Cílem této práce je zhodnotit přirozené zmlazení ve dvou rezervacích a jednoho hospodářského porostu na území školního lesního podniku Křtiny. Proběhly zde dvě terénní šetření, přičemž jedna proběhla před vegetačním období a druhá po jeho skončení. Práce se zaměřovala na dub zimní, který na všech lokalitách tvoří horní etáž a je pro tato území dřevinou hospodářskou i přirozenou. Byla zjišťována úspěšnost a vliv stanoviště na obnovu. Šetření byla provedena na základě skutečnosti, že v roce 2020 byl silný semenný rok dubu zimního (Quercus petraea). Zmlazení bylo vyhodnocováno v síti zkusných ploch pro jednotlivé lokality, kde byl zjišťován stav obnovy, případně co ji ovlivňuje a zároveň stav mateřského porostu. V NPR Hádecká planinka byl zjištěn velmi slabý stav přirozené obnovy, který je pravděpodobně způsoben nedostatkem světla a konkurencí ostatních dřevin. Naopak stav na lokalitě U Vojáků v segmentu holina jasně svědčí o tom, že se obnově dubu daří mnohem lépe na volné ploše s dostatkem světla.
Mortalita podsadeb buku lesního a jedle bělokoré vyzvednutých z přirozené obnovy
Gattnar, Matyáš
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vyhodnotit mortalitu vyzvednutých a pod smrkový porost přesazených semenáčků jedle bělokoré (ze tří různých přírodních lesních oblastí) a buku lesního. Výzkum probíhal v Moravskoslezských Beskydech na revíru Kyčera, který je pod správou Lesů ČR s.p. a k jeho provedení byly využity dvě rozpadající se smrkové monokultury. Na živných stanovištích bylo vysázeno několik variant buku lesního a jedle bělokoré ze tří PLO (Beskydy, Jeseník, Žďár). Nejlepší výsledky měla varianta zakořeněného buku lesního, jež byl vysázen na jaře roku 2022. Z jedlí se nejlépe vedlo těm, které byly vyzvednuty z porostu ze stejné oblasti – Beskydy.
Zhodnocení zdravotního stavu a perspektivy výsadeb dřevin rostoucích u silnic II. a III. třídy, v okresech Hodonín a Břeclav
Prášek, Petr
Abstrakt Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit perspektivu výsadeb podél silnic, aby byla nalezena příčina snížení perspektivy nově vysazených silničních alejí. K výzkumu byly vytypovány tři lokality odlišných podmínek s různými taxony. Byla zkoumána závislost perspektivy na daných podmínkách. Dále bylo navrženo následné ošetření výsadeb pro kladné ovlivnění perspektivy na základě upraveného Standardu Hodnocení stromů. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že perspektiva nové výsadby je špatná. Důvody snížení perspektivy byly určeny jako absence povýsadbové péče, mechanická poškození kmenů stroji a úbytek výsadby vlivem odcizení. Dalším zkoumáním tohoto šetření byla finanční náročnost nových výsadeb. Na základě zjištění snížené perspektivy bylo možno stanovit finanční náklady na údržbu zeleně nad rámec standartní péče.
Druhově specifické a individuální prediktory kolizí ptáků s prosklenými překážkami v České republice
Semeráková, Anna ; Sedláček, Ondřej (vedoucí práce) ; Viktora, Lukáš (oponent)
Soudobá přeměna krajiny je provázena vznikem různorodých překážek antropogenního původu, narušujících přirozenou podobu původních biotopů a biokoridorů volně žijících organismů. Tyto překážky mohou mít mimo jiné podobu prosklených ploch, které jsou pro svou průhlednost a odrazivost vysoce rizikové především pro aktivně létající ptáky. Kolize s prosklenými překážkami v celosvětovém měřítku představují pro populace volně žijících ptáků jednu ze stěžejních příčin mortality, která si podle hrubých odhadů ročně vyžádá více než stovky milionů obětí. Mnoho autorů pokládá tento zdroj mortality za zcela neselektivní. V takovém případě lze očekávat, že úhrn mortality v důsledku kolizí bude prostou funkcí populační početnosti. Cílem této diplomové práce je otestovat předpoklad, že tento vztah je značně složitější, a že některé ekologické skupiny ptáků mohou být na základě svých specifických vlastností ke kolizím s prosklenými překážkami více, či méně náchylné. Z faunistických databází byly získány mnohaleté záznamy o kolizích ptáků s prosklenými překážkami pro území celé České republiky. Tyto záznamy byly porovnány s velikostí populací jednotlivých druhů na našem území a s vybranými ekologickými a morfologickými druhovými charakteristikami. V souladu s původním předpokladem bylo zjištěno, že největší množství...
Prognóza nemocných po ischemické cévní mozkové příhodě a některé ovlivňující faktory
Kielbergerová, Lenka ; Rohan, Vladimír (vedoucí práce) ; Holečková, Irena (oponent) ; Petrák, Ondřej (oponent)
Cévní mozkové příhody jsou nezanedbatelnou příčinou morbidity a mortality ve vyspělém světě. Tato práce ve své obecné části shrnuje základní poznatky v oblasti cévních mozkových příhod, popisuje obecný přístup k diagnostice a léčbě především ischemických cévních mozkových příhod. Dále se práce věnuje problematice akutní i sekundárně preventivní léčby CMP a současně ukazuje možnosti hodnocení následného neurologického deficitu, popisuje výskyt poruch nálady a hodnocení kvality života jedinců po CMP. Cílem praktické části bylo zhodnocení perspektivy pacientů přijatých k hospitalizaci pro ischemickou CMP. Praktická část je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na mortalitu pacientů po ischemické CMP v dlouhém sledovaném období (2003-2019) v západočeském regionu a vliv sekundární prevence na mortalitní riziko. Ve druhé části cílí na identifikaci hlavních klinických a psychosociálních faktorů ovlivňujících kvalitu života chronických stabilizovaných pacientů po první ischemické CMP a prospektivně hodnotí vztah zhoršených ukazatelů kvality života a mortality, ale i vůči konvenčním kardiovaskulárním rizikovým faktorům. Mortalita pacientů hospitalizovaných ve FN Plzeň v období let 2003-2019 pro ischemickou CMP je oproti celosvětovým trendů významně vysoká. Z celkového souboru 9076 pacientů...
Migrace kalouse ušatého (Asio otus) v podmínkách střední Evropy
Fraitágová, Iveta ; Řezníček, Jan (vedoucí práce) ; Klvaňa, Petr (oponent)
Cílem diplomové práce bylo zpracovat přehled zpětných hlášení kalouse ušatého (Asio otus) od roku 1934 do roku 2011 nejen na území české republiky, ale i zpětných hlášení zahraničních kroužkovanců. Uvedena jsou data kalousů ušatých (Asio otus) kroužkovaných jako mláďata na hnízdě, kroužkovaných jako dospělci a kroužkovaných v zahraničí, avšak zastižených na našem území, a to během letního a zimního období. Diskutovány jsou výsledky přeletů jedinců kroužkovaných jako mláďata na hnízdě během prvního roku života a i v dalších letech a taktéž u kroužkovanců v dospělosti a příčiny mortality těchto ptáků. Pozornost je v práci věnována historii kroužkování, kroužkovatelům na našem území a morfologickým předpokladům k letu a migraci. Klíčová slova: migrace, kalous ušatý (Asio otus), kroužkování, zpětná hlášení, mortalita
Mortalita ptáků na průhledných překážkách
Houdová, Monika ; Reif, Jiří (vedoucí práce) ; Koleček, Jaroslav (oponent)
Mortalita ptáků na průhledných překážkách (ať už protihlukové stěny nebo obyčejná okna na obytných domech) je bezesporu velmi důležité ochranářské téma, protože s vývojem lidské společnosti stále rychleji přibývají místa pro ptactvo velice nebezpečná. Zároveň zatím není k dispozici žádný přehledový článek, který by syntetizoval jednotlivé dílčí studie o tom, v jaké míře ptačí jedinci na daných překážkách umírají, jaké faktory jsou rozhodující pro schopnost překážce se vyhnout, jak moc srážky ohrožují vitalitu ptačích populací a jestli máme vůbec možnost takovýmto nechtěným ztrátám předcházet. Tyto otázky proto řeší předkládaná bakalářská práce formou literární rešerše. Ze zatím dostupných informací vyplývá, že nejdůležitějším faktorem je migrační chování ptáků, jedinci migrující přes noc jsou mnohokrát více ohroženi než ti migrující ve dne, a to kvůli nočnímu světelnému znečištění, které je dokáže zmást. Nejnebezpečnějším ročním obdobím v tomto směru je jednoznačně podzim, což také s migračním tahem souvisí. Populační ztráty způsobené nárazem do průhledné překážky mohou dosahovat až 20 % celkové populace ročně. Práce kromě shrnutí dostupných informací o problematice navrhuje a hodnotí možná preventivní opatření, což může dále sloužit k účinné ochranářské aplikaci i mezi laickou veřejností.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 98 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.