Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Detekce obličeje v obraze
Pospíšil, Lukáš ; Harabiš, Vratislav (oponent) ; Mézl, Martin (vedoucí práce)
Hlavní náplní této práce je seznámit čtenáře s vybranými metodami, které se používají pro detekci obličeje v obraze. Podrobněji se tato práce věnuje detekci obličeje na základě barvy kůže. Detekce je prováděna ve třech barevných prostorech (RGB, YCbCr a HSV). Součástí práce jsou dva programy pro detekci obličeje v obraze a videu.
Detekce obličeje v obraze
Kubalová, Eva ; Odstrčilík, Jan (oponent) ; Mézl, Martin (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá detekciou tváre v obraze, popisom vybraných metód k detekcii a ich využití v bežnom živote. Zvolený spôsob k detekcii, segmentácia na základe farby kože, je realizovaný a otestovaný v programovacom prostredí MATLAB. V práci sú uvedené tri metódy, s následnou ukážkou výstupu nájdenia a vyznačenia oblasti tváre. Súčasťou práce je realizácia detekcie základných prvkov tváre, očí a úst so zhodnotením úspešnosti metód. Posledná časť obsahuje jednoduché užívateľské prostredie pre obsluhu navrhnutých algoritmov.
Analýza obsazenosti parkoviště
Stránský, Václav ; Rozman, Jaroslav (oponent) ; Marvan, Aleš (vedoucí práce)
Práce se zabývá analýzou obsazenosti parkoviště z videozáznamů kamery. Úkolem je určení obsazenosti jednotlivých míst s ohledem na možné využití pro inteligentní řízení parkoviště. Práce popisuje návrh, implementaci a testování tří metod detekce a jejich sloučení v robustnější a úspěšnější systém. Popisovanými metodami jsou detekce pohybu, založená na rozdílnosti po sobě jdoucích snímků. Druhou metodou je detekce hran, předpokládající rozdílnou členitost povrchu automobilů a povrchu parkoviště. Třetí metoda porovnává histogramy jednotlivých míst s histogramem všech volných míst. Implementovaný systém byl úspěšně otestován na reálných záznamech.
Detekce výrobků na pásovém dopravníku
Láník, Aleš ; Beran, Vítězslav (oponent) ; Španěl, Michal (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou detekce objektů v obraze a jeho trasováním v čase. Nejprve je popsán teoretický základ pro předzpracování obrazu, filtraci obrazu, extrakci popředí a různé další obrazové příznaky. Dále je zpracován návrh a implementace detektoru. Tato část je konkrétně zaměřena na detekci objektů na dopravníkovém páse. Poslední část diplomové práce obsahuje shrnutí, závěr a dodatky.
Segmentace obrazu založená na reliéfu
Gros, Jan ; Špiřík, Jan (oponent) ; Křupka, Aleš (vedoucí práce)
Cílem této práce je seznámit se s technikou segmentace obrazu pomocí zaplavování reliéfu krajiny (watershed metoda). Jsou zde přiblíženy některé metody segmentace obrazu a vysvětleny základní operace nad obrazy, z kterých vychází morfologické operace pro použití ve watershed segmentaci. Součástí práce je krátká pasáž, která se zabývá použitím některých obrazových filtrů k předzpracování obrazu. Výsledkem předchozích poznatků je prezentování segmentačního algoritmu vytvořeného Lee Vincentem a Pierre Soillem. V další části je popsána implementace algoritmu v jazyce Java, obsah a funkce jednotlivých tříd modulu a realizace pomocí nástroje RapidMiner. V poslední části jsou prezentovány výsledky segmentování vytvořeného modulu při použití na testovací obrazy bez a s použitím některých vybraných filtrů pro redukci přesegmentování a ke zlepšení výsledné segmnetace.
Převod barevného snímku na černobílý
Pieger, Matúš ; Boštík, Ondřej (oponent) ; Richter, Miloslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce popisuje návrh algoritmů pro detekci, úpravu a převod hledaných objektů ve vstupních barevných snímcích do šedotónové nebo černobílé oblasti. Vstupní snímky jsou rozdělené do dvou kategorií, kde první kategorie představuje snímky papírových dokumentů. Ve druhé kategorii se nachází snímky sudoku a jiných hlavolamů. Práce analyzuje nedostatky zdrojových snímků a jejich vliv na stavbu a funkčnost jednotlivých programů. Následně hledá řešení pro spolehlivou detekci požadovaných objektů a opravu jejich geometrických zkreslení. Pro lepší čitelnost, resp. šetření inkoustu při tisku výstupních snímků práce dává odpovědi na to, jak odstranit přebytečné stíny a jakým způsobem je možné zmenšit bitovou hloubku obrazu na vybranou velikost.
Detekce a rozpoznávání kmene stromů v obrazech
Šalomon, Filip ; Hoderová, Jana (oponent) ; Procházková, Jana (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá detekcí kruhovitých tvarů v obrazech – řezech skenů lesa. Pro segmentaci obrazu je použit algoritmus Freemanova řetězce. Pro měření průměrů je použit algoritmus Ransac (Random Sample Consensus). Navržený algoritmus je testován na datech z Žofínského pralesa.
Převod barevného snímku na černobílý
Pieger, Matúš ; Boštík, Ondřej (oponent) ; Richter, Miloslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce popisuje návrh algoritmů pro detekci, úpravu a převod hledaných objektů ve vstupních barevných snímcích do šedotónové nebo černobílé oblasti. Vstupní snímky jsou rozdělené do dvou kategorií, kde první kategorie představuje snímky papírových dokumentů. Ve druhé kategorii se nachází snímky sudoku a jiných hlavolamů. Práce analyzuje nedostatky zdrojových snímků a jejich vliv na stavbu a funkčnost jednotlivých programů. Následně hledá řešení pro spolehlivou detekci požadovaných objektů a opravu jejich geometrických zkreslení. Pro lepší čitelnost, resp. šetření inkoustu při tisku výstupních snímků práce dává odpovědi na to, jak odstranit přebytečné stíny a jakým způsobem je možné zmenšit bitovou hloubku obrazu na vybranou velikost.
Vektorizace čárové grafiky
Hadrava, Jan ; Pelikán, Josef (vedoucí práce) ; Novotný, Jiří (oponent)
I při tvorbě grafiky se některým tvůrcům lépe pracuje s tužkou a papírem. Je žádoucí vzniklou skicu zdigitalizovat (naskenovat, vyfotografovat) a následně upravovat v počítači. K tomu je užitečné převést obrázek do vektorového formátu - zvektorizovat. Vektorová reprezentace obrázků poskytuje oproti rastrové mj. dobrou kvalitu i při libovolném zvětšení či snazší editaci. Každý element je reprezentován buď jako křivka, či jako vyplněná oblast definovaná svým obvodem. U čárových kreseb je pro následnou práci s obrázkem vhodnější první z uvedených. Současné vektorizační nástroje nejčastěji hledají pouze souvislé plochy. Některé z nich jsou i volně dostupné. Programů reprezentujících výstup pomocí čar existuje podstatně méně a často jsou také velmi drahé. Práce navrhuje vektorizační algoritmus a volně šiřitelný program, jenž vektorový obrázek reprezentuje pomocí čar. Po předzpracování rastrového obrázku je nalezena jeho (stále rastrová) morfologická kostra, která je trasována a převedena do vektorové podoby na Bézierovy křivky. Následně je obrázek vyhlazen a vyexportován do formátu zvoleného uživatelem. Kvalita výstupu je v mnohých ohledech srovnatelná s autorovi dostupnými vektorizačními nástroji. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Detekce obličeje v obraze
Kubalová, Eva ; Odstrčilík, Jan (oponent) ; Mézl, Martin (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá detekciou tváre v obraze, popisom vybraných metód k detekcii a ich využití v bežnom živote. Zvolený spôsob k detekcii, segmentácia na základe farby kože, je realizovaný a otestovaný v programovacom prostredí MATLAB. V práci sú uvedené tri metódy, s následnou ukážkou výstupu nájdenia a vyznačenia oblasti tváre. Súčasťou práce je realizácia detekcie základných prvkov tváre, očí a úst so zhodnotením úspešnosti metód. Posledná časť obsahuje jednoduché užívateľské prostredie pre obsluhu navrhnutých algoritmov.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.