Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 994 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.04 vteřin. 
Dynamika rezidenční diferenciace a segregace cizinců v metropolitních areálech Česka
Klsák, Adam ; Ouředníček, Martin (vedoucí práce) ; Čermák, Zdeněk (oponent) ; Uherek, Zdeněk (oponent)
Česko je v otázce mezinárodní migrace v kontextu střední a východní Evropy výz- namným fenoménem. Počet přicházejících cizinců kontinuálně roste a dá se očeká- vat, že poroste také jejich aktivní podíl na řadě procesů zásadně ovlivňujících naši společnost i sídla. Rostoucí socio-ekonomická i etnická rozmanitost populace se propisuje do prostoru, kde může docházet ke koncentraci různých skupin obyvatelstva. Zkušenosti z tradičních imigračních zemí ukazují, že dobrovolné shlukování přistěhovalců do etnick- ých enkláv bývá přechodným stupněm v integračním procesu, v případě nedobrovolnosti a exkluze však také může být výrazně rizikové. Hlavním cílem této dizertační práce je lépe porozumět distribuci cizinců ve vybraných českých metropolitních areálech a vysvětlit s ní spojené jevy na různých měřítkových úrovních sídelního systému. K zachycení stavu, vývoje, podmíněností a specifik socio- prostorové diferenciace a segregačních procesů se váže hledání vhodných datových zdrojů a metodických přístupů. Krom toho je kladen důraz i na kontextuálně a konceptuálně platnou interpretaci zjištěných výsledků, která v co největší míře přispěje k možnostem efektivního formování celostátních i místních agend ve vztahu k integraci cizinců. Snahou je tedy obohatit dosavadní vědecké poznatky v této oblasti a také...
Návrh migrace části ICT infrastruktury do datového centra
Kočíbová, Iveta ; Čada, Lukáš (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Tato Diplomová práce se zabývá návrhem migrace části ICT infrastruktury dvou lokalit mezinárodní společnosti do externího datového centra. Analyzuje současný stav ICT společnosti, popisuje virtualizační infrastrukturu a náklady na její provoz. Hlavní část práce popisuje možné řešení migrace virtualizační infrastruktury do externího datového centra s využitím nástrojů a metod projektového řízení. Závěrem jsou uvedeny přínosy projektu pro společnost.
Studium migrace mesenchymálních kmenových buněk v extracelulárním matrix na principu chemotaxe
Scholasterová, Viktorie ; Fohlerová, Zdenka (oponent) ; Chmelíková, Larisa (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zbývá studiem migrace mesenchymálních kmenových buněk v extracelulárním matrix na principu chemotaxe. Nejdříve je pozornost upřena na teoretickou část spojenou s objasněním základních termínů, jakými jsou na příklad extracelulární matrix, migrace, konfokální mikroskopie, mesenchymální kmenové buňky nebo chemotaxe. Také je obsažen výčet a popis některých základních metod určených pro sledování migrace buněk a podrobnější popis metody transwell testu, který je zvolen pro experiment v praktické části této práce. Její součástí jsou protokoly jednotlivých kroků pro přípravu experimentu, postup zpracování dat získaných snímáním buněk konfokálním mikroskopem a popis výsledných hodnot konfluencí.
Virtuální prostředí pomocí softwaru Xen
Kulíř, Tomáš ; Kouřil, Jiří (oponent) ; Jelínek, Mojmír (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce, která nese název Virtuální prostředí pomocí softwaru Xen, pojednává o operačním systému GNU/Linux a jeho distribucích. Zabývá se také virtualizací na serveru nebo na stolním počítači, zejména podrobně popisuje prostředí Xen včetně všech jeho možností a nezapomíná ani na nejčastější serverové služby. V první kapitole je rozebrán pojem GNU/Linux. Nejprve je zde zdokumentována jeho historie. Další bod se zabývá stručným přehledem nejčastěji se vyskytujících distribucí. Hlavní část této kapitoly je věnována především konkrétní distribuci Debian. Zde jsou popsány nejen historie a vývoj této distribuce, ale také je zde podrobněji rozebrán balíčkovací systém. Poslední část kapitoly je věnována možnostem instalací s detailním popisem celého procesu krok za krokem. Druhá, a to nejdůležitější kapitola, je věnována virtualizacím. Opět je zde nejdříve popsána jejich historie, jsou naznačeny praktické možnosti využití a druhy virtualizací. Čtenář zde nalezne stručné rozbory nejčastěji používaných virtualizačních systémů. Třetí kapitola se podrobně zabývá technologií Xen. Je v ní nejen vysvětlen princip, na kterém je tato virtualizace vystavěna, ale hlavní část této kapitoly se zaměřuje na možnosti praktického nasazení a souhrnu základních funkcí. V další části je popsána instalace a správa hypervisoru včetně předcházející přípravy. Velmi důležitým bodem je také vytváření virtuálních strojů a jejich správa, jejich migrace na jiný fyzický hardware nebo popis instalace jiných operačních systémů než Linux. Čtvrtá, kratší kapitola, se zabývá výčtem a stručným popisem serverových služeb. Závěrečnou kapitolu tvoří souhrn problémů či komplikací, které se v průběhu této bakalářské práce vyskytly.
Knihovna FACEPLATE pro prostředí WinCC v11
Kubát, Zdeněk ; Zezulka, František (oponent) ; Pásek, Jan (vedoucí práce)
Prvním cílem této bakalářské práce bylo ověřit, za jakých podmínek lze uskutečnit migraci knihovny FACEPLATE z WinCC verze 7 do WinCC verze 11. Druhým cílem bylo vytvořit grafické objekty elektrovýzbroje knihovny FACEPLATE pro prostředí WinCC verze 11 SP2. Každý objekt v knihovně byl programově vybaven pro snadné navázání na stávající kód uložený v PLC. Poslední část práce je věnována ověření funkčnosti vytvořené knihovny na modelovém příkladu.
Kutilka
Davydenko, Polina ; Mazanec, Martin (oponent) ; Klímová, Barbora (vedoucí práce)
Práce se zaobírá tématem migrace a následné integrace migranta do společnosti a jeho pocitů nostalgie a steskem po domově. Kutilky jsou některými aspekty a způsobem života podobné lidským charakteristikám. Práce připodobňuje kutilčin individualistický způsob života, společně se stavěním hliněných váz lidským matkám-přistěhovalkyním.
Suburbanizace města Olomouc a její vlivy na jádrové město a okolí
Maršálková, Marcela ; Erben, Adam (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na rezidenční suburbanizaci v rámci města Olomouce a jeho zázemí. Cílem práce je na základě dostupných dat určit míru intenzity suburbanizace jednotlivých sídel a podle tohoto hodnocení vybrat obce s vyšší intenzitou, které budou následně podrobeny šetření, dle kterého lze určit, do jaké míry jsou těmito procesy ovlivněny a co dokáží nabídnout svým občanům. Následně budou vybraná sídla hodnocena také z hlediska urbanistického a architektonického řešení nové zástavby. Na závěr bude provedena podrobná analýza nejintenzivněji suburbanizované obce.
Progresivní bednící systém s protikorozní ochrannou funkcí
Marek, Martin ; Vaněrek, Jan (oponent) ; Drochytka, Rostislav (vedoucí práce)
Nejčastější příčinou poruch železobetonových konstrukcí je koroze výztuže, která má za následek výrazné snížení životnosti konstrukce. Předmětem této práce je vývoj progresivního bednícího systému s protikorozní ochrannou funkcí. Teoretická část se zabývá studií a popisem dostupných inhibitorů koroze, zejména inhibitorů migrujících. Obsahuje však také souhrn principů koroze výztuže v betonu. Cílem práce je aplikace výše zmíněných migrujících inhibitorů koroze do bednícího systému a základní ověření jejich účinnosti.
Revitalizace vybraného úseku vodního toku
Bakala, Filip ; Petr, Pelikán (oponent) ; Šlezingr, Miloslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá revitalizací vybraného úseku na vodním toku Dřevnice. Hlavním předmětem práce jsou návrhy rybích přechodů přes migrační překážky. Práce je koncipována ve 4 rovinách. První z nich se týká popisu obecných charakteristik vybraného úseku a popisu stávajících objektů na toku. Druhá rovina je věnována problematice samotné revitalizace, kde jsou obecně popsány základní informace o migracích a výkonnostech ryb. V kapitole nechybí ani základní členění rybích přechodů. V nejobsáhlejší třetí části je vlastní návrh úpravy, kde navrhuji balvanitou rybí rampu a obtokový kanál – bypass. Obsahem poslední části je vypracování výkresové dokumentace toku a navržených revitalizačních prvků.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 994 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.