Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3,312 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Botanické zhodnocení sortimentu rostlin historického herbáře
Welterová, Klára
Práce se zabývá historickým dílem lékaře a botanika Norberta Adama Boccia s názvem Herbarium vivum vel collektione botaneae facta a F: Norberto Boccius: S: Ioannis de Deo et Conv: Feldspeg: P: T: Priore: A: MDCCLXVI („Herbář z živých rostlin od pátera Norberta Boccia, převora konventu feldsberského. Rok 1766“). Jedná se o herbář o třech svazcích, který obsahuje 1216 precizně vylisovaných vyšších rostlin. V práci byly shrnuty informace týkající se autora herbáře, místopisné a historické podmínky vzniku herbáře. Byla prostudována kopie herbáře, vytvořen seznam dokumentovaných částí a proběhla identifikace 250 rostlin prvního svazku herbáře. Rostliny byly posouzeny z hlediska jejich užití v dobové medicíně a z pohledu zahradního užití. Součástí práce je návrh zahrady s rostlinami vyskytujícími se v historickém herbáři.
"Nemoc ambiciózních žen" Genderové dimenze diagnostického procesu roztroušené sklerózy
Nejedlá, Adéla ; Sokolová, Věra (vedoucí práce) ; Kobová, Ĺubica (oponent)
Diplomová práce skrze polostrukturované rozhovory s ženami diagnostikovanými s roztroušenou sklerózou analyzuje, jaké genderové aspekty vstupují do diagnostického procesu tohoto onemocnění na základě jejich vlastní zkušenosti. Teoretická část uvádí základní koncepty a podklady vyplývající z přechozích výzkumů a z literatury zabývající se tímto a navazujícími tématy. Zaměřila jsem se převážně na medicínský diskurz, a dále jsem popsala gender bias v medicíně, kterým je například téma medikalizace ženského těla. Rovněž jsem popsala oblast pozdní diagnostiky, a uvedla základní informace o roztroušené skleróze. V empirické části práce jsem se zaměřila na kvalitativní výzkum, který jsem zvolila s úmyslem analyzovat výpovědi konkrétních žen a jejich osobní zkušenosti. Skrze techniku polostrukturovaných rozhovorů jsem měla možnost si vyslechnout skutečné příběhy, které mě dovedly k novým zjištěním spojeným s diagnostickým procesem roztroušené sklerózy. Touto prací bych chtěla přispět ke zkvalitnění komplexního diagnostického procesu. Klíčová slova Genderová předpojatost, medicína, diagnostický proces, roztroušená skleróza, genderové stereotypy, polostrukturované rozhovory
Česká veřejnost o metodě CRISPR/Cas9 – Potraviny 2021
Hanzlová, Radka
Naprostá většina (84 %) české veřejnosti o metodě CRISPR/Cas9 dosud nikdy neslyšela. Nadpoloviční většina (60 %) české veřejnosti souhlasí s tím, aby metoda CRISPR/Cas9 mohla být použita k léčebným účelům, naopak nejméně souhlasně česká veřejnost přijímá možnost použití této metody pro zvýšení výkonnosti sportovců (66 % s tím nesouhlasí). V případě léčby dědičných onemocnění by dotázaní nejčastěji (37 %) souhlasili s použitím metody CRISPR/Cas9 pouze v lékařsky odůvodněných případech a za předpokladu, že by nesměla být pozměněná dědičná informace pacienta přenášena na jeho potomky.
Městská nemocnice v Brně
Lebedev, Ilya ; Hybská, Bohumila (oponent) ; Sedláček, Michal (vedoucí práce)
Předmětem řešení diplomové práce je architektonický návrh městské nemocnice v Brně. Práce vychází z dříve vypracovaného ateliérového projektu ze zimního semestru, jehož předmětem řešení byl návrh urbanistického a dopravního konceptu pro zvolené území. Vybraná lokalita se nachází v širším centru města na pravém břehu řeky Svratky v nejzápadnější části brněnské městské části Brno-střed v katastrálním území Pisárky. Celý pozemek je ve vlastnictví města. Má výrazně svažitý terén se složitými základovými poměry kvůli sesuvnému a poddolovanému území. I když je v těsné blízkosti řeky, nehrozí zde povodně žádného typu. Základní myšlenkou návrhu je plynulé spojení nového nemocničního areálu se stávající městskou strukturou, parkem Anthropos a hlavně okolní přírodou. Zvolený tvar je inspirován a vychází z obrysu modré hvězdy života. Je kombinací monobloku a pavilonového typu, který nabízí flexibilitu, usnadňuje orientaci a má potenciál organického růstu pro budoucí rozvoj. Budova je výhodně orientovaná vůči světovým stranám, rozevírá se směrem k výstavišti a historické části města. Ze západní a jižní části je obklopena lesem, z východní strany alejí vzrostlých stromů a řekou Svratkou, ze severní poté parkem Anthropos. Výstavba nemocnice by měla zatraktivnit lokalitu. Součástí realizace budou parkové úpravy, nová kavárna u retenčního jezírka, sportovní aktivity, pavilon medicíny a přírody, který spolu s pavilonem Anthropos doplní vzdělávací aktivity v okolí. Cílem návrhu bylo vytvořit kvalitní prostředí pro pacienty i zaměstnance na unikátním místě nábřeží a poskytnout maximální propojení s okolní přírodu.
Podávání léčivých přípravků sestrou na standardním oddělení
Fuková, Tereza ; Hošťálková, Monika (vedoucí práce) ; Pavlíková, Pavla (oponent)
Bakalářská práce se zabývá podáváním léků na standardním oddělení. Teoretická část je zaměřena na ošetřovatelský proces při podávání léků, na formy léků a nejběžnější lékové skupiny. Práce také zjišťuje znalosti sester z oboru farmakologie, zda znají své kompetence a zda při podávání léků chybují. Data byla získána formou dotazníku, který obsahoval 19 otázek pro zdravotní sestry z interních, chirurgických, geriatrických a psychiatrických oddělení. Šetření bylo provedeno celkem u 100 všeobecných sester. Klíčová slova: Sestra, léčivé přípravky, lék, podávání léků, standardní oddělení
Regulace reklamy ve farmaceutickém průmyslu
Metelka, Jan ; Patěk, Daniel (vedoucí práce) ; Rozehnal, Aleš (oponent)
- Jan Metelka Hlavním cílem této diplomové práce bylo nastínit právní regulaci reklamy na humánní léčivé přípravky. K tomu bylo nutné nejprve v úvodu definovat reklamu a léčiva, neboť právě tato dvojice tvoří jádro celé diplomové práce. Definice byla možná nad úrovní podrobnosti práce, ale přesto hrála významnou roli v dalším pochopení problematiky. Specifika reklamy ve farmaceutickém průmyslu rozebírá následující kapitola, tedy řeší primárně dělení na reklamy zaměřené na odborníky, tedy lékaře a lékárníky a reklamy zaměřené na veřejnost, tedy zejména pacienty. Každý typ je speciální a je zákonným a podzákonným způsobem limitován jinak. Dále je popsán postup ve správním řízení dle Zákona o regulaci reklamy, tedy veřejnoprávní větev ochrany nekalé soutěže. Přichází s tabulkovým rozdělením jednotlivých prohřešků, statisticky popisuje, ke kterým dochází nejčastěji a do hloubky rozebírá možná porušení Zákona o regulaci reklamy, katalog sankcí a postup posuzování, zda jednání bylo v souladu se Zákonem o regulaci reklamy či nebylo. Hlavní částí této diplomové práce je pak rozbor úpravy nekalé soutěže v soukromém právu ve vztahu k humánním léčivým přípravkům, je zde konkrétně popsáno, jakým postupem se aplikuje generální klauzule a podrobněji jsou ilustrovány skutkové podstaty klamavé reklamy, srovnávací...
Edward Evan Evans-Pritchard - pojetí čarodějnictví a jiných mystických fenoménů
Jurásková, Kamila ; Dvořáková, Markéta (vedoucí práce) ; Kubišová, Zuzana (oponent)
Diplomová práce se zabývá čarodějnictvím a jinými mystickými fenomény v pojetí Edwarda Evan Evans-Pritcharda. Zaměřuje se převážně na pojem čarodějnictví v souvislosti s magií, šamanismem a věštbami. Popisuje vztah všech těchto jevů k náboženské víře a různé přístupy k nim. Charakterizuje jednotlivé praktiky a objasňuje rozdíly mezi nimi. V neposlední řadě představuje obvyklé reakce na ně. Na konkrétní situaci také ukazuje provázanost veškerých popisovaných jevů a prezentuje je jako ucelený a souvislý systém.
Motivy a strategie jednání rodičů odmítajících povinné očkování
Štětovská, Pavla ; Tollarová, Blanka (vedoucí práce) ; Slanina, Petr (oponent)
6 ABSTRAKT Povinné očkování dětí se v České republice v současné době stalo velmi aktuálním a diskutovaným tématem. Společenské názory na povinné očkování rozdělují rodiče ve dvě odlišné skupiny, které se prezentují názory pro nebo proti očkování. Ve své diplomové práci jsem se pokusila zachytit pohled rodičů s odlišným nahlížením na povinné očkování. Práce se zaměřuje především na zmapování procesu rozhodování rodičů. Pokouším se popsat, jak oni sami vnímají povinné očkování svých dětí, jakou mají s touto problematikou zkušenost a jakým způsobem se následně rozhodují o realizaci, změnách nebo odmítnutí očkování. Hlavní výzkumnou otázkou této práce je: Jak postupují rodiče při vytváření názoru na povinné očkování, a zmapování toho, co se děje s rodiči, kteří se rozhodují pro anebo proti očkování? V teoretické části diplomové práce se zaměřuji na popsání historie povinného očkování, vývoje systému očkování u nás i ve světě, očkovacího schématu a vakcín, přehledu očkovaných nemocí, funkce imunitního systému, modelu distribuce a úhrady vakcín, kritiky s argumenty pro a proti očkování, shrnuji popis právních norem a jejich vnímání veřejnosti. V empirické části představuji použitou metodologii kvalitativního výzkumu, jehož těžiště tvoří rozhovory s rodiči. Následně usiluji o zachycení jejich názoru, toho, jak se...
Vývoj reklamy na léčiva, zdravotní produkty a služby v tištěných médiích - komparace časopisů Světozor a Týden
Kadlec, Michal ; Vošahlíková, Pavla (vedoucí práce) ; Knapík, Jiří (oponent)
Diplomová práce sleduje zastoupení a vývoj reklamy na léčiva, zdravotní produkty a služby v tištěných médiích. Konkrétně se zaměřuje na srovnání období první republiky a období samostatné České republiky. Vybrány byly roky 1928 a 2008, vymezující období 80 let, během něhož se reklama a propagační postupy vyvinuly. Nacházíme však také shodné přetrvávající principy. Cílem práce je představit dobovou reklamu ve vybraném tištěném médiu, zvoleny byly časopisy pro širší veřejnost Světozor a Týden. Práce sleduje jaké služby a produkty byly propagovány, v jakém kontextu a jakými prostředky. Od představení problematiky a rozboru jednotlivých ročníků přecházíme ke komparaci nalezených vzorků. Výsledkem práce je zhodnocení využitých principů s ohledem na charakter média a časový rámec. Práce zohledňuje rovněž nutná omezení, daná regulací reklamy na léčiva. Pro srovnání a vyšší počet vzorků sledujeme rovněž kosmetické produkty prodávané v lékárně.
Estetika mikrokosmu
Zahradníčková, Jana ; Šmíd, Jan (vedoucí práce) ; Ovčáčková, Johanka (oponent)
Jana Zahradníčková: Microcosm aesthetics /Bachelor thesis/ Prague 2011 - Charles University in Prague, Fakulty of Education, Institute development in education. Pedagogy. Combined studies. 56 norm. p. Focus of work: research study, which aims to introduce children to the life forms that surround us every day, but they are not visible to the naked eye. Subject: microworld presentation by means of visual material, visible organisms that may be beneficial to us and dangerous at the same time. Aim: To attract attention by simple game for children's science, which can cause both aesthetic and get them thinking. Benefits, knowledge: based on personal experience, I realized how helpful for a foster home profession of educators is. Key words: aesthetics, a microcosm, biology, medicine, Impressionism, education, advertising, deprivation, microbes.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 3,312 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.