Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3,331 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Design přenosného ultrazvukového přístroje
Koluchová, Petra ; Rubínová, Dana (oponent) ; Haltof, Vladimír (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá designem přenosného ultrazvukového přístroje. Cílem práce je navrhnout zařízení, které bude plnit všechny potřebné funkce a bude eliminovat slabé stránky již vyráběných ultrasonografů. Podařilo se odstranit problém s často se poškozujícím kabelem tak, že přenos dat bude uskutečněn bezdrátově. Přenosný ultrasonograf umožňuje lékařům rychlé ambulantní vyšetření.
Zjištění současného stavu vyráběných infuzních pump.
Hubáček, Jan ; Brandejs, Jan (oponent) ; Venclík, Jiří (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je podat přehled o současném stavu poznání v oblasti infuzních pump. Práce je zaměřena na charakteristiku infuzních pump a konstrukční řešení pohybového mechanismu těchto pump. První část popisuje produkty tuzemských a zahraničních výrobců. Druhá část je zaměřena na průzkum v oblasti používání infuzních pump. Závěr je orientován na shrnutí poznatků a cesty budoucího vývoje infuzních pump.
Městská nemocnice v Brně
Lebedev, Ilya ; Hybská, Bohumila (oponent) ; Sedláček, Michal (vedoucí práce)
Předmětem řešení diplomové práce je architektonický návrh městské nemocnice v Brně. Práce vychází z dříve vypracovaného ateliérového projektu ze zimního semestru, jehož předmětem řešení byl návrh urbanistického a dopravního konceptu pro zvolené území. Vybraná lokalita se nachází v širším centru města na pravém břehu řeky Svratky v nejzápadnější části brněnské městské části Brno-střed v katastrálním území Pisárky. Celý pozemek je ve vlastnictví města. Má výrazně svažitý terén se složitými základovými poměry kvůli sesuvnému a poddolovanému území. I když je v těsné blízkosti řeky, nehrozí zde povodně žádného typu. Základní myšlenkou návrhu je plynulé spojení nového nemocničního areálu se stávající městskou strukturou, parkem Anthropos a hlavně okolní přírodou. Zvolený tvar je inspirován a vychází z obrysu modré hvězdy života. Je kombinací monobloku a pavilonového typu, který nabízí flexibilitu, usnadňuje orientaci a má potenciál organického růstu pro budoucí rozvoj. Budova je výhodně orientovaná vůči světovým stranám, rozevírá se směrem k výstavišti a historické části města. Ze západní a jižní části je obklopena lesem, z východní strany alejí vzrostlých stromů a řekou Svratkou, ze severní poté parkem Anthropos. Výstavba nemocnice by měla zatraktivnit lokalitu. Součástí realizace budou parkové úpravy, nová kavárna u retenčního jezírka, sportovní aktivity, pavilon medicíny a přírody, který spolu s pavilonem Anthropos doplní vzdělávací aktivity v okolí. Cílem návrhu bylo vytvořit kvalitní prostředí pro pacienty i zaměstnance na unikátním místě nábřeží a poskytnout maximální propojení s okolní přírodu.
Studium vlivu zaváděného plynu na chemické procesy iniciované elektrickým výbojem v kapalinách
Dürrová, Anastasia ; Krčma, František (oponent) ; Kozáková, Zdenka (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá vlivem zaváděného plynu na chemické procesy iniciované elektrickým výbojem v kapalinách. Jsou zde popsány možné metody diagnostiky reaktivních částic, které vznikají v systému po plazmatickém ošetření. V praktické části je pozorován vliv různých parametrů na produkci peroxidu vodíku, kterými mohou být polarita napětí, příměs plynu, elektrolyt. Pro srovnání byly vybrány dva plyny o rozdílných vlastnostech, argon a kyslík. Vliv pH byl sledován v roztoku fosforečnanu. Tyto roztoky jsou schopny udržovat stabilní pH v průběhu experimentu a díky této vlastnosti jsou fosforečnany velmi perspektivní v oblasti medicíny.
Drones (UAVs) in the area of emergency services (Integrated Rescue System)
Bobek, Jan ; Baumgartnerová, Alena (oponent) ; Rujbrová, Šárka (vedoucí práce)
Drones are being used more widely in the field of emergency services, thanks to their better availability and price. In the police field, drones are used for surveillance of various event or monitoring suspicious areas. Police drones are also used for reconstruction of a traffic accident. In the firefighting field, drones are used mainly for monitoring fires and gathering information about the fire for the pilot, but several drones are also designed for suppressing the fires. In emergency medicine, drones are used to transport equipment and blood samples in places where it is not possible to do so by means of grounds transportation or if the transportation is complicated. The aim of the bachelor thesis is to provide a list of drones used in the integrated services and to describe technologies associated with the drones.
Automatizace stolku lékařské dentální soupravy VIZIO
Gábriš, Michal ; Šír, Michal (oponent) ; Bradáč, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací rozšíření schopností lékařské dentální soupravy Vizio. Konkrétně jde o elektrotechnické řešení a programové vybavení kapacitní klávesnice a o navržení principu řízení a regulace otáček integrovaného bezkartáčového motoru. Práce obsahuje jak popis použitého hardware, tak i softwarového řešení, které bylo implementováno v jazyce assembler. Toto zařízení je již komerčně využíváno.
Telemedicine
Vaněrka, Jakub ; Baumgartnerová, Alena (oponent) ; Rujbrová, Šárka (vedoucí práce)
This bachelor thesis deals with Telemedicine and its use in today's society, considering the social and technological aspects of the past, present, and future. The main purpose of this work is to inform the general public about the possibilities of telemedicine and thus raise their awareness of the modern health care system. The work first deals with the division of virtual medicine into the fields of ehealth, telehealth and telemedicine. Subsequently, the historical development of this field along with the technological advancement and interconnectivity. Private and secure links between patients, doctors and specialists are very important. Therefore, data transfer methods are crucial in this field not only today but also in the future. Telemedicine is then divided into fields that use it and considered through the social aspects. Last but not least, there are future developments from the points of economics, human factors, and technology.
Konstrukce peristaltického čerpadla
Peslar, Jiří ; Anderle, Martin (oponent) ; Paloušek, David (vedoucí práce)
Předmětem této práce je konstrukce čerpací jednotky volumetrické infuzní pumpy pro použití v oblasti lékařství. Čerpací jednotka je tvořena lineárním peristaltickým čerpadlem. V práci je řešen mechanický návrh a uspořádání jednotlivých prvků čerpací jednotky a osazení potřebných elektronických snímačů. Práce je vypracována jako součást projektu vývoje infuzní pumpy pro soukromou společnost.
The Role of Video Games in Health Care and Medical Training
Gálíková, Markéta ; Langerová, Petra (oponent) ; Šedrlová, Magdalena (vedoucí práce)
This bachelor thesis deals with possible use of videogames and gaming-related technology in medical training and healthcare. General public often consider games as a waste of time or as a purely entertaining. Therefore, the aim of this thesis is to provide evidence of their usefulness and positive impacts on the field of medical training and healthcare. First part of this work refers to and critically analyses the impact of videogames on medical training of students, physicians and even patients. While in the second part the way of using computer games in healthcare is discussed. For example, they can be used in the therapy of children diagnosed with autism spectrum disorder or cerebral palsy, also as a way of reducing pain or discovering new biochemical structures. The intention is to cover, apart from gaming, also related technology like virtual reality and augmented intelligence which even enhances the experience of medical training or usage in healthcare.
Průzkum aplikací huminových kyselin v medicíně a kosmetice
Šmídová, Helena ; Sýkorová,, Ivana (oponent) ; Pekař, Miloslav (vedoucí práce)
Hlavní náplní této práce bylo tvořit internetové a literární rešerše zaměřené na dosud známé teoretické poznatky, patentové přihlášky a skutečné realizace, týkající se využití huminových kyselin nebo materiálů, které je obsahují, v oblasti humánní i veterinární medicíny a kosmetiky. Výstupem má být zároveň i návrh perspektivních směrů zkoumání v těchto oblastech. Úvodní část práce pojednává o huminových látkách obecně s důrazem na huminové kyseliny, historii huminové chemie, vzniku huminových látek a jejich struktuře. Druhá část pojednává o lékařských aspektech, farmakologických účincích a použití huminových látek v humánní medicíně, veterinárním lékařství a kosmetice, zároveň zohledňuje huminové látky z pohledu životního prostředí. Třetí experimentální část měla za úkol seznámit se se základy izolace a charakterizace huminových kyselin (proměření IČ a UV/VIS spektra a stanovení vlhkosti a popela ve vzorcích huminových kyselin).

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 3,331 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.