Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Národní konzervační fond
Svobodová, Eliška ; Vorlíčková, Blanka (vedoucí práce) ; Šípek, Richard (oponent)
Cílem diplomové práce je seznámení s Národním konzervačním fondem České republiky (NKF ČR). Tento knihovní fond je naprosto ojedinělý tím, že jeho hlavním cílem je shromažďovat veškeré české a zahraniční bohemikální dokumenty tištěné i netištěné, včetně periodik, od roku 1901 dále. Představit tento fond má za cíl diplomová práce jak z historického kontextu, tak hlavně z dnešního pohledu přes knihovní linku či probíhající projekty ve spolupráci s NKF ČR. V závěru se práce zabývá dlouhodobou ochranou a uchováváním novodobých knihovních fondů v zahraničí a srovnává ji se situací v NKF v České republice.
Struktura Městské knihovny v Děčíně a její služby uživatelům
Bednářová, Vendula ; Vášová, Lidmila (vedoucí práce) ; Černá, Milena (oponent)
(česky) Cílem bakalářské práce je zaznamenat vývoj, strukturu a služby Městské knihovny v Děčíně. První část je věnována historii města a jeho kulturnímu zázemí. Ve druhé kapitole je zaznamenán historický vývoj knihovny. Dále se práce zabývá současným stavem knihovny. Popisuje její zázemí, vybavení, organizační strukturu či financování. Čtvrtá část nabízí detailní pohled na jednotlivá oddělení, organizaci knihovního fondu a konkrétní služby poskytované uživatelům. Poslední kapitola pojednává o vzdělávacím středisku, které knihovna zastřešuje a projektu nové budovy.
Politicko-výchovná role veřejných knihoven na Ostravsku v 50. a 60. letech
Nováková, Zuzana ; Večeřová, Petra (vedoucí práce) ; Římanová, Radka (oponent)
Politicko-výchovná role veřejných knihoven na Ostravsku v 50. a 60. letech Práce se zabývá kulturní politikou komunistického režimu v 50. a 60. letech 20. století ve vztahu k veřejným knihovnám. Na základě archivních materiálů je hlavní pozornost věnována situaci na Ostravsku. Kulturní politika se ubírala dvěma směry - jednak cestou represí, kdy prostřednictvím cenzury tiskovin, očisty knihovních fondů a perzekuce oponentů byl občanům zamezen přístup k myšlenkám a dílům, které režim považoval za nežádoucí, škodlivé. Na uprázdněné místo po těchto autorech a knihách pak byly dosazovány prorežimní publikace, psané v duchu socialistického realismu. Veřejné knihovny využívaly celou řadu forem, jak k této nové literatuře přivést čtenáře a jak z nich vychovat loajální a uvědomělé budovatele socialismu - besedy a čtenářské konference, literární soutěže a ankety, Fučíkův odznak, Měsíc knihy a další. Pozornost je také věnována akcím, kterými knihovny podporovaly politiku strany a vlády, jako byly např. oslavy stranických výročí, nábory do hornictví, ateistická výchova čtenářů apod.
Akvizice cizojazyčné literatury ve veřejných knihovnách
Kašpárková, Šárka ; Machková, Zdeňka
Cílem metodiky akvizice cizojazyčné literatury je stanovení optimalizace pro výběr, zpracování a zpřístupnění informačních zdrojů tak, aby se efektivně uplatnila při práci se čtenáři veřejných knihoven. Materiál zohledňuje potřeby literatury určené k rozvoji jazykových dovedností obyvatel, zhodnotil i stav doplňování cizojazyčnou literaturou v jazycích národnostních a etnických menšin, zejména práci knihoven s polskou literaturou na Těšínsku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Soudní knihovny v ČR
Mizlerová, Kateřina ; Korhoň, Ondřej (vedoucí práce) ; Krčálová, Kateřina (oponent)
Cílem práce je charakteristika současného stavu soudních knihoven v České republice. V práci bude popsána soustava soudů v České republice a organizace soudních knihoven, cílem práce je zjistit, jak a kým jsou soudní knihovny spravovány, jaký je jejich fond a rozsah, kdo má tyto knihovny na starosti a jaké služby pro soudce zajišťují. Mezi vybranými knihovnami jsou zařazeny mimo jiné knihovna Ústavního soudu v Brně, knihovna Nejvyššího soudu České republiky a knihovna Rozhodčího soudu v Praze. Klíčová slova soudy, soudnictví, soudní soustava, soudní knihovny, akademické knihovny, specializované knihovny, služby knihoven, uživatelé knihoven, knihovní fond, právnická literatura, právo
Národní konzervační fond
Svobodová, Eliška ; Vorlíčková, Blanka (vedoucí práce) ; Šípek, Richard (oponent)
Cílem diplomové práce je seznámení s Národním konzervačním fondem České republiky (NKF ČR). Tento knihovní fond je naprosto ojedinělý tím, že jeho hlavním cílem je shromažďovat veškeré české a zahraniční bohemikální dokumenty tištěné i netištěné, včetně periodik, od roku 1901 dále. Představit tento fond má za cíl diplomová práce jak z historického kontextu, tak hlavně z dnešního pohledu přes knihovní linku či probíhající projekty ve spolupráci s NKF ČR. V závěru se práce zabývá dlouhodobou ochranou a uchováváním novodobých knihovních fondů v zahraničí a srovnává ji se situací v NKF v České republice.
Knihy přání a stížností v knihovně - příklady užití a efektivity
Drtinová, Iveta ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Zadražilová, Iva (oponent)
Bakalářská práce popisuje analýzu zápisů v Knihách přání a stížností na praxi tří různých druhů knihoven. Zápisy jsou analyzovány z formálního a obsahového hlediska a následně členěny dle formálního zpracování na typy zápisů, které jsou následně rozděleny podle dat a dle obsahového členění na kategorie a podkategorie vystihující předmět zápisů. Dále přibližuje reakce knihoven na takto získané podněty a jejich zpětnou vazbu, aby v závěru vybrala na základě porovnání nejlepší praxi a doporučila její možné zlepšení. Práce je tvořena teoretickou a praktickou částí. V teoretické části se objevuje snaha o definici termínu Kniha přání a stížností a jsou zde popsány podoby provedení Knih přání a stížností, se kterými se může uživatel setkat v českých knihovnách. V praktické části je popis analýzy, která probíhala v Národní knihovně ČR, Krajské knihovně v Pardubicích a Městské knihovně v Praze.
Politicko-výchovná role veřejných knihoven na Ostravsku v 50. a 60. letech
Nováková, Zuzana ; Večeřová, Petra (vedoucí práce) ; Římanová, Radka (oponent)
Politicko-výchovná role veřejných knihoven na Ostravsku v 50. a 60. letech Práce se zabývá kulturní politikou komunistického režimu v 50. a 60. letech 20. století ve vztahu k veřejným knihovnám. Na základě archivních materiálů je hlavní pozornost věnována situaci na Ostravsku. Kulturní politika se ubírala dvěma směry - jednak cestou represí, kdy prostřednictvím cenzury tiskovin, očisty knihovních fondů a perzekuce oponentů byl občanům zamezen přístup k myšlenkám a dílům, které režim považoval za nežádoucí, škodlivé. Na uprázdněné místo po těchto autorech a knihách pak byly dosazovány prorežimní publikace, psané v duchu socialistického realismu. Veřejné knihovny využívaly celou řadu forem, jak k této nové literatuře přivést čtenáře a jak z nich vychovat loajální a uvědomělé budovatele socialismu - besedy a čtenářské konference, literární soutěže a ankety, Fučíkův odznak, Měsíc knihy a další. Pozornost je také věnována akcím, kterými knihovny podporovaly politiku strany a vlády, jako byly např. oslavy stranických výročí, nábory do hornictví, ateistická výchova čtenářů apod.
Struktura Městské knihovny v Děčíně a její služby uživatelům
Bednářová, Vendula ; Vášová, Lidmila (vedoucí práce) ; Černá, Milena (oponent)
(česky) Cílem bakalářské práce je zaznamenat vývoj, strukturu a služby Městské knihovny v Děčíně. První část je věnována historii města a jeho kulturnímu zázemí. Ve druhé kapitole je zaznamenán historický vývoj knihovny. Dále se práce zabývá současným stavem knihovny. Popisuje její zázemí, vybavení, organizační strukturu či financování. Čtvrtá část nabízí detailní pohled na jednotlivá oddělení, organizaci knihovního fondu a konkrétní služby poskytované uživatelům. Poslední kapitola pojednává o vzdělávacím středisku, které knihovna zastřešuje a projektu nové budovy.
Optimalizace organizace knihovního fondu Knihovny společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích (s důrazem na volný výběr dokumentů)
Slabochová, Jitka ; Drobíková, Barbora (vedoucí práce) ; Stöcklová, Anna (oponent)
Diplomová práce se zabývá optimalizací organizace knihovního fondu Knihovny společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích. První část práce je teoretická a vymezuje základní pojmy organizace a pořádání knihovních fondů ve volném výběru. Další část srovnává vybrané knihovny s volně přístupným knihovním fondem a způsob stavění dokumentů v těchto knihovnách. Hlavní část práce je věnována reorganizaci stavění knihovního fondu v KSV TGM v Jinonicích a implementaci nově vytvořeného oborového a teritoriálního stavění knihovního fondu. Součástí práce je průzkum efektivity vyhledávání v nově uspořádaném volném výběru dokumentů v KSV TGM v Jinonicích. [autorský abstrakt]

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: