Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 121 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv vegetace na kvalitu ovzduší podél pozemních komunikací
Kučera, Lukáš ; Hůnová, Iva (vedoucí práce) ; Lhotka, Radek (oponent)
Bakalářská práce je rešerší odborné literatury na téma odstraňování znečišťujících látek emitovaných dopravou pomocí vegetace a vegetačních bariér podél veřejných komunikací. Cílem práce je prozkoumat důvody rozporů, které panují v literatuře ohledně účinnosti vegetačních bariér. Klade si otázku, jaký typ a struktura vegetační bariéry je nejúčinnější v odstraňování polutantů z ovzduší. Na základě provedené rešerše a dostupných dat zjišťuje, zdali na úsecích H6 Úlibice-Hořice a H7 Hořice-Sadová dálnice D35 má význam uvažovat nad vybudováním vegetačních bariér. V první části práce dochází k závěru, že účinnost vegetační bariéry je ovlivněna řadou faktorů jako je rychlost a směr větru, úhrn srážek, hustota, výška a druhová skladba nebo rozměry vegetačních bariér. Z tohoto důvodu neexistuje univerzální typ nebo struktura, která by zlepšovala kvalitu ovzduší, a proto je nezbytné, aby byly vždy navrhovány pro danou oblast individuálně. Důvod negativního vlivu některých vegetačních bariér na kvalitu ovzduší byl způsoben jejich nevhodným navržením. V druhé části se práce zabývá vhodností výsadby vegetačních bariér na vybraných úsecích dálnice D35 v Královéhradeckém kraji. Práce upozorňuje, že studie hodnotící dopad dálnice na kvalitu ovzduší vznikla již před třinácti lety, což zpochybňuje její relevantnost...
Autotrofní mikrobiální společenstva na jehlicích nahosemenných dřevin
Nováková, Radka ; Neustupa, Jiří (vedoucí práce) ; Škaloud, Pavel (oponent)
V této bakalářské práci jsem shrnula dostupné informace o autotrofních mikrobiálních společenstvech rostoucích na jehlicích nahosemenných dřevin. Tento fenomén je poměrně nový, pozorovaný od osmdesátých let 20. století. V práci popisuji složení společenstev, jejich sezonalitu, korelaci se znečištěním ovzduší, hlavně s koncentracemi dusíku a síry. Kromě možnosti bioindikace pomocí těchto epifytických společenstev jsem zahrnula i bioindikaci pomocí lišejníků jako organismů k bioindikaci hojně používaných, dále bioindikaci pomocí mechů a řas rostoucích na borce stromů. Práce taktéž obsahuje kapitolu s podrobným popisem tří nejfrekventovanějších druhů zelených řas vyskytujících se ve společenstvech na jehlicích. Ve vlastní práci jsem se zabývala vztahem kvantitativních parametrů nárostů (tloušťka, pokryvnost, množství řas) na jehlicích tisu červeného (Taxus baccata L.) a kvalitou ovzduší v Praze.
Kvalita ovzduší ve školách
Hromádka, Jiří ; Braniš, Martin (vedoucí práce) ; Hůnová, Iva (oponent)
V poslední dekádě je publikováno stále více studií týkajících se kvality vnitřního prostředí. Ukazují na zvýšené koncentrace aerosolových částic a problémy spojené se špatnou ventilací, které mohou citlivým jedincům způsobovat zdravotní problémy. Jednou z rizikových skupin jsou rovněž děti, které mimo domov tráví velké množství času ve škole, tudíž kvalita ovzduší ve školách je problémem, který zasluhuje pozornost. Tato práce se věnuje literární rešerši odborných studií s touto tematikou, snaží se zachytit hlavní faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostředí, přičemž je kladen důraz zejména na koncentraci aerosolových částic a oxidu uhličitého. Z faktorů prostředí byly vybrány následující: stáří školní budovy, její umístění, roční období, počet žáků a jejich aktivita, pokrytí podlahy a míra ventilace. Ověření těchto předpokladů se věnovalo pilotní měření, ve kterém byla měřena koncentrace PM10 a CO2, teploty a relativní vlhkosti ve třech třídách v rámci FZŠ Otokara Chlupa v Praze. Byla prokázána zvýšená koncentrace aerosolových částic při zvýšené aktivitě dětí, dále pak, že snížená ventilace vede ke zvýšení koncentrace CO2. Také se ukázala malá provázanost koncentrací PM10 uvnitř a venku. Pro lepší pochopení celé problematiky je potřeba provést další měření.
Aerosol v mikroporstředí domácností
Pařík, Radim ; Braniš, Martin (vedoucí práce) ; Hovorka, Jan (oponent)
Jedná se o literární rešerši sestávající převážně ze zdrojů z Web of Science. Práce se zabývá problematikou znečištění vnitřních prostor obytných budov. Zaměřuje se na aerosol, zvláště pak PM2,5 částic, které představují pro zdraví člověka největší nebezpečí. Důraz je kladen na analýzu emisních zdrojů s porovnáním vnitřních (vaření, kouření) a vnějších (doprava, průmysl), dále na distribuci polutantů v prostoru, na úrovně znečištění v různých geografických, sociálních či kulturních oblastech a částečně i na dopad těchto látek na lidské zdraví. Klíčová slova: aerosol, domácnosti, vnitřní prostředí, kvalita ovzduší, jemné částice
The role of exposure assessment in development of risk reduction strategies for air quality
Bartoňová, Alena ; Braniš, Martin (vedoucí práce) ; Hůnová, Iva (oponent) ; Holcátová, Ivana (oponent)
Vztah mezi zhoršenou kvalitou vnějšího ovzduší a lidským zdravím je jedním z nejvíce studovaných problémů v oblasti životního prostředí. Jak však charakterizovat kvalitu ovzduší? Pojem expozice jako spojujícího článku mezi stavem ovzduší a lidským zdravím se výrazněji objevil koncem 70. let 20. století, jako concept, který umožní přesněji popsat zátěž, které jsme vystaveni. Až do té doby byla tato zátěž převážně charakterizována měřěními na pevných monitorovacích stanicích. Snaha charakterizovat expozici jednotlivce nebo subpopulace přesněji, jinak než přímo měřenou koncentrací, nás nicméně přivádí k otázce jak smysluplně využít těchto informací pro legislativu a management kvality ovzduší, kde je přímo měřená koncentrace jediným regulovaným indikátorem. Tato práce se zabývá odhadem expozice z různých hledisek. Cílem je ozřejmit roli expozice v managementu ochrany ovzduší. Studujeme, je-li informace o expozici relevantní pro rozhodování o opatřeních na zlepšení kvality ovzduší, jakou informaci poskytne odhad expozic pro podskupiny obyvatel a jak vyřešit konkrétní situaci, kdy přímá informace o expozicích není k dispozici. Dále studujeme, jak experti hodnotí kvalitu informací o expozici v poměru k informacím v ostatních krocích odhadování rizik. Opatření na snížení znečistění ovzduší je možné...
Study of size-resolved atmospheric aerosol using cascade impactors
Kozáková, Jana ; Schwarz, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Michal (oponent) ; Krejci, Radovan (oponent)
Disertační práce zahrnuje dva hlavní projekty: 1) výzkum intermodální frakce atmosférického aerosolu a 2) vliv regionálního transportu znečištění ovzduší na kvalitu ovzduší v Ostravě. Úvod a cíl 1. projektu. Jemná a hrubá frakce atmosférického aerosolu jsou považovány za samostatné znečišťující látky. Překrývají se v oblasti velikosti částic mezi 1 - 2.5 µm aerodynamického průměru (dae). Tento překryv představuje intermodální frakci (PM1-2.5). Zdroje jemné i hrubé frakce přispívají různou měrou ke koncentraci PM1-2.5 na lokalitách s různými zdroji a kvůli měnícím se meteorologickým podmínkám. Z tohoto důvodu se vede diskuze, zdali by vedle frakce PM2.5 měla i PM1 být zahrnuta do seznamu legislativních standardů a monitorována jako polutant představující jemnou frakci atmosférického aerosolu. Pronikání hrubé frakce do PM2.5 může vést k nepřesnostem v identifikaci zdrojů znečištění a v epidemiologických či expozičních studiích. Cílem této práce bylo prozkoumat vztah mezi PM1-2.5 a hrubou (PM2.5-10 nebo PM>2.5)/jemnou (PM1) frakcí během odlišných meteorologických podmínek v zimních a letních sezónách a na různých lokalitách v České republice. Úvod a cíl 2. projektu. Imisní limity stanovené Evropskou unií jsou dlouhodobě překračovány v Ostravském regionu, ve kterém je kvalita ovzduší jedna z nejhorších...
Návrh metodiky měření pro hodnocení účinnosti filtrace přenosných čističek vzduchu
Dvořáková, Michaela ; Bělka, Miloslav (oponent) ; Lízal, František (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá studiem a porovnáním různých typů čističek vzduchu. Objasňuje principy filtrace a popisuje základní typy čističek vzduchu. Součástí práce je navržená metodika pro porovnání čističek vzduchu vzhledem k rychlosti a účinnosti filtrace. V experimentální části této práce je provedeno měření pro dva druhy čističek a jejich vzájemné porovnání. Vybrané čističky byly De’Longhi AC230 s mechanickými filtry a ionizační čistička Ionic-CARE Triton X6. V rámci této práce byla sestavena měřicí trať v domácím prostředí pro simulaci reálných podmínek pro funkci čističek vzduchu. Výsledky měření poskytují informace o průběhu početních koncentrací aerosolu v měřeném prostředí a účinnosti filtrace čističek vzduchu.
Monitorování kvality ovzduší v místech s vysokou dopravní zátěží: Certifikovaná metodika
Ličbinský, Roman ; Huzlík, Jiří ; Hegrová, Jitka
Znečištění ovzduší emisemi je jedním z nejzávažnějších problémů dopravy, a to zejména v důsledku významného rizika pro zdraví člověka. Příčinou emisí škodlivin do volného ovzduší jsou výfukové plyny vznikající při spalování pohonných hmot v motorech automobilů. Jsou to komplexní směsi, obsahující stovky chemických látek v různých koncentracích, přispívající k dlouhodobému oteplování atmosféry, k tzv. "skleníkovému efektu", nebo často s toxickými, mutagenními i karcinogenními vlastnostmi pro člověka. Předkládaná metodika byla zpracována v rámci projektu TE01020168 - Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI), za finanční podpory Technologické agentury ČR v rámci programu Centra kompetence. Jejím cílem je sjednocení postupů pro realizaci a vyhodnocení sledování kvality ovzduší za účelem poskytování objektivních informací o skutečném stavu a vývoji kvality ovzduší v oblastech s intenzivní dopravou. Shrnuje legislativou definované požadavky na sledování kvality ovzduší a zároveň definuje škodliviny, jejichž velmi významným zdrojem je doprava, a které je vhodné sledovat při hodonocení vlivu dopravy na kvalitu ovzduší, tzn. oxid dusičitý, (nano)částice, benzen, případně platinové kovy a benzo[a]pyren. Metodika může sloužit Ministerstvu dopravy, vlastníkům silničních komunikací či jejich správcům (ŘSD, státní správě a samosprávě) jako efektivní nástroj pro kontrolu jak dlouhodobého monitoringu, tak orientačních ambulantních měření kvality ovzduší v okolí silničních komunikací. Zároveň nalezne uplatnění u zpracovatelů měření, a organizací zabezpečujících vlastní měření kvality ovzduší, kterým poskytne standardizovaný postup k zabezpečení precizního hodnocení kvality ovzduší na základě reálných údajů. Metodika přispěje také k prohloubení znalostí zaměstnanců všech zmíněných institucí a poskytne standardizovaný postup, na který se budou moci například odkázat zadavatelé veřejných zakázek v dané oblasti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Dopady redukce externalit na hospodaření vybrané firmy
Muchová, Sabina
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením dopadů redukce externalit na hospodaření vybrané firmy. Práce je rozdělena na dvě části. První část je věnována teoretickému vymezení pojmů jako například externalita, emisní povolenky, zobrazení dotací a emisních povolenek v účetnictví. Druhá část se zabývá hodnocením vlivu jednotlivých nástrojů, které daná firma využívá pro zlepšení kvality ovzduší v kraji, na vybrané ukazatele. Na závěr je celkové zhodnocení, zda-li užívané nástroje skutečně napomáhají, ke snížení množství vypuštěných emisí do ovzduší vzhledem k množství produkce.
Zjišťování přítomnosti rizikových faktorů práce a pracovního prostředí
Toláš, Oldřich
Závěrečná práce je zaměřena na rizikové faktory vyskytující se v pracovním prostředí. Teoretická část diplomové práce definuje, co je riziko a rizikové faktory práce – jak se hodnotí, měří a jak jsou zaměstnanci vůči nim chráněni legislativou. V praktické části závěrečné práce jsou popsána měření, především kvality ovzduší, v pracovním prostředí příslušníků Celní správy ČR.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 121 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.