Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 38 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Predikce budoucího stavu ovzduší
Roháček, Adam ; Sekora, Jiří (oponent) ; Čmiel, Vratislav (vedoucí práce)
Tato práce zkoumá předpověď budoucí kvality vzduchu jako klíčový prvek environmentálního zdraví a udržitelného rozvoje. S rostoucími obavami ohledně znečištění vzduchu a jeho škodlivých účinků na lidské zdraví a životní prostředí roste potřeba přesných technik pro předvídání a minimalizaci potenciálních problémů spojených s kvalitou ovzduší. V práci se nastíní problematika znečistění ovzduší, popíše se uplatnění predikčních algoritmů a zhodnotí se kvalita vlastního navrženého algoritmu.
Spatio-temporal distribution of atmospheric aerosol in urban and rural environment
Bendl, Jan
Kvalita ovzduší v Evropě zůstává významným problémem v oblasti životního prostředí, který ovlivňuje zdraví a kvalitu života obyvatel. Stacionární síť monitorování kvality venkovního ovzduší sice umožňuje sledovat hlavní trendy, ale vzhledem k vysoké časoprostorové proměnlivosti atmosférického aerosolu není plně reprezentativní pro osobní expozici občanů. Proto jsou zapotřebí měření s vysokým časovým a prostorovým rozlišením, která umožní sledovat jak dynamiku aerosolu, tak identifikovat horká místa a zdroje znečištění. To je nezbytný předpoklad pro úspěšná cílená opatření ke zlepšení kvality ovzduší. Práce se zaměřuje na charakterizaci časoprostorového rozložení atmosférického aerosolu v obydleném prostředí. Byly vyvinuty a použity nové systémy pro mobilní měření určené pro charakterizaci venkovských, městských a příměstských oblastí. Byly provedeny experimenty vedoucí k rozlišení zdrojů aerosolu a stanovení jeho toxikologických účinků. Byl vyvinut nový mobilní měřicí systém pro měření osobní expozice a mapování znečištění v městském a venkovském prostředí. Systém byl použit k měření kvality ovzduší v mnichovském metru a odhalil vysokou dynamiku aerosolů s výrazně vyššími koncentracemi především hrubých částic - především oxidů železa z kolejnic a otěrů kol - ve srovnání s okolním ovzduším (rukopis...
Návrh metodiky měření pro hodnocení účinnosti filtrace přenosných čističek vzduchu
Dvořáková, Michaela ; Bělka, Miloslav (oponent) ; Lízal, František (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá studiem a porovnáním různých typů čističek vzduchu. Objasňuje principy filtrace a popisuje základní typy čističek vzduchu. Součástí práce je navržená metodika pro porovnání čističek vzduchu vzhledem k rychlosti a účinnosti filtrace. V experimentální části této práce je provedeno měření pro dva druhy čističek a jejich vzájemné porovnání. Vybrané čističky byly De’Longhi AC230 s mechanickými filtry a ionizační čistička Ionic-CARE Triton X6. V rámci této práce byla sestavena měřicí trať v domácím prostředí pro simulaci reálných podmínek pro funkci čističek vzduchu. Výsledky měření poskytují informace o průběhu početních koncentrací aerosolu v měřeném prostředí a účinnosti filtrace čističek vzduchu.
Levné přístroje pro měření čistoty ovzduší
Dvořáková, Michaela ; Pokorný, Jan (oponent) ; Lízal, František (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá studiem a porovnáním různých typů levných přístrojů pro měření kvality ovzduší. Objasňuje principy měření aerosolových částic a přibližuje důvody použití levných čítačů. Poskytuje základní informace o dopadu aerosolů na lidské zdraví. V experimentální části této práce je provedeno porovnání kvality výsledků naměřených těmito přístroji vzhledem k jejich ceně.
Meteostanice s měřením kvality ovzduší
Lacina, Jaroslav ; Hájek, Jaroslav (oponent) ; Lattenberg, Ivo (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací bezdrátové meteostanice s měřením kvality ovzduší. Teoretická část se z počátku věnuje meteorologii, fyzikálnímu principu a způsobu měření veličin, které meteostanice měří. Dále je popsána technologie internetu věcí. Meteostanice je napájena z jedné baterie a funguje autonomně, bez zásahu uživatele. Měří teplotu, vlhkost, atmosférický tlak, CO2 a tVOC. Měřená data se ukládají do cloudové služby ThingSpeak pomocí GSM signálu. Dále se práce zaměřuje na tvorbu webové aplikace. Z naměřených hodnot vytváří přehledné grafy.
Technika inteligentních školních budov
Drábková, Helena ; Mauder, Tomáš (oponent) ; Štětina, Josef (vedoucí práce)
Práce se stručně zabývá vývojem regulací spotřeb energií v budovách a zaměřuje se na inteligentní systémy budov a jejich možných aplikaci ve školách. Stručně proto charakterizuje regulaci vytápění, větrání, klimatizace a osvětlení a jejich integrováni do centralizovaného řídicího prvku. Dále popisuje systémy několika významných výrobců, stručný popis ekonomiky provozu, výhled aplikací těchto systémů a budoucnosti a příklady již realizovaných instalací.
Inteligentní zařízení na noční stolek
Vávra, Jan ; Žák, Jaromír (oponent) ; Macháň, Ladislav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí inteligentního zařízení na noční stolek. Úkolem celého systému je sledování a rozeznání fáze spánku s následným předáním dat budíku, který zajistí nejkomfortnější probuzení uživatele. Budík je zálohován baterií. Dále dochází k monitorování prostředí pomocí moderních senzorů. Zařízení je vybaveno odnímatelnou světelnou částí, která je zálohována elektrickým zdrojem pro případné přisvícení při výpadku elektrické energie. Podložka pro bezdrátové dobíjení se standardem Qi je součástí celého systému.
Sledování kvality ovzduší v ostravské průmyslové aglomeraci
Krejčí, Blanka ; Dombek,, Václav (oponent) ; Holoubek,, Ivan (oponent) ; Čáslavský, Josef (vedoucí práce)
Předložená dizertační práce se zabývá hodnocením kvality ovzduší v ostravské průmyslové oblasti zejména s ohledem na vysoké koncentrace suspendovaných částic a na ně sorbovaných toxických polyaromatických uhlovodíků, jejichž nadlimitní koncentrace jsou hlavní příčinou negativních účinků na zdraví lidí i ostatních organismů v jednom z nejvýraznějších evropských „hot-spot" regionů, v ostravské průmyslové aglomeraci. První část práce je věnována hodnocení koncentrací znečišťujících látek a příspěvků identifikovaných typů zdrojů znečišťování ovzduší v širší oblasti působení velkého průmyslového zdroje na Ostravsku. Bylo potvrzeno, že koncentrace všech znečišťujících látek zde vykazují velmi výrazné mezisezonní rozdíly mezi teplou a chladnou částí roku. Naměřené koncentrace PAHs v chladné sezoně byly 3 až 5násobně vyšší než v teplé části roku. Méně výrazné rozdíly v koncentrační úrovni byly patrné mezi denními a nočními vzorky. Imisní zátěž byla nejvyšší na lokalitě Radvanice, oproti Vratimovu a pozaďové lokalitě Poruba. Znečištění suspendovanými částicemi pocházejícími z emisí průmyslového komplexu v celoročním měřítku k výslednému imisnímu obrazu na lokalitě významně přispívá, není ale výhradním zdrojem. Dalšími identifikovanými zdroji jsou příspěvky ke koncentracím PM2,5 z regionálních zdrojů a zdrojů provozovaných sezonně (lokální topeniště). Druhou část práce tvoří posouzení charakteru a zákonitostí přenosu vzdušných mas v přízemní vrstvě troposféry v oblasti česko-polského pomezí v zájmové oblasti, jelikož regionální a dálkový přenos znečištění zde hraje významnou roli projevující se ve výsledné snížené kvalitě ovzduší. Příspěvek přeshraničních zdrojů znečišťování tvoří zvláště v období zimních smogových situací podstatnou složku často alarmujících koncentrací atmosférických polutantů. Bylo prokázáno, že při severovýchodním ustáleném proudění převládá přesun vyšších koncentrací suspendovaných částic z Polska do Česka. Oproti tomu při opačném převládajícím směru ustáleného proudění se koncentrace částic na polské straně území razantně nezvyšují. Nejméně v polovině roku se vyskytují situace s proměnlivým směrem větru, případně nízkými rychlostmi proudění, za kterých se v celé oblasti na obou stranách hranice vyskytují maximální koncentrace částic, a tudíž i na ně sorbovaných zdravotně nejzávažnějších polyaromátů.
Současný stav v oblasti čištění průmyslových odpadních plynů
Kudela, Petr ; Jecha, David (oponent) ; Brummer, Vladimír (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o problematice čištění průmyslových odpadních plynů. V první části je popsána legislativní stránka ochrany životního prostředí včetně role dokumentů BREF a současný stav v oblasti emisních limitů z pohledu legislativy České republiky i předpisů Evropské unie. Dále práce uvádí stručný přehled používaných technologií pro čištění průmyslových odpadních plynů a na vybraných příkladech ukazuje trendy vývoje emisních limitů. V závěru práce jsou uvedeny plánované změny dokumentů BREF a jsou shrnuty získané poznatky.
Spatio-temporal distribution of atmospheric aerosol in urban and rural environment
Bendl, Jan ; Hovorka, Jan (vedoucí práce) ; Mikuška, Pavel (oponent) ; Vojtíšek, Michal (oponent)
Kvalita ovzduší v Evropě zůstává významným problémem v oblasti životního prostředí, který ovlivňuje zdraví a kvalitu života obyvatel. Stacionární síť monitorování kvality venkovního ovzduší sice umožňuje sledovat hlavní trendy, ale vzhledem k vysoké časoprostorové proměnlivosti atmosférického aerosolu není plně reprezentativní pro osobní expozici občanů. Proto jsou zapotřebí měření s vysokým časovým a prostorovým rozlišením, která umožní sledovat jak dynamiku aerosolu, tak identifikovat horká místa a zdroje znečištění. To je nezbytný předpoklad pro úspěšná cílená opatření ke zlepšení kvality ovzduší. Práce se zaměřuje na charakterizaci časoprostorového rozložení atmosférického aerosolu v obydleném prostředí. Byly vyvinuty a použity nové systémy pro mobilní měření určené pro charakterizaci venkovských, městských a příměstských oblastí. Byly provedeny experimenty vedoucí k rozlišení zdrojů aerosolu a stanovení jeho toxikologických účinků. Byl vyvinut nový mobilní měřicí systém pro měření osobní expozice a mapování znečištění v městském a venkovském prostředí. Systém byl použit k měření kvality ovzduší v mnichovském metru a odhalil vysokou dynamiku aerosolů s výrazně vyššími koncentracemi především hrubých částic - především oxidů železa z kolejnic a otěrů kol - ve srovnání s okolním ovzduším (rukopis...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 38 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.