Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Národní konzervační fond
Svobodová, Eliška ; Vorlíčková, Blanka (vedoucí práce) ; Šípek, Richard (oponent)
Cílem diplomové práce je seznámení s Národním konzervačním fondem České republiky (NKF ČR). Tento knihovní fond je naprosto ojedinělý tím, že jeho hlavním cílem je shromažďovat veškeré české a zahraniční bohemikální dokumenty tištěné i netištěné, včetně periodik, od roku 1901 dále. Představit tento fond má za cíl diplomová práce jak z historického kontextu, tak hlavně z dnešního pohledu přes knihovní linku či probíhající projekty ve spolupráci s NKF ČR. V závěru se práce zabývá dlouhodobou ochranou a uchováváním novodobých knihovních fondů v zahraničí a srovnává ji se situací v NKF v České republice.
Struktura Městské knihovny v Děčíně a její služby uživatelům
Bednářová, Vendula ; Vášová, Lidmila (vedoucí práce) ; Černá, Milena (oponent)
(česky) Cílem bakalářské práce je zaznamenat vývoj, strukturu a služby Městské knihovny v Děčíně. První část je věnována historii města a jeho kulturnímu zázemí. Ve druhé kapitole je zaznamenán historický vývoj knihovny. Dále se práce zabývá současným stavem knihovny. Popisuje její zázemí, vybavení, organizační strukturu či financování. Čtvrtá část nabízí detailní pohled na jednotlivá oddělení, organizaci knihovního fondu a konkrétní služby poskytované uživatelům. Poslední kapitola pojednává o vzdělávacím středisku, které knihovna zastřešuje a projektu nové budovy.
Akvizice cizojazyčné literatury ve veřejných knihovnách
Kašpárková, Šárka ; Machková, Zdeňka
Cílem metodiky akvizice cizojazyčné literatury je stanovení optimalizace pro výběr, zpracování a zpřístupnění informačních zdrojů tak, aby se efektivně uplatnila při práci se čtenáři veřejných knihoven. Materiál zohledňuje potřeby literatury určené k rozvoji jazykových dovedností obyvatel, zhodnotil i stav doplňování cizojazyčnou literaturou v jazycích národnostních a etnických menšin, zejména práci knihoven s polskou literaturou na Těšínsku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Soudní knihovny v ČR
Mizlerová, Kateřina ; Korhoň, Ondřej (vedoucí práce) ; Krčálová, Kateřina (oponent)
Cílem práce je charakteristika současného stavu soudních knihoven v České republice. V práci bude popsána soustava soudů v České republice a organizace soudních knihoven, cílem práce je zjistit, jak a kým jsou soudní knihovny spravovány, jaký je jejich fond a rozsah, kdo má tyto knihovny na starosti a jaké služby pro soudce zajišťují. Mezi vybranými knihovnami jsou zařazeny mimo jiné knihovna Ústavního soudu v Brně, knihovna Nejvyššího soudu České republiky a knihovna Rozhodčího soudu v Praze. Klíčová slova soudy, soudnictví, soudní soustava, soudní knihovny, akademické knihovny, specializované knihovny, služby knihoven, uživatelé knihoven, knihovní fond, právnická literatura, právo
Národní konzervační fond
Svobodová, Eliška ; Vorlíčková, Blanka (vedoucí práce) ; Šípek, Richard (oponent)
Cílem diplomové práce je seznámení s Národním konzervačním fondem České republiky (NKF ČR). Tento knihovní fond je naprosto ojedinělý tím, že jeho hlavním cílem je shromažďovat veškeré české a zahraniční bohemikální dokumenty tištěné i netištěné, včetně periodik, od roku 1901 dále. Představit tento fond má za cíl diplomová práce jak z historického kontextu, tak hlavně z dnešního pohledu přes knihovní linku či probíhající projekty ve spolupráci s NKF ČR. V závěru se práce zabývá dlouhodobou ochranou a uchováváním novodobých knihovních fondů v zahraničí a srovnává ji se situací v NKF v České republice.
Knihy přání a stížností v knihovně - příklady užití a efektivity
Drtinová, Iveta ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Zadražilová, Iva (oponent)
Bakalářská práce popisuje analýzu zápisů v Knihách přání a stížností na praxi tří různých druhů knihoven. Zápisy jsou analyzovány z formálního a obsahového hlediska a následně členěny dle formálního zpracování na typy zápisů, které jsou následně rozděleny podle dat a dle obsahového členění na kategorie a podkategorie vystihující předmět zápisů. Dále přibližuje reakce knihoven na takto získané podněty a jejich zpětnou vazbu, aby v závěru vybrala na základě porovnání nejlepší praxi a doporučila její možné zlepšení. Práce je tvořena teoretickou a praktickou částí. V teoretické části se objevuje snaha o definici termínu Kniha přání a stížností a jsou zde popsány podoby provedení Knih přání a stížností, se kterými se může uživatel setkat v českých knihovnách. V praktické části je popis analýzy, která probíhala v Národní knihovně ČR, Krajské knihovně v Pardubicích a Městské knihovně v Praze.
Struktura Městské knihovny v Děčíně a její služby uživatelům
Bednářová, Vendula ; Vášová, Lidmila (vedoucí práce) ; Černá, Milena (oponent)
(česky) Cílem bakalářské práce je zaznamenat vývoj, strukturu a služby Městské knihovny v Děčíně. První část je věnována historii města a jeho kulturnímu zázemí. Ve druhé kapitole je zaznamenán historický vývoj knihovny. Dále se práce zabývá současným stavem knihovny. Popisuje její zázemí, vybavení, organizační strukturu či financování. Čtvrtá část nabízí detailní pohled na jednotlivá oddělení, organizaci knihovního fondu a konkrétní služby poskytované uživatelům. Poslední kapitola pojednává o vzdělávacím středisku, které knihovna zastřešuje a projektu nové budovy.
Optimalizace organizace knihovního fondu Knihovny společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích (s důrazem na volný výběr dokumentů)
Slabochová, Jitka ; Drobíková, Barbora (vedoucí práce) ; Stöcklová, Anna (oponent)
Diplomová práce se zabývá optimalizací organizace knihovního fondu Knihovny společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích. První část práce je teoretická a vymezuje základní pojmy organizace a pořádání knihovních fondů ve volném výběru. Další část srovnává vybrané knihovny s volně přístupným knihovním fondem a způsob stavění dokumentů v těchto knihovnách. Hlavní část práce je věnována reorganizaci stavění knihovního fondu v KSV TGM v Jinonicích a implementaci nově vytvořeného oborového a teritoriálního stavění knihovního fondu. Součástí práce je průzkum efektivity vyhledávání v nově uspořádaném volném výběru dokumentů v KSV TGM v Jinonicích. [autorský abstrakt]
Geografická analýza rozmístění knihoven v Jihočeském kraji
KRÁTOŠKOVÁ, Barbora
Bakalářská práce se zabývá vytvořením databáze knihoven na území Jihočeského kraje a jejich geografickou analýzou. Jejím hlavním cílem je zkoumání knihoven z pohledu prostorového a strukturálního. V úvodu je téma zasazeno do problematiky geografie kultury a služeb. Dále je dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE v práci zhodnocena zaměstnanost v oblasti kultury včetně knihoven se zaměřením na porovnání Jihočeského kraje s ostatními kraji České republiky. Poslední fáze zahrnuje analýzu vybraných ukazatelů hodnocení významu knihoven (počet čtenářů, velikost knihovního fondu aj.) ve vztahu k vybraným sociálně-demografickým charakteristikám obyvatel (vzdělání, věk, pohlaví) podle obcí kraje, včetně explanace souvislostí, především na základě provedených korelačních analýz. Na bázi těchto analýz je posouzena vzájemná závislost. Důležitou součásti práce jsou také mapové výstupy, které prezentují vybrané "knihovnické" charakteristiky v prostorových souvislostech.
Vývoj nákladů na knihovní fond a jejich souvislost s registrovanými čtenáři vybrané knihovny
Antošová, Irena
Antošová, I. Vývoj nákladů na knihovní fond a jejich souvislost s registrovanými čtenáři vybrané knihovny. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. Bakalářská práce se zabývá analýzou vývoje nákladů na knihovní fond a vývoje počtu zaregistrovaných čtenářů ve vybrané knihovně v letech 1999-2014. Je také ověřováno, zda mezi těmito sledovanými proměnnými existuje případná závislost. V teoretické části jsou charakterizovány zdroje financování knihoven a financování knihovního fondu. Další část představuje metodiku časových řad a regresní analýzy. Ve vlastní práci je zhodnocen vývoj časových řad a určeny jejich predikce na rok 2015. K závěru vlastní práce je regresní analýzou zkoumáno, zda existuje závislost mezi počtem čtenářů a náklady na knihovní fond.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.